EKOŠKOLA

Ekoškola Ekoškola

 

Ekoskola_18_20

Ve školním roce 2017/2018 se naší škole podařilo obhájit mezinárodní titul Ekoškola.

 

Lucie Vránová, Klára Smejkalová, koordinátorky programu Ekoškola

EKOŠKOLA - CERTIFIKAT

Je nám velkým potěšením Vám oznámit, že na základě auditu, který se na naší škole konal 18. května a posouzením zprávy z auditu komisí, jsme získali prestižní ocenění, a to mezinárodní titul EKOŠKOLA platný po dobu 2 let.
Byli jsme oceněni za kvalitní práci a nadšení, se kterým jsme se do ní se všemi žáky pustili.
Získáním tohoto titulu je naše škola oprávněna užívat vlajku, logo a název EKOŠKOLA, kterou si 3 žáci Ekotýmu – Štěpán Vozihnoj, Karolína Hrubá a Alena Kyseláková společně s paní učitelkou Zdeňkou Navrátilovou, byli slavnostně převzít v Senátu ČR.
Tímto patří velký DÍK všem žákům z Ekotýmu, kteří museli projít náročnou „cestou“ až k onomu vysněnému titulu.
Ale stálo to za to………..

Mgr. Petra Přidalová, koordinátorka programu Ekoškola

Ekotým na ZŠ Němčice nad Hanou ve školním roce 2017/2018


I v letošním školním roce se ekotým snaží o pozitivní ovlivnění dění na škole ve prospěch ekologického smýšlení, jako běžné součásti života každého z nás. V září se náš tým rozrostl o nové členy převážně z řad čtvrtých tříd. Po zhodnocení uplynulého roku jsme sestavili nový plán činností pro letošní školní rok, který budeme systematicky plnit. Vzhledem k novému složení ekotýmu jsme si přerozdělili funkce a role.
Úzce spolupracujeme se školní družinou, se kterou jsme zrealizovali tradiční bramboriádu a následně dýňobraní pro děti navštěvující všechna oddělení školních družin. Bramboriáda sestávala z šesti stanovišť obsluhovaných členy ekotýmu a žáky deváté třídy v rámci předmětu ekovýchova. Při dýňobraní jsme pomáhali s realizací a výrobou dýní.
Mezi průběžné úkoly všech členů ekotýmu patří dohlížení na správné třídění v jednotlivých třídách, kontrola úspor energií, vody a případné nedostatky ohlašovat vyučujícím. Naším cílem je nebýt lhostejní a zajímat se o školu nejen v otázkách snižování dopadu našeho jednání na životní prostředí, ale i z hlediska estetického, protože ve škole trávíme spoustu času. Kreativně upozorňujeme na aktuální dění na naší ekonástěnce a ekosloupu, které pravidelně aktualizujeme. Rovněž se naší zásluhou každoročně rozrůstá zeleň ve vnitřních společných prostorách školy. V péči o pokojové rostliny se dělí členové ekotýmu i žáci šestých a sedmých tříd, kteří v rámci pracovních činností poskytují pravidelnou údržbu. Novinkou jsou popisné štítky u jednotlivých rostlin.
Tradiční říjnové projektové dny byly letos pod heslem: „Mysli na Zemi, ale začni u sebe.“ Téma nebylo zvoleno náhodně, ale chtěli jsme, aby se opravdu každý zamyslel nad tím, jak svým vlastním jednáním může zlepšit náš svět. Při této příležitosti zástupci ekotýmu prezentovali ostatním spolužákům program Ekoškola a jeho význam i konkrétní aktivity v rámci naší školy. Velká pochvala patří Vanese Valáškové za vytvoření krásné prezentace, kterou bohužel z důvodu nemoci nemohla odprezentovat a dále Kristýně Kypastové a Janu Lenertovi za prezentaci před spolužáky.
Jelikož čas plyne jako voda a již jsou to dva roky od prvního udělení titulu Ekoškola čeká nás v příštích týdnech návštěva auditorů programu a obhájení našeho titulu. Věříme, že titul obhájíme a nadále budeme pilně a s chutí pracovat na vylepšování naší školy, protože „Kdo dokáže ovlivnit svoji školu, dokáže ovlivnit svět kolem sebe“.

Mgr. Klára Smejkalová

 

 

Aktuality 2017/2018

Popisné štítky ke školním pokojovým rostlinám září 2017: popisky rostlin
Na konci loňského školního roku ekotým vyrobil popisné štítky ke školním pokojovým květinám umístěným na chodbách školy. Již během prvního školního týdne jsme popisné štítky instalovali. Po prázdninách nám na chodbách přibyl jeden stůl na květiny a dokupovali se rostliny, proto plánujeme k novým přírustkům v letošním školním roce cedulky doplnit.

 

Ekotým a ohlédnutí za uplynulým školním rokem 2016/2017


Na poslední schůzce ekotýmu v letošním školním roce jsme zhodnotili společné úsilí a výsledky naší společné práce v rámci ekologického působení na naší škole. Začátek roku jsme pojali jako přípravnou a plánovací část, kromě nových členů z řad čtvrtých tříd do týmu přibyla i nová paní koordinátorka paní učitelka Smejkalová.
V našich činnostech jsme letos vycházeli z auditu, který jsme obdrželi při prvním udělování titulu Ekoškola. Systematicky jsme plnili připomínky a náměty k dalším činnostem.
V prvních krocích jsme tedy vytvořili role zastávané v rámci Ekotýmu a pravidla pro fungování naší skupiny, aby se nám dobře pracovalo. Při sestavování plánů činností jsme se zaměřili na přehlednost a lehkou orientovatelnost. V letošním roce jsme se snažili setkávat co nejčastěji.
Postupně přišel čas na kreativitu jednotlivých členů a promýšlení plánované nástěnky. Dostali jsme k dispozici paravan, který jsme se rozhodli umístit v prvním patře. Naši nástěnku jsme udělali barevnou a veselou, aby vzbudila zájem kolemjdoucích.
Do ekologických aktivit na škole se ovšem nezapojoval pouze Ekotým, sledovali jsme plošný zájem o ekotémata. Zapojovali jsme se do různých aktivit, projektů, soutěží, spolupracovali jsme  mezipředmětově i meziročníkově.
Čas od udělení prvního titulu Ekoškola uplynul jako voda a my jsme pomocí srovnávací analýzy zhodnotili předešlý a aktuální stav školy. Na srovnávací analýze se podíleli všichni žáci od páté až do deváté třídy.
Dbalo se i na kontrolu a nabádání k úsporám vody, energií a správného třídění odpadů v jednotlivých třídách. Rozšířili jsme i květinovou výzdobu na chodbách školy a vyrobili jsme popisné štítky k pokojovým rostlinám. Zorganizovali jsme školní anketu. Doplnili jsme cedulky k vypínačům a  umyvadlům.
S narůstajícím počtem aktivit jsme pocítili nedostatek nástěnkové plochy, a proto si Ekotým vzal na paškál sloup s hodinami a pár plakátky ve vestibulu školy a přetvořili jsme ho v Ekosloup, který je teď dominantním prvkem při vchodu do školy a krásně koresponduje s vyobrazeným ekokodexem na přilehlé zdi.
Přes opravdu velikou snahu a pracovitost celého Ekotýmu jsme některé aktivity z plánu činností nezrealizovali. I tak je za námi vidět kus práce a ty body, ke kterým jsme se nedostali, začleníme do plánu na příští školní rok.

 

 

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA EKOAKTIVITY
ANKETA: V ČEM SI NOSÍME SVAČINKY?


Plánování:
V rámci Ekotýmu jsme se rozhodli provést na naší škole průzkum v podobě ankety. Již při plánování vyvstala nejedna otázka a spousta úkolů spojených s organizací, které jsme museli vyřešit. Když jsme se shodli, že bychom chtěli uskutečnit anketu, hledali jsme aktuální téma, které by se přímo dotýkalo všech žáků. Zvolili jsme odpady a obalové materiály na svačinkách, protože opakované používání obalových materiálů všemi žáky školy by bylo velmi pozitivní a touto anketou bychom se chtěli pokusit zjistit současný stav a popř. v dalších krocích zajistit osvětu a zvýšit zájem a povědomí žáků o minimalizaci a správném třídění vyprodukovaného odpadu.


Příprava:
Než jsme mohli naši anketu provést, bylo potřeba, abychom si ujasnili konkrétní otázky. Zjistili jsme, že formulovat vlastní myšlenky není až tak jednoduché, jak se na první pohled zdálo. Přípravná fáze tedy spočívala ve vymyšlení a grafickém zpracování ankety. Rozhodli jsme se, že anketu uděláme celoplošně na škole ve všech třídách, a proto byli pověřeni zástupci Ekotýmu z jednotlivých tříd, aby ve svojí třídě anketu zrealizovali. V první až třetí třídě jsme poprosili třídní paní učitelky o vyplnění ankety se třídami.


Organizace:
Vytvoření otázek ankety: Ekotým
Grafické zpracování: Petr Kundel, Jan Lenert, koordinátorky Ekotýmu
Realizace: Zástupci Ekotýmu, třídní učitelky 1. – 3. třídy
Zpracování výsledků ankety: Zástupci Ekotýmu vyhodnotili anketu svojí třídy
Vytvoření přehledných grafů z výsledků ankety: Petr Kundel, Jan Lenert
Rozbor výstupů z ankety a návazná opatření: Ekotým na ekoschůzce

Monitorování: Nasbíraná data jsme převedli do zdrojové tabulky pro vytvoření grafů, jakožto velmi přehledného grafického nástroje.
Hodnocení: Z grafů je na první pohled zřejmé, že žáci školy mají dobré povědomí o třídění odpadů a ví, do kterého koše na tříděný odpad příslušný materiál umístit.  Při otázce: Naše třída pečlivě třídí odpad, který vyprodukuje - již odpovědi nebyly tak jednoznačné. V rámci některých tříd si žáci vzájemně nejsou jistí, zda jejich spolužáci správně odpad třídí. V otázce používání svačinových krabiček se potvrdila naše domněnka, s rostoucím věkem žáků klesá používání svačinových krabiček a roste spotřeba igelitových sáčku, jako obalových materiálů na svačinách. Jako další varianta obalového materiálu, který někteří žáci uvedli, byl papírový sáček, alobal, nebo potravinářská fólie. Většina žáků má jednu láhev na pití, kterou opakovaně používá buď vždy, nebo občas. Minimum žáků si kupuje pravidelně do školy balené pití. Jako celek hodnotíme výsledky ankety velice kladně. V rámci Ekotýmu bychom chtěli i nadále formovat celou školu k minimalizaci produkce odpadu a následnému důkladnému třídění již vyprodukovaného odpadu.


Informování: Výsledky ankety Ekotým zpracoval na školní ekosloup, kde si jej mohou prohlédnout nejen všichni žáci, ale i návštěvníci školy, neboť je umístěn v přízemí školy na velice frekventovaném místě. Monitorovací zprávu jsme zveřejnili ve školním časopise Bonbónky a je k nahlédnutí i na internetových stránkách Ekotýmu.

Zpracoval: Ekotým, Mgr. Klára Smejkalová

 

Instalace štítků nabádajících ke zhasínání světel
a dovírání vodovodních kohoutků

kohoutky a světla V průběhu roku Ekotým vyrobil štítky nabádající zhasínat světla. Již v minulých letech byly umístěny ve třídách, ale naznali jsme, že je potřeba je inovovat a doplnit. Úplnou novinkou jsou cedulky k umyvadlům pro řádné dotahování vodovodních kohoutků. Dva zástupci Ekotýmu společně s panem školníkem pečlivě prošli školu a nainstalovali zbrusu nové cedulky. Neopomenuli štítky umístit kromě tříd a odborných učeben, také ve sborovně, ředitelně, kanceláři, kabinetech asistentek a ve školních družinách.

 

 

Ekosloup

Ekosloup

V průběhu roku jsme pocítili nedostatek nástěnkové plochy pro informování o naší činnosti. Provedli jsme místní analýzu možností ve škole. Zaujal nás sloup v přízemí školy, na kterém byly umístěny hodiny a pár informativních cedulek. Uznali jsme, že tento prostor má velký potenciál a požádali jsme pana školníka o přetvoření sloupu na nástěnkovou plochu. Získali jsme tak tři oddělené prostory pro výstupy a informování o našich aktivitách. Jednu stranu jsme se rozhodli využít na fotogalerii, hlavní panel proti vchodu do školy na aktuální témata a poslední na analýzu školy s doplněním žákovských výtvorů. Ekosloup lemuje po obou stranách síť s desaterem domácí ekologie, kterou ekotýmu pomohla vytvořit paní učitelka Hájková a žáci páté a šesté třídy výtvarným zpracováním desatera a dekorativních květin.

Mgr. Klára Smejkalová

 

Ekoškola a VV

SPOLUPRÁCE EKOTÝMU A VÝTVARNÉ VÝCHOVY
NA ZŠ NĚMČICE NAD HANOU

V letošním školním roce proběhlo několik projektů a aktivit, které se týkaly spolupráce Ekotýmu a výtvarné výchovy. V první řadě to byla výtvarná soutěž Za tajemstvím čisté vody - vyhlášená MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVÍ. Děti pracovaly ve dvojicích, skupinách nebo samostatně. Další soutěž - také celostátní - nesla název Svět očima dětí, do které bylo zasláno několik desítek prací. Jiné aktivity se týkaly už jen naší školy nebo regionu. Patří mezi ně výtvarná soutěž - vyhlášená zahrádkářským spolkem ve Vrchoslavicích - Rozkvetlá zahrada. Práce a výsledky budou zveřejněny u příležitosti vrchoslavických hodů.
               Velký ohlas na škole zaznamenala soutěž Naše školní jídelna - pořádaná pro žáky 5.A a 5.B. Šlo o projekt mezi VV, školní jídelnou a Ekoškolou. Děti malovaly svá nejoblíbenější jídla, nezapomněly ani na zdravé zeleninové a ovocné saláty, luštěniny, celozrnné pečivo, hygienu a kulturu stolování. Na výkresech se objevily i děkovné vzkazy pro naše skvělé kuchařky se Řádem Zlaté vařečky a titulem Nejlepší jídelna na světě. Odměnou pro vítěze pak byly výborné zmrzlinové poháry, které paní kuchařky předaly dětem ve třídách. Děkujeme jim za to krásné sladké překvapení, ale především za všechny ty dobroty, které pro nás s láskou vaří celý školní rok J Na prvních příčkách stanuly - Linda Erin Vincencová, Daniela Oulehlová, Aneta Vaculíková a Viktorie Vystavělová. Součástí byla i přednáška o důležitosti pravidelnosti a pestrosti stravy, což je nedílnou součástí našeho zdraví.
            Dále jsme se s VV v 5.A a 5.B zapojili do soutěže vyhlášenou Ekotýmem naší školy - Ekovtip. Žáci ve svých malůvkách uplatnili bujnou fantazii spojenou s výhledem do budoucnosti a ochranou naší Země. Nejlepší práce budou vystaveny na paravanech a nástěnkách u školního ekosloupu.
            V našem výtvarném ekotvoření jsme mysleli i na rodiče. Na třídní schůzky jsme pro ně přichystali tulipány z vykrajované mrkve a okurků, pomerančová srdíčka nebo zamilovaná jablíčka. Akci s názvem Ovocné a zeleninové tvoření  završila 5.B předáním originálních jednohubek a kytice jahodových růží pro svého třídního učitele k narozeninám.
Děti v průběhu školního roku práce bavila a hravou formou se zapojily do všech těchto akcí, kde se uplatnila výborná spolupráce výtvarných a ekologických aktivit.                                                                          Ať žije Ekoškola, zdravá Země a výživa s úsměvem všude kolem nás!!!
Za VV 5.A, 5.B - Mgr. Lenka Literová
Za Ekotým - Mgr. Klára Smejkalová

 

eko-vtip-soutěž Ekotým vyhlašuje soutěž o nejoriginálnění ekologický vtip

 

sběr papíru Ve dnech 3. – 7. dubna 2017 se na naší škole uskutečnil tradiční sběr starého papíru. Část výtěžku posíláme na konto občanského sdružení Šance Olomouc, které se podílí na pomoci dětem s hematologickým a onkologickým onemocněním. Zbylá část peněz putuje na konto POŠ.

 

"Rozkvetlá louka před školou"

rozkvetla_louka

Žáci třetí třídy pod vedením paní učitelky Schenkové se rozhodli v brzkém jarním období vyzdobit prostranství před školou, kdy se tráva sotva zazelená a vyrobit z papíru květiny, načež požádali o spolupráci starší spolužáky z osmých tříd, kteří pod vedením paní učitelky Krejčové v pracovních činnostech na květiny nainstalovali dřevěné stonky, které ochotně a zdarma poskytl místní truhlář pan Oulehla. Výsledek jejich společného úsilí těší celou školu, protože cestu do školy lemuje krásně rozkvetlá louka.

Mgr. Klára Smejkalová

 

Den Země - Ukliďme Česko 2017

Ukliďme Česko

Slunečný den pondělí 10.4.2017 prožili  žáci a učitelé naší školy venku obklopeni rozkvetlou přírodou. Stejně jako loňský školní rok jsme se zapojili do celostátní akce „Ukliďme Česko“ a věnovali tento jarní den pomoci životnímu prostředí v Němčicích a okolí. Akce proběhla ve spolupráci s Městským úřadem. Každá třída dostala vymezenou lokalitu, kterou měla za úkol vyčistit. I letos jsme byli překvapeni chováním některých lidí, kteří nejsou schopni nést zodpovědnost za vytvářený odpad a třídit jej a ukládat na místa k tomu určená. Městský úřad poskytl rukavice a plastové pytle. Naši žáci je po naplnění nechávali podél komunikací a pracovníci MěÚ odpad následně svezli. Na ukončení dne jsme byli odměněni jablky.
ZŠ Němčice nad Hanou si touto činností připomněla Den Země. Tento je sice v kalendáři až 25.4., ale není důležité, kdy si vzpomeneme, nýbrž to, že něco hmatatelného ve prospěch našeho domova vykonáme. Což jsme učinili a připomněli si tak svátek naší planety.

Zpracovala: Mgr. Zdeňka Navrátilová

 

2016/2017

Soutěž "Za tajemstvím čisté vody"

"Za tajemstvím čisté vody" Žáci naší školy se zúčastnili soutěže Za tajemstvím čisté vody pořádané Ministerstvem zemědělství. Některé třídy se soutěže účastnily hromadně v rámci hodin výtvarné výchovy, ostatní žáci školy se mohli zapojit individuálně.
Odborná porota vybere nejlepší práce za jednotlivé kategorie a kraje do 30.4.2017, které bude možné hodnotit na facebookovém profilu Ministerstva zemědělství od 2.5. do 23.5.2017.
Vyhlášení vítězů dle odborné poroty proběhne 9.5. a jména vítězů jednotlivých kategorií budou uveřejněna na webových stránkách eAGRI. Jméno vítěze z hlasování veřejnosti bude uveřejněno do 24.5.2017.
tajemství vody

Ekotým vyhlašuje soutěž Za tajemstvím čisté vody pořádanou Ministerstvem zemědělstí u příležitosti Světového dne vody 2017.

Cílem soutěže je zamyslet se nad vodou jako nejdůležitější kapalinou a způsoby jakými se upravuje - konkrétně se budeme zabývat odpadní vodou. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích.

Kategorie I (1. stupeň) - práce jednotlivců - Výtvarné ztvárnění libovolnou technikou na formát A3

Kategorie II (2. stupeň) - práce týmů s max. 3 členy - Tvorba komiksu o 12 - 36 snímcích libovolnou technikou
Uzávěrka soutěže je 31.3.2017.

Bližší informace a pravidla jsou uvedeny v přiložených souborech, nebo je lze získat u zástupců ekotýmu v jednotlivých třídách.

Odpadní voda - témata k zamyšlení a zpracování


 Z čeho vzniká, kdo vše ji produkuje, co vše se k ní počítá?

Odpadní voda z domácností – vzniká při osobní hygieně, při umývání nádobí, podlah, praní prádla, umývání aut a kol, ale vzniká také vyléváním nápojů, olejů po vaření, čisticích prostředků (tj. jde o vodu z toalet, sprch, van, praček, myček, umyvadel).

Odpadní voda ze zahrad a ze zemědělství – taková voda se nejčastěji dostává do podzemních vod a může obsahovat řadu nevhodných látek např. z hnojiv.

Odpadní voda z průmyslu – míra a charakter znečištění vody záleží na druhu průmyslu, ale i použité technologii výroby. Průmysl produkuje odpadní vody jednak z technologických vod (což je voda přímo použitá ve výrobě) a jednak z chladicích vod (což je voda používaná na chlazení zařízení, ta bývá znečištěná „pouze“ tepelně).

Dešťová voda – z cest, střech, chodníků – může obsahovat různé oleje, zvířecí výměšky, zbytky kovů, apod.

Víte např. jak je odváděna voda z nemocnic?
Odpadní voda může obsahovat řadu nebezpečných látek, a proto je nutné ji ve většině případů před jejím dalším použitím pečlivě vyčistit. Způsobů, jak to udělat je více, nejdůležitější je vědět, na co bude čištěná voda používána. Nejpřísnější pravidla samozřejmě platí pro pitnou vodu.
Znáte nějaké způsoby, jak vodu čistit? Víte, jak fungují čistírny odpadních vod? Víte, odkud vaše škola nebo domácnost bere pitnou vodu?

 

 

BRAMBORIÁDA 2016
V pondělí 10.10.2016 proběhla již tradiční akce všech oddělení školní družiny a Ekotýmu naší školy „Bramboriáda“. Děti si mohly svou šikovnost a zdatnost vyzkoušet na šesti stanovištích. 1. Bramborový slalom, 2. hod bramborou na terč, 3. chůze s bramborou na hlavě, 4. překážkový běh, 5. skákání v pytli, 6. sběr brambor.  Na jednotlivých stanovištích pomáhali dětem žáci z Ekotýmu. Vítězové z každého oddělení byli odměněni. Ve čtvrtek a v pátek jsme si zbylé brambory společně upekli v ohni na školní zahradě.


Vítězové bramboriády
První oddělení
1. místo: Kaduková Natálie – 36 b.
2. místo: Kučera Martin – 34 b.
3. místo: Svoboda Šimon – 33 b

Druhé oddělení
1. místo Majerová Elen – 45 b.,
2. místo: Kyselák Daniel a Střeláková Klaudie – 40 b.
3. místo: Škrkánek Šimon a Vysloužil Štěpán – 38 b.

Třetí oddělení
1. místo:  Antelová Sofie – 44 b.
2. místo:  Štětina Jakub – 43 b.
3. místo:  Trněný Richard a Šebestová Julie – 42 b.

Čtvrté oddělení
1. místo: Dobruský Štěpán – 36 b.
2. místo: Svoboda Matěj – 36 b.
3. místo: Kejnarová Klára – 35 b.

                                                                   Andrea Huťková , vychovatelka ŠD 2

 

2015/2016

bramboriáda

Bramboriáda
V pondělí 12. října 2015 proběhla již tradiční akce školní družiny a Ekotýmu "Bramboriáda". Děti soutěžily v 5 disciplínách: "Bramborový slalom", "Skákání v pytli", "Hod bramborou na terč", "Sběr brambor", "Překážkový běh s bramborou".
Vítězové jsou:
Družina 1 - 1. místo - Zakopal Daniel - 28 bodů, Škrkánek Jaroslav - 28 bodů
                     2. místo - Novotná Eliška - 27 bodů
                     3. místo - Andraško Michal - 26 bodů, Kyselák Daniel - 26 bodů
Družina 2    1. místo - Navrátil Matyáš - 22 bodů, Vykouřilová Tereza - 22 bodů
                     2. místo - Ježková Michaela - 21 bodů
                     3. místo - Svoboda Adam - 20 bodů
Družina 3    1. místo - Majer Dominik - 24 bodů
                     2. místo - Kypastová Tereza - 22 bodů
                     3. místo - Kubiridžáková Monika - 21 bodů
I přesto, že tentokrát byla venku velká zima, děti si bramborové odpoledne užily.

Andrea Huťková - vychovatelka ŠD 1

bramboriáda

 

 

2014/2015

jarní dílna - ovečky

JARNÍ DÍLNIČKA - OVEČKY

V pondělí 9. března 2015 proběhla další akce dětí ze všech tří oddělení školní družiny a dětí z Ekotýmu. Tentokrát jsme vyráběli ovečky ze starých kartonů a pampelišky z CD, které již nelze použít. Naše výtvory si můžete prohlédnout na chodbě u hlavního vchodu školy.

Andrea Huťková - vychovatelka ŠD1

 

 

odlisťování
ODLISŤOVÁNÍ - LESNÍ ŠKOLKA V LITENČICÍCH

 

Stonožka

Ve školním roce 2014 / 2015 proběhla humanitární sběrová akce na podporu Stonožky s názvem
„Děti pomáhají dětem!“.
Do sběrové akce se zapojily všechny třídy v základní škole v Němčicích nad Hanou, dále i učitelé ZŠ, rodiče žáků, dobrovolní dárci i přátelé Stonožky, kteří se Stonožkou spolupracují celých dvacet pět let!!!


Sběrový týden probíhal od 8. do 11. října 2014 a přinesl následující výsledky:
Výtěžek přepočítaný na koruny:                     29 414 Kč
Odesláno na konto Stonožka:                           9 805 Kč
Pro potřeby žáků zůstalo v základní škole:   19 609 Kč

Jak byli žáci odměněni navíc?
Nejlepší sběrače najdete s fotografiemi  i průběhem soutěže na školní nástěnce TABULE CTI. Dále byli žáci oceněni odměnami ve třídách, pochvalami v žákovských knížkách a navíc, deset nejlepších sběračů jarního a podzimního sběru čeká odměna v podobě výletu do vánoční Prahy v pátek  5.12.2014.
Nejlepší sběrači starého papíru:
jaro 2014 Adéla Kyseláková, Gabriela Klágová, Emílie Klevetová,  Michal Vondráček, Klára Navrátilová 
podzim 2014 Adéla Kyseláková, Gabriela Klágová, Vojtěch Pina ,  Jaromír Václavíček ,  Michal Vysloužil

Připomínám, že se Stonožkou se v roce 2014  němčické děti zapojily do humanitární akce na pomoc syrským uprchlíkům v Jordánsku v Zaatarí. Humanitární sbírka byla předána 10.1.2014 humanitárním pracovníkům a doručena na místo 21.1.2014.. Při jarním sběru byl výtěžek 23  800 Kč. Pro Stonožku bylo odesláno 7 933 Kč. Pro žáky základní školy zůstalo 15 867 Kč.
Celkový výtěžek za rok 2014 byl 53 214 Kč. Pro potřeby žáků zůstalo v ZŠ Němčicích nad Hanou 35 476 Kč, na konto Stonožka bylo odesláno 17 738 Kč.
Chci vyjádřit velké poděkování všem příznivcům humanitárního mírového hnutí Stonožka, kteří se Stonožkou a paní Bělou Gran Jensen pracují již dvacet pět let a i těm, kdo nás letos podpořili.
Děkuji.


Mgr. Alena Řezáčová

Vyhodnocení sběru papíru – ŘÍJEN 2014

 

bramboriáda

BRAMBORIÁDA 2014

V pondělí 24.11.2014  proběhla další akce školní družiny a Ekotýmu "Bramboriáda aneb zábavné odpoledne s bramborami".
Děti zdolávaly šest disciplín: "Hod bramborou na cíl", "Bramborový slalom", "Číšníci", "Házení a chytání brambory", "Běh s bramborou na vařečce" a poslední disciplínou bylo "Skákání v pytli". Na bramboriádě si děti užily spoustu zábavy a prověřily si svoji zdatnost. Jako tečka vydařeného odpoledne nás čekala malá bramborová odměna.                                         
 O tom, jak si děti odpoledne užívaly, se můžete přesvědčit v naší fotogalerii.       

Andrea Huťková - vychovatelka ŠD 1

 

Tonda obal

Ve čtvrtek 13.11.2014 se na naší škole uskutečnil program určený žákům 1.stupně, Tonda Obal na cestách. Stěžejním tématem byly odpady. Jak poznat, ze kterého materiálu obal je a kam s ním po použití. Co se dále s vytříděným odpadem děje a kde všude kolem nás najdeme výrobky z recyklovaných materiálů. Některé informace byly překvapivé nejen pro žáky, ale i pro vyučující. Cílem programu pořádaného firmou Ekokom ve spolupráci s ministerstvy životního prostředí, průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů.
Obsahem 1. úrovně určené pro 1.- 3.roč. bylo rozeznání základních druhů odpadu, ujasnění si, co patří do barevných popelnic, které jsou  běžné na ulicích a seznámení se s několika recyklovanými výrobky. Cílem 2. úrovně připravené pro žáky 4. - 6.roč. bylo seznámení se sběrným dvorem, skládkou, spalovnou. Třídění všech druhů odpadu a videoukázky ze zpracování odpadů, výrobky z recyklovaných materiálů.
Lektoři oceňovali u našich žáků přehled o problematice a zažité zvyklosti při nakládání s odpady doma i ve škole a těší se na případnou návštěvu naší školy někdy v budoucnu.

Garant akce Mgr. Zdeňka Navrátilová

 

dýňohraní

DÝŇOHRANÍ 2014

V pondělí 3. listopadu 2014 proběhla v tomto školním roce první společná akce všech tří oddělení školní družiny a Ekotýmu nazvaná DÝŇOHRANÍ.
Děti si do družiny přinesly různé druhy dýní. Z větších dýní vydlabaly a vyřezaly krásná dýňová strašidla. Menší dýně vyzdobily obrázky ubrouskovou technikou. Ten kdo si dýni nepřinesl, vykreslil alespoň dýňovou omalovánku. Šikovnější děti si dýni samy namalovaly. Dýně jsme potom vystavili na chodbě u hlavního vchodu školy.

 Andrea Huťková - vychovatelka ŠD 1

 

Dinosauři DINOSAUŘI

 

Dýnobraní

DÝŇOBRANÍ 2013

 

Zakopání pokladu

ZAKOPÁNÍ POKLADU

 

Domečky pro skřítky

DOMEČKY

PRO

SKŘÍTKY

 

Bramboriáda 2013

BRAMBORIÁDA 2013

 

 

DEN_ZEMĚ

plakát


dýňové slavnosti

 

sběr papíru Dvacet nejlepších sběračů papíru - podzim 2012

1
Szabo Lucie 3.B 962 kg
2
Kyselák Martin 4.A 793 kg
3
Masaříková Klára 4.A 686 kg
4
Kvapilová Tereza 5.tř 591 kg
5
Majer Dominik 1.B 567 kg
6
Bulková Eliška 6.tř 415 kg
7
Minařík Pavel 5.tř 357 kg
8
Sklenářová Michaela 4.B 362 kg
9
Kyselák Antonín 8.B 359 kg
10
Kyseláková Adéla 1.B 344 kg
11
Kyseláková Alena 6.tř. 330 kg
12
Hošková Sabina 6.tř. 317 kg
13
Vosičková Kateřina 1.A 265 kg
14
Vosičková Michaela 4.A 252 kg
15
Matulová Adéla 2.B 240 kg
16
Ježek Daniel 3.B 238 kg
17
 Šmíd Tomáš 5.tř. 228 kg
18
Šmíd Dominik 1.B 228 kg
19
Kvíčalová Zuzana 7.tř. 227 kg
20
Reiskup Jan 7.tř. 220 kg

Jak to je se SBĚREM PAPÍRU?

V ZŠ Němčice nad Hanou třídíme a recyklujeme starý papír, chráníme naše lesy, zlepšujeme životní prostředí, zachraňujeme planetu ZEMI!
      Dvacet nejlepších sběračů starého papíru z celé školy pojede v prosinci za odměnu do Prahy na prohlídku předvánoční Prahy. Žáci se setkají s patronkou Stonožky, s paní Bělou Gran Jensen a prohlédnou si pamětihodnosti Prahy. V říjnovém sběru starého papíru se výtěžek vyšplhal k částce
20 388 Kč Z toho na KONTO   STONOŽKA   bylo odesláno 6 796 Kč. V ZŠ Němčice nad Hanou zůstane 13 592 Kč.
Žáci byli odměněni ve třídách nejen sladkou odměnou, ale i pochvalou v žákovských knížkách. Najdete je ve škole na Stonožkové nástěnce.
Děkuji všem sběračům, kteří ve dnech od 8. října do 17. října 2012 „Stonožkovou sběrovou akci“ podpořili, panu školníkovi Fidrovi za pomoc při vážení, žákům i učitelům za kila starého papíru, přátelům Stonožky i dobrovolným dárcům.
Všichni v němčické škole ví,  že se Stonožkou, DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM!!!

Mgr. Alena Řezáčová

 

 

Jak správně třídit odpad  ve třídách

Kontejner PIC-UP na separaci odpadů, 45 l, modrý

Modrý kontejner – PAPÍR:
Patří sem: papír, noviny, časopisy, kartony, sešity, papírové obaly, krabice roztrhané na menší kusy, balicí papír, lepenka, kancelářský papír

Nepatří sem: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír
Kontejner PIC-UP na separaci odpadů, 45 l, žlutý

Žlutý kontejner – PLASTY:
Patří sem: sešlápnuté PET lahve, plastové nádoby a kelímky, sáčky a fólie, čisté plastové obaly od mléka, jogurtů a ostatních mléčných výrobků, plastové tašky  

Nepatří sem: bakelit, guma, plastové obaly od chemikálií olejů a barev
Kontejner PIC-UP na separaci odpadů, 45 l, zelený

Zelený kontejner – SKLO:
Patří sem: bílé nebo barevné sklo, vymyté skleněné láhve, zavařovací sklenice, tabulové sklo

Nepatří sem: keramika, porcelán, autosklo, zrcadla
Kontejner PIC-UP na separaci odpadů, 45 l, červený

Červený kontejner – SMĚSNÝ ODPAD:

Patří sem: špinavé a mastné obaly od potravin, textil

Zpracoval: Michal Lenert, člen Ekotýmu

 

 

Den Země - "Příběh ostrova Krakatau"

Den Země

 

 

 

Stonožkové hnutí „Na vlastních nohách“ v Němčicích nad Hanou v roce 2012

        Jarními aktivitami se žáci v Němčicích nad Hanou opět přihlásili ke STONOŽCE. V týdnu od 16. do 23. dubna proběhl sběr starého papíru. Sbírali žáci i učitelé, soutěžilo se mezi třídami a jak je v němčické škole zvykem, tuto akci podporují mnoho let rodiče našich žáků, ale i prarodiče a přátelé Stonožky. Paní učitelka Alena Řezáčová i pan školník František Fidra nestačili vážit. Velkou oporu i tentokrát měli v sehraném týmu deváťáků, kteří v týmech s vážením také pomohli.
Poděkování patří všem, kteří se aktivně zapojili do této aktivity.Víme, že jsme s Bělou Jensen na stejné lodi již 21 let. Tentokrát jsme díky úsilí všech sběračů přispěli na konto Stonožky  částkou 9 535.- korun.  Pro žáky v Němčicích zůstává 19 070 korun. Celkem  jsme získali částku 28 605 Kč.
A ještě k rekapitulaci výsledku  podzimního sběru starého papíru: Na Stonožku bylo odesláno 7 280 Kč. Pro žáky v ZŠ Němčice nad Hanou zůstalo 14 560 Kč. Celkem jsme získali částku 21 840 Kč. Konečná částka už stojí za přečtení:   50 445.- Kč.
Jaká nás čeká odměna navíc za snažení při sběru papíru? Ve všech třídách proběhlo vyhodnocení. Nejlepší sběrači byli ohodnoceni. Také pochvala v žákovské knížce stojí za to! A není všem odměnám konec!
Byl zajištěn Vánoční koncert v Katedrále Svatého Víta, autobus připraven. Ale sami víte, jak vše dopadlo. Žloutenka nám překazila plány. Byl vysloven slib pro podzimní sběrače. Deset nejlepších pojede na výlet.
Teď je chvíle, kdy se sliby naplnily. Deset žáků, nejlepších sběračů podzimního sběru, se vydalo 29.5.2012 také na STONOŽKOVÝ výlet. Deset nejlepších účastníků jarního sběru jelo za odměnu na Stonožkový výlet 29.5.2012. Všichni účastníci se vydali do Brna do Multikina Špalíček a také jsme viděli brněnskou ZOO.

papírníci

Děkuji Vám všem, kteří jste pomohli dobré věci, za pomoc i spolupráci. Víte, že se Stonožkou, děti pomáhají dětem!

Mgr. Alena Řezáčová

 

 

den stomů DEN STROMŮ


Zajímavou akcí Ekotýmu bylo vyhlášení výtvarné soutěže „ Den stromů“, která byla uspořádána v rámci „svátku stromů,“ který byl 20.10.2011.
Na toto téma se ve výtvarné výchově zaměřili žáci 1., 2. a 3. tříd pod vedením svých učitelů. Byly vytvořeny 3 kategorie, každý výkres očíslován a odborná porota, složená z řad žáků a učitelek – p. uč. Vlčová a Matoušková, vybrala z každé kategorie 3 nejlepší výkresy.
Tato akce byla velmi zdařilá a přínosná. Malí výtvarníci byli odměněni diplomy a dárkovými balíčky. Tímto bych chtěla všem dětem a jejich učitelům poděkovat za účast v této soutěži.

Vyhodnocení:

1. kategorie (žáci 1. tříd)
2. kategorie (žáci 2. tříd)
3. kategorie (žáci 3. tříd)
Žaneta Luběnková
Pavel Opluštil
Klára Přidalová
Vanesa Valášková
Michal Opluštil
Valentýna Páclová
Lucie Kroupová
Barbora Žatecká
Marek Šimák

Mgr. Petra Matoušková

sběr papíru Stonožka a Ekotým - říjen 2011

STONOŽKA v Němčické škole pracuje dál! Již 21 let děti pomáhají dětem. V rámci stonožkového týdne jsme se zaměřili při třídění druhotných surovin především na sběr starého papíru.  Dohled nad kvalitou třídění zajistil školní Ekotým. Sbírali jsme i další drobné elektrospotřebiče, baterie, televizory i ledničky.
                A jaký je výsledek? Částka 7 280 Kč pro humanitární mírové hnutí Stonožka -   hnutí Na vlastních nohou.  Pro potřeby žáků školy zůstane částka 14.560 Kč.
Děkujeme všem, kteří naši sběrovou akci podpořili. Žákům od prvních, po devátou třídu, všem rodičům a prarodičům, kteří nám pomohli sběr donést do školy, a též i dobrovolným dárcům, kteří naši školu podporují již mnoho let.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci v dubnu 2012.

Mgr. Alena Řezáčová

 

 

eko škola - nástěnka Žáci z EKOTÝMU se zapojili do sběrové akce použitých baterií.


Ve dvojicích roznesli po všech třídách speciální papírové krabičky, které jsou přímo určené na sbírání použitých baterií a seznámili ostatní spolužáky s akcí našeho EKOTÝMU.

Za EKOTÝM Mgr. Petra Matoušková

dýňové slavnosti Ekoškola a Dýňové slavnosti


Naše EKOŠKOLA ve spolupráci se ŠD uspořádala 19. října 2011 akci „Dýňové slavnosti.“ Vznikla tvořivá dílna, ve které žáci podle své vlastní fantazie a představivosti vytvářeli zajímavá dílka z donesených dýní.
Vznikly milé výtvory, ze kterých byla ve vstupních prostorech vytvořena výstavka, která navodila tajemnou a nostalgickou podzimní atmosféru.

Ocenění si zaslouží zájem, nadšení a tvořivost všech zapojených dětí a už teď se těšíme na příští podzimní dny.

Mgr. Petra Matoušková

 

Beseda – PROČ TŘÍDÍME ODPAD?

odpadyodpady


                V rámci vzdělávacího programu proběhla na naší škole beseda na téma „ Proč třídíme odpad.“ Tento program nabízí firma EKO-KOM a je určen pro všechny ročníky ZŠ.
                Na naší škole se ve spolupráci s Ekoškolou besedy zúčastnili žáci 3., 4., 5., 6. a 7. tříd. Žáci se formou hry seznámili se způsobem třídění odpadů, s barevným rozlišením kontejnerů, tříděním podle materiálů, s prováděním recyklace.
                Beseda byla rozšířena o promítání filmových ukázek s danou tématikou. Názorné ukázky jim přiblížily způsob třídění odpadů a jednotlivé koloběhy jejich zpracování.
                K dispozici jsou také dětem internetové stránky s množstvím tématicky zaměřených informací a užitečných rad (např. www.tonda-obal.cz, www.jaktridit.cz )


                                                                                                                                            Mgr. Petra Matoušková

 

 

 

Den Země 8. 4. 2011 ZŠ Němčice nad Hanou

ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Němčice nad Hanou

Den Země Základní školy v Němčice nad Hanou jsme letos uspořádali pracovně ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Němčice nad Hanou. Uskutečnili jsme jej o několik dnů dříve, než se příroda úplně probudí a ukryje nepořádek, který způsobili lidé chovající se macešsky k přírodě.
Žáci druhého stupně školy se vydali na pole a remízky do okolí města ve skupinách. Pracovali po ročnících - 6.ročník za sportovním stadionem, 7.ročník na remízcích za bývalými  Stavebními stroji, 8.ročník nad  zemědělským družstvem a žáci 9.ročníku za Hliníkem.
Všichni žáci pracovali se svými učiteli a zástupci myslivců. Před započetím práce dostali rukavice a pytle na sbíraný materiál. Co všechno a kolik toho neukáznění lidé, aby si uklidili doma, vyhazují přírody, byste se divili. Jistě mezi ně nepatříte. Naše děti se od těch nejmladších učí ve škole, jak odpady třídit i ukládat. A nám dospělým je umožněno odpady roztřídit do označených kontejnerů a zbylý odpad ukládat do popelnic ke svozu ve městě. Není proto důvod vyhazovat domácí nepotřebný materiál do přírody. Doufáme, že po našem úklidu v přírodě se již „černé skládky“ v okolí města neobjeví. Buďte nám pomocníky. Celou akci finančně zabezpečilo město. Proto patří představitelům města také poděkování.
Abychom však nezapomněli na naše mladší děti. Protože jsou přece jen malé na úklid, připravili jsme pro 1. a 4.ročník  zábavný den v přírodě. Děti se vydaly za poznáním přírody po cyklostezce, mladší přímo na Mokroš v Mořicích na Hané. Starší děti měly delší trasu přes Vrchoslavice se zastávkou na hřišti a se stejným cílem na Mokroši. Druháci a třeťáci měli část dne plavecký výcvik ( bylo by škoda, kdyby tato hodina odpadla) a část dne měli zábavný program pod vedením třídních učitelů. Nejstarší, děti pátého ročníku sbíraly odpadky v okolí školy a na zastávkách autobusů. Samozřejmě jim zbyl i čas na zábavu.

Takto jsme prožili letošní Den Země ve škole.

Mgr. Věra Mašterová

V rámci projektu RECYKLOHRANÍ byl naší škole udělen certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2010.

 

 

Ekoturisté čistili mořický potok

úklid

 

Dne 24. března se vydali žáci devátého ročníku ekoturistiky za dozoru pana učitele J. Pozdíška čistit mořický potok.
Akce probíhala tento rok už potřetí a v tradici se bude pokračovat. Vše si naplánovali týden předem a rozdělili si své úkoly. Bronislav Mrkva zařídil sběrné pytle a odvoz z biocentra Mokroš a Jakub Faltýnek vše oznámil odboru Ochrany životního prostředí.
Žáci jeli autobusem do malé vesnice Unčice, poté půl kilometru po cestě do Uhřic a přes pole k prameni mořického potoka. Když dorazili k místu začátku cesty, tak se rozdělili na 2 skupinky po 7-8 lidech. Při práci nás fotil Antonín Bartošík. Žáci čistili potok a okolí potoka v okruhu 15 metrů. Viděli jsme několik rozhleden a potkali jsme mnoho různých zvířat. Nejčastěji asi srnky, ale bylo zde i mnoho bažantů a zajíců, ale i stopy zvířat. Šli jsme asi 5 km.

Cestu jsme zakončili před biocentrem Mokroš a nechali zde pytle s odpadky, které odvezla radnice v Mořicích.

Za žáky 9. ročníku Arnošt Matoušek

 

Návštěva Ekotýmu ve Sluňákově

Sluňákov je vesnice kousek za Olomoucí a je to centrum ekologických aktivit. Ve středu 30. 3. 2011 se vydal náš Ekotým na ,,školení“. Přivítaly nás dvě lektorky dne, Pavla a Verča, které se nám věnovaly. Celé dopoledne jsme hráli různé hry a vyzkoušeli si několik aktivit, které nám měly přiblížit práci v Ekotýmu.
Nejprve jsme hráli seznamovací hru se jmény a potom si každý nalepil cedulku se jménem na tričko. Následovalo vysvětlení, jaká by vlastně ekoškola měla být, aby získala titul a vlajku. V Olomouckém kraji je 20 škol zapojených v tomto projektu. Jsou 4 nejdůležitější témata, na která bychom se v projektu měli zaměřit: energie, odpady, prostředí školy a voda. Díky jednomu úkolu jsme měli možnost centrum prozkoumat. Je celé dřevěné a prosklené.
Po skončení programu jsme se šli podívat na střechu, která je zvláštní a liší se od všech ostatních. Dá se na ni vyjít po trávě. Potom nás už čekala jen dlouhá cesta domů. Výlet jsme si moc užili a doufáme, že náš tým vymyslí co nejvíce změn, které by se na naší škole daly udělat, aby byla co nejhezčí a abychom získali a udrželi si vlajku.

Chtěly bychom  za celý Ekotým poděkovat paní učitelce Matouškové a paní asistentce Pompové, že byly tak ochotné a hodné s námi jet a tuto návštěvu nám zprostředkovaly.

Za Ekotým Nikola Matoušková, Kateřina Domanská, Kristýna Kučerová, 9.B

 

Naše škola se přihlásila do mezinárodního programu Ekoškola. Tento program je určen pro celou školu, vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity. Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program  v rámci kterého se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí.

Co tím můžeme získat?
Úspěšné školy získávají mezinárodní titul, vlajku a logo Ekoškola.
První krok jsme již splnili:

Zvolili jsme si Ekotým, který se skládá předně z žáků 3. – 9. ročníku naší školy, učitelů, nepedagogických pracovníků a vedení školy. Ekotým se bude scházet na pravidelných schůzkách, které budou probíhat 1 x za měsíc, nebo dle potřeby.
Abychom se dozvěděli, jak máme začít a jak spolupracovat, navštívíme v nejbližší době se členy Ekotýmu centrum ekologických aktivit ve Sluňákově, kde budeme všichni řádně „proškoleni“.
Členové EKOTÝMU:
3. třída                 Kovářová Denisa, Šmíd Tomáš, Kvapilová Tereza
4. třída                 Klevetová Eliška, Kyseláková Martina, Vozihnoj Štěpán
5. třída                 Bártová Adéla, Kouřil Petr
6. třída                Bartošík Jan, Šustek Martin, Kouřil Radomír, Porupka Jakub, Brlíková Daniela, Zmidlochová Anna, Oplocká Markéta, Vysloužilová Denisa
7. třída                 Lenert Michal, Vránová Pavlína, Bulková Eliška, Novotná Barbora
8. třída                 Karásek Lukáš, Vranová Zuzana, Štěpánková Karolína
9. třída                 Dvořáková Monika, Fečová Kateřina, Novotná Romana, Hrubá Ivana, Bosáková Milena, Matoušková Nikola, Kučerová Kristýna, Domanská Kateřina, Králová Iveta
Učitelé:               Mgr. Petra Matoušková, Mgr. Milada Krejčová, Mgr. Jiří Pozdíšek
Nepedagogičtí pracovníci:         František Fidra
Zástupce vedení:            Mgr. Věra Mašterová

 

Co nás čeká :

 • 9. 3. – První schůzka Ekotýmu
 • Návštěva ekologického centra Sluňákov

Za EKOTÝM Mgr. Petra Matoušková, koordinátorka projektu

 

 

ANALÝZA STAVU ŠKOLY 2017/2018

 Silné a slabé stránky naší školy v rámci mezinárodního programu EKOŠKOLA.
Slabými stránkami se naše škola zabývá, abychom zkvalitnili svůj Ekoprogram a byli jsme schopni obhájit titul Ekoškoly.

 

analýza

 

 

 

 

 

ANALÝZA STAVU ŠKOLY 2016/2017

Silné a slabé stránky naší školy v rámci mezinárodního programu EKOŠKOLA.
Slabými stránkami se naše škola zabývá, abychom zkvalitnili svůj Ekoprogram a byli jsme schopni obhájit titul Ekoškoly.

 

A) ENERGIE

Silné stránky

 • ZŠ sleduje spotřebu energie na vytápění, osvětlení a provoz elektrospotřebičů; sledování je v kompetenci pana školníka.
 • Ve třídách jsou rozmístěné teploměry.
 • Větrání probíhá hlavně o přestávkách a to krátce a intenzivně.
 • Nábytek je umístěn tak, aby nezakrýval panely topení.
 • Radiátory nejsou zakryté, je umožněna volná cirkulace vzduchu.
 • Na radiátorech jsou funkční hlavice na regulaci teploty podle potřeby ve třídě.
 • Vypínače osvětlení jsou označeny cedulkami upozorňujícími na šetrné zacházení.
 • Přístup světla je regulován žaluziemi. 
 • Orientace tříd je velmi dobře zvolená, velkými okny proniká dostatek světla.
 • Na chodbách je nainstalováno schodišťové svícení.
 • Na WC, chodbách v suterénu, šatnách i schodišti jsou nainstalovány časové vypínače na světla.
 • Byla provedena výměna oken.
 • Při výběru nových spotřebičů je sledována jejich energetická třída.
 • V místnosti jsou termoregulátory.
 • Vytápění je řízeno počítačově s ohledem na venkovní teplotu a podle provozu.

 

Slabé stránky

 • Nedostatečné sledování teploměrů.
 • Chybějící popisky u některých vypínačů.
 • Nedostatečné nabádání k úsporám energie.
 • Absence informací ohledně spotřeby energie jednotlivými spotřebiči ve škole.

B) ODPADY

Silné stránky

 • Poctivé třídění odpadu (papír, sklo, plasty a směsný odpad).
 • V každé třídě je vyvěšena informační cedulka o správném třídění; tato informační cedulka byla vytvořena žáky Ekotýmu.
 • Ve škole je zajištěn odvoz směsného odpadu.
 • ZŠ Němčice nad Hanou pořádá podzimní a jarní sběr papíru.
 • Celoroční sběr vybitých baterií a dalšího drobného elektrozařízení.
 • Sběr PET-víček, další využití.
 • Na třídění odpadu se podílejí všichni žáci, učitelé, provozní zaměstnanci,
 • Dostatečný počet rozmístěných košů.
 • Používání sešitů z recyklovaného papíru.
 • Využití odpadového materiálu při tvořivých činnostech.
 • Částečné využívání jednorázových utěrek.
 • Spoluúčast při úklidu v okolí školy, města.
 • Vzájemné vzdělávání žáků v oblasti odpadů.
 • Osvěta prostřednictvím výukových programů.
 • Zapojení do akcí typu Tonda obal na cestách atd.

Slabé stránky

 • Nedostatečné oboustranné kopírování.
 • Pohozené odpadky v okolí školy.
 • Škola nekompostuje.
 • Žáci ani pedagogové nejsou informováni o předcházení, minimalizaci a znovu užití odpadů (tzv. 3R).

C) PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Silné stránky

 • Pořízena informační tabule pro snadnější orientaci ve škole.
 • Vytvoření bylinné zahrádky před budovou školy,
 • Na školní zahradě jsou „pokusné záhony“.
 • Pravidelné výzdoby ve vestibulu s tematikou ročního období.
 • Školní zahrada je aktivně využívána ke sportovním hrám i odpočinku.
 • Školní prales.
 • Odpočinkové koutky v 1. patře.
 • Počítačová učebna přístupná žákům.
 • Sedací koutek v 1. patře
 • Vytvoření „čisté a špinavé“ zóny ve škole, která je označena a respektována.
 • Označení všech místností.
 • Útulné třídy, které jsou pěkně vymalované.
 • Moderní vybavení tříd.

Slabé stránky

 • Nedostatek květin ve třídách a prostorách školy.
 • Nedostatek zeleně v okolí školy.
 • Absence studovny.
 • Malé množství laviček v okolí.
 • Při péči o zahradu se nepoužívají trvale udržitelné metody.
 • Chybí pítka pro žáky (chodba, venkovní prostor).
 • Rostliny nemají popisné štítky.
 • Absence většího eko-pedagogického využití školního pozemku.

D) VODA

Silné stránky

 • Monitoring spotřeby z vodovodních baterií.
 • Pan školník kontroluje, zda neprotékají záchody.
 • Pákové baterie.
 • Žáci, pedagogové i ostatní zaměstnanci jsou vyzýváni a motivováni k dotahování kohoutků.
 • Spolupráce s místními organizacemi při čištění vodních toků v okolí školy.
 • Instalace nových umyvadel, záchodů, pisoárů s ohledem na omezení plýtvání a úniku vody.
 • Plocha školní zahrady je přizpůsobena pro vsakování dešťové vody.
 • Školní dvůr je vydlážděn zámkovou dlažbou.

Slabé stránky

 • Baterie nejsou opatřeny perlátory.
 • Škola nepoužívá k úklidu větší množství ekologicky šetrných prostředků.
 • Dešťová voda není využívána.
 • Žáci nevědí o místním zdroji pitné vody.

 

   

 

 

VÝZNAMNÉ DNY PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

 

 

 

EkoKodex

 

 

Ekonástěnka Eko-nástěnka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní rok 2017/2018

 
 
schůzka v září

 

Školní rok 2016/2017

Ekoschůzka
Schůzka 7. června 2017
Ekoschuzka - květen
Ekonástěnka Schůzka Ekotýmu 3. května 2017
Ekoschůzka 3. dubna 2017 Schůzka Ekotýmu 3. dubna 2017

 

Přesazování

Jarní přesazování školních pokojových květin - 29. březen 2017

S přicházejícím jarem se příroda probouzí ze zimního odpočinku. Než se naplno rozběhnou venkovní aktivity, členové ekotýmu zaměřili svoji pozornost na pokojové květiny z chodeb i tříd školy a zorganizovali jarní přesazování. Práce všem šla od ruky a z výsledků se jistě budou těšit všichni spolužáci, učitelé, provozní zaměstnanci, ale i návštěvníci školy, protože se o květiny poctivě staráme a snažíme se o rozšiřování zeleně, abychom se ve škole cítili příjemně a útulně.

 

Ekoschůzka_170327

 

ekoschůzka

 

Schůzka Ekotýmu - leden 2017

Schůzka Ekotýmu - říjen 2016

Schůzka Ekotýmu - září 2016

 

 

 

 

Členka ekotýmu Vanesa Valášková vytvořila prezentaci o fungování a aktivitách ekotýmu, kterou chce spolužáky seznámit s ekotýmem.

 

Složení Ekotýmu ve školním roce 2017/2018

Zástupci

Jan Lenert
Adéla Řeholková

4.B

Miroslav Oplocký

7.B

Kristýna Kypastová

 

Quang Tu Le

 

Vanesa Valášková

 

Tadeáš Zachrla

 

Jan Lenert

 

Nikol Kyseláková

 

Vojtěch Kumžák

 

Kateřina Sáňková

8.A

Nikola Sládková

5.A

Julie Šplíchalová

 

Jolana Vrbová

 

Martina Bosáková

 

Barbora Žatecká

 

Michal Bosák

8.B

Maxim Kopřiva

 

Prokop Držálek

 

Daniel Churý

 

David Mirvald

 

Ema Kačírková

5.B

Michal Žondra

 

Michal Vysloužil

 

Anna Studentová

9.

Milan Šebesta

6.A

Jakub Macenauer

 

Pavel Bartošík

 

Veronika Kovářová

 

Vlastimil Adam Palíšek

6.B

Lenka Kubová

 

Gabriela Klágová

 

Adéla Kyseláková

 

Aneta Luněnová

 

Adéla Řeholková

 

Julie Podzimková

7.A

Ondřej Mitana

 

Michaela Sklenářová

Matěj Svoboda

 

 

Denisa Rusová

 

 

Nam Nguyen

 

 

 

Ekotým  na průběžných schůzkách stanovil  rozdělení potřebných rolí mezi jednotlivé členy
a vytvořil závazná pravidla fungování ekotýmu.

Role ekotýmu:

 1. Vedení školy – Mgr. Hana Matušková
 2. Koordinátoři – Mgr. Petra Přidalová – mateřská dovolená, Mgr. Klára Smejkalová
 3. Správní zaměstatnanec – p. školník Petr Borovička
 4. Zástupci ekotýmu – Jan Lenert, Adéla Řeholková
 5. Propagátoři ekosmýšlení – Kristýna Kypastová, Vanesa Valášková
 6. Ekohlídka – všichni členové ekotýmu
 7. Zapisovatel – Gabriela Klágová, Lenka Kubová
 8. Svolávač schůzek – Adéla Řeholková, Pavel Bartošík
 9. Fotograf – Jan Lenert, Vojtěch Kumžák
 10. Bavič – Jakub Macenauer, Michal Žondra
 11. Zahradníci –   vestibul: Martina Bosáková, Adéla Brabcová, Adéla Řeholková, Lenka Kubová
 12. IT specialista - Jan Lenert, Vojtěch Kumžák
 13. Nástěnkáři – Vojtěch Dobruský, Michal Bosák, Pavel Fica, Nikol Kyseláková, Kateřina Sáňková, Tadeáš Zachrla

 

Pravidla fungování ekotýmu:

 1. Slušné a ohleduplné chování k ostatním členům ekotýmu.
 2. Pomoc a vzájemná spolupráce.
 3. Nenarušujeme schůzky nemístnými dotazy.
 4. Chováme se ekologicky.
 5. Chodíme poctivě na schůzky.
 6. Necháme ostatní vyjádřit svůj názor.
 7. Zapojujeme se do různých mimoškolních aktivit.
 8. Respektujeme vedoucí ekotýmu.

 

 

 


 

 

 

Plán činností 2017/2018

 

 

Plán EKOAKTIVIT ve školním roce 2016 - 2017

Aktualizovaný plán

 • Bramboriáda – netradiční sportovní klání v soutěžích s bramborami,  výroba a kresba skřítků bramboráčků
 • Domečky pro skřítky – procházka do přírody a stavba domečků z přírodního materiálu
 • Podzimní a jarní sběr papíru – ve spolupráci s nadací Šance – část výtěžku putuje na onkologické oddělení FN Olomouc
 • Dýňobraní – výroba dýňových strašidel, zpracování dýňových semínek, výstavka ve vestibulu školy
 • Den stromů – oslava Dne stromů – projektový den
 • Výtvarné soutěže – Barvy podzimu, Jaro je tady
 • Výroba krmení pro ptáčky, věšení na školní zahradě
 • Tvorba obrazů z PET-víček
 • Den Země – projektový den pro 1. a 2. stupeň v rámci nějakého zaměření
 • Čištění Broděnky, staráme se o okolí naší školy
 • Navštěvujeme náš školní prales a udržujeme školní zahradu, umíme se chovat v přírodě
 • Učíme se s kompasem – vycházky na všechny světové strany spojené s poznáváním a ochranou přírody
 • Hry v přírodě - ekohrátky
 • Návštěva třídící linky v Olomouci – společně se školním parlamentem
 • Celoroční třídění odpadů – odpovídají třídní učitelé + žáci ekotýmu
 • Celoroční sběr použitých baterií a elektrospotřebičů – ve spolupráci se školním parlamentem – „Recyklohraní“
 • Pravidelné informování o eko-aktivitách na webových stránkách školy a ve vitríně města Němčice nad Hanou
 • Přispívání do místního časopisu Lupa
 • Pravidelné schůzky ekotýmu, zápisy ze schůzek, samostatné vedení schůzek žáky Ekotýmu, zvolení nových členů
 • Zaměřit se na slabé stránky našeho Ekotýmu – po doporučení auditorů z auditorské návštěvy a pracovat na těchto aktivitách

 

Na těchto akcích se budou podílet žáci z ekotýmu, ze školních družin a ostatní žáci naší školy včetně pedagogů.

 

Mgr. Petra Přidalová

 

 

Plán EKOAKTIVIT ve školním roce 2015/2016

  • Bramboriáda – netradiční sportovní klání v soutěžích s bramborami,  výroba a kresba skřítků bramboráčků
  • Domečky pro skřítky – procházka do přírody a stavba domečků z přírodního materiálu
  • Podzimní a jarní sběr papíru – ve spolupráci se Stonožkovým hnutí 
  • Dýňobraní – výroba dýňových strašidel, zpracování dýňových semínek, výstavka ve vestibulu školy
  • Výroba krmení pro ptáčky, věšení na školní zahradě 
  • Tvorba obrazů z PET-víček
  • Den Země – projektový den pro 1. a 2. stupeň v rámci nějakého zaměření
  • Čištění Broděnky, staráme se o okolí naší školy
  • Navštěvujeme náš školní prales a udržujeme školní zahradu, umíme se chovat v přírodě
  • Učíme se s kompasem – vycházky na všechny světové strany spojené s poznáváním a ochranou přírody
  • Hry v přírodě - ekohrátky
  • Návštěva třídící linky v Olomouci – společně se školním parlamentem
  • Celoroční třídění odpadů – odpovídají třídní učitelé + žáci ekotýmu
  • Celoroční sběr použitých baterií a elektrospotřebičů – ve spolupráci se školním parlamentem – „Recyklohraní“
  • Pravidelné informování o eko-aktivitách na webových stránkách školy a ve vitríně města Němčice
  • Přispívání do místního časopisu Lupa
  • Pravidelné schůzky ekotýmu, zápisy ze schůzek, samostatné vedení schůzek žáky ekotýmu, zvolení nových členů
  • Zaměřit se na slabé stránky našeho ekotýmu – po doporučení auditorů z auditorské návštěvy a pracovat na těchto aktivitách

  Na těchto akcích se budou podílet žáci z ekotýmu, ze školních družin a ostatní žáci naší školy včetně pedagogů.

   

  Mgr. Petra Přidalová

 

Plán EKOAKTIVIT ve školním roce 2013 - 2014

Září

 • Bramboriáda – netradiční sportovní klání, výroba a kresba skřítků bramboráčků

Říjen

 • Domečky pro skřítky – procházka do přírody a stavba domečků z přírodního materiálu
 • Zakopání pokladu
 • Sběr papíru

Listopad

 • Dýňohraní – výroba dýňových strašidel, zpracování dýňových semínek, výstavka

Leden

 • Výroba krmení pro ptáčky, věšení na školní zahradě

Únor

 • „Dinosaurus“ – obrazy z kousků starých novin a časopisů

Březen

 • Tvorba obrazů z PET-víček

Duben

 • Výsadba stromků
 • Den Země

Květen

 • Učíme se s kompasem – vycházky na všechny světové strany spojené s poznáváním a ochranou přírody

Červen

 • Hry v přírodě, Vykopání pokladu - pokus

Na všech těchto aktivitách se budou podílet žáci EKOTÝMU společně s dětmi ze ŠKOLNÍ DRUŽINY a naší školy.

Mgr. Petra Matoušková

 

 

Ekoškola ve školním roce 2012/2013

Zaměřit se :

 • Analýza ekologického stavu školy – proběhla ve školním roce 2011/2012 -) vypracovat konkrétní, jasný a přehledný výstup, který seznamuje se stavem školy v jednotlivých oblastech – zodpovídá Matoušková, Zahradová
 • Zaměřit se na plán činností – vybrat si oblasti, kterými se budeme zabývat ( odpad, energie, voda, prostředí školy )
 • Environmentální výchova ve výuce – pro učitele možnost využití pracovních listů ve výuce –(k dispozici u Mo )
 • Ekokodex – společné vyznání hodnot, návod k ohleduplnému chování k životnímu prostředí

(vytvořit společně se žáky v projektovém týdnu dle metodiky – připraví Matoušková)

 • realizace výtvarná výchova –  zodpovídá S. Podmolíková (malba na zeď)
 • projektový týden – tř. učitelé (viz. metodika)

 

Návrh plánu EKOŠKOLY

 • Třídění odpadu na celé škole – papír, plasty, sklo, směsný odpad
 • Zajistit zpětný odběr vybitých baterií, elektrospotřebičů, tisknout oboustranně, dále využívat potištěný papír
 • Eko pořad pro žáky 1.-4. Ročníku
 • Instalace úsporných zářivek na vhodných místech, sledovat a udržovat teplotu v jednotlivých místnostech školy
 • Péče o zeleň v interiéru i okolí školy – využívat ji ke vzdělávacím účelům
 • Zkrášlovat a zútulňovat školu výzdobou, vystavováním žákovských výtvorů, přímou malbou na zeď
 • Spolupráce p. uč. Pozdíšek – EKOTURISTIKA, p. uč. Krejčová – RECYKLOHRANÍ,školní parlament,  sběr pet-vršků, spolupráce s třídními učiteli ( třídnické hodiny )
 • Spolupráce s redakční radou školního časopisu (pravidelné přispívání)
 • Zajišťovat během školního roku ekonástěnku – zodpovídá ekotým a Mo
 • Udržovat bylinnou zahrádku – zodpovídá Pozdíšek
 • Zaměřit se na vybavení tříd a chodeb květinami – tř. učitelé
 • Snížit spotřebu vody využitím spořičů na wc
 • Zalaminovat cedulky na třídění odpadů – zodpovídá ekotým a Mo
 • Informovat veřejnost o činnostech ekoškoly na webových stránkách školy, ve vitríně, popřípadě v tisku – zodpovídá Mo
 • Sledovat zda nekapou kohoutky – tř. učitelé
 • Opatřit vypínače štítky zhasni – zodpovídá ekotým
 • Teploměry ve třídách – zodpovídá Fidra a Mo

 ZAJISTIT:

 • INFORMAČNÍ TABULE PŘI VSTUPU DO ŠKOLY (PŘÍZEMÍ) – bude sloužit k lepší orientaci ve škole – zodpovídá p.ředitelka
 • VYBAVIT OKOLÍ ŠKOLY VÍCE KOŠI

 

Náměty na činnosti pro šk.rok 2012/2013

 • Jarní úklid hřiště a zahrady – zodpovídá Pozdíšek
 • Čištění mořického potoka( ekoturistika ) – zodpovídá Pozdíšek
 • Výsadba stromů
 • Exkurze na sběrný dvůr – zodpovídá Krejčová, Matoušková
 • Vytváření ekozvířat z vršků od PET lahví ( Den Země )
 • Projektový den Les – 7. ročník, ve spolupráci s lesní správou – zodpovídá Zahradová
 • Den činu např. úklid okolí školy,obce, lesa, řeky, výsadba zeleně, organizace Dne Země
 • Stonožkové hnutí „Na vlastních nohou“ – sběrový týden – podzimní a jarní sběr ( pomáhají členové Ekotýmu ) – zodpovídá Řezáčová
 • Sběr PET-VRŠKŮ, použitých bateriií (doplnění pytlů a krabiček do tříd) – zodpovídá Krejčová, Matoušková
 • Dýňové slavnosti – v týdnu od 22. – 26. 10. ve spolupráci se ŠD – zodpovídá Matoušková, Svobodníková, výstavka dýňových strašidel
 • Výtvarné soutěže – Země 2030, Rok našeho stromu – zodpovídá Procházka
 • Krmítka (budky) pro ptáčky – výroba, věšení  – dílny (příslušní vyučující – žáci 2. stupně), zodpovídá Dostál
 • Zimní krmení pro ptáčky – zodpovídá Svobodníková, Matoušková ( spolupráce se ŠD )
 • Výukový program – „Jak na udržitelnou spotřebu?“ – prac. listy zaměřené na ekologii – ekoturistika – zodpovídá Pozdíšek
 • Patronát nad hřištěm u Sv. Anny – 6. třída s p. uč. Tesaříkovou – úklid v okolí

 

 

 

 

Plán činností 2011/2012
Sběr Pet – vršků, použitých baterií, sběr starých elektrospotřebičů

Září:  Beseda se společností Ekokom zaměřená na třídění odpadů - pro žáky 3., 4., 5., 6., 7. tříd.

Říjen: Sběr papíru ( 10. – 14. 10. ), Výtvarná soutěž „Den stromů“ – pro žáky 1. stupně, uzávěrka soutěže 24. 10., ocenění nejlepších výtvorů, výstavka prací
„Dýňové slavnosti“ – ve spolupráci se školní družinou, tvořivá dílny pro všechny žáky naší školy, výstavka výrobků

 

Po stopách vody

Na základě auditu při udělování titulu Ekoškola jsme zjistili, že žáci nemají dostatečné povědomí o tom, kde se bere voda, která nám teče z vodovodních kohoutků a kam následně směřuje. Vodu bereme jako samozřejmost, ale je spoustu míst na světě, kde je pitná voda nepředstavitelným luxusem. Žáci osmých tříd zpracovali v rámci mezipředmětových vztahů chemie a výtvarné výchovy projekt: Po stopách vody. Vytvořili názornou a výtvarně hodnotnou mapu, kterou jsme umístili na chodbu školy, aby si i ostatní spolužáci uvědomili, jakou cestu musí voda urazit, než si ji můžeme napustit a kudy musí projít, než se opět vrátí do přírody.

 

 

7 kroků EKOŠKOLY

Pracovní tým Ekoškoly

 • v týmu jsou zastoupeny různé zájmové skupiny, především žáci 4. – 9. tříd
 • náš tým se schází k pravidelným schůzkám jednou za 2 měsíce (nebo dle potřeby)
 • ze schůzek pořizujeme volně přístupné zápisy – ekonástěnka
 • tým zajišťuje realizaci analýzy, plánu činnosti, monitorování a vyhodnocování, informování a spolupráci, ekokodexu
 • členové ekotýmu přebírají odpovědnost za plnění plánu činnosti i za jednotlivé oblasti programu (energie, voda, odpady, prostředí školy)

Analýza

 • pokrývá všechny základní oblasti
 • analýzu a zpracování výsledků provedli žáci pod vedením koordinátora
 • analýza rozebírá silné a slabé stránky

 

Plán činnosti

 • vychází z naší analýzy
 • pokrývá alespoň dvě oblasti Ekoškoly
 • členové Ekotýmu se podílí na vymýšlení úkolů, jednotlivci odpovídají za plnění úkolů
 • plán obsahuje úkoly, které jsou žáci schopni převážně plnit sami
 • plán je vyhodnocován a přizpůsobován změnám

Monitorování a vyhodnocování

 • ze zápisu schůzek je jasné, zda byl či nebyl úkol uskutečněn
 • na vyhodnocování se podílí žáci
 • vyhodnocování se sleduje průběžně
 • je vedena potřebná dokomentace
 • s výsledky jsou všichni seznamováni
 • dokládáme fotografie, plakátky, články

EV ve výuce

 • témata Ekoškoly jsou propojena a objevují se ve všech vyučovacích předmětech
 • vyučování doplňují různé praktické aktivity
 • využívají se pomůcky – pracovní listy Ekoškoly, materiály Recyklohraní

Informování a spolupráce

 • ve škole je informační ekonástěnka, která je přístupná všem
 • veškeré informace týkající se Ekoškoly jsou zveřejňovány, pravidelně je upravován školní web s odkazem Ekoškola
 • o svých aktivitách informujeme veřejnost (webové stránky školy, vitrína města, přispívání do místního čtvrtletníku Lupa)
 • rozšiřujeme program o své vlastní aktivity z oblasti ochrany životního prostředí, realizujeme pro mladší děti různé „workshopy“ – tvořivé dílničky s odpadovými materiály.
 • zapojujeme se do dalších programů – třídění odpadů, Recyklohraní, Uklízíme Česko, odlisťování stromů, sázení stromků, čištění Mořického potoka a Broděnky atd.
 • účast na různých výukových exkurzích – Den s myslivci ve Vitčickém lese, Den s rybáři, exkurze na místní skládku – SITA CZ, exkurze do místní Čistírny odpadních vod
 • spolupráce se školním parlamentem, s redakční radou školního časopisu Bonbónky
 • spolupráce s odborem životního prostředí města Němčice nad Hanou

Ekokodex

 • odráží cíle programu Ekoškola
 • je veřejně přístupný i návštěvníkům školy
 • je výtvarně zpracovaný, nepřehlédnutelný, jeho zpracování vyjadřuje určitou myšlenku našich žáků
 • všichni ve škole mají možnost si jednotlivá pravidla stále připomínat
 • je možné jej doplňovat

Mgr. Petra Přidalová

Plán – strategie členů Ekotýmu

 • Prohloubení spolupráce s různými organizacemi
 • Apel na šetření energie – popisky k vypínačům
 • Kreativita – inspirace od ostatních škol, z novin, televize, internetu apod.
 • Apel na pohyb a zdravou výživu – omezení automatů, zapojení do programu Ovoce do škol, osvěta o vyšší zájem o sport
 • Rozvíjení tématu odpady – pokračovat v apelu na žáky a pedagogy heslem 3R (redukování, re užívání, recyklace)
 • Pozemek pro ekopedagogické účely – pěstování vlastní zeleniny, bylinek
 • Popis rostlin ve škole – vytvoření popisných štítků, zajímavosti o rostlině
 • Tematické akce – spolupráce se školní družinou, školním parlamentem
 • Tvorba osvětových prezentací - připravené powerpointové prezentace a jejich prezentace na 1. i 2. stupni
 • Lepší informovanost veřejnosti – přispívání do městského časopisu Lupa
 • Rozšíření témat a rozšíření ekotýmu o další členy
 • Rozdělení rolí v ekotýmu
 • Posílení týmové spolupráce – zařazení aktivit stmelujících kolektiv, aktivity, které prohlubují týmovou spolupráci a k lepšímu poznání se navzájem
 • Nákup, výsadba, rozšíření zeleně (rostlin) – květiny do tříd, na chodby i společné prostory školy
 • Tematické stravovací dny – spolupráce s vedoucí školní jídelny, např. mezinárodní den kuchyně – norský den (losos), italský den (špagety) apod.
 • Větší využití odpadů nejrůznějšího charakteru – spolupráce se školní družinou
 • Pokračovat ve snaze o třídění
 • Důsledná kontrola protékajících toalet – spolupráce s panem školníkem
 • Snaha o ekologický úklid – používání šetrných a ekologicky nezávadných prostředků při úklidu školy
 • Omezení používání igelitových sáčků – vytvoření plakátu, osvěta mezi žáky a jejich rodiči
 • Ekonomické používání papírů – oboustranný tisk
 • Jasná pravidla pro efektivní svícení a větrání

2016/2017

Eko-nástěnka
Eko-nástěnka - jaro 2017

 

Ukliďme Česko
Ukliďme Česko - duben 2017

 

IRIS

Iris - 6. ročník

Naše národní parky

 

 

2015/2016

Den Země 2016
Den Země 2016

 

Zlatý list

 

Výzdoba chodeb
Výzdoba chodeb

 

Ekotým u paní starostky po obhajobě titulu
Ekotým u paní starostky
po obhajobě titulu
- říjen 2015
Ekoškola

My, žáci z Ekotýmu  jsme dostali pozvání na Městský úřad od paní starostky Ivany Dvořákové, abychom se pochlubili, že jsme úspěšní i v oblasti ekologie a dokázali jsme vybojovat titul a vlajku EKOŠKOLA.
Paní starostce jsme vylíčili, co všechno nás stálo za tímto úsilím, odpovídali jsme na spoustu dotazů a na závěr jsme se dozvěděli, co všechno čeká naše město za budovatelské záměry.Bylo to moc příjemně strávené dopoledne. DĚKUJEME.

                                                                          
Žáci Ekotýmu

 

 

2014/2015

jarní ovečky Jarní dílnička - ovečky - březen 2015

 

bramboriáda 2014 Bramboriáda 2014

 

dýňohraní 2014 Dýňohraní 2014

 

 

 

Dinosauři

Dinosauři

V pondělí dne 14. dubna 2014 proběhla další akce školní družiny a Ekotýmu. Děti ze všech tří oddělení školní družiny spolu se svými staršími kamarády z Ekotýmu vyráběly dinosaury z kartonů a útržků starých novin, časopisů a letáků. Hotové dinosaury jsme vystavili v přízemí naší školy. Doplnili jsme je zelení a malovanými kameny. Vzniklo tak pěkné dinosauří zákoutí, které si děti pojmenovaly "ŠKOLNÍ DINOPARK".

 

krmení pro ptáčky

Zimní krmení pro ptáčky - únor 2014

Školní družina ve spolupráci s Ekotýmem uspořádala 10. února 2014 akci "Zimní krmení pro ptáčky" Akce se zúčastnily děti ze všech tří oddělení školní družiny a děti z Ekotýmu. Z ruliček od toaletního papíru, šišek, provázku, medu a zrní jsme vyrobili spoustu krmení pro ptáčky. Rozvěsili jsme je na stromy ve školní zahradě a na Hliníku.
Dětem se odpoledne velmi líbilo a už teď se těší na další akce ŠD a Ekotýmu.

 

Dýnobraní

DÝŇOBRANÍ 2013

 

Zakopání pokladu

ZAKOPÁNÍ POKLADU

 

Domečky pro skřítky

DOMEČKY PRO SKŘÍTKY

V týdnu od 21 do 25.října 2013 proběhla akce „Skřítkův domeček“. Tuto akci vymyslela paní učitelka Petra Matoušková, která vede školní Ekotým. Akce se zúčastnily děti z druhého a třetího oddělení školní družiny. Ve školním pralese děti pomocí své fantazie postavily nádherné domečky pro skřítky. Na stavbu použily různé přírodní materiály, jako jsou kameny, větvičky, listí, mech, houby a další, které zde nasbíraly. Všechny děti se moc snažily, aby se právě v jejich domečku skřítkům bydlelo co nejlépe.

Andrea Huťková, vychovatelka ŠD 2

 

Bramboriáda 2013

BRAMBORIÁDA 2013

Zdálo by se, že brambora je zcela obyčejná věc. Během pondělního odpoledne  30.9.2013 zjistily děti ze školní družiny, že kromě potraviny mohou být brambory také skvělým sportovním náčiním. Na školním hřišti děti soutěžily v netradičních disciplínách jako: hod bramborou na cíl, slalom s bramborou a florbalovými holemi, slalom s bramborou na papírovém tácku, chůze s bramborou mezi koleny, chůze s bramborou na hlavě, škrabání brambor, shazování kuželek pomocí brambory a dvojice potom v chůzi s bramborou mezi čely. Na jednotlivých stanovištích dětem pomáhali žáci z ekotýmu. Z 5. třídy Klágová Gabriela a Palíšek Vlasťa, ze 7. třídy Hrubá Karolína, Burdová Kristýna, Vozihnoj Štěpán a Všetečková Alena a z 9. třídy Brlíková Daniela. Na závěr bramboriády dostaly všechny děti sladkou odměnu a různé druhy pamlsků vyrobených z brambor. Vítězové z každého oddělení dostali navíc odměnu od svého vychovatele. Děti z prvního a druhého oddělení ŠD namalovaly skřítka Bramboráčka. Ve čtvrtek si pak děti ve školním pralese opékaly špekáčky a v  popelu si upekly zbylé brambory. Bramboriáda se dětem velmi líbila a proto bychom chtěli tuto akci zopakovat  i v příštím školním roce.

V bramboriádě zvítězili:

 1. oddělení: 1. místo - Bosák Michal, 2. místo - Kiš Igor a Mitana Jan, 3. místo - Ježková Michaela.
2. oddělení: 1. místo - Přibylová Kristýna, 2. místo - Kubová Lenka, 3. místo - Majer Dominik.
3. oddělení: 1. místo - Luběnková Žaneta, 2. místo - Šebestová Lucie, 3. místo - Kypastová Kristýna.

 

Školní prales

školní prales školní prales školní prales

   Dnes se jde do pralesa! Když děti školní družiny slyší tuto větu, mají hned jasno, ostatní nechápou. Pokud budete číst dále, pochopíte.
   Chtěli jsme novou tělocvičnu, ale nečekali jsme tak rozsáhlý záměr, který nám předělá celou školní zahradu. Rostly zde lípy, břízy, buky, jasany, jírovce, dřezovec, krásné borovice a spousta keřů. Některé stromy musely ustoupit nové sportovní hale, jiné sluneční elektrárně sousedící se školním pozemkem. Po vykácení stromů bylo všem smutno, dětem i učitelům. Zbylo jen několik stromů a stín se stal na naší zahradě vzácností. Za nějaký čas se objevily malé semenáčky a kromě toho pařezy začaly rašet. Dnes vše vypadá jinak. Dříve hezký, ale nudný školní lesík, vystřídal prales, v němž boj o světlo zatím vyhrávají trnovníky bílé (akáty). Děti si tento prales zamilovaly. Mohou zde lámat, trhat nebo budovat. Je to něco, co by si přály mít doma.
   Už druhým rokem si chodí do pralesa hrát školní družina. Prales roste a je třeba jej udržovat. Nejdříve cestičky a potom vybudovat bunkry. Prales roste a houstne, je stále zajímavější. Pro jeho obyvatele je již stínu dostatek, stal se volným statkem. S pralesem sousedí navážka hlíny, která svým tvarem připomíná kráter sopky, a to se nám líbí.    Děti ze školní družiny si chodí hrát do tohoto pralesa pod dozorem vychovatelů. Některé zde hrají různé hry, jiné si budují bunkry nebo objevují neprozkoumaná zákoutí pralesa. Bylo zde vybudováno několik ohnišť – jedno velké, jedno střední a několik menších v bunkrech dětí. Velké ohniště využívá školní družina a žáci základní školy k opékání špekáčků.
V pralese si děti užívají svobody pohybu, ale není dovoleno vše. Jakmile nastanou nějaké problémy, tak je vysloven nový zákon pralesa. Dnes již platí tyto zákony:


* Neházet tam, kde někdo může být.
* Oheň lze rozdělávat, jen když to povolí vychovatel.
* Něco pokácet nebo vysekat lze až po domluvě s vychovatelem.
* Je zakázáno ničit vzácné květiny pralesa.
* Jeden bunkr mohou obývat minimálně tři děti.
* Neničit cizí bunkry.
* Neosekávat vršky větví keřů.
* Dřevo, klacky nebo dřevěné zbraně, které se povalují mimo bunkry, patří nálezci.
   Dnes je dřevo na topení ve školním pralese vzácností. Děti s ním obchodují, probíhá zde výměnný obchod nebo se za něj platí. Základní měnou je pralesní mince ze dřeva, kterou dostávají děti za odměnu. Čím je mince větší, tím má vyšší hodnotu. Mince se řežou z dobře vysušených klacků, které jsou uloženy ve školní družině. Objevují se i padělky nařezané dětmi.
   Kdo navštívil náš prales, ten chce sepisovat petici na jeho záchranu. Rostou zde trnovníky bílé, černé bezy, jasany, mladé doubky, líska a zatím jeden objevený javor. Kdysi zde rostla nenápadná orchidej kruštík širolistý. Dnes ke vzácným rostlinám pralesa patří: lilie zlatohlavá, sasanka pryskyřníkovitá a konvalinka vonná. Není jednoduché chránit rostliny před dětmi, které se potřebují po vyučování vyřádit. Většina už ví, na které rostliny nesmí šlapat, které je třeba chránit. Otázkou zůstává, jestli někdo ochrání jejich prales před rekonstrukcí školní zahrady?

Václav PROCHÁZKA, vychovatel ŠD

 

 

 

PET_strašidla

V družině se vyráběly výrobky z petlahví. Paní vychovatelka Andrea Huťková vymyslela se svými dětmi v družině, že by si mohli vytvořit strašidla z „petek.“ Domluvila se proto s paní učitelkou Petrou Matouškovou, která má na starost činnost EKOŠKOLY. Té se nápad velmi líbil, a proto společně vytvořily dílničku, která se jmenovala „Vyrob si své strašidlo z petláhve“. Dne 26.2.2013 jsme se sešly v družině. Byly tam děti ze ŠD 2 a 3. Nejprve si děti naplnily petky vodou, aby jim krásně stála. Kdo něco potřeboval, šel za pomocníky Monikou, Pavlínou, Radkem, Honzou a Danielou, tedy žáky druhého stupně z ekotýmu, kteří ochotně přišli pomáhat. Potom strašidlu namalovali obličej a přilepili mu končetiny. Děti vystřihovaly z látek, z alobalu nebo z papíru oblečení. Jakmile si děti svého strašáka vytvořily podle své fantazie, šly si pro cedulku se svým jménem za paní učitelkou. Pak je zanesli na chodbu, kde je žáci EKOTÝMU vystavili. Výrobky můžete zhlédnout v přízemí ve vestibulu školy. Tato dílnička se velmi povedla a mohla by se konat i příští rok.

Michal Lenert

zimní krmení
Výroba zimního krmení pro ptáčky a věšení na školní zahradě - ve spolupráci se školní družinou I.
dýňové slavnosti
Dýňové slavnosti 2012
kontejrerky
Kontejnerky - únor 2012
Den stromů
Den stromů - listopad 2011
sběr papíru
Ekotým a Stonožka - říjen 2011
sběr baterií
Sběr použitých baterií - podzim 2011
dýňové slavnosti
Dýňové slavnosti - 19. října 2011
2_schuzka
2. schůzka EKOTÝMU
beseda - třídění odpavů

Beseda - Proč třídíme odpad

29. září 2011

 

 

Den ZeměDen Země - 8. duben 2011

 

potok
Ekoturiské čistili mořický potok

 

 

Sluňákov
Návštěva Sluňákova