Školní parlament Školní parlament v roce 2017/2018

 

 

Parlament

          Už druhým rokem se na konci června vydávají členové ŠP poděkovat pracovnicím školní jídelny za jejich celoroční práci. Za to, že vaří chutná a zdravá jídla. Kuchařky také zpestřují jídelníček novými jídly. Některá se stanou oblíbenými, jiná se neosvědčí. 
     Obědy ve školní jídelně zajišťují dětem vhodnou a správnou výživu.

M. Krejčová, garant ŠP

 

 

     „Děvčata a chlapci, vítám vás jménem školního parlamentu a všech žáků v naší škole.“ přivítal předseda školního parlamentu Tomáš Nosek ze 7. A budoucí prvňáčky v úterý 12. června 2018. Sdělil dětem, co je čeká ve školních lavicích. 
     Po přivítání se děti a paní učitelky z mateřské školy vydaly na prohlídku školy. Další členové je zavedli do třídy 3. A paní učitelky Žižlavské. Žáci jim předvedli  číslo, se kterým vystupovali na školní akademii. Předškoláci se zvědavě rozhlíželi po pěkně vyzdobené třídě. Mezi třeťáky našli i své starší kamarády.
    Děti pak navštívily ředitelnu školy,  paní ředitelka Matušková jim popřála mnoho zdaru v získávání vědomostí a dovedností, a s paní zástupkyní Benešovou se vydaly do školní jídelny. Zde si všichni připili dětským „šampaňským“ na příští úspěchy ve školní práci.
                                                                  Milada Krejčová, garant ŠP

 

 

vánoční diskotéka

     V pátek 15. prosince 2017 se uskutečnila v naší škole vánoční diskotéka s podtitulem „Karneval v Riu“. Dívky 7. B slavnostně tělocvičnu vyzdobily, i s pomocí pánů školníků. Byla pořízena nová výzdoba z účtu POŠ a všem se líbila.
      Na diskotéku přišlo asi 100 dětí, většinou z 1. stupně, ale zúčastnili se jí i žáci z vyšších ročníků, kteří zároveň pomáhali při organizaci soutěží. Velký úspěch měly kostýmy paní učitelky   N. Tesaříkové, která celý program moderovala, paní vychovatelky    M. Žondrové, která svým kostýmem vystihla atmosféru karnevalu, a pana učitele L. Mitany, který nezůstal pozadu se svým převlekem. Diskotéku ve fotografiích zachytil pan vychovatel V. Procházka.
     Hudbu zajišťovali Petr Kundel, náš bývalý žák, a Tomáš Nosek ze 7. A se svými pomocníky (V. Kumžák, J. Lenert ze 7. B, O. Mitana z 7. A). Zajistili si i světelné efekty, které karneval oživovaly.
     V průběhu diskotéky účastníci soutěžili v tanečních kreacích, v tanci s balónky, jablky aj. I z fotografií můžete vyčíst, že se dětem karneval líbil a všichni odcházeli spokojeni. I učitelé si chválili bezproblémové chování zúčastněných dětí, pro které byl zajištěn pitný režim. Po skončení akce žáci a učitelé tělocvičnu uklidili.
     Všem, kdo se podíleli na zdárném průběhu diskotéky, děkujeme.    

N. Tesaříková a  za školní parlament M. Krejčová

 

     Na další schůzce školního parlamentu v listopadu 2017 členové projednávali přípravu školní diskotéky, která má podtitul „Karneval v Riu“. Uskuteční se 15. prosince v malé tělocvičně od 13:00 hod. asi do 16:00 hod. Účastníci se mohou těšit na různé soutěže, svižnou hudbu, vyhlášení nejhezčích masek aj. Plakát vytvořil Tomáš Nosek ze 7. A.
     Někteří členové ŠP se podíleli na výrobě výzdoby a ozdobení stromečku na náměstí v Němčicích nad Hanou.
     Jako každý rok si před Vánocemi žáci za pomoci třídních učitelů svátečně zdobí své třídy, aby si připomněli blížící se zimní svátky. Letos jsme se rozhodli odměnit každou třídu, která svou výzdobou přispěje k vánoční atmosféře ve škole.
      V závěru schůzky byla zkontrolována schránka důvěry. Připomínky, které se tam našly, byly projednány s dotčenými osobami.
     Koncem listopadu se žáci pátých tříd a deváté třídy zúčastnili v rámci Recyklohraní anonymní ankety o odpadech a třídění odpadů. Myslím, že pro naši školu anketa dopadla dobře, protože říjnový projektový týden byl věnován právě tomuto tématu.

M. Krejčová,  garant ŠP

 

     V říjnu 2017 se uskutečnila další schůzka členů školního parlamentu. Žáci informovali o předání žolíků spolužákům, byli poučeni, že je nemají nechávat na lavici v jejich nepřítomnosti.
     Po kontrole schránky důvěry žáci dostali za úkol zjistit ve svých třídách zájem o koupi vánoční hvězdy, kterou by podpořili dětské onkologické oddělení fakultní nemocnice v Olomouci. Část z ceny této květiny je právě věnována těžce nemocným dětem a pomáhá jim při uzdravování a při rekondičních pobytech po náročné léčbě.
     Členové předávali informace o tom, co by chtěli změnit ve školním prostředí.

M. Krejčová, garant ŠP

 

    V září 2017 už po třinácté proběhla první schůzka členů školního parlamentu. Sešli se na ní předsedové (zástupci) tříd od 4. až 9. ročníku. Někteří žáci pracují ve ŠP už několik let. Nejdříve se seznámili s novými členy a potom si zvolili předsedu a zapisovatele. Potom zkontrolovali schránku důvěry, byly v ní tři připomínky, které byly hned vysvětleny.
     Žáci se seznámili s návrhem činnosti na celý školní rok. Dostali za úkol promyslet, co by se dalo ještě zlepšit ve školní práci.

     Děti si připomněli, že se účastníme projektu Recyklohraní, pro který se sbírají vybité baterie a nefunkční elektrozařízení. Pokračuje se i ve sbírání vršků od PET lahví.

 

Složení školního parlamentu 2017/2018
Předseda Tomáš Nosek 7.a
Zapisovatelka Adéla Řeholková 6.b
Členové Jakub Konečný 4.b
  Nikola Kyseláková 4.b
  Monika Belková 4.a
  Michaela Ježková 5.a
  Daniel Kotula 5.b
  Kamil Špaček 6.a
  Vojtěch Kumžák 7.b
  Tomáš Litera 8.a
  Michal Vysloužil 8.b
  Zdeněk Chalánek 9.tř.

Všem členům školního parlamentu přejeme mnoho úspěchů v jejich práci.

M. Krejčová, garant ŠP

Školní parlament v roce 2016/2017

Školní parlament děkuje kuchařkám - červen 2017

 

Parlament a kuchařky

 

Školní parlament na Městkém úřadě Němčice nad Hanou - duben 2017

školní parlament

 

 

 

 
   Další schůzka ŠP proběhla 26. ledna 2017.
     Ve schránce důvěry nebyly žádné připomínky. Členové se věnovali přípravě „žolíků“ pro své spolužáky. Zároveň zhodnotili jejich chování v prvním pololetí, co se jim nelíbilo a za co by je mohli pochválit. Největší problém představuje zapomínání pomůcek do vyučování.
     V závěru schůzky se žáci mohli zamyslet nad činností ŠP ve 2. pololetí školního roku.

 

 

vánoční školní diskotéka 

     Na konec kalendářního roku 2016 připravil školní parlament vánoční diskotéku spojenou s karnevalem.
     V jednu hodinu odpoledne se sešlo v tělocvičně asi 100 dětí, většinou v maskách. Přivítala je paní učitelka Tesaříková, která provázela slovem celou diskotéku. Na povzbuzení chlapci Petr Kundel a Honza Wildung z 9. tř., Tomáš Nosek ze 6. A a Vojtěch Kumžák ze 6. B pustili rytmické písničky. Pak následovala promenáda masek, průvod vedla „královna Kleopatra“ paní asistentka Žondrová. Během tří dalších hodin si děti zatancovaly, zasoutěžily a za své výkony byly odměněny sladkostmi. Velké poděkování patří i děvčatům ze 6. B - Kristýně Kypastové, Žanetě Luběnkové a Lucii Menšíkové, která pomáhala při organizace karnevalu.
  Všem se akce líbila a už se těší na další.

za ŠP Mgr. Milada Krejčová

 

 

Schůzky členů školního parlamentu

     V prosinci se uskutečnily dvě schůzky školního parlamentu – jedna byla zaměřena na přípravu školního karnevalu, který se uskuteční v pátek 16. 12. 2016 v tělocvičně školy. J. Macenauer vytvořil plakát. Byli domluveni žáci, kteří budou pouštět hudbu a světelné efekty: Petr Kundel a Tomáš Nosek, pomoc při organizaci – Vojta Kumžák a 4 děvčata 6. B.

                Na další schůzce 8. prosince 2016 byl plněn tento program:

  1. Beseda s vedoucí školní jídelny paní Zahradníkovou – členové ŠP byli velmi spokojeni, když se mohli seznámit s místem, kde se jim připravuje oběd, více si budou vážit práce paní kuchařek
  2. Členové byli informováni, že vršky od PET lahví, které nasbírali jejich spolužáci (12 velkých pytlů), došly uplatnění. Odvezl si je pan Zelinka z Dřevnovic pro svého postiženého syna Šimona.
  3. Vánoční výzdoba tříd bude hodnocena v pondělí 12. prosince
  4. V diskusi se členové vrátili k připomínkám ve schránce důvěry – protože jedna připomínka byla podepsána 8. A, bylo zřejmé, kdo je autorem i ostatních. Jako garant ŠP jsem si promluvila se zástupcem této třídy a jeho prostřednictvím jsem si domluvila schůzku s děvčaty, abych se o situaci dověděla víc informací. Před Vánocemi se schůzka z časových důvodů nemohla uskutečnit, je naplánována na leden. Výsledek jednání sdělím na další schůzce členů ŠP.

                                                                Zapsala: M. Krejčová, garant ŠP

 

     10. listopadu 2016 se uskutečnila další schůzka ŠP. Naplánované body programu schůzky byly splněny. Členové byli seznámeni s řešením připomínek z minulé schůzky a zkontrolovali schránku důvěry.
     Dohodli se na větším aktivním zapojení spolužáků do vánoční výzdoby tříd – termín hodnocení a členové poroty budou určeni.
     Žáci si předběžně určili, kdo bude pomáhat při organizaci školní diskotéky.  A. Řeholková byla pověřena domluvením besedy s vedoucí školní jídelny paní Zahradníkovou.
      Po připomenutí sběru vršků a baterií byla schůzka ukončena.

                                                            Zapsala: A. Řeholková

 

     Na první schůzce školního parlamentu se sešli zástupci (předsedové) tříd, aby se seznámili a zjistili, kteří žáci budou tvořit ŠP. Jsou to tito členové:
    

Předseda                             Vojtěch Pina   9. tř.
Zapisovatelka Adéla Řeholková   5. B
Členové   Martina Bosáková 4. A
  Daniel Kotula 4. B
  Jakub Macenauer 5. A
  Tomáš Nosek 6. A
  Vojtěch Kumžák 6. B
  Petr Křupka 7. A
  Maxim Kopřiva 7. B
  Martin Kyselák 8. A
  Zdeněk Chalánek 8. B

     Žáci se společně zhodnotili činnost v minulém školním roce a dohodli se pokračovat v tradičních soutěžích a akcích. Znovu si připomněli význam školního parlamentu – možnost spolupracovat s vedením školy, působit na spolužáky v oblasti výchovné i vzdělávací.
    

                                                                            Garant ŠP M. Krejčová

 

 

 

 

 

 

     Školní parlament v roce 2015/2016

vánoční diskotéka vánoční diskotéka vánoční diskotéka

     Tradiční akcí školního parlamentu před koncem kalendářního roku je vánoční diskotéka určená všem žákům. Letos se konala 11. prosince 2015. Před diskotékou je potřeba nachystat a vyzdobit tělocvičnu. O to se postaraly dívky 9. ročníku a pan školník.
     V 13:30 hod. Petr Kundel, který se letos staral o hudbu, pustil první svižnou skladbu, aby se dětem rozproudila krev. Většina z 64 dětí přišla v karnevalových maskách, nejlepší byly odměněny sladkostmi.
     Program uváděla p. učitelka Tesaříková. V průběhu diskotéky děti soutěžily např. v tanci  s balónky, s jablky, se židličkami. Děti byly odměněny i za taneční kreace.
     Děkuji všem, kdo se podíleli na organizaci diskotéky. Nejlepší odměna ale je spokojenost účastníků.

   M. Krejčová, garant ŠP

 

     V listopadu se uskutečnila schůzka ŠP zaměřená na školní vánoční diskotéku a karneval a na soutěž ve vánoční výzdobě. Nejdřív se členové dohodli na termínu. Pak si rozdělili úkoly – většinu si rozebraly žákyně 9. ročníku. Předsedkyně Bohunka Fréharová vytvořila plakát a zajistila spolužačky na pomoc při organizaci soutěží na diskotéce. K pouštění hudby byl zajištěn Petr Kundel.
     Následovala kontrola schránky důvěry – nebyly zde žádné připomínky. Členové ŠP také dostali za úkol podílet se na vánoční výzdobě tříd a někteří se nabídli, že zajistí členy do hodnotící komise. Termín hodnocení výzdoby byl stanoven na týden od 14. prosince 2015.

                                                                                M. Krejčová

 

     Ve středu 21. října 2015 se konala druhá schůzka školního parlamentu. Kromě členů ŠP byl pozván i pan učitel Pavel Janura, školní metodik prevence.
     Po úvodním přivítání vysvětlil pan učitel jednotlivé pojmy a seznámil děti s výchovnými problémy, které se mohou vyskytnout nebo se už vyskytly ve škole. Všichni se shodli na závěru besedy: pomáhat si navzájem, dívat se kolem sebe, upozorňovat na nevhodné chování prostřednictvím schránky důvěry, nebo pomocí mailové adresy metodika prevence.
     Následovala kontrola schránky důvěry – byla v ní připomínka k chování spolužáka – vyřešeno domluvou.
     V diskusi padl návrh na hodnocení jídel ve školní jídelně, způsob buď pomocí ankety, nebo pomocí smajlíků. Bude dořešeno na dalších schůzkách ve spolupráci s paní vedoucí školní jídelny.

                                                                                      M. Krejčová, garant ŠP
    

Školní parlament 2014/2015

Parlament

 

Na návštěvě

návstěva u zastupitelů města

     Ve čtvrtek 12. 3. 2015 jsme my, členové školního parlamentu, navštívili Městský úřad v Němčicích nad Hanou. Přivítala nás paní Ivana Dvořáková, starostka Němčic n. H., a pan Ing. Jan Vrána, místostarosta. Dověděli jsme se mnoho informací o dění ve městě a o dalších akcích, které jsou naplánovány, např. o opravě cesty od stánku k parčíku před školou, o zástavbě na místě bývalého cukrovaru. Prohlédli jsme si územní plány města. Na dotazy nám paní starostka a pan místostarosta ochotně odpověděli. Asi nejzajímavější byl: Kolik stojí jeden den provozu Němčic? Přišla za námi i tajemnice MěÚ paní Ing. Marie Plchotová.
     Na konci návštěvy nás paní starostka provedla celým úřadem. Dověděli jsme se, jak co funguje a v které kanceláři úřadují příslušní úředníci. Všem se nám to moc líbilo a děkujeme za přínosnou besedu. Doufáme, že naše návštěva nebyla poslední a že se na městský úřad zase někdy podíváme.

                                                                  Nikola Oralová, Petr Kundel, členové ŠP
 

 

     V únoru, na začátku 2. pololetí proběhla další schůzka školního parlamentu. Byla věnována přípravě „žolíků“ pro nezkoušení, na které žáci už netrpělivě čekali. Členové také diskutovali o použití nasbíraných vršků od PET lahví. Rozhodli se je věnovat postiženému dítěti, které je potřebuje pro nákup vhodných léčebných pomůcek. Vršky od PET lahví se budou sbírat dál.
     Dále se zabývali kontrolou schránky důvěry – 2 připomínky byly projednány s příslušnými vyučujícími. Pro zlepšení životního prostředí si členové připomněli sběr baterií a drobného elektrozařízení. Žáci se také domluvili na besedě s vedoucí stravovny paní Zahradníkovou, která se uskuteční v dubnu.

                                                                                    garant ŠP M. Krejčová

 

 

V pondělí 15. prosince 2014 proběhlo na naší škole vyhodnocení vánoční výzdoby tříd. Porota složená z paní Oulehlové (pracovnice kulturního zařízení v Němčicích), paní Hanákové (knihovnice v Němčicích), paní Volné, paní asistentky Chalánkové a paní Žeravské z DDM Orion se velmi pochvalně vyjadřovala o práci Vás, žáků, kteří jste si třídy vánočně vyzdobili. Všichni jste se snažili a každá třída překvapila nějakým pěkným nápadem. Porota se rozhodla rozdělit třídy 1. stupně na dvě části a zvlášť hodnotit 1. až 3. ročník a zvlášť 4. a 5. ročník.
Hodnocení dopadlo takto:

I. část 1. stupně
II. část 1. stupně
3.A
1. místo
4.B
3.B
2. místo
4.A
2.A
3. místo
5.A

 

2. stupeň
1. místo
6.A
2. místo
6.B a 8. tř.
3. místo
9. tř.

 Všichni, kteří jste se snažili zpříjemnit si školní prostředí, můžete mít dobrý pocit z toho, že výzdoba se všem líbila.

Garant ŠP M. Krejčová

 

     Na konec kalendářního roku 2014 připravil školní parlament vánoční diskotéku. Tentokrát ale byla neobyčejná, protože se uskutečnila v maskách. Plakát na tuto akci vytvořila Nikola Oralová. Pobavit se přišly děti od 1. po 6. třídu, potěšilo nás, že až na 3 žáky, všichni ostatní představovali většinou pohádkové bytosti. Bavily se i dívky z 8. třídy, které pomáhaly s organizací. Moderování programu se ujala paní učitelka Tesaříková, která byla i spoluorganizátorkou.
Hudbu pouštěl náš bývalý žák Michal Lenert, pomáhal mu žák 7. ročníku Petr Kundel. Tělocvičnu vyzdobily žákyně 9. ročníku.
     Diskotéka začala promenádou masek, deset nejlepších bylo odměněno. Následovaly různé hry a soutěže, nejvíce se dětem líbil tanec s balónky přivázanými k noze. V každé soutěži vítězové dostali sladkou odměnu.
     Po skončení akce zbývající žáci tělocvičnu uklidili a za to jim patří poděkování.
Organizátory potěšila velká účast asi 70 spokojených a nadšených dětí, která byla odměnou za jejich práci.

Garant ŠP M. Krejčová

 

 

 

24. listopadu 2014 se uskutečnila další schůzka školního parlamentu. Členové se seznámili s návrhy svých spolužáků na uspořádání prostoru před školou. Projednali připomínky tříd ze schránky důvěry na vylepšení prostředí ve třídě. Dále se zabývali přípravou vánoční diskotéky a jejího organizačního zajištění. Nezapomněli ani na soutěž ve vánoční výzdobě tříd. Ta proběhne v posledním týdnu před Vánocemi.

V pondělí 3. listopadu 2014 se zástupci školního parlamentu zapojili do vyřezávání různých tvarů z dýní na oslavu svátku halloween. Je to anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, den před křesťanským svátkem Všech svatých.

Garant ŠP M. Krejčová

 

Ve středu 8. října 2014 se konala 2. schůzka školního parlamentu. Členové připravovali pro své spolužáky kartičky pro nezkoušení tzv. žolíky.  Setkání byla přítomna i paní učitelka Navrátilová, která děti seznámila s plánovanou úpravou prostoru před školou. Žáci mohou vytvoř it návrhy, jak by toto místo mělo vypadat, co by tam mělo být. Stálou náplní schůzek je kontrola schránky důvěry a připomenutí sběru nefunkčních baterií a elektrozařízení.

                                                                                 Garant ŠP M. Krejčová

 

 

  Ve školním roce 2014/2015  začal školní parlament pracovat už desátým rokem.  Na první schůzce 17. září 2014 se sešli zástupci 4. – 9. tříd, vzájemně se seznámili a zvolili si mezi sebou předsedu.
      Důvěru pro tuto funkci získal Martin Kyselák z 6. A, místopředsedkyní byla zvolena Nikola Oralová z 9. ročníku a zapisovatelkou se stala Jana Opravilová z 8. ročníku. Školní parlament bude tedy pracovat v tomto složení:
4. A           Eliška Vrbová
4. B           
5. A           Petr Křupka
5. B          Ema Kačírková
6. A           Martin Kyselák
6. B          Zdeněk Chalánek
7. tř.          Petr Kundel
8. tř.          Jana Opravilová
9. tř.          Nikola Oralová

Noví členové se seznámili s fungováním ŠP a tradičními akcemi. Domluvili se na pravidelných schůzkách 1x za měsíc, podle potřeby i častěji. 

 

parlament 2013/2014 Školní parlament 2013/2014

     V březnu se uskutečnila další schůzka ŠP. Žáci se zamýšleli nad akcemi ke Dni Země. Některé náměty – sázení stromků, výlet do zoo – by se daly uskutečnit. Zajímavý byl návrh, zda by žáci naší školy nemohli přispívat na krmení nějakého zvířete v zoo. Děti dostaly za úkol zjistit zájem ve svých třídách.
Na dalších schůzkách si žáci připomněli sběr vybitých baterií a elektrospotřebičů do soutěže a plnili další úkol do Recyklohraní. Reagovali také na připomínky ve schránce důvěry a navrhovali akce pro příští školní rok – zachovat tradiční činnosti, které se osvědčily.
Poslední činností školního parlamentu bylo přivítání budoucích prvňáčků ve škole. Členové ŠP K. Oulehlová, H. Dvořák, K. Hrubá a A. Kopřiva je zavedli do současné 2. třídy, do nové sportovní haly, kde viděli hodinu tělesné výchovy, do ředitelny, kde je přivítala paní ředitelka, a jídelny. Tam si připili na příští školní úspěchy. Tato akce přispěla k lepšímu poznání školy a zařazení dětí do školního kolektivu.

                                                                                      Garant ŠP M. Krejčová

 

Členové školního parlamentu podporují humanitární sbírku teplého oblečení na pomoc syrským uprchlíkům (dětem).
Žádáme všechny spolužáky, aby se domluvili s rodiči, a pokud budou moci, donesli zimní oblečení. Budeme rádi za každou teplou bundu, mikinu, svetr, čepice, rukavice a jiné.
Pomozme dětem! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vánoční výzdoba tříd - prosinec 2013

V pondělí 16. prosince proběhlo na naší škole vyhodnocení vánoční výzdoby tříd. Porota složená z paní Oulehlové (pracovnice kulturního zařízení v Němčicích), paní Hošákové (knihovnice v Němčicích), paní zástupkyně Benešové, paní učitelky Podmolíkové a paní kuchařky Kyselákové se velmi pochvalně vyjadřovala o práci, žáků, kteří si třídy vánočně vyzdobili. Srovnatelná úroveň všech tříd byla pro všechny příjemným překvapením. Porota se rozhodla rozdělit třídy 1. stupně na dvě části a zvlášť hodnotit 1. až 3. ročník a zvlášť 4. a 5. ročník.

Hodnocení dopadlo takto:
I. část 1. stupně
II. část 1. stupně
1. místo
2.A
1. místo
5.A
2. místo
2.B
2. místo
5.B a 4.A
3. místo
1.B
3. místo
4.B

 

2. stupeň
1. místo
7. třída
2. místo
8. třída
3. místo
6.tř. a 9.B

Všichni, kteří jste se snažili zpříjemnit si školní prostředí, můžete mít dobrý pocit z toho, že výzdoba se všem líbila.

Garant školního parlamentu M. Krejčová

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Složení školního parlamentu 2013/2014

Předseda                             Kateřina Oulehlová   9. A
Místopředseda                    Alžběta Šimáková 8. tř.

Členové                              Lenka Heráková  4. A              Ema Kačírková 4. B                        Martin Kyselák 5. A
                                            Marek Šimák    5. B                 Adam Kopřiva 6. tř.                         Karolína Hrubá 7. tř.
                                            Denisa Vysloužilová 9. B        Hynek Dvořák 9. B

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vánoční školní diskotéka - prosinec 2013

     Stalo se již tradicí  na naší škole, že před koncem kalendářního roku uspořádá školní parlament vánoční diskotéku. Té letošní se zúčastnilo asi 65 dětí, spíše z 1. stupně. Zatancovat a zasoutěžit si přišli i žáci z vyššího ročníku. Plakát vytvořila žákyně 9. A Katka Novotná, tělocvičnu upravili žáci 8. ročníku.
     O hudbu se staral náš bývalý žák Michal Lenert a diskotéku moderovala paní učitelka Tesaříková. Dívky i chlapci si zatancovali s balónky, jablky i smetákem. Za své výkony byli odměněni sladkostmi.  Po skončení zábavy žáci pomohli s úklidem. Můžeme říct, že se letošní diskotéka vydařila.

                                                                                   M. Krejčová, garant ŠP

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve školním roce 2013/2014 začal pracovat obměněný školní parlament. Někteří zástupci tříd jsou v parlamentu už druhým rokem, jiní jsou zde poprvé.   Členové si zvolili svého předsedu a místopředsedu. Jejich spolužáci také netrpělivě čekali na žolíky, které pro ně zástupci připravili.

Žolíky

Předsedkyně školního parlamentu Katka Oulehlová s Leonou Klesnilovou 1. září přivítaly nové žáčky - prvňáčky jménem všech žáků naší školy. Popřály jim mnoho úspěchů ve školní práci po celou dobu školní docházky.

Garant školního parlamentu M. Krejčová

 

parlament Školní parlament 2012/2013

 

Návštěva u paní starostky - červen 2013

parlament

     V pondělí  17. 6. se členové školního parlamentu společně a paní učitelkou Krejčovou vydali na Městský úřad v Němčicích nad Hanou a starostkou paní Ivanou Dvořákovou.     Po vzájemném přivítání nám paní starostka řekla několik slov úvodem. Zmínila se o plánovaných akcích v našem městě. Protože ubývají v Němčicích obyvatelé, připravil městský úřad parcely pro stavbu nových rodinných domků.     Pak došlo na naše otázky. Dověděli jsme se, že se pro nás chystají dvě nová dětská hřiště, přírodní koupaliště – biotop a čeká nás mnoho dalších úprav. Plánované akce se uskutečňují  podle dostatku finančních  prostředků.     Na závěr za námi přišel i místostarosta pan Jan Vrána, který nám řekl informace o podomním prodeji v Němčicích.
     Děkujeme paní starostce a panu místostarostovi, že si na nás udělali čas a informovali nás o dění ve městě.


                                                                                                             Katka Oulehlová, za školní parlament

 

 

Vánoční diskotéka 2012

diskotéka diskotéka

Tradiční akcí školního parlamentu před koncem kalendářního roku je vánoční diskotéka určená všem žákům. Tentokrát se uskutečnila v pátek 14. prosince. Tělocvičnu připravili a vyzdobili žáci  7. ročníku.
Diskotéky se zúčastnilo asi 55 dětí, většinou z 1. stupně. Pobavit se přišli i žáci a žákyně 6. třídy. O hudbu se výborně postaral DJ Michal Lenert, žák 9. ročníku, program uváděla p. učitelka Tesaříková. V průběhu diskotéky děti soutěžily např. s balónky, byly odměněny i za taneční kreace.     Odměnou všem, kdo se podíleli na organizaci, byla spokojenost účastníků.

Název nové víceúčelové sportovní haly

     V říjnu školní parlament na naší škole vyhlásil na návrh starostky MěÚ v Němčicích nad Hanou soutěž na název nové víceúčelové sportovní haly.
     Žáci od 1. do 9. třídy se ve velké míře do této soutěže zapojili. Sešlo se více jak 120 návrhů, některé se vyskytly i několikrát. Jednotlivci navrhovali i více názvů. Asi nejvíc vymyslela Lenka Vaculíková ze 7. třídy.
     Název vybírala komise ve složení: starostka našeho města paní Ivana Dvořáková, ředitelka ZŠ paní Hana Matušková, předsedkyně POŠ při ZŠ paní Jana Oulehlová, učitelka ZŠ paní Milada Krejčová, žákyně, členky školního parlamentu Kateřina Oulehlová (8. A) a Marie Horáková (7. tř.). Každý ze zúčastněných si vybral 5 názvů, které se mu líbily. Nejvíc hlasů dostaly tyto názvy: Suprovka (autor David Chytil 4. A), Sportakus (autorka Kristýna Ševčíková 4. A), Žabka (autoři Max Kopřiva 3. B, Lenka Vaculíková 7. tř., Anna Zmidlochová 8. B) a Rosnička (autoři Sabina Velčovská  6. tř., Kamil Ošmera 8. A). Navrhovatelé těchto názvů budou oceněni malým dárkem a majitel vítězného názvu dostane pamětní list a bude přítomen slavnostnímu otevření haly.
     Komise vybrala název  Suprovka.
     Všem žákům, kteří se zúčastnili této soutěže, děkujeme za podnětné návrhy.


                                                              Garant školního parlamentu M. Krejčová

 

 

V pátek 21. 9. se zástupci tříd od 4. po 9. ročník sešli na 1. schůzce školního parlamentu. Část členů už pracovala v loňském školním roce, noví členové se představili.  Zvolili si mezi sebou předsedu a místopředsedu.

Školní parlament bude mít v letošním roce toto složení:

Předseda
Adam Hrdý 9.tř.
Místopředsedkyně
Katka Oulehlová 8.A

Členové

 

 

 

Denisa Vysloužilová 8.B
Marie Horáková 7.tř.
Štěpán Vozihnoj 6.tř.
Jan Kleveta 5.tř.
Martin Kyselák 4.A
Marek Šimák 4.B

Po zvolení předsedy a místopředsedy se děti zamyslely nad významem a využitím sportovní haly – dohodly se na vytvoření anketních otázek.
Schůzku navštívila paní učitelka Řezáčová, která vysvětlila význam charitativní činnosti paní B. Jensen a požádala o její podporu v hlasování o nejvýznamnějšího zahraničního Čecha.
Pak členové připravili pro své spolužáky „žolíky“, na které už netrpělivě čekali.
Ve schránce důvěry byly 2 připomínky, které byly s dotyčnými projednány.

V diskusi se dohodli na spolupráci se členy EKOŠKOLY a na podpoře akcí na prevenci nevhodného chování.

Zapsala Katka Oulehlová, garant M. Krejčová

 

Sběr uzávěrů z plastových lahví

Během celého letošního školního roku sbírali žáci naší školy vršky od PET lahví. Snažili se donést co nejvíc a zapojili do sbírání i příbuzné a známé. Tím přispěli k ochraně životního prostředí a sebrali odpadový materiál pro další zpracování. Na začátku června odvezla firma ze Zlína 30 pytlů vršků, to je  432 kg.

Nejvíce vršků nasbírala  
5. třída
78 kg
na 2. místě se umístila
3. A
56 kg
na 3. místě se umístily dvě třídy
1. A a 4. třída
42 kg

I v příštím roce budeme pokračovat ve sběru vršků. Děkujeme všem, kteří se do této aktivity zapojili a tím pomohli ekologické likvidaci odpadů.

Za členy školního parlamentu Vám přeji pěkné a pohodové prázdniny a těším se na setkání v příštím školním roce.

garant ŠP  M. Krejčová

 

předškoláci ve škole

     „Milé děti, vítám vás jménem školního parlamentu na naší škole.“ Tak začínalo uvítání budoucích prvňáčků členkou ŠP Eliškou Klevetovou z 5. třídy ve středu 13. června. Nastínila dětem, co je čeká ve školních lavicích.
     Po přivítání se děti a paní učitelky z mateřské školy vydaly na prohlídku školy. Doprovázeli je i další členové ŠP Katka Oulehlová a Michal Lenert. Nejprve děvčata a chlapci zamířili do 1. B, kde vyučovala paní učitelka Tesařová.  Zde si zkusili, jak se sedí v lavicích, a mezi prvňáčky našli své starší kamarády. Ve třídě 1. A je přivítala paní učitelka Řezáčová a její žáci přednesli básničky. Malí předškoláci jim na oplátku zazpívali.

    

Děti pak navštívily ředitelnu školy a s paní ředitelkou Matuškovou a paní zástupkyní Benešovou se vydaly do školní jídelny. Zde si všichni připili dětským „šampaňským“ na příští úspěchy ve školní práci.

Mgr. Milada Krejčová

předškoláci ve škole

 

 

Začátkem června se uskutečnila další schůzka školního parlamentu. Kromě obvyklých činností jsme měli dohodnuté setkání s vedoucí školní jídelny paní Zahradníkovou. Nejdříve nás paní vedoucí seznámila s tím, jak se sestavuje jídelníček, na co všechno se musí dbát a jaké předpisy dodržovat. V jídelníčku se musí vyskytovat zdravé potraviny, jako je rybí maso, zelenina, brambory, luštěniny. Zjistili jsme, že to vůbec není jednoduché, a když někdy máme malé výhrady k jídlu, musí to tak být. 
     Potom jsme se šli podívat do kuchyně. Byli jsme překvapeni jednak velkými prostorami, jednak perfektním pořádkem, který tam vládne. Nakoukli jsme i do skladů. Každý druh potravin má své oddělené místo.

    

Za informace i prohlídku pěkně děkujeme.

zapsala Katka Oulehlová

parlament

     V pátek 27. dubna se uskutečnila další schůzka členů školního parlamentu. Tentokrát jsme se sešli s paní ředitelkou Matuškovou. Povídali jsme si o chystaných změnách ve škole a paní ředitelka nám odpovídala na dotazy. To, co nás zajímalo:

 • Kdy se bude stavět multifunkční hala?
 • Přibudou ještě do tříd interaktivní tabule?
 • Jak fungují kamery na chodbě a v šatnách?
 • Jak se sestavuje jídelníček?

Po vyčerpávajících odpovědích jsme ještě zkontrolovali schránku důvěry. Všechny připomínky paní ředitelka slíbila vyřešit v rámci možností.
Pak jsme se domluvili, že schůzka byla podnětná a že se zase sejdeme.

Děkujeme za setkání.

Zapsala Marie Horáková, 6. tř.

 

parlament

Začal nový školní rok a s ním začal pracovat i školní parlament. Zástupci tříd od 4. až 9. ročníku se sešli a zvolili si mezi sebou předsedu a místopředsedu. Zkontrolovali i schránku důvěry – zatím se nevyskytl žádný názor – jak kladný, tak záporný. Členové prodiskutovali akce, které se v průběhu školního roku uskuteční. Tradiční akce zůstanou zachovány a budou doplněny o nové.
     Školní parlament bude spolupracovat se členy EKO ŠKOLY a metodikem prevence.

 

Složení parlamentu 2011/12

Předsedkyně Karolína Štěpánková 9. roč. , zástupce Ivo Parák
Místopředseda Václav Kubíček 7.B
Členové Adam Hrdný 8. roč
  Kateřina Oulehlová 7.A
  Marie Horáková 6. roč.
  Eliška Klevetová 5. roč., zástupce Štěpán Vozihnoj
  Jan Kleveta 4. roč.

Garant ŠP Mgr. Milada Krejčová

Listopad 2011

V listopadu se uskutečnila další schůzka  členů školního parlamentu. Znovu jsme si připomněli sběr vysloužilého elektrozařízení, televizí a vršků od PET lahví.
     Protože se pomalu blíží zima, vyhlašujeme soutěž ve vánoční výzdobě tříd. Vybraná porota bude hodnotit třídy v týdnu od 16. prosince.

Karolína Štěpánková, předsedkyně ŠP

 

 

 

Školní parlament 2010/2011

parlament

 

parlament v ředitelně

Dne 4. března jako každý první pátek v měsíci se sešel školní parlament. Tentokrát bylo naše setkání výjimečné. Pozvala nás do ředitelny naše paní ředitelka.
Hned na začátku jsme otevřeli schránku důvěry. Na rozdíl od minulé schůzky, kde bylo vzkazů nad naše očekávání, tentokrát se vzkaz neobjevil ani jeden. Potom už přišel čas na samotné dotazy od členů. První dotaz položila paní učitelka Krejčová. Převážně se řešila problematika vandalismu na školních WC, který je zde dost rozšířen. Ale protože chceme všichni mít co nejlepší prostředí, navrhli jsme paní ředitelce i nějaké „vychytávky“, které by se dali realizovat, např. zrcadla. Další dotazy se týkaly sportovní haly, která se má co nevidět začít stavět.

Celkově byla tahle schůzka příjemná a užitečná a byli jsme rádi, že si paní ředitelka na nás udělala čas. Děkujeme.

Karolína Štěpánková, předsedkyně ŠP

 

 

ŠP a "žolíci"

Na začátku 2. pololetí školního roku žáci netrpělivě čekali na „žolíky“. Proto únorová schůzka ŠP byla věnována přípravě těchto kartiček. Žolíci slouží žákům v případě, že se na vyučování nepřipraví, tak nebudou zkoušeni - 1x za pololetí.
Členové také zkontrolovali schránku důvěry. Připomínky k obědům byly projednány s vedoucí školní stravovny. Žáci se domluvili, že požádají paní ředitelku o setkání a popovídají si o některých svých návrzích, které vycházejí z připomínek ve schránce důvěry. Setkání členů ŠP s paní ředitelkou bylo domluveno na pátek 4. března.

garant ŠP M. Krejčová

 

 

parlament 14. 1. V pátek 14. ledna se konala další schůzka školního parlamentu. Členové zhodnotili činnosti, které proběhly v prosinci. Mohli dát své připomínky k vylepšení tradičních akcí, např.  k diskotéce. Zkontrolovali schránku důvěry – přání, které obsahovala, bylo s dětmi rozebráno a byla jim vysvětlena celková situace ve škole.

Členové se také zamysleli nad tím, jak vandalismus některých žáků ubližuje a škodí  všem dětem. Informace, které žáci získali, předají na třídnické hodině svým spolužákům.

garant ŠP M. Krejčová

 

Během prosince se členové parlamentu sešli po třídních schůzkách a vánočním jarmarku, aby spočítali finanční přínos pro POŠ (Přátele otevřené školy). Výtěžek činil 7.468 Kč a byl předán pokladní POŠ paní Kopřivové.

V úterý 14. 12. předsedkyně ŠP Karolína Štěpánková a někteří členové počítali body v soutěži o nejlepší vánoční výzdobu třídy. Výsledky jsou zveřejněny na školních webových stránkách (vánoční výzdoba tříd)

M. Krejčová

 

Na další schůzce školního parlamentu 12. listopadu členové vyhodnotili příspěvky do projektu Recyklohraní. Svými pracemi  na téma  Co mi vyprávěl dědeček a babička zaujaly žákyně 4. třídy Eliška Klevetová  a 5. třídy Alžběta Šimáková, Ludmila Rubanová a Helena Ptáčková.
Při této příležitosti znovu připomínáme sběr baterií a drobného elektrozařízení, televizí a počítačů. Za část bodů, které jsme v projektu už získali, jsme si objednali interaktivní učebnici do dějepisu a všeobecnou encyklopedii pro zkvalitnění výuky.
Členové se také domluvili na organizování školní diskotéky, která se uskuteční 17. prosince ve školní tělocvičně. Na programu budou kromě jiného různé hry a pěvecká vystoupení.
Jako každý rok se před Vánocemi  uskuteční soutěž ve výzdobě tříd. Připomene nám  atmosféru blížících se zimních svátků.
V závěru schůzky byla zkontrolována schránka důvěry. Připomínky, které se tam našly, byly projednány s odpovědnými osobami.

                                                                                         Garant M. Krejčová

 

V pátek 1. října proběhlo další setkání členů parlamentu. Nejdříve vyhodnotili exkurzi do Muzea spotřebičů v Olomouci a odeslání odpovědí na kvízové otázky.
Potom už se věnovali běžné práci. Zkontrolovali schránku důvěry, ve které se objevil jeden zápis týkající se školního bufetu. Bude projednán s paní prodavačkou. Členové také připravili „žolíky“ pro své spolužáky, kteří na ně již netrpělivě čekali.
Děti se také zamyslely nad nevhodným chováním spolužáků, kteří poškozují vybavení školy nebo si ubližují navzájem.
Ve třídách předsedové připomenou sběr vybitých baterií a drobného elektrozařízení /hlavně mobilů/, televizí a monitorů. Byli seznámeni i s novým úkolem do projektu Recyklohraní – slohová práce a obrázek na téma Příběhy našich babiček a dědečků.
V závěru byli upozorněni na večerní prohlídku prostějovského zámku a na fotografickou soutěž.

garant ŠP M. Krejčová

                                                                         

 

 

V úterý 14. září se uskutečnila 1. schůzka předsedů tříd od 4. až po 9. ročníku. Tito předsedové nebo jejich zástupci tvoří školní parlament. Jejich úkolem bylo vzájemně se poznat a zvolit si mezi sebou předsedu školního parlamentu a místopředsedu. To se také stalo.

 

Předsedkyně: Karolína Štěpánková, 8. ročník
Místopředsedkyně: Veronika Svozilková, 9.A
Členové: Petra Burdová, 9.B
  Monika Borovičková, 8. ročník
  Adam Hrdý, 7. ročník
  Kateřina Oulehlová, 6.A
 

Václav Kubíček, 6.B

(zástupce Hynek Dvořák)

  Marie Horáková, 5. ročník
 

Štěpán Vozihnoj, 4. ročník

(zástupce Eliška Klevetová)

garant ŠP M. Krejčová

muzeum spotřebičů

  Ve čtvrtek 16. září se členové školního parlamentu vypravili do olomouckého Globusu, ve kterém se konala výstava elektrických přístrojů a zařízení – Muzeum spotřebičů. Jejich úkolem bylo prohlédnout si vystavené exponáty a najít odpovědi na otázky 1. úkolu Recyklohraní. Úkol to nebyl snadný, ale společným úsilím všech dětí byl splněn.
Do projektu Recyklohraní jsme zapojeni už 3. rokem a podařilo se nám nasbírat přes 5 000 bodů, které si můžeme vyměnit za školní pomůcky.
Tato výprava do Olomouce však měla ještě jeden pozitivní význam – členové parlamentu se mezi sebou lépe poznali a to jistě kladně ovlivní v budoucnu i jejich spolupráci. 

                                               

 

                           M. Krejčová, garant ŠP

parlament

Budoucí prváčci ve škole - červen 2010

 

předškoláčci

Ve středu 16. června zamířili do naší základní školy děvčata a chlapci ze školky, kteří po prázdninách usednou do školních lavic v první třídě. U vchodu je uvítaly dívky ze školního parlamentu Petra Gojišová, Petra Burdová, Veronika Svozilková a Karolína Štěpánková a popřály jim mnoho úspěchů ve školní práci. Pak se společně vydali do stávající první třídy, kde se dětem velice líbilo. V ředitelně se seznámili s paní ředitelkou a paní zástupkyní ŘŠ. Sdělily dětem, že už se na ně těší. Putování školou bylo zakončeno ve školní jídelně. Děti zde poznaly paní kuchařky, občerstvily se dětským „šampaňským“ a rozloučily se se všemi, kdo je školní budovou provázeli.

Mgr. Milada Krejčová

 

28. březen - Den učitelů

Každoročně v březnu si připomínají učitelé  svůj významný den – Den učitelů - na počest narození českého pedagoga, filozofa a spisovatele Jana Ámose Komenského. Členové školního parlamentu i s dalšími spolužáky připravili pro všechny zaměstnance naší školy malý dárek a popřáli jim mnoho úspěchů v jejich krásné, odpovědné i náročné práci.

 

Vyhodnocení soutěže ve vánoční výzdobě tříd

V pondělí 14. prosince proběhlo na naší škole vyhodnocení vánoční výzdoby tříd. Porota složená z netřídních učitelů, pana školníka a členů školního parlamentu chválila všechny třídy, že si je děti pěkně nazdobily a uklidily. Všichni žáci si dali letos opravdu záležet a porota měla těžkou práci. Rozhodla takto:

výzdoba
1. stupeň
1. místo
2. stupeň
1.B (62 b)
2. místo
7.A (54 b)
1.A (60 b)
3. místo
9.B (53 b)
2.tř. (55 b)
8.A (51 b)
5.A (51 b
8.B (48 b)
4.tř. (49 b)
7.B (45 b)
5.B ( 47 b)
9.A (42 b)
3.tř.(38 b)
6.tř. (35 b)

výzdoba

 

 

disco Vánoční diskotéka disco

     V pátek 11. prosince se uskutečnila v tělocvičně naší školy vánoční diskotéka. Chlapci 8. ročníku ji slavnostně vyzdobili. Na diskotéku přišly děti od 2. do 9. třídy. Její průběh zpestřili žáci, především žákyně svým pěveckým vystoupením., které připravila paní učitelka Literová. Některé písně se tak líbily, že je dívky musely zopakovat.
Děti se také těšily na soutěže, ty pomáhala organizovat paní učitelka Řezáčová. Vítězové dostali sladkou odměnu. O hudbu se vzorně staral Michal Lenert ze 6. ročníku. Po skončení akce žáci tělocvičnu uklidili.

    

Všem, kdo se podíleli na zdárném průběhu diskotéky, děkujeme. Poděkování patří i paní Gronychové ze školního bufetu, která měla otevřeno po celou dobu trvání diskotéky.

    

Za školní parlament M. Krejčová

 

Dne 20. listopadu se sešli členové školního parlamentu a projednávali akce, které se uskuteční do konce kalendářního roku ve škole.      Rozhodli se pokračovat v tradiční soutěži ve vánoční výzdobě tříd, která probíhá už 5. rokem. Výzdoba by měla být dokončena 9. prosince při příležitosti třídních schůzek a vánočního jarmarku. Výzdoba bude hodnocena a vítězné třídy dostanou odměnu.
Na 11. prosinec chystá parlament - také tradiční - školní diskotéku. Bude doplněna pěveckým vystoupením žáků a různými soutěžemi. Budeme rádi, když se této akce v hojném počtu naši spolužáci zúčastní.
Někteří členové  parlamentu se podíleli na vypracování úkolu do projektu Recyklohraní. Měli zmapovat výskyt kontejnerů na tříděný odpad v Němčicích nad Hanou. Úkol byl zdárně zpracován a odeslán.    
Při vyhlášení dalších úkolů budeme spolupracovat.

                                                                                                                 garant ŠP M. Krejčová

 

 

 

18. září se v letošním školním roce uskutečnila 1. schůzka školního parlamentu. Starostové tříd se nejdříve seznámili mezi sebou a zvolili předsedu, místopředsedu a mluvčího.
Rozhodli se projednat ve svých třídách , čemu by se školní parlament měl v letošním školním roce věnovat, co by měl projednávat a organizovat.
Jako první úkol řešili nové zvonění ve škole, který loňský parlament nedotáhl do konce.

    

Byli také seznámeni s pokračováním soutěžního projektu o odpadech Recyklohraní. Na září organizátoři připravili test na zahřátí o využití odpadů, který byl vyplněn a už odeslán.

 

Složení školního parlamentu

předseda

Karel Hrdý 9.A

místopředsedkyně

Petra Gojišová 9.B

mluvčí a zapisovatelka

Karolína Štěpánková 7.A

členové

Kristýna Milčáková 9.A
Jan Župka 9.B
Veronika Svozilková 8.A
Petra Burdová 8.B
Monika Borovičková 7.B
Adam Hrdý 6.tř.
Jan Porupka 5.A
Vojtěch Domanský 5.B
Ondřej Žoch 4.tř

garant ŠP  M. Krejčová

 

parlament

Den Evropy na naší škole

Den EvropyDen EvropyDen Evropy

     V úterý 19. května se polovina států Evropy „přestěhovala“ do tělocvičny naší školy.
Žáci  8. a 9. ročníku nelitovali času a námahy a připravili si informace, data, údaje a zajímavosti z různých států Evropské unie. Informace, obrázky a  výrobky si rozložili na improvizovaných stáncích /lavicích/. Seznámili své mladší spolužáky s tím, jak se žije v Nizozemí, Rakousku, Itálii, Francii, Německu, Irsku, Velké Británii, Belgii, Finsku, Rumunsku, Řecku, Španělsku, Slovinsku a Slovensku. Některé prezentace států byly velmi zdařilé.
Obdiv sklidili žáci, kteří kromě informací poskytli i možnost ochutnávky typických výrobků:  Sachrova dortu, pizzy, sýrů, belgických pralinek. U jiného stánku byli diváci obdarováni malou vlaječkou. Malé i větší děti zaujaly významné osobnosti jako byl Gaius Julius Caesar /Daniel Bambušek/, hrabě Drákula / Martina Klevetová/ i španělský král Juan Carlos /Denis Reiskup/. I podle oblečení ostatních osmáků a deváťáků se dalo poznat, který stát představují.
Žákům 9. ročníku poradil p. uč. P. Janura  a  technické zázemí /počítače/ zajistili třídní učitelé J. Benešová a L. Mitana.
Tato akce uspořádaná ke Dni Evropy byla velmi zdařilá a  rozšířila vědomosti o evropských zemích všem účastníkům.

 Garant ŠP  M. Krejčová

 

 

 

Setkání s paní ředitelkou

parlament parlament

    V pondělí 2. března se uskutečnila další schůzka školního parlamentu. Sešli se všichni členové včetně paní učitelky Krejčové. Na schůzku jsme pozvali i paní ředitelku, která se na nás už těšila.
Nejdříve jsme si připomenuli nejbližší akce a projekty. Potom se jednotliví předsedové tříd a jejich zástupci ptali paní ředitelky na věci, které je zajímaly. Otázky se týkaly hlavně školy, ale i města Němčic, např. kdo se bude přepravovat školním výtahem, zda se vybuduje školní kuchyňka, jaké jsou plány s prostorem za školou. Paní ředitelka nám všechno vysvětlila. Některých změn se bohužel my, osmáci, nedočkáme.  
Odpovědi na tyto otázky a ještě mnoho dalších vám poskytnou vaši zástupci ve školním parlamentě na třídnických hodinách.

 

Kristýna Klvačová, Michaela Večerková, 8. B

 

     Na konec kalendářního roku 2008 připravil školní parlament vánoční diskotéku. Byla určena pro všechny děti od 3. po 9. třídu. Přišli však i prvňáci a určitě se nenudili.  Žáci 8. A nakreslili plakát, s výzdobou tělocvičny pomohla třída 9. A.  Kulturní program zajistila p. u. Literová, která nacvičila se žáky z různých tříd populární písně – mezi spolužáky měli velký  ohlas.  Děti se také těšily na soutěže, ty řídila p. u. Tobolíková. Vítězové dostali sladkou odměnu. Pochvala patří chlapcům ze 6. A, kteří si zahráli na „DJ“ a pouštěli na diskotéce CD. Po skončení akce zbývající žáci tělocvičnu uklidili a za to jim také patří poděkování.
Organizátory potěšila dost velká účast, která byla odměnou za jejich práci.

                                                                  Za ŠP  M. Krejčová

 

Informace z jednání školního parlamentu

Na dvou schůzkách v listopadu a prosinci jsme se věnovali výběru písní, které by měly oznamovat začátek a konec vyučovací hodiny místo zvonění. Měli jsme k dispozici několik cédeček. Výběr je velice těžký, dohodli jsme se na jedné písni, o ostatních se ještě poradíme.
Vyhlašujeme soutěž o nejhezčí vánoční výzdobu tříd. Touto soutěží chceme přispět k vánoční atmosféře ve škole. Soutěž bude vyhodnocena 15.12.
Na pátek 12. prosince připravujeme školní diskotéku. Byli bychom rádi, kdyby se dívky a chlapci zúčastnili v co největším počtu, protože se mohou pobavit při soutěžích i při živém pěveckém vystoupení našich spolužáků.
Na závěr připomínáme sběr vybitých baterií, které můžete vhodit do označených zelených krabic v přízemí a v 1. poschodí. Chráníte tím životní prostředí.

                                                            Za ŠP M. Krejčová, garant

 

Ve školním roce 2008/2009 začal školní parlament svou práci jako vždy zvolením předsedy. V říjnu se uskutečnily 2 schůzky. Ještě před volbou předsedy parlamentu se sešli zástupci  /předsedové/ tříd, aby se seznámili a zjistili, kteří žáci budou tvořit ŠP. Na 2. schůzce byl tajným hlasováním zvolen předseda  a místopředsedkyně, která  je i zapisovatelkou.

Složení školního parlamentu
Předseda:
Marek Reiskup 9.B
Místopředseda:
Kristýna Milčáková 8:A
Členové:
Petr Šimák 9.A
Kristýna Klvačová 8.B
Michaela Večerková 8.B
Kateřina Žochová 7.A
Iveta Králová 7.B
Anna Buriánková 6.A
Monika Borovičková 6.B
Daniel Šikling 5.tř
Jakub Porupka 4.A
Václav Kubíček 4.B

Žáci také společně zhodnotili činnost v minulém školním roce a dohodli se pokračovat v tradičních soutěžích a akcích. Znovu si připomněli význam školního parlamentu – možnost spolupracovat s vedením školy, podílet se na  řešení vzniklých problémů, působit na spolužáky v oblasti výchovné i vzdělávací.

Při příležitosti 35. výročí založení městské knihovny v Němčicích nad Hanou dva zástupci ŠP Ivana Navrátilová /místopředsedkyně 9. A/ a Marek Reiskup poděkovali knihovnici paní Kouřilové za výbornou spolupráci se školou, za pořádání besed a soutěží.

                                                                                                               Garant ŠP M. Krejčová

 

 

 

parlament

Paní starostka pozvala v pondělí 17.března 2008 školní parlament na Městský úřad v Němčicích nad Hanou, aby zjistila, co nás, děti základní školy, zajímá.
Když jsme přišli na radnici, paní starostka Ivana Dvořáková nás velice mile přivítala.
Nejdřív nám řekla pár informací o městě a pak jsme se už ptali na to, co nás zajímá!
Jedna z prvních otázek byla ,,cukrovar“. Paní starostka vytáhla mapu města a vše nám vysvětlila, co teď s ním bude a co se musí spravit.

setkání 1 setkání 2 setkání 3
setkání 4
setkání 5

Další otázka se týkala bazénu. Paní starostka dokonce i mne přesvědčila, že by bylo lepší přírodní koupaliště. Ukázala nám detailní plány projektu. Byly opravdu úžasné.
Pak nám paní starostka ukázala, co se chystá na tento rok a byli  jsme nadšeni. Měla by se vybudovat cyklostezka z Mořic a Vrchoslavic do Němčic. Vedla by kolem řeky Hané. Ještě chce město opravit většinu ulic, komunikací a  náměstí.
Také jsme se dozvěděli, jaké opravy čekají naši školu, plánuje se výměna oken, dveří a střechy.
Výborné plány, jen doufám, že se splní.
Seznámili jsme se s místostarostou Ing. Janem Vránou a odešli zpátky do školy.
Školní parlament slíbil, že pokud to bude v jejich silách, pomůže s údržbou zeleně.
Na městském úřadě se nám líbilo, získali jsme spoustu informací,  se kterými seznámíme své spolužáky.

 

                                             Za školní parlament  Verča Župková
a M. Krejčová, garant ŠP                   

 

5. schůzka žákovského parlamentu 29. listopadu byla zaměřena na projednání dvou akcí, které proběhnou v prosinci. Jedná se o soutěž ve vánoční výzdobě tříd a organizaci školní vánoční diskotéky. Žáci dostali plakátek s informacemi a jejich úkolem je zapojit co nejvíc spolužáků do práce na výzdobě třídy. Hodnocení proběhne v předposledním  prosincovém týdnu.

     Organizačně složitější je příprava diskotéky. Zástupce 8. třídy /Denis Reiskup/ si vzal na starost zajištění výroby plakátu a výzdobu tělocvičny. Ostatní budou pomáhat podle svých schopností a možností.

Mgr. Milada Krejčová

V úterý  27. listopadu se uskutečnila 4. schůzka školního parlamentu. Zúčastnil se jí i host pan Řežáb, který bude na naší škole působit jako psycholog. Seznámil členy parlamentu, s jakými problémy se na něho mohou obrátit. Týká se to vzdělávacích potíží, vztahů mezi spolužáky, mezi žáky a učiteli. I problémy v rodině se s jeho pomocí mohou zdárně vyřešit. Na závěr ujistil děti, že veškeré informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty dalším osobám.

 

Třetí schůzka školního parlamentu

Na 3. schůzce 1. listopadu 2007 zástupci projednávali adopci afrického dítěte na dálku. Jedná se o dlouhodobou akci, žáci by si mohli s dítětem dopisovat v anglickém jazyce. Na každého žáka by připadl  příspěvek asi 30,- Kč ročně.

Dalším bodem bylo spočítání víček od ramy a vyhodnocení tříd s největším počtem přinesených víček:

1. místo 3.B 188
2. místo 5.A 49
3. místo 9.B 48

CELKEM  se nasbíralo 413 víček, což je 1,39 víčka na žáka.

Tato akce má přispět k osvětě v rámci zdravé výživy nejen dětí, ale i celých rodin, protože nesprávné stravovací návyky, navíc spojené se stresem, spěchem a nepravidelným příjmem potravy mohou vést k řadě zdravotních problémů. Také pokud mají děti ve škole hlad, špatně se soustředí na výuku a jejich pozornost klesá.

Byly projednány návrhy ze schránky důvěry. Těšíme se i na kladné ohlasy školních akcí.

V diskusi si členové připomněli vyhlášení tradiční soutěže ve vánoční výzdobě tříd. Zeptají se svých spolužáků, zda budou mít  zájem o předvánoční diskotéku. Do poloviny listopadu zjistí, jak by měla vypadat ideální třída. Chlapci by měli zájem o častější konání fotbalových turnajů i mezi školami.

5. listopadu 2007, Mgr. Milada Krejčová

 


 

Na 2. schůzce proběhla volba předsedy a místopředsedy. Parlament bude pracovat v tomto složení:

 

Předsedkyně

Martina Klevetová 8.tř

Místopředsedkyně

Veronika Župková 9.A

Zapisovatelka..

..Petra Doležálková 7.B

Členové

Josef Matics 9.B
Markéta Soviárová 7.A
Norbert Řežáb 6.A
Nikola Matoušková 6.B
Anna Buriánková 5.A

Petr Charvát 5.B

 

Daniel Šikling 4.tř.

 

4.října 2007, Mgr. Milada Krejčová

 

S počátkem října začal v tomto školním roce pracovat školní parlament. První schůzka se uskutečnila 2. října a předsedové  ze tříd 4. až 9. ročníku se na setkání seznámili, aby si promysleli, koho si zvolí do čela parlamentu.

2. října 2007, Mgr. Milada Krejčová

3.září 2007 zástupkyně parlamentu přivítaly naše nové prvňáčky

parlament

Sběr plastových vršků

Žáci naší školy sbírali od loňského školního roku uzávěry z plastových lahví. Školní parlament podpořil sběr vyhlášením soutěže ve sběru co největšího množství. Všichni byli překvapeni, jak děti dokázaly zapojit celou svou rodinu a přinášely igelitové tašky, dokonce i pytle plné vršků. Ty se shromažďovaly ve školní dílně.  
Do začátku letošního dubna se podařilo nejvíc vršků sesbírat žákům 6. B, na 2. místě skončili žáci 3. třídy těsně před dětmi z 2. B. Celkem děvčata a chlapci donesli 38 pytlů, což je přibližně 750 kg vršků.    
O další využití tohoto odpadního materiálu se postarala paní Ivana Dvořáková, starostka Němčic nad Hanou. Ta zajistila podnik na jeho zpracování a zároveň domluvila odvoz vršků firmou Reson. Vedoucí zpracovatelské firmy přislíbil, že z nich vyrobí plastové koše na košíkovou na odpočinkovou plochu za školou.     

Děkujeme všem, kteří se zapojili do sběru vršků a tím pomohli ekologické likvidaci odpadů a přispěli k ochraně životního prostředí.

Mgr. Milada Krejčová

 

 

Kalendářní rok 2006 zakončili žáci vánoční diskotékou, kterou připravil školní parlament. Do práce se zapojily dívky ze 7. třídy namalováním plakátu a osmáci vyzdobili tělocvičnu. Na diskotéce účinkovala hudební skupina FARAO, o niž se starala paní učitelka Tobolíková. Hudebním odpolednem provázela žákyně 9. B Vendula Strašáková. Děvčata a chlapci od 4. po 9. třídu si mohli i zasoutěžit. O občerstvení se postarala paní učitelka Zahradová.
Vybíráme z ohlasů účastníků diskotéky:

 • mohlo to být „dýl“, ale jinak to bylo super
 • mohlo být více soutěží
 • mohlo být víc tma a pouštět i vlastní CD
 • bylo to super a dělat diskotéky častěji
 • moc se mi to líbilo

Takové hodnocení potěšilo všechny, kteří se o zdárný průběh celé akce zasloužili

Milada Krejčová, garant ŠP


Kdybyste přišli v této době do naší školy, rozhodně byste poznali, že se blíží čas Vánoc. Všechny třídy jsou krásně vánočně vyzdobeny. K tomu přispěla i soutěž mezi třídami o nejpěknější výzdobu. Hodnocení proběhlo v pondělí 18.prosince.
Porota složená z netřídních učitelů, správních zaměstnanců  a zástupců tříd ve školním parlamentu přidělovala  body od 1 do 5. 

 

f
ilustrační foto

1.stupeň     2.stupeň
3.třída (56 b) 1.místo 8.B (57 b)
5.A (50 b) 2.místo 8.A (56 b)
5.B (49 b) 3.místo 6.A (55 b)
2.B (47 b) 9.A (50 b)
2.A (45 b) 6.B (45 b)
4.B (44 b) 9.B (45 b)
1.třída (39 b) 7.třída (43 b)
4.A (39 b)

  Děkujeme všem za aktivní přístup ke zpříjemnění školního prostředí

Ve středu 13. prosince se uskutečnilo setkání školního parlamentu s paní Ivanou Dvořákovou, starostkou města Němčice nad Hanou. Ta hned v úvodu  pochválila výzdobu školy a říkala, že se jí u nás líbí. My jsme jí zase poděkovali za vybudování dětských hřišť a velkou podporu naší školy.
Paní starostka nás seznámila s plánovanou rekonstrukcí školy - výměnou oken, zavedením teplé vody do všech tříd, omítnutím stávajících budov a dalších zlepšeních. Na naše dotazy nás informovala také o dění v obci – o úpravě Tyršovy ulice, o vybudování dřevěných autobusových zastávek a o postupném budování cyklostezek do Vrchoslavic, Mořic a dalších obcí. Zmínila se i o výstavbě přírodního koupaliště. Vše  záleží na přidělení finanční částky.
Paní starostka si poznamenala naše připomínky  o umístění většího počtu odpadkových košů do ulic města. Setkání proběhlo v přátelském duchu a celý parlament byl pozván k dalšímu setkání na městský úřad.

 

Na prosinec plánuje školní parlament vánoční diskotéku. Připomíná také obnovený sběr vršků z plastových lahví a sběr použitých baterií z elektrických přístrojů.

V listopadu se školní parlament podílel na sbírání podpisů na petici pro udělení Nobelovy ceny míru siru Nicholasi Wintonovi, který zachránil v době před 2.světovou válkou životy 669 českých a slovenských dětí a celý život se věnoval charitativní činnosti. Prezident mu udělil Řád TGM.

Na říjnové schůzce byli členové parlamentu seznámeni s vyhlášením soutěže k televiznímu seriálu Horákovi. Svým výtvarným zpracováním se jí zúčastnily žákyně 5. B a 7. ročníku. Jejich práce byly zaslány do České televize. Zástupci žáků navázali na tradici a vyhlásili 2. ročník soutěže ve vánoční výzdobě svých tříd.

Ve školním roce 2006/2007 začala školní samospráva pracovat už druhým rokem. Na schůzce 27. 9. se sešli zástupci 4. – 9. tříd a zvolili si mezi sebou předsedu. Stejně jako v loňském školním roce získala pro tuto funkci a důvěru Vendula Strašáková z 9. B. Jako místopředsedkyni pro 1. stupeň si vybrala Natálii Fidrovou z 5. A. Zároveň se rozhodli přejmenovat školní samosprávu na školní parlament. Ten bude v letošním školním roce pracovat ve složení:

4.A Anna Buriánková
4.B Natálie Kubíčková
5.A Natálie Fidrová
5.B Kateřina Fečová
6.A Markéta Soviárová
6.B Petra Doležálková
7. roč. Marek Reiskup
8.A Lucie Králová
8.B Žaneta Fidrová
9.A Hana Řežábová
9.B Vendula Strašáková

Milada Krejčová, garant parlamentu


 
Hodnocení činnosti školní žákovské samosprávy za školní rok 2005/2006

Minulý školní rok 2005/2006 začala na ZŠ Němčice nad Hanou pracovat školní žákovská samospráva. Jejím cílem je zlepšení komunikace mezi učiteli a žáky, zvýšení spoluzodpovědnosti žáků za výsledky výchovně vzdělávací práce, bezpečnost a ochranu dětí ve škole a dodržování dohodnutých pravidel. Samosprávu, nebo–li školní parlament, tvoří volení předsedové ze všech tříd od 4. do 9.roč. Členové si na začátku školního roku zvolili ze svých řad předsedu a dva místopředsedy, jednoho za první a jednoho za druhý stupeň. Předsedkyní byla Vendula Strašáková ze třídy 8.B, místopředsedkyní za první stupeň byla zvolena Natálie Fidrová a za druhý stupeň Hana Řežábová.
Parlament přibližuje názory žáků a tlumočí jejich požadavky jak vedení školy, tak představitelům MěÚ. Přínosné byly schůzky parlamentu s paní starostkou. Představitelé samosprávy seznámili paní starostku s tím, co se dětem líbí a s čím jsou spokojené ve městě i ve škole a podali návrhy na vylepšení školy i tváře města. Paní starostka se ke všem bodům vyjádřila a seznámila děti s plány MěÚ týkajícími se budoucnosti bližší i vzdálené. Účastníci schůzky se dohodli na další budoucí spolupráci.
Akcí, která probíhala celý minulý školní rok, bylo sbírání vršků od plastových PET lahví. Členové samosprávy zajišťovali organizaci sběru. Cílem akce bylo materiál odevzdat firmě zabývající se recyklací plastů. Přislíbené lavičky jsme se bohužel nedočkali, protože zpracovatelský podnik nakonec od dohody odstoupil. Pokud se podaří sehnat v letošním roce organizaci, která by zajistila zpracování této druhotné suroviny, bude školní parlament v akci pokračovat. Ze strany dětí byla totiž přijata s obrovským nadšením, zapojily se všechny třídy a děti zapojily do sběru také rodiče, příbuzné, známé.
Celý školní rok byla žákům školy k dispozici schránka důvěry. Připomínky byly pravidelně projednávány s vedením školy a dále řešeny. Jednou z podstatných změn, kterou se podařilo žákům touto formou prosadit, byly tzv. „žolíky“ (právo odmítnout jedno ústní zkoušení za pololetí). Dále školní parlament sepsal text petice za znovuotevření kina v Němčicích a podepsané archy byly předány představitelům MěÚ.
V období předvánočním byla uspořádána diskotéka a soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu. V březnu se v tělocvičně školy uskutečnila soutěž „Volba dívky a chlapce roku 2006“. V porotě zasedla paní zástupkyně Věra Mašterová, paní učitelka Hana Svobodníková, vedoucí stravovny paní Hedvika Zahradníková, pan učitel Jiří Pozdíšek a pan školník Josef Bartošek. Soutěžící se předvedli ve třech disciplínách, a to komunikace s moderátorem, volná disciplína a promenáda ve vlastním modelu. K často voleným vystoupením patřil zpěv, tanec a vyprávění vtipů. Diváky roztleskaly rytmy temperamentní latinskoamerické čači, se kterou se předvedla Anna Buriánková. Velmi živé bylo také vystoupení mažoretky Kristýny Milčákové, břišní tanečnice Alice Župkové nebo „španělské“ tanečnice Petry Gojišové. S výrazovým tancem se předvedla Lenka Štěpánková a Zuzana Kyseláková. S tanečním doprovodem zpívala Lenka Kadlčíková. K vystoupením, která rozesmála, patřily vtipy Radka Kouřila. V komunikaci s moderátory Vendulou Strašákovou a Tomášem Burdou museli účinkující pohotově reagovat na nečekané, a mnohdy náročné otázky, týkající se školy, volného času, ale také např. hodnotového žebříčku soutěžících. Na závěr každé kategorie proběhla promenáda ve vlastním modelu. K nejobdivovanějším patřilo oblečení doplněné netradičními materiály jako krepový papír, vata, alobal, nafukovací balonky nebo kousky igelitu. Přestávky byly vyplněny diváckou soutěží.
I v letošním školním roce plánuje školní parlament bohatou činnost. Během září se sejdou předsedové třídních samospráv od čtvrtého do devátého ročníku a zvolí ze svých řad svého předsedu, místopředsedy a zapisovatele.
Parlament plánuje zopakovat aktivity, které se osvědčily, tj.: schránka důvěry, žolíci, diskotéky, soutěž ve výzdobě tříd a soutěž „Dívka a chlapec roku“. Nezůstane ale jen u osvědčeného. Vítané jsou jakékoliv nové podněty a počítá se s obohacením činnosti školního parlamentu.

Zdena Navrátilová, garant parlamentu