PODZIMNÍ PROJEKTOVÉ DNY
17. až 19. října 2017

Mysli na Zemi, začni u sebe

Tradiční říjnové projektové dny byly letos pod heslem: „Mysli na Zemi, ale začni u sebe.“ Téma nebylo zvoleno náhodně, ale chtěli jsme, aby se opravdu každý zamyslel nad tím, jak svým vlastním jednáním může zlepšit náš svět. Při této příležitosti zástupci ekotýmu prezentovali ostatním spolužákům program Ekoškola a jeho význam i konkrétní aktivity v rámci naší školy. Velká pochvala patří Vanese Valáškové za vytvoření krásné prezentace, kterou bohužel z důvodu nemoci nemohla odprezentovat a dále Kristýně Kypastové a Janu Lenertovi za prezentaci před spolužáky.
Jelikož čas plyne jako voda a již jsou to dva roky od prvního udělení titulu Ekoškola čeká nás v příštích týdnech návštěva auditorů programu a obhájení našeho titulu. Věříme, že titul obhájíme a nadále budeme pilně a s chutí pracovat na vylepšování naší školy, protože „Kdo dokáže ovlivnit svoji školu, dokáže ovlivnit svět kolem sebe“.

Mgr. Klára Smejkalová

PODZIMNÍ PROJEKTOVÉ DNY
18.- 20. 10. 2016


     Jak se stalo již tradicí, proběhly na naší základní škole podzimní projektové dny, které se zaměřují na takové oblasti, v nichž bychom chtěli posílit pozitivní aktivity žáků, prohloubit jejich znalosti o dané problematice a omezit tak nežádoucí projevy chování.
     V letošním roce bylo zvoleno téma ETIKETA aneb zásady slušného chování. Celý program byl rozdělen do tří dnů. V úterý a ve čtvrtek se jednotlivé třídy postupně zapojily do výchovného programu Etiketa a školní řád, který probíhal v tělocvičně školy. Pro I. stupeň bylo připraveno téma nazvané: Na podporu dobrých vztahů ve třídě, pro II. stupeň: Na podporu zdokonalení vystupování. Během jedné vyučovací hodiny měly děti možnost si prakticky ověřit své znalosti a dovednosti z následujících oblastí:
Jak se chovat k učitelům?
Jak se chovat k druhým?
Jak se chovat ve škole?
Téma slušného chování pak bylo vhodným způsobem zařazeno i do ostatních vyučovacích hodin.
     Ve středu žáci strávili celou dopolední výuku se svými třídními učiteli. Pro II. stupeň byl připraven pětihodinový blok sestávající z powerpointových prezentací zahrnujících následující okruhy:
1. Etiketa - co to je?
2. Pozdrav, představování a oslovování
3. V restauraci a u stolu
4. Telefonování a miláček mobil
5. Etiketa všedního dne

     Beseda s žáky byla doplněna videoukázkami z úspěšného televizního pořadu Etiketa, kterým provázel pan Ladislav Špaček. Součástí každého tematického bloku byly i pracovní listy připravené třídními učiteli 7. až 9. ročníku. Děti si tak ve dvojicích nebo při práci ve větší skupině ověřily, co si z probrané lekce etikety zapamatovaly. Na závěr pod vedením svých třídních učitelů a učitelek zpracovaly výstup z projektových dnů, který byl následně umístěn na jednotlivé prezentační panely vedle tříd.

                             Mgr. Pavel JANURA, garant a koordinátor projektových dnů

Podzimní projektové dny na ZŠ Němčice nad Hanou

(21. až 23.října 2014)

Dopravní výchova Dopravní výchovaDopravní výchova

     Tradiční podzimní projektové dny se již řadu let zaměřují na posílení pozitivních aktivit a zároveň minimalizaci těch nežádoucích projevů chování, které ohrožují nejen zdraví, ale v krajním případě i životy našich dětí. Tentokrát bylo zvoleno téma DOPRAVNÍ VÝCHOVA.

    V pondělí 20. října probíhala běžná výuka s vhodným zařazením uvedené tématiky projektu do jednotlivých vyučovacích hodin.

     V úterý 21. října dopoledne se ve sportovní hale Suprovka uskutečnilo setkání dětí z  5.-9. ročníku se starostkou Ivanou Dvořákovou a místostarostou Ing. Janem Vránou. Oba hosté více než hodinu hovořili nejen o tom, co se za uplynulé volební období podařilo v Němčicích vybudovat, ale nastínili i plány městského úřadu do příštích let. Část setkání byla věnována i odpovědím na otázky žáků a přítomných pedagogů. Uvítáním obou představitelů obce a moderováním části programu byli pověřeni členové školního parlamentu Martin Kyselák ze 6.A a Nikola Oralová z 9. třídy.
     V odpoledním bloku se žáci 6.-9. třídy setkali na besedě se dvěma zástupci Policie České republiky, kteří hovořili nejen o problematice dopravní bezpečnosti, ale i o případech obecné kriminality.

     Ve středu 22. října se žáci 6.-9. ročníku zapojili do tzv. tvůrčích dílen, které si pro ně připravili pověření pedagogové. Ze široké nabídky námětů a aktivit si každý mohl vybrat témata, která ho nejvíce zajímala:
 1. Monitoring provozu v Němčicích (Mgr. Tesaříková) - počítání osobních a nákladních aut, cyklistů, vyhodnocení situace, tvorba mapy s místy, kde je největší provoz, vytipování nebezpečných míst a jejich vyznačení v mapě, možné návrhy řešení…
2. Od velocipedu k jízdnímu kolu (Mgr. Janura) - historie cyklistiky ve světě a u nás, hlavní cyklistické disciplíny, cyklistické desatero, povinná výbava kola…
3. Etika v dopravě (Mgr. Krejčová) - dopravní přestupky a „trestné“ body, piráti na silnicích, situace u nás a v zahraničí…
4. Znáš dopravní značky a pravidla? (Mgr. Vojancová) - ověření teoretických znalostí základních dopravních značek a pravidel silničního provozu, testy s dopravní tématikou…
5.  Dopravní prostředky včera, dnes a zítra (Mgr. Podmolíková) - kresba, tvoření…
6. Cyklostezky (Mgr. Pozdíšek) - pravidla pro jejich bezpečné využití, praktický nácvik - projížďka po cyklostezce…
7. Bezpečnost v dopravě (Mgr. Literová) - literární a slohová tvorba na dané téma, dovyprávění modelových situací a příběhů…

     Ve čtvrtek 23. října dopoledne zpracovávali žáci pod vedením svých TU materiály z jednotlivých dílen. Ty posloužily ke zhotovení projektových výstupů, které byly následně umístěny na prezentační tabule vedle tříd.

     Poté se žáci 5. Až 9. ročníku odebrali do sálu kina Oko, kde proběhl hudebně-vzdělávací pořad: Když chceš, tak to dokážeš, který uváděl a ve kterém zpíval romský umělec Radek Banga ze skupiny GIPSY.CZ.

     V pátek 24. října probíhala běžná výuka s vhodným zařazením tématiky dopravní výchovy do vyučovacích hodin a vyhodnocením průběhu a výsledků projektových dnů v jednotlivých třídách na II. stupni.

                 Mgr. Pavel JANURA, koordinátor a garant projektových dnů pro II. stupeň
                       Mgr. Michaela Obručníková, autorka námětů tvůrčích dílen

 

Dopravní výchovaDopravní výchovaDopravní výchova

Projektový týden dopravní výchovy na 1. stupni byl naplněn zajímavými aktivitami, které probíhaly na odpočinkové ploše za školou nebo ve třídách. Největší úspěch u malých školáků mělo mobilní dopravní hřiště, kde si děti zopakovaly dopravní značky, vyzkoušely si role policistů, chodců nebo řidičů autíček či čtyřkolek. Ve třídách potom plnily různé úkoly s kartami dopravní výchovy a slušného chování. Po třídách na 1. stupni kolovaly nové deskové hry s dopravní tématikou nebo se promítaly prezentace. V závěru týdne vytvořila každá třída společný výstup, většinou koláž, v níž děti shrnuly své dřívější i nové poznatky z dopravní výchovy. Pokud tento projektový týden alespoň trochu přispěje k zodpovědnému chování a větší bezpečnosti našich žáků v silničním provozu, budeme jen rádi.

Mgr. Anna Vlčová

                       

 

Projektový týden na ZŠ Němčice nad Hanou  14.- 18. 10. 2013

Bramboriádazdravý životní styl Bramboriáda Bramboriáda

Projektové vyučování pro žáky prvního stupně 16. - 18. 10. 2013
Vyučování pro děti z prvního stupně bylo zaměřeno nejen na zdravou výživu. Děti si užily i více pohybu než obvykle. Ve středu pro ně bylo připraveno několik stanovišť, kde poznaly základy jógy, cvičily na míčích, zvládly si zahrát některou z oblíbených míčových her, florbal, zdolaly překážkovou dráhu a seznámily se s netradičními sportovními disciplínami. Úkolem tohoto dne bylo získat pro pohybové aktivity nejen děti, které sport baví a vyhledávají ho samy i ve volném čase, ale i ty, které si ke sportu a pohybu vůbec cestu zatím nenašly.
Náplní druhého dne bylo projektové vyučování po třídách, které si každá paní učitelka připravila pro své žáky tak, aby odpovídalo jejich věku i schopnostem. Společným tématem byla zdravá výživa. Děti vypracovávaly pracovní listy, soutěžily, kreslily, modelovaly nebo připravovaly zdravou svačinku pro sebe i spolužáky.
V pátek se žáci prvních a třetích tříd opět věnovali pohybu – tentokrát plavání ve Vyškově. Druháci, čtvrťáci a páťáci zpracovávali výstup ze svých projektových dnů a někteří opět část dne věnovali sportovním aktivitám v naší nové hale.

Doufejme, že téma podzimních projektových dnů na naší škole padnou na úrodnou půdu. Děti si budou více všímat co a jak jí a pohyb a sport se stane součástí jejich každodenního života

Mgr. Anna Vlčová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K tradičním akcím se již několik let řadí podzimní PROJEKTOVÝ TÝDEN, který se zaměřuje na posílení pozitivních aktivit a zároveň minimalizaci nežádoucích projevů chování ohrožujících nejen zdraví, ale v krajním případě i životy našich dětí. Ten letošní, určený žákům II. stupně, nesl název                            PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY.

    V pondělí 14. a v úterý 15. října probíhala běžná výuka s vhodným zařazením tématiky projektu do jednotlivých vyučovacích hodin.

     Ve středu 16. října se žáci 6. -9. ročníku zapojili do tzv. tvůrčích dílen, které si pro ně připravili pověření pedagogové. Ze široké nabídky námětů a aktivit si každý mohl vybrat témata, která ho nejvíce zajímala:
1. Poruchy příjmu potravy (Mgr. Janura) - o anorexii, bulimii, bigorexii a  záchvatovitém přejídání
2. Řekni mi, co jíš (Mgr. Navrátilová) - pyramida výživy, výživová hodnota  potravin, sestavení jídelníčku, srovnání se zásadami zdravé výživy atd.
3. Rozhodování nad talířem (Mgr. Tesaříková) - besedy a anonymní dotazníková šetření na téma stravovací zvyklosti nejen žáků, ale i zaměstnanců školy
4. Vařme zdravě, jezme zdravě (Mgr. Vojancová) - nejen teoretické seznámení  žáků se složením několika zdravých jídel, ale i jejich praktická příprava
5. Buď fit (Mgr. Krejčová) - beseda o zdravém životním stylu s ohledem na udržení přiměřené tělesné hmotnosti s použitím indexu BMI
6. Ideál krásy (Mgr. Podmolíková) - výtvarná dílna, tvorba koláží, konfrontace vlastních představ o kráse s tím, co nemilosrdně diktuje módní průmysl, diskuze s žáky o vlivu životního stylu na zdraví atd.
7. Co se Vám na mě líbí aneb poznáváme sami sebe (Mgr. Obručníková) - zážitkové hry a cvičení
8. Zacvičme si spolu, kila půjdou dolů (Mgr. Matoušek) - seznámení s různými sportovními aktivitami, které pomáhají k udržení dobré tělesné kondice

     Ve čtvrtek 17. října zpracovávali žáci pod vedením svých TU materiály z jednotlivých dílen. Ty posloužily ke zhotovení projektových výstupů, které byly následně umístěny na prezentační tabule vedle tříd. Poté proběhlo ve sportovní hale Suprovka  setkání s paní starostkou Ivanou Dvořákovou a místostarostou Ing. Janem Vránou. Oba hosté více než hodinu odpovídali na zvídavé a někdy i všetečné otázky dětí  z 5. - 9. tříd. Celou akci moderovali žáci 9. ročníku Kateřina Oulehlová a Hynek Dvořák.

     Pátek 18. října byl vyhrazen Sportovnímu dni. Ten ve spolupráci s DDM Orion organizačně zajistili Mgr. Jiří Pozdíšek a Mgr. Libor Mitana. Pro děti byla připravena řada tradičních i netradičních sportovních aktivit, které probíhaly nejen v hale, ale i v prostorách sokolovny - turnaj ve fotbale, přehazované, florbalu a lakrosu. Dále si mohli vyzkoušet také cvičení na míčích, frisbee, squash, stolní tenis nebo si zajít do posilovny.

           
Mgr. Pavel JANURA, koordinátor a garant projektového týdne pro II. stupeň

 

K tradičním akcím se již několik let řadí podzimní PROJEKTOVÝ TÝDEN, který se zaměřuje na posílení pozitivních aktivit a zároveň minimalizaci nežádoucích projevů chování ohrožujících nejen zdraví, ale v krajním případě i životy našich dětí. Ten letošní, určený žákům II. stupně, nesl název
                               PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY.

    V pondělí 14. a v úterý 15. října probíhala běžná výuka s vhodným zařazením tématiky projektu do jednotlivých vyučovacích hodin.

     Ve středu 16. října se žáci 6. -9. ročníku zapojili do tzv. tvůrčích dílen, které si pro ně připravili pověření pedagogové. Ze široké nabídky námětů a aktivit si každý mohl vybrat témata, která ho nejvíce zajímala:
1. Poruchy příjmu potravy (Mgr. Janura) - o anorexii, bulimii, bigorexii a  záchvatovitém přejídání
2. Řekni mi, co jíš (Mgr. Navrátilová) - pyramida výživy, výživová hodnota  potravin, sestavení jídelníčku, srovnání se zásadami zdravé výživy atd.
3. Rozhodování nad talířem (Mgr. Tesaříková) - besedy a anonymní dotazníková šetření na téma stravovací zvyklosti nejen žáků, ale i zaměstnanců školy
4. Vařme zdravě, jezme zdravě (Mgr. Vojancová) - nejen teoretické seznámení  žáků se složením několika zdravých jídel, ale i jejich praktická příprava
5. Buď fit (Mgr. Krejčová) - beseda o zdravém životním stylu s ohledem na udržení přiměřené tělesné hmotnosti s použitím indexu BMI
6. Ideál krásy (Mgr. Podmolíková) - výtvarná dílna, tvorba koláží, konfrontace vlastních představ o kráse s tím, co nemilosrdně diktuje módní průmysl, diskuze s žáky o vlivu životního stylu na zdraví atd.
7. Co se Vám na mě líbí aneb poznáváme sami sebe (Mgr. Obručníková) - zážitkové hry a cvičení
8. Zacvičme si spolu, kila půjdou dolů (Mgr. Matoušek) - seznámení s různými sportovními aktivitami, které pomáhají k udržení dobré tělesné kondice

     Ve čtvrtek 17. října zpracovávali žáci pod vedením svých TU materiály z jednotlivých dílen. Ty posloužily ke zhotovení projektových výstupů, které byly následně umístěny na prezentační tabule vedle tříd. Poté proběhlo ve sportovní hale Suprovka  setkání s paní starostkou Ivanou Dvořákovou a místostarostou Ing. Janem Vránou. Oba hosté více než hodinu odpovídali na zvídavé a někdy i všetečné otázky dětí  z 5. - 9. tříd. Celou akci moderovali žáci 9. ročníku Kateřina Oulehlová a Hynek Dvořák.

     Pátek 18. října byl vyhrazen Sportovnímu dni. Ten ve spolupráci s DDM Orion organizačně zajistili Mgr. Jiří Pozdíšek a Mgr. Libor Mitana. Pro děti byla připravena řada tradičních i netradičních sportovních aktivit, které probíhaly nejen v hale, ale i v prostorách sokolovny - turnaj ve fotbale, přehazované, florbalu a lakrosu. Dále si mohli vyzkoušet také cvičení na míčích, frisbee, squash, stolní tenis nebo si zajít do posilovny.

           
Mgr. Pavel JANURA, koordinátor a garant projektového týdne pro II. stupeň

 

DEN VODY

Den Země - 2.a Druháci patří mezi šikovné žáky němčické školy. S paní učitelkou Mgr. Alenou Řezáčovou prošli během projektového vyučování tajuplnou stezkou nazvanou „PO STOPĚ VODY“. Tato trasa vedla ze školy přes němčické náměstí kolem kašny se Šikulkou, až k rybníku „Za porážkou“ a zpět do školy. Během zmíněné akce žáčci druhé A splnili několik důležitých úkolů! Naučili se, jak funguje v přírodě koloběh vody, jak je pro člověka VODA důležitá a nezbytná tekutina, kterou člověk, zvířata i rostliny potřebují jako nezbytnou podmínku života. Voda se prolínala celým dnem. Nejdříve se žáci seznámili s tím, kde v přírodě můžeme vodu najít, jak ji chránit, jak zabránit znečištění vody v přírodě. Dozvěděli se, jak s vodou šetřit, kolik vody má žák vypít během dne, aby dodržel správný pitný režim a proč je voda vzácná tekutina. Pochopili též, že ne všichni lidé mají k obyčejné vodě přístup a v některých zemích je voda ceněna nad zlato.  Následovala vycházka k rybníku. Žáci se dozvěděli, proč se rybníky v ČR zakládají a jaké rostliny a živočichové kolem rybníka se vyskytují a co se v chovném rybníku vlastně chová. Nezbytná a důležitá část vycházky se týkala také bezpečnosti našich dětí. Paní učitelka seznámila žáky s nebezpečím, které na děti může číhat v neznámých vodách, kde není jistota pevného dna nebo proudící vody, potoka nebo řeky. Děti se naučily, že k proudící i stojaté vodě mají přistupovat s respektem a velkou obezřetností. Rodiče mají vždy vědět, kam děti ve svém volnu jdou. Pokud se to týká vody, platí toto pravidlo dvojnásob. Po návratu z vycházky následovalo plnění úkolů projektu.
Žáci splnili v pracovních činnostech ztvárnění svého rybníka snů. Následovala činnost v prvouce, kde žáci splnili úkoly pracovního listu, kde si upevnili znalosti o tom, jaké ryby žijí v rybníce. Jaké rostliny rostou ve vodě, pod vodou i na břehu kolem rybníka. Nezapomněli jsme na živočichy, ptáky i hmyz, jež patří k rybníku.
Víte, že člověk může přírodě pomoci? Ptáte se jak? Přece tak, že ji budeme chránit!
Třeba hned zítra tím, že nebudeme znečišťovat vodní zdroje mytím aut u přírodních vodních zdrojů a oleje, baterie a jiné nebezpečné chemikálie budeme odevzdávat do sběren nebezpečného odpadu a tím také uchráníme vodu před znečištěním a budeme třídit domovní odpad.
Konečným výstupem našeho projektového vyučování bylo výtvarné ztvárnění vody ve výtvarné výchově. Chcete se dovědět, jak se nám vše povedlo? Přijďte k nám do školy! Naše nástěnka 2. A Vás přesvědčí, že jsme úkoly zvládli velmi dobře.


Vaši druháci.

Projektový týden na ZŠ Němčice nad Hanou  15. - 19.10.2012

projektový týden projektový týden

     K tradičním akcím naší základní školy se již několik let řadí podzimní PROJEKTOVÝ TÝDEN, který se zaměřuje na posílení pozitivních aktivit a zároveň minimalizaci některého z nežádoucích projevů chování. Ten letošní nesl název : Informační a komunikační technologie - dobrý sluha, ale zlý pán.
I. stupeň :
     S ohledem na to, že vybrané téma je dosti náročné, omezily se aktivity v 1.-3. ročníku především na středeční Den s třídním učitelem. Dětem byla promítnuta prezentace nazvané Abeceda kyberšikany, na kterou navazovala beseda s žáky. Toto téma bylo - s přihlédnutím k věku a schopnostem dětí - vhodně zařazováno během celého týdne i do běžné výuky. Žáci 4. ročníku nápaditě využili i metodu komunitního kruhu, řízené besedy s vyučujícím, hraní společenských her, prezentaci svých zájmů, skupinovou práci, vyplňování dotazníku apod. 5. třída měla v programu i účast na besedě s paní starostkou.
II. stupeň :
      Na úterý 16. října bylo připraveno setkání se starostkou paní Ivanou Dvořákovou a místostarostou  Ing. Janem Vránou. V příjemné atmosféře si žáci vyslechli aktuální informace o dění v Němčicích. Zvláštní pozornost byla věnována probíhající výstavbě sportovní haly a dosavadním zkušenostem s využitím bezpečnostních kamer ve škole i ve městě. 
     Ve středu 17. října se žáci 6. - 9. ročníku zapojili do tzv. tvůrčích dílen, které si pro ně odpovědně připravili pověření pedagogové. Ze široké nabídky námětů a aktivit si každý žák mohl vybrat témata, která ho nejvíce zajímala:
1.) Abeceda kyberšikany (Mgr. P. Dostál)
2.) Rozbor novin a časopisů (Mgr. N. Tesaříková)
3.) Rozbor televizního zpravodajství (Mgr. V. Zahradová)
4.) Minulost, současnost i budoucnost médií (Mgr. M. Krejčová)
5.) Tvorba přáníček pro Stonožku (Mgr. S. Podmolíková)
6.) Sociální sítě - aneb život ve virtuálním prostředí (Mgr. F. Matoušek)
7.) Internet - dobrý sluha, ale zlý pán (Mgr. L. Mitana)
8.) Tvorba školního zákona proti šikaně (Mgr. J. Pozdíšek)
     Ve čtvrtek 18. října proběhla mezi občany Němčic nad Hanou anketa o tom, kolik času denně věnují tisku, rozhlasu, televizi a internetu. Výzkumné šetření pod vedením Mgr. N. Tesaříkové realizovali žáci 9. ročníku, kteří chodí do mediální výchovy.
     Pátek 19. října byl vyhrazen dotazníkovému šetření, vyhodnocení všech uskutečněných  aktivit a sestavení projektových výstupů, které byly umístěny na prezentační nástěnky před jednotlivými třídami. Žáci 8. tříd navíc shlédli výukové filmy Seznam se bezpečně 1 a 2. Vybraní žáci 9. ročníku  zavítali v průběhu dopoledne mezi děti z I. stupně, aby jim ukázkami hudebních a sportovních aktivit předvedli, že volný čas lze trávit zajímavě a smysluplně. Nejen vysedáváním u televize a počítače.

     Akce byla časově i organizačně velmi náročná, ale vyučující i žáci se jí zhostili velice dobře. Doufáme, že se pozitivní vliv celého projektu projeví i při běžné výuce během celého školního roku.

Mgr. Pavel JANURA, koordinátor a garant projektového týdne
Mgr. Lenka LITEROVÁ, autorka příspěvku za I. stupeň

 

Projektový týden na ZŠ Němčice nad Hanou  17. - 21. 10. 2011

17. října18. října19. října20. října
V posledních letech se stalo tradicí, že naše základní škola pořádá  vždy na podzim PROJEKTOVÝ TÝDEN, který se zaměřuje na propagaci pozitivních aktivit a zároveň minimalizaci některého z nežádoucích projevů chování. Ten letošní byl tematicky rozdělen do 2 částí:

I. stupeň (1. - 5. ročník) -  Zdravý životní styl a zdravá výživa
II. stupeň (6. - 9. ročník) - Vztahy mezi námi

      Na pondělí 17. října bylo připraveno setkání se starostkou paní Ivanou Dvořákovou. V přátelské atmosféře si žáci vyslechli aktuální informace o dění v našem městě, ale besedovalo se i o plánech do budoucna. Stranou nezůstaly dotazy směřující k nežádoucím projevům chování dětí, mládeže i dospělých, ze kterých vyplynulo, že dobré vztahy mezi lidmi nejsou žádnou samozřejmostí. A je na nás všech, zda dojde alespoň k jejich částečnému zlepšení.
     V úterý 18. října se děti z 1. - 5. ročníku zúčastnily přednášky pořádané Červeným křížem, na které si mohly nejen teoreticky, ale i prakticky vyzkoušet své znalosti a dovednosti z poskytování první pomoci při ošetřování nejrůznějších druhů poranění. Žáci 6. - 9. ročníku měli připraven Den s třídním učitelem. Tento den měl prostřednictvím besed, anket, soutěží a her sblížit kolektivy tříd a poskytnout více prostoru na vzájemné poznávání a posouzení toho, jaké vztahy panují mezi dětmi navzájem, ale i mezi dětmi a jejich třídními.
     Na středu 19. října si společnost SEIFEROS připravila ukázku téměř
30-ti dravých ptáků a jejich výcviku. Velmi přínosné bylo poznání, že důležité jsou nejen vztahy mezi lidmi, ale i to, jak se lidé chovají k volně žijícím zvířatům. Děti z 2. - 3. třídy se ten den ještě zúčastnily besedy o zdravé výživě.
     Ve čtvrtek 20. října proběhla pro II. stupeň série besed se dvěma příslušníky Policie ČR na téma Šikana. Kromě shlédnutí instruktážního filmu a vyslechnutí několika konkrétních příběhů s touto tématikou mohli žáci vznášet dotazy k probírané problematice. Děti z I. stupně se zapojily do přednášky nazvané Zdravé zuby. V podání zubní lékařky Barbory Pavelkové se seznámily s hlavními zásadami zubní hygieny. Poté si prakticky vyzkoušely správné čištění zubů.
     Pátek 21. října byl vyhrazen vyhodnocení všech uskutečněných aktivit a sestavení projektových výstupů, které pak byly umístěny na prezentační nástěnky před jednotlivými třídami.

     Akce se setkala s převážně kladným ohlasem u dětí i pedagogických pracovníků. Doufejme, že se pozitivní vliv celého projektu projeví i při
běžné výuce během celého školního roku.

 

                         Mgr. Pavel JANURA, koordinátor a garant projektu pro II. stupeň

                                 Mgr. Anna VLČOVÁ, garant projektu pro I. stupeň

 

VZTAHY MEZI NÁMI - 7.A

     V pondělí jsme měli od 8 do 9 hodin besedu s paní starostkou Ivanou Dvořákovou. Na této besedě jsme probírali vzájemné vztahy mezi lidmi v obci. Bavili jsme se také o výstavbě  a různých plánech města. Můžeme se tedy těšit na dětské hřiště, novou vlakovou dráhu a zastávku, opravu koupaliště a stavbu nové sportovní haly.
     V úterý se konal hlavní projektový den. Vyplňovali jsme  ankety a dotazníky. Hráli jsme různé hry s paní psycholožkou a paní učitelkou Literovou. Na začátku nás to sice nebavilo, ale potom se ukázalo, že je to legrace. Tento den nás všechny moc pobavil a poučil!
     Ve středu měla celá naše škola první dvě vyučovací hodiny ukázku dravců ze záchranné stanice Seiferos. Dozvěděli jsme se zajímavosti a zhlédli různé dravce i sovy. Když na konci prohlídky zkoušeli naše znalosti, osvědčila se jedna z našich spolužaček, která za svou správnou odpověď dostala obrázek. Netušila však, že bude později vybrána na předváděcí akci s dravým ptákem.
     Ve čtvrtek navštívili naši školu policisté. Zástupce prostějovské policie nám povídal o šikaně - kde a jak se vyskytuje a jak se jí bránit. Když jsme slyšeli různé životní příběhy spojené s šikanou, běhal nám mráz po zádech. Beseda opravdu stála za to!
     Poslední projektový den završil pátek. V čase vyučování jsme zpracovávali nastřádané materiály a poučné informace  z celého týdne, zhotovovali nástěnky a pokračovali v psychologických  hrách z úterního dopoledne.

 

vztahy mezi námi

- Komunikační kruh a Schránka důvěry ve třídě
- Po mé pravici se posadí …
- Gordický uzel
- Házení míčku aneb Kdo má slovo?
- Hra na vyšetřovatele ( 6 podezřelých,  kostka,  sklenice,   
   kladivo, paravan )
- Malování ve skupině na jeden papír – beze slov dle instrukcí
- Co víme o šikaně – ve skupinách a anonymní dotazníky
- Pracovní listy, přísloví a citáty – házení kostkou, lístečky
- Hudebně pohybová hra Slunce za hory a sladké překvápko
- Čtení příběhu „ Záchrana života aneb pravý přítel “
- Příběh rostliny aneb špatná parta
- Krabice „Zapomnění“  - osobní trápení
- Ezopova bajka „ Svazek prutů “ a náš třídní svazek 7.A
- Vějíř štěstí – dvě pochvaly každému spolužákovi      Celý týden byl úžasný, protože jsme se věnovali VZTAHŮM MEZI NÁMI - ve třídě, ve škole, v obci, v životě…

  7.A, ZŠ Němčice n.H.
Katka O., Radek K., Honza B., Katka N., Martin Š., David V.

 

REGIONY ČESKÉ REPUBLIKY - 12.5. 2011

Regiony ČRRegiony ČRRegiony ČR

     Každý, kdo během tohoto čtvrtečního dopoledne vešel do školní tělocvičny, mohl navštívit během krátké doby a na malém prostoru většinu krajů naší vlasti. Ptáte se, jak je to možné? To si žáci 9. tříd připravili pro mladší kamarády z 1. až 8. ročníku projektový den nazvaný Regiony ČR.  Jeho hlavním cílem bylo nashromáždit co nejvíce informací o jednotlivých krajích a poutavou interaktivní  formou – s využitím výstavních panelů a počítačových prezentací – je předat všem návštěvníkům tohoto setkání.             
     Nápaditost deváťáků dokládá i skutečnost, že díky umně vyrobeným kostýmům jste u jednotlivých expozic  potkávali  i známé postavy a slavné rodáky z určitého  období a regionu. A tak vedle Jana Ámose Komenského jste mohli spatřit populárního Hurvínka, o kousek dál posedával Rumcajs, naproti předváděl své umění fotbalový reprezentant Petr Čech, rozhovor jste mohli navázat i s dobrým vojákem Švejkem nebo třeba s půvabnou průvodkyní v hanáckém kroji.  A pokud si k tomu přidáte i ochutnávku tradičních dobrot z jednotlivých krajů, mezi nimiž nechyběly například lázeňské oplatky, olomoucké tvarůžky, salám Vysočina, ale třeba i minerální voda Vincentka, je jasné, že se akce setkala s velkým ohlasem zejména u mladších dětí a uznáním z řad pedagogů, kteří byli také přítomni.
     Chtěli bychom poděkovat všem deváťákům  za výborně připravený projektový den a pedagogům, kteří se na akci podíleli ( zejména Mgr. Mitanovi a Mgr. Tesaříkové ), za jejich ochotu a spolupráci.  Věříme, že příští rok navážou letošní osmáci  na tuto tradiční akci a překvapí třeba zase něčím novým.                     
Mgr. Pavel Janura, garant projektu                                  Mgr. Milada Krejčová, vedoucí školního parlamentu

projekty jazyků

Vyhodnocení

Žáci 3. – 9. ročníku zpracovávali v hodinách cizích jazyků projekty na různá témata:projekty jazyků
3. ročník: Moje rodina
4. ročník: Můj dům
5. ročník: Moje záliby
6. ročník: Moje rodina
7. ročník:  Můj dům
8. ročník: Velká Británie
9. ročník: Média

 

Většině žáků se jejich práce zdařila, předmětová komise vyhodnotila z každého ročníku 3 nejlepší.

3. ročník:   1.místo   Denisa Kovářová
                   2.místo   Jan Kleveta
                   3.místo   Tereza Kvapilová
4.ročník:    1.místo   Petra Lechnerová a Michaela Kučerová
                   2.místo   Martina Kyseláková, Kateřina Paulíková,
                                   Bety Zmidlochová, Barbora Bašková
5. ročník:   1.místo   Helena Ptáčková
                    2.místo   Ludmila Rubanová
                    3.místo   Marie Horáková 
6.ročník:    1.místo:  Anna Zmidlochová
                   2.místo   Daniela Brlíková
                   3.místo   Kateřina Matulová
7.ročník:    1.místo   Klára Knechtová
                   2.místo   Pavlína Vránová
                   3.místo   Barbora Novotná
8.ročník:    1.místo: Adéla Přibylová
                    2.místo   Lucie Přidalová
                    3.místo   Jan Horák
9.ročník:     1.místo   Romana Novotná
                     2.místo   Petra Burdová
                     3.místo   Kateřina Žochová

Projektový týden

JEDEN SVĚT PRO VŠECHNY
18. - 22. 10. 2010

 

Projektové vyučování na prvním stupni

Čteme dětem

a s dětmi“

vaření face painting   čteme

V rámci preventivního programu proběhl na Základní škole v Němčicích nad Hanou  projektový týden, kterým jsme chtěli přispět k  lepšímu vzájemnému poznání žáků naší školy i  k vytváření přátelských vztahů a otevřené komunikaci mezi nimi. Společným cílem nás všech by mělo být dosažení takového stavu, aby děti samy vnímaly nutnost  prevence v boji proti netoleranci, xenofobii, rasismu i antisemitismu. Prostřednictvím realizovaných aktivit - založených na rovných příležitostech a právu na vlastní názor - dochází u žáků k utváření vědomí zodpovědnosti za vlastní chování, jednání a rozhodování. Žáci se naučí chápat význam tolerance a pozitivního přístupu k životu, a tak budou lépe připravováni na život v multikulturní společnosti. 
Na úterý 19. října bylo připraveno setkání žáků 6. - 9. ročníku se starostkou města paní Ivanou Dvořákovou a místostarostou panem Janem Vránou. Žáci nejen vyslechli řadu zajímavých údajů o rozvoji obce za uplynulé čtyřleté  období, ale byli seznámeni i s plánovanými aktivitami a projekty na roky příští. Navíc se mohli aktivně zapojovat do diskuse a vznášet své dotazy a připomínky.
Ve středu 20. října byla pro žáky 8. a 9. ročníku připravena beseda s lektorem a krajským koordinátorem Mgr. Pavlem Horákem na téma  Antisemitismus a holocaust. Získané poznatky rozšířily jejich dosavadní vědomosti a zajisté jim  pomohou lépe se orientovat v dané problematice i v hodinách dějepisu a výchovy k občanství.
Hlavní pozornost se soustředila na čtvrtek 21. října, na který si vyučující z II. stupně připravili tzv. TVŮRČÍ DÍLNY. Žáci 6. - 9. ročníku si mohli sami vybrat to, co je z nabídky nejvíce zaujalo:

1. Tvorba multikulturní mapy“, v níž byla vyznačena rozrůzněnost nejen v regionech ČR, ale i v Evropě. Zachycení historického vývoje a zdůraznění pozitiv i negativ soužití různých národů, národností a etnik. ( Mgr. MITANA )
2. Hudba nás spojuje -  poslech ukázek z moderní i lidové hudby různých etnik a etnických skupin  ze všech světadílů. Pokus o krátkou hudební produkci na nástrojích a v rytmu typickém pro danou oblast, nácvik společné písně v cizím jazyce atd. ( Mgr. LITEROVÁ )
3. Pod pokličkou - seznámení s netradičními plodinami, vlastní příprava a ochutnávka  jídel z různých částí světa. Geografické a náboženské vlivy na stravovací návyky apod. ( Mgr. VOJANCOVÁ )
4.  Všude žijí lidé - přehled vybraných zástupců obyvatel z jednotlivých světadílů, pojem rasy, zdůraznění fyzické rozdílnosti, ale zároveň rovnoprávnosti a rovnosti všech ras s důrazem na dodržování lidských a občanských práv v různých regionech světa. ( Mgr. MATOUŠEK )
5. Tvorba  přáníček pro Stonožku - výtvarné a obsahové ztvárnění, lidský rozměr a humanitární podtext této tradiční akce, která se zaměřila na pocit sounáležitosti našich žáků se slabými, utlačovanými a trpícími dětmi celého světa. (  Mgr.ŘEZÁČOVÁ )
6. Výtvarné umění etnických skupin - spojení výtvarného projevu s poslechem  etnické  hudby ale i „hlasů přírody“, například savany, pralesa atd., které umocnilo estetický i emocionální zážitek. Tradiční výtvarné techniky zdůrazňující pestrost etnických skupin a kultur, odlišnost lidských ras apod. ( Mgr.PODMOLÍKOVÁ )
7. Jeden svět pro všechny aneb chceme spolu mluvit - zaměřila se na počátky lidské společnosti, prolínání a migraci obyvatel s důrazem na  historii i současnost evropské a světové integrace - zejména EU, témaglobalizace apod. Srovnání s jinými národy a kulturami včetně ukázek  písma i nahrávek mluveného slova. Velmi zajímavé bylo např. zařazení slovenského textu i dalších slovanských jazyků. ( Mgr. KREJČOVÁ )
8. Reportéři - Tvorba anketních otázek do dotazníků  pro žáky, učitele a veřejnost. Sestavená žákovská družstva reportérů provedla dotazníková šetření na téma Jeden svět pro všechny. Stylizace  průvodního textu, který bude součástí zveřejněných výsledků ve školním časopise. ( Mgr. TESAŘÍKOVÁ ) )

Téma boje s netolerancí, xenofobií a rasismem se objevovalo i v běžných vyučovacích hodinách. Na závěr projektového týdne si jednotlivé třídy zpracovaly svoje výstupy, které byly umístěny na prezentační tabule.
Celá akce se setkala s převážně kladným ohlasem u dětí i pedagogického
sboru. Chtěl bych  všem vyučujícím, kteří se do projektu aktivně zapojili, poděkovat za vstřícnost a spolupráci. Doufám, že se pozitivní vliv celé akce odrazí  i ve zlepšení vztahů mezi žáky a přispěje k udržení dobrého klimatu
na  naší škole.

Mgr. Pavel JANURA, koordinátor a garant projektu

 

proběhlo na naší škole v rámci projektového týdne. Na rozdíl od žáků šesté až deváté třídy vybraly paní učitelky a pan učitel pro naše mladší děti téma přiměřené jejich věku a podporující rozvoj čtenářské gramotnosti. Mezi dětmi se takto zaměřené projektové vyučování setkalo s velmi pěkným ohlasem a i vyučující z něj měli dobrý pocit.
Průběh byl ve většině tříd podobný. Paní učitelka Tesaříková, která má na starosti žákovskou knihovnu na naší škole, připravila malým čtenářům výstavku dětských knih, které si mohli zájemci nejen prohlédnout, ale i půjčit domů. V žákovské knihovně se postupně během týdne vystřídaly všechny třídy prvního stupně. A protože v naší knihovničce to bylo krásně připraveno nejen na prohlížení, ale i na posezení a poslech, někteří toho využili a poslechli si úryvek předčítaný paní učitelkou. Potom se role obrátily a i děti předvedly své čtenářské dovednosti. O knížkách, které si přinesly z domu, uměly vyprávět, doporučily je svým kamarádům a nakreslily k nim ilustrace. Ilustrátoři dětských knih – to bylo další téma, se kterým se během tohoto vyučování seznámily. V některých třídách si žáci vedou o svých kamarádkách knížkách záznamy. Jsou plné obrázků a milých dětských postřehů. Stejně milé byly i odpovědi malých čtenářů na otázku „ Proč je důležité si číst a umět číst“. Děti odpovídaly: „ abych uměl číst svým dětem, až budu dospělý“ nebo „abychom poznávali nové věci, abychom si přečetli, co nás zajímá… Páťáci už si dokonce uvědomují, že čtením se rozvíjí dětská fantazie

Kromě výše popsaných aktivit se vypracovávaly pracovní listy, luštily křížovky a tajenky, vyráběly záložky, modelovalo se. Všechny činnosti ale souvisely se čtením a knížkami. Připravit toto projektové vyučování dalo vyučujícím hodně práce, ale odměnou jim bylo zjištění, že děti mají knížky a čtení rády. Kéž by jim to vydrželo. Paní učitelky Matoušková, Vlčová, Žižlavská, Řezáčová, Tesaříková, Krejčová a pan učitel Maštera děkují všem rodičům, kteří i doma čtou dětem a s dětmi, protože je to jedna z nejdůležitějších činností pro upevnění pěkného vztahu mezi nimi a dětmi, ale i pro úspěšné zvládání školních povinností.

 

 

Za první stupeň Mgr. Anna Vlčová, ved. MS

                                          

 

 

Zdravé zuby v ZŠ Němčice nad Hanou

 

Cílem projektu Zdravé zuby v Němzdravé zubyčicích nad Hanou je učit žáky aktivně rozvíjet občanské kompetence, mezi něž patří i zodpovědné chování z hlediska ochrany zdraví. Škola je v projektu zapojena několik let, ale teprve letos se podařilo žákovi druhé třídy se umístit v celostátní soutěži. Martin Kyselák získal poukázku na 1000.-Kč s možností výběru produktů ústní hygieny.
Soutěž Zdravé zuby pokračuje i v roce 2010/2011. Podmínkou je však péče o zubní zdraví a následně návštěva zubního lékaře nejméně dvakrát ročně. Získat razítko od zubní lékařky mohou děti při návštěvě zubní ordinace spolu s rodiči.Podmínkou soutěže je odeslání vyplněného soutěžního kupónu s odpovědí na soutěžní otázku.. Všem žákům ZŠ v Němčicích nad Hanou  i jejich rodičům držím pěsti i v letošní soutěži, kde budou bojovat o hlavní cenu, kterou je zájezd k moři. Všem přeji pevné zdraví!

 

 

 

 

 

 

Mgr. Alena Řezáčová

se zvířatyŽijeme se zvířaty a máme je rádi

tak se jmenoval projektový den na Základní škole v Němčicích nad Hanou, který jsme uspořádali  v rámci Dne Země. První třídy  navštívily stanici pro hendikepovaná zvířátka. Prváčci z 1.A  po celý den plnili úkoly, aby získali průkaz zvířecího detektiva. Všem se to podařilo. Druháci se vypravili do nedalekého Vitčického lesa, kde pozorovali jarní přírodu. Pro děti ze třetích, čtvrtých a pátých tříd připravili zajímavé soutěžní  dopoledne pracovníci našeho Domu dětí a mládeže. Na stanovištích žáci plnili různé úkoly, zastříleli si ze vzduchovek. Šesťáci strávili  dopoledne v Dinoparku ve Vyškově a sedmáci se vypravili do ZOO na Kopečku u Olomouce. Pro žáky 8. a 9. ročníku byly vytvořeny 4 tvůrčí dílny, které vedli odborníci z té určité oblasti a probíhaly  mimo školní budovu. „Rybáři“    strávili dopoledne u rybníka. Vyzkoušeli si chytání ryb, dozvěděli se spoustu informací o sladkovodních rybách. „Včelaři“ se sešli  u včelína na zahradě místního včelaře. „Myslivci“ byli na místní bažantnici, kde se dověděli o chovu zvěře, výcviku loveckých psů a na konec si opekli špekáčky. Poslední skupina se věnovala  zpracování  přírodních produktů.  Upekli velmi dobré cukroví z medu.  Dětem se tento den moc líbil. Sice  získávali  nové vědomosti, ale  mimo školu a nejen se svými učiteli.

Mgr. Naděžda Tesaříková

 

VYHODNOCENÍ  VÝTVARNÉ A FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

             fotosoutěž           „ Po stopách vandalů

V rámci preventivního programu pro rok 2009 probíhala ve dnech 21. září až 18. listopadu výtvarná ( pro děti z 1. až 4. třídy ) a fotografická ( pro žáky 5. až 9. třídy ) soutěž. Jejím cílem bylo upozornit na nevhodné chování některých spolužáků i obyvatel našeho města. Soutěž byla rozdělena do dvou okruhů: vandalismus ve škole i okolí a vandalismus v místě, kde žiji.  1. prosince 2009 se v ředitelně školy sešla odborná porota složená ze zástupců z řad učitelů, rodičů, veřejnosti a školního parlamentu, která posuzovala nejen technickou, ale i výtvarnou stránku odevzdaných prací.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ pro 1. až 4. ročník :

1. místo - Barbora Bašková ( 3.tř. )
2. místo - Eliška Klevetová (3.tř. )
3. místo - Denisa Kovářová a Adriana Kotulová ( obě z 2. třídy )

 Zvláštní cenu v této kategorii -  za aktivní zapojení do soutěže - získala 2. třída.

 FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ  pro 5. až 9. ročník :

1. místo - Lucie Přidalová ( 7.A )
2. místo - Vojtěch Navrátil ( 6.tř. )
3. místo - Radomír Kouřil ( 5.A )

Zvláštní cenu za originální zpracování obdržela Anna  Zmidlochová  ( 5.B ).

 Blahopřeji oceněným žákům k dosaženým výsledkům a všem účastníkům děkuji za zapojení do soutěže. Věřím, že pokud bude podobná akce vyhlášena i v budoucnu, zapojí se do ní ještě více dětí než letos.

                                                                                  Mgr. Pavel Janura

 

vadalismus
V rámci preventivního programu proběhl ve  dnech 19. - 23. října 2009  na Základní škole v Němčicích nad Hanou  projektový týden, kterým jsme chtěli upozornit nejen na nevhodné chování některých dětí, ale také mládeže a dospělých obyvatel  našeho města i okolních vesnic. Není a nemůže nám být lhostejné ničení majetku ve škole i v místě, kde žijeme. Učitelé z I. stupně zařazovali během celého týdne do výuky aktivity spojené s  tématikou projektu.  Hlavní pozornost se soustředila na úterý 20. října, na které si vyučující z II. stupně připravili tzv. TVŮRČÍ DÍLNY.

Žáci 6. - 9. ročníku si mohli sami vybrat to, co je z nabídky nejvíce zaujalo :

1. Od starověkých Vandalů k těm současným Beseda o historii vandalismu a vandalech v historii. -  Mgr. Matoušek)

2.  Tvůrčí psaní (Hry se slovy, krátké básně, úvaha na téma vandalismus apod. - Mgr. Krejčová)

3. Reportéři (Tvorba anketních otázek k vandalismu, dotazníková šetření, stylizace článků do školního časopisu atd. - Mgr. Tesaříková)

4. Vandalismus a právo (Projevy vandalismu z hlediska práva, postihy a tresty, vztah společnosti k vandalismu. - Mgr. Bašková)

5. Sprejerství (Je to vandalismus nebo forma umění? Beseda o ničení a krádežích uměleckých děl, náhrobků apod. - Mgr. Podmolíková)

6. Vandalismus ve sportu Sportovci a diváci na stadionech - aneb já jsem fanoušek a kdo je víc. Povídání s žáky, ale i nácvik praktických herních situací. - Mgr. Pozdíšek)

7. Nejsme vandalové - pomáháme potřebným (Tvorba přáníček pro hnutí Stonožka. - Mgr. Řezáčová)


Kromě toho byla na středu 21. října připravena i série besed s příslušnicemi  Policie ČR ( pro žáky 8. - 9. tříd ) a s paní starostkou Ivanou Dvořákovou ( pro žáky 6. - 9. tříd ) věnovaných problematice vandalismu v Němčicích a okolních obcích.  Žáci nejen vyslechli řadu zajímavých údajů, ale také se aktivně zapojovali do diskuse a vznášeli své dotazy. Téma vandalismus se objevovalo i  v běžných  vyučovacích hodinách.

Celá akce se setkala s převážně kladným ohlasem u dětí i pedagogického sboru. Teď už můžeme jen věřit, že se pozitivní vliv celého projektu odrazí  i ve výraznějším poklesu vandalských činů spáchaných žáky naší školy.

Mgr. Pavel JANURA, koordinátor a garant projektu

Děti v první až třetí třídě se na téma projektového týdne podívaly dětskýma očima. Pod vedením třídních učitelů se zaměřily na dobro a zlo v českých pohádkách. Na základě toho bylo pro ně potom snadnější popsat dobré a špatné chování mezi lidmi. Děti ze čtvrté a pátých tříd už si s tématem poradily lépe. Většina žáků 1. stupně, včetně těch nejmenších, pak v hodinách výtvarné výchovy nebo pracovních činností kreslila přáníčka pro " Stonožku" .

Mgr. Anna Vlčová

 

V roce 2008 využila naše škola možnost získat pomocí dotačních titulů další pracovníky, kteří jsou zapojeni do vyučovacího procesu. Chceme pomáhat žákům, kteří mají často výukové problémy, kde rodiče nemohou svým dětem s výukou pomoci. Naším cílem je, aby co nejvíce žáků bylo úspěšných a do školy chodili rádi. Chceme dát všem dětem stejnou šanci, aby mohly v budoucnu uplatnit na trhu práce. Z těchto důvodů jsme využili všechny nabízené možnosti, které předkládalo ministerstvo školství a Olomoucký kraj a požádali jsme jako škola o granty prostřednictvím dotačních titulů. Uspěli jsme u všech projektů, o které jsme požádali v rámci podpory z MŠMT.

MŠMT

ESF

1. Oblast národnostních menšin
1. Prevence sociálně patologických jevů
2.Asistent pedagoga pro sociálně znevýhodněné žáky

3. EVVO

4. Podpora výuky jazyků
5. Podpora čtenářské gramotnosti

 

projekt 1projekt 2projekt 3              

  DNY REPUBLIKY

V týdnu od 20. do 24. října proběhly na naší škole DNY REPUBLIKY 1918 - 2008, které byly věnovány 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Hlavní pozornost byla zaměřena na středu 22. října, na kterou si vyučující z II. stupně připravili tzv. tvůrčí dílny. Žáci si tak mohli sami vybrat to, co je z následující nabídky nejvíce zajímalo:  Osudové osmičky - stěžejní události našich dějin, Galerie našich prezidentů - zajímavosti ze života, Historie státních symbolů - se zvláštním zaměřením na vývoj znaku, Československo v literatuře - tvůrčí psaní žáků, Slovenština - jak ji vnímají české děti, Keramická dílna - výroba pamětních plaket, Mapy republiky - proměny v čase, Československý a český sport - významní sportovci, zapomenuté a netradiční sporty, Ochrana přírody v minulosti a dnes - historie národních parků a Životní styl - odívání, dobová jídla apod. Kromě toho byla po celý týden do jednotlivých vyučovacích předmětů zařazována témata související s tímto významným výročím. Na závěr si každá třída zpracovala z nashromážděných materiálů vlastní výstupy z projektu, které umístila na prezentační tabule. Věřím, že se akce setkala s pozitivním ohlasem u žáků a upevnila v nich pocit hrdosti na svou vlast. 

                                                        Mgr. Pavel JANURA, koordinátor projektu

 

V letošním školním roce pracujeme na projektu

veverka

„Hrátky s jarní přírodou“.

Tento projekt je podporován MŠMT.

Všechny hrátky jarní přírodou provází Bystrá veverka. Týká se to celé řady aktivit naší školy, které již proběhly, nebo se do konce školního roku uskuteční. Jsou zaměřeny především pro žáky naší školy, ale i pro děti předškolního věku a dospělé.

- Den Země – hry, soutěže s indiciemi Den Země
- fotografování rostlin a živočichů žijících v našem městě a jeho okolí
fotosoutěž - fotografická soutěž
- „Černé skládky v okolí našeho města“

- návštěva Stanice pro zraněné  a ohrožené živočichy v našem městě Stanice pro živočichy

- jarní úklid ve školní zahradě a okolí školy

zeleň - výsadba zeleně v okolí školy a péče o ni

- les ve Vitčicích na jaře 7.roč.

- rostliny v naší školní zahradě – výsevy, výsadba, péče o ně

čistička - exkurze na čističku odpadních vod města pro 9.roč.

- program žáků školy pro děti z MŠ s tématikou ochrany přírody MŠ v ZŠ

chodník - malování na chodník 1.stupeň

- workshop (pracovní setkání )

- „Jak by měla vypadat naše zahrada, okolí našeho bydliště“

včelař - beseda se včelařem

přespolní běh - přespolní běh s přírodovědnou tématikou

- škola v přírodě pro 1.stupeň hajní

- patří sem i školní akademieakademie

 

 

 

 

 

 

Den Země - 23. dubna

Den Země 1Den Země 2Den Země 3Den Země 4Den Země 5

     Naše planeta slavila svoje narozeniny v úterý 22. dubna. My jsme je oslavilive středu hrou, do které se zapojila celá škola. Během dopoledne každá třída plnila úkoly na stanovištích. Na každém stanovišti byly pro děti připravené úkoly z různých oblastí ekologie – ochrana přírody jako takové, ochrana vodních zdrojů, problematika ohrožených druhů zvířat a rostlin, otázky k třídění odpadů a recyklaci atd.
Na každém stanovišti tak po splnění úkolu získala třída indicii. Po splnění všech úkolů mohla třída získat až 7 indicií, které ji přivedli k jednomu slovu. Když pak každá třída svoje slovo zapsala na papír, tak jsme mohli společně, celá škola  vytvořit větu, která vypovídá o našem vztahu k přírodě.

Až umře poslední strom a poslední řeka bude otrávená a poslední ryba bude chycená, tehdy si uvědomíme, že peníze se jíst nedají.“

Závěrem každá třída na zelený list  zapsala svoje přání Zemi, které je součástí stromu a tvoří výzdobu chodby v prvním patře naší školy.


Mgr. Eva Bašková

 

 

prváčci Zelený den - 21. dubna

 

18. dubna - Projektový den -Vitčický les na jaře 7.b7.a

V pátek 18.dubna 2008 se uskutečnil přírodovědný projektový den pro 7.ročník - Vitčický les na jaře. Za poznáváním přírody do lesa jsme vyjeli ráno autobusem a po půlhodince jízdy patřilo celé dopoledne turistické vycházce. Sledovali jsme stromy, které zde rostou a byliny, které nyní kvetou. Viděli jsme na poměrně velké ploše lesa právě kvetoucí sasanku pryskyřníkovitou, dokvétala sasanka hajní, občas se objevil plicník  lékařský a barvínek menší. I když bílé květy kokoříku mnohokvětého  ještě nebyly vidět, přesto po chvíli všichni již typicky vzrůstající rostlinky s rozvíjejícími se vejčitými listy poznali. Neopomenuli jsme  zastávku u rozhledny. Zájemci využili příležitosti, vyšplhali nahoru na rozhlednu a rozhlédli se po okolí. Odtud jsme z okraje lesa v dálce uviděli i pasoucí  se malé stádo srnek. Po krátkém odpočinku následovala skupinová práce podle předem připraveného přírodovědného testu, který jsme pak společně vyhodnotili.  Naše cesta vedla dále napříč lesem. Viděli jsme, že část lesa byla smíšená, část tvořily jen listnaté stromy - buky, habry, duby, břízy a část většinou jen smrky. Dobře byl znatelný rozdíl. V listnaté a smíšené části lesa bujel podrost s kvetoucími bylinami, část s jehličnany byla temná a pustá. Na další zastávce si chlapci  i děvčata ověřili své znalosti o přírodě i o orientaci v ní. Závěrem, při otázkách, co jsme poznali a viděli, žáci velmi dobře odpovídali. Přesvědčilo nás, že sama příroda je nejlepší učitelka. Hladoví, ale spokojeni jsme se v poledne vraceli do  školy.

PŘÍKLADY OTÁZEK Z TESTŮ

1.část
Mechy zadržují množství vody. Objasněte, jak se tato vlastnost projevuje v odtoku vody v řekách v lesnatých a pustinných oblastí?

Která nahosemenná rostlina šumí po skalinách v naší hymně? Jak jsou tomuto stanovišti přizpůsobeny její kořeny?

Proč smrkové porosty často trpí vývraty?

Která z těchto bylin již v lese letos kvetla nebo kvete: plicník lékařský, bledule jarní, jaterník trojlaločný, sasanka hajní, kerblík lesní, konvalinka vonná,  ocún jesenní, dymnivka dutá, orsej jarní, kopřiva dvoudomá

 

Který z těchto stromů můžete najít  ve vitčickém lese? Podle obrázku zapiš.
Viz obrázek

2.část
V kolik hodin bude Slunce vrhat stín směrem na sever?

Na které světové straně zapadá Slunce: 21.3, 21.6., 23.9., 21.12

Dopiš, kterým směrem od mraveniště je sever a jih? Vysvětli proč.

Změř přibližnou výšku stromu.

Zjisti, na které světové straně kmene stromu se nacházejí lišejníky nebo sinice?

Mgr. Věra Mašterová

na_fest Nafest - 16. až 18. dubna 2008

 

Červený den - 16. dubna - Den zdraví zdravi

Černý den - Den vesmíru

Modrý den - Den vody

 

literarni projekt

V literární výchově jsme probírali tematický celek Pověsti. Naučili jsme se, co je báje a pověst, přečetli jsme si různé druhy pověstí, zaujali nás regionální pověsti o Němčících  a okolních obcích.  Měli jsme i besedu s paní knihovnicí.

Na závěr jsme si připravili dramatizaci pověsti o Ječmínkovi a vytvořili jsme své vlastní pověsti na téma Jak Němčice přišly o poklad. Některé z nich už brzy zveřejníme i na stránkách školy.

Mgr. Naďa Tesaříková

Cílem projektu Zdravé zuby 2007/2008

naší základní školy v Němčicích nad Hanou je zlepšit zubní zdraví dětí a školní mládeže.
Vytvořit dobré předpoklady k zajištění zdravých zubů i v pozdějším věku u většiny žáků a  vytvářet dobré povědomí o ochraně zdraví vůbec.
Nepodstatným úkolem našeho projektu je vytvořit takové povědomí u žáků o  ochraně zdraví, aby pravidelně o své  zuby pečovali od nejútlejšího věku, aby pravidelně navštěvovali spolu se svými rodiči stomatologické ordinace v co největším počtu.
Do projektu jsou ve školním roce 2007/2008 zapojeni  téměř všichni učitelé prvního stupně. Vyučující prvouky a přírodovědy s žáky vypracovali  pracovní listy, probírali učivo, které se týkalo uvedené problematiky. Někteří úspěšní řešitelé byli odměněni diplomy a účastníci vyučování obdrželi karty, se kterými měli navštívit v průběhu roku svého ošetřujícího zubního lékaře. To by měla být poslední a závěrečná část našeho projektového snažení, kdy má žákům pomoci i rodina.
Soutěžní karty mohou žáci po ošetření odeslat do soutěže. Adresa je vyznačena na všech kartách, které má mít žák v ordinaci od stomatologa potvrzenou.

      Připomínám všem, kdo ještě nenavštívil svého zubního lékaře, že právě v dubnu končí  VI. ročník celorepublikové soutěže Zdravé zuby.
Slavnostní předávání cen proběhne v Praze 14. června 2008.
Proto  NAVŠTIVTE SVÉHO STOMATOLOGA!
Máte nejvyšší čas, udělat něco pro své zdraví. Bojujte proti zubnímu kazu a chraňte své nejcenější bohatství - zdraví!
Je to docela snadné. Jít ke svému zubaři.
Hodně štěstí v soutěži i u svého zubaře Vám přeje                        

 Mgr. Alena Řezáčová

 

Další informace naleznete na www.zdravezuby.cz

PROJEKTOVÝ TÝDEN 15. - 19. říjen 2007

Být tvůrcem svého života

sběr papíru výpěstky místo v životě 2.stupeň barvy 1.stupeň krasojízda

 

Žáci i učitelé Základní školy v Němčicích nad Hanou měli v minulých dnech jedinečnou příležitost - Být tvůrci svého života. Tak zněl totiž podtitul akce, která proběhla ve dnech 15. až 19. října 2007. Kromě tradičního sběru starého papíru a podzimní výstavky ovoce a zeleniny se uskutečnila i humanitární sbírka plyšových hraček pro děti z Afghánistánu. Po celý týden byl připraven program, který měl vedle netradičních forem výuky vést žáky především k zamyšlení nad vlastním životem. Děti měly dospět k poznání, že skutečnými strůjci vlastních osudů jsou a budou především ony samy.

V pondělí byla ve spolupráci s prostějovským kontaktním centrem Podané ruce připravena interaktivní přednáška s názvem Mé místo v životě (pro 5. ročník), která se zaměřila zejména na mezilidské vztahy ve třídě. V úterý měli žáci I. stupně Den s třídním učitelem, pro žáky II. stupně pak připravil DDM Orion Němčice program, při kterém jednotlivé třídy plnily na stanovištích zajímavé úkoly. Středa zavedla naše žáky do sálu kina Oko, kde se uskutečnilo hudební vystoupení nazvané Barvy, v nichž byly děti nenásilnou formou varovány např. před rizikem dopravních nehod, užíváním drog apod. Ve čtvrtek se I. stupeň zapojil do programu DDM a starší žáci si zase pod vedením třídních učitelů chystali své projekty. Pro 8. třídu byla navíc připravena beseda s preventivním programem nazvaná Drogy (ne)přítel můj, která opět upozornila na velmi ožehavý problém naší doby. Páteční dopoledne prožili žáci naší školy v  němčické sokolovně, kde je čekalo nejen zajímavé povídání s úspěšnými reprezentanty v krasojízdě Markétou Tobolíkovou (mistryní světa a učitelkou naší školy), Evou Vojancovou a Tomášem Matuškou (bývalými žáky školy), ale především ukázky z krasojízdy, které byly odměněny bouřlivým potleskem.

Všechny své pocity, dojmy a zážitky pak jednotlivé třídy zpracovaly do obrazových projektů, které nyní budou zdobit chodby naší školy.

 

Mgr. PAVEL JANURA

Jak probíhal projektový týden v dubnu 2007

fotografie

Pokud byste navštívili naši školu v úterý 24. dubna, možná by vás udivila přemíra zelené barvy. Začínal totiž projektový týden zaměřený na bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí. Žáci, učitelé, kuchařky i správní zaměstnanci přišli symbolicky v zeleném oblečení. Celý týden doprovázel i sběr papíru, který přinášeli nejen žáci, ale i občané Němčic a okolí.
Chlapce a děvčata čekaly 4 dny naplněné různými činnostmi. Celý 1. stupeň navštívil stanici mladých přírodovědců, která také slouží jako záchranná stanice pro opuštěná nebo zraněná zvířata z volné přírody. Šikulové z 5. až 8. ročníku soutěžili v jízdě zručnosti na kole, její součástí bylo i poznávání dopravních značek. Vítězové postupují do okresního kola.
Středa byla věnována ukázkám  z výcviku policejních psů a z činnosti Policie ČR. Žáci se dověděli zajímavé informace z pracovní náplně policistů. Nejvíc se jim ale líbila poslušnost psů a přesné plnění povelů jejich pánů.
Čtvrtek začal požárním poplachem. Děti rády opouštěly školní budovu, která se rychle vyprázdnila, a jen nerady se vracely zpět. Pak po ročnících odcházely do hasičské zbrojnice, kde si prohlédly moderní vybavení místních hasičů.  
V pátek se žáci na 1. stupni  pocvičili ve zdravovědě a poskytování první pomoci zraněným. Na  žáky 2. stupně čekal  největší zážitek na střelnici. Mohli si prohlédnout dobové zbraně a někteří si z nich i vystřelili.
Každá třída na závěr vytvořila projektový dokument, ve kterém zachytila textem i obrázky své dojmy a názory. Alespoň jeden názor za všechny:
„Všechny akce se mi líbily, dověděl jsem se hodně zajímavých věcí ze života.“

Mgr. Milada Krejčová, garant školního parlamentu

Den Evropy

fotografie

V pátek 11. května 2007 jsme měli na naší základní škole mimořádnou příležitost navštívit během jediného dne 12 evropských států. Ptáte se, jak je to možné? To si žáci 9. ročníku a 8.B připravili pro své mladší spolužáky velmi zajímavý a poutavý projekt ke Dni Evropy. Na stáncích označených národními vlajkami a reprezentujících jednotlivé evropské země bylo vystaveno velké množství obrazových materiálů, dokumentů a počítačových prezentací vypovídajících nejen o historii a současnosti vybraných států, ale i o jejich zvláštnostech, zajímavostech a kuriozitách. Mohli jste se zde „setkat“ například s finským hokejistou, ale i se švédským králem, italským fotbalistou, vynálezcem Alfrédem Nobelem a řadou dalších osobností. Zájemci si své vědomosti ověřovali v připravených testech. Ti nejmenší si zase s chutí zasoutěžili v lovení rybek. Velké pozornosti se těšily zejména ochutnávky typických pokrmů a místních specialit. Děti i dospělí si z  této „cesty“ odnášeli nejen řadu užitečných a zajímavých informací, ale i vědomí, že patříme k právoplatným členům početné a pestré rodiny států Evropské unie.

Mgr. Pavel Janura, Mgr. Milada Krejčová