Dotazník pro rodiče žáků ZŠ - leden 2017

     Vážení rodiče. Velice si ceníme toho, že jste se v tak hojném počtu (118) zapojili do dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na zjištění školního klimatu na II. stupni naší základní školy. Jeho součástí byla i výzva, abyste uvedli své náměty a připomínky k celkové činnosti školy, které by měly přispět ke zlepšení výuky a výchovy Vašich dětí. Ty náměty, které se v jednotlivých dotaznících objevily vícekrát, nyní uveřejňujeme i s naším komentářem v závorce.

- možnost pohybovat se na chodbě i o malých přestávkách (Opatření, aby se o malých přestávkách žáci zdržovali převážně ve svých třídách - chodit na WC nebo vyřídit si neodkladné záležitosti s vyučujícími či sourozenci jim nikdo nezakazuje, bylo zavedeno jako reakce na dlouhodobější a opakovanou nekázeň velké části žáků, kteří celé přestávky trávili na chodbách, chodili z patra do patra a nebyli včas připraveni na další vyučovací hodinu.)
- prostředky pro relaxaci žáků - např. pingpongový stůl na chodbě
 (V minulosti už byl takový stůl v mezipatře, ale po nějaké době byl odstraněn. Žáci běhali po schodištích pro spadené míčky a hrozilo nebezpečí úrazu. Vhodné prostory v blízkosti tříd bohužel nemáme.)
- vybudovat nové sociální zařízení (Je v plánu velká rekonstrukce školy, která by měla problém vyřešit.)
- zachovat „prales“ a obnovit zeleň kolem školy (Zda bude „prales“ zachován, není jisté, čeká se na zpracování projektu venkovního sportovního areálu.)
- žáci nečtou, není povinný čtenářský deník (Škola je v podpoře „čtenářské gramotnosti“ aktivní - čtenářské dílny, akce Česko čte dětem, spolupráce a návštěvy v měst. knihovně, žákovská knihovna přímo ve škole, různé soutěže – Sovičkiáda, Andersenova hvězdička…, je třeba, aby děti byly ke čtení vedeny i doma, prosíme o pomoc Vás, rodiče.)
- méně projektů a školních akcí, více výuky (Projektové dny probíhají pouze v říjnu a v dubnu, posun na jiné měsíce - např. navrhované září a červen -zvažujeme, jinak jsou pouze projekty malého rozsahu v dané vyučovací hodině.)
- propojit učivo s běžným životem (Tímto směrem bychom se v budoucnu chtěli ubírat např. i v rámci realizace projektových dnů a tradičních školních akcí.)
- lepší učebnice (Jsme limitováni finančními prostředky, snažíme se obnovovat celé „řady učebnic“, protože pokud jen doplníme počty učebnic vyřazením těch zničených, máme v ročníku různá vydání, která se často liší i obsahem. Navíc jsou časté případy svévolného ničení knih, žáci je nemají obalené apod.)
- v projektech místo elektronického zpracování klást důraz na mluvenou,
  písemnou i kreslenou formu projevu (Jako optimální se nám jeví vyvážené střídání všech možností.)
- více toaletního papíru a papírových utěrek (Žáci záměrně tímto materiálem plýtvají, opakovaně jsou zjištěny přestupky v chování, na WC se často nacházejí hromady odmotaného a poničeného papíru a papírových utěrek.)
- řádné zabezpečení oken, dveří a schodišť proti vypadnutí osob (Plánujeme zabezpečení oken, lepší zabezpečení schodiště je obtížně realizovatelné, každopádně  jsou žáci opakovaně poučeni o tom, aby dbali osobní bezpečnosti.)
- kamerový systém ve všech prostorách školy i mimo ni (u vchodu, na dvoře)
  pro bezpečnost dětí, učitelů i zaměstnanců ZŠ (Kamerový systém bude postupně rozšířen, vše je opět otázkou finančních prostředků.)
- v některých třídách chybí interaktivní tabule (Rádi bychom je měli ve všech třídách i učebnách, jedná se ale o velmi nákladnou záležitost. Přesto jsme v počtu těchto tabulí jednou z nejvybavenějších škol v celém Olomouckém kraji.)
- zrušení elektronické ŽK (Dotazníkovým šetřením v minulosti bylo zjištěno, že většina rodičů souhlasila se zavedením EŽK, navíc všechny školy přecházejí na elektronizaci veškeré dokumentace – včetně třídních knih.)
- neobjasněné krádeže (Nejlepší obranou je předcházení podobným událostem. Žáci nemají cenné věci do školy vůbec nosit. Když už si je přinesou, musejí si je hlídat a nenechávat je volně ležet na lavici, na chodbě, v odložené aktovce apod.)
- zkvalitnit výuku cizích jazyků, více se zaměřit na mluvené slovo, zapojení do projektu Edison a posílání dětí do zahraničí (V letošním roce se naše škola do projektu Edison nezapojila, protože řada rodičů kritizovala loňský výběr studentů, který ale my nemůžeme ovlivnit - minulý rok byli totiž studenti převážně z muslimských zemí. Vysílat děti do zahraničí je v současné neklidné době dosti riskantní. Každopádně bude o zlepšení výuky jednáno na předmětové komisi jazyků. Nelze pominout fakt, že samotní žáci přípravu do hodin cizího jazyka - hlavně ve vyšších ročnících - zanedbávají.)
- včasné informování o akcích typu akademie, škola v přírodě, lyžák… na
   webových stránkách (Požadavek bude projednán na nejbližší poradě se všemi vyučujícími, kterých se daná problematika týká, aby došlo ke zlepšení.)
- větší zaměření na sportovní výchovu, ke které má škola vynikající podmínky (Od letošního školního roku mají děti z 1. stupně hodinu pohybu navíc v rámci projektu, do kterého se zapojila naše škola, ostatní žáci mají kromě dvou hodin Tv i jednu hodinu Tvč, zbývající se mohou zapojit do zájmových  útvarů - florbal, kopaná… nabídek je dostatek, chybí větší aktivita dětí.)
- více samostatných prací (Žáci mají možnost zpracovávat do jednotlivých předmětů vlastní prezentace, ale využívají toho v minimální míře, v 8.a 9. ročníku zvažujeme zavedení ročníkových prací.)
- častější aktualizace webových stránek a jejich celkový vzhled (Souhlasíme s připomínkou, hledáme možnost, jak jejich vzhled a funkčnost zlepšit.)
- předání kontaktů na všechny učitele pro lepší komunikaci s nimi (Rodiče mají možnost komunikovat s vyučujícím telefonicky přímo do sborovny.)
- více úkolů (Někteří rodiče chtějí více úkolů, jiní méně.)
- žáci neumí pořádně násobilku a vyjmenovaná slova, chybí procvičování, žáci nečtou (Procvičování učiva a zejména čtení musí být součást pravidelné domácí přípravy.)
- věnovat větší pozornost talentovaným a šikovným žákům (Přesto, že škola žákům nabízí řadu možností zapojení do nejrůznějších soutěží a olympiád, je odezva z jejich strany - zejména ve vyšších ročnících - tak malá, že danou akci nelze někdy ani uskutečnit. Práci navíc a ve volném čase jsou ochotni dělat pouze někteří jednotlivci a většinou jedni a ti samí. Takoví žáci jsou pak ale mnoha aktivitami doslova zahlceni.)

 

Vyhodnocovací protokol 6. - 9. ročník

CELKOVÝ POČET ODEVZDANÝCH DOTAZNÍKŮ: 118        


1. Chodí Vaše dítě do této školy rádo?         
a)  ano  33                                  3 odpovědi  chybí.
b)  spíše ano  61
c)  spíše ne  14
d)  ne  7

2. Cítí se Vaše dítě ve škole bezpečně ?
a)  ano  59                                1 odpověď chybí.
b)  spíše ano  44
c)  spíše ne  10
d)  ne  4

3. Jste dostatečně informováni o dění ve škole ?           
a) ano  66                                 1 odpověď chybí
b) spíše ano  39
c) spíše ne  11
d) ne 1

4. Považujete prostředí školy (úpravu chodeb, tříd, čistotu apod.) za vyhovující ?
a)  ano  62
b)  spíše ano  49
c)  spíše ne  6
d)  ne  1

5. Je podle Vás vybavení školy pomůckami a moderní technikou na dobré úrovni ?
a)  ano  70
b)  spíše ano  38
c)  spíše ne  8
d)  ne  2

6. Myslíte si, že naše škola žáky kvalitně vzdělává ?
a)  ano  48                    1 jiná odpověď: Nevím, nejsem si jist zda ano, nebo ne.
b)  spíše ano  56
c)  spíše ne  10
d)  ne  3

7. Spolupracuje se Vám  s třídním učitelem (učitelkou) dobře ?
a)  ano  79                                1 odpověď chybí
b)  spíše ano  26
c)  spíše ne  8
d)  ne  4  

8. Převládají podle Vašeho názoru mezi žáky ve třídě dobré mezilidské vztahy ?
a) ano  31
b) spíše ano  62
c) spíše ne  17
d) ne  8

9. Jsou podle Vás vztahy mezi žáky a jejich třídním učitelem/učitelkou dobré ?
a) ano    56                            1 odpověď chybí.
b) spíše ano  43
c) spíše ne  12
d) ne  6

10.) Myslíte si, že třídní učitel/učitelka Vašeho dítěte dokáže včas rozeznat případné
výchovné a vzdělávací problémy ve třídě a odpovídajícím způsobem  je řešit ?
a) ano  52                              1 odpověď chybí.
b) spíše ano  46
c) spíše ne  14
d) ne  5

11. Měl/a jste někdy důvod si na práci třídního učitele/učitelky oficiálně stěžovat ?
a) ano 6
b) ne 112  (při této variantě nemusíte na následující otázku č. 12 odpovídat)

12. Pokud ano, byla Vaše stížnost včas a řádně vyřízena ?
a) ano  3
b) ne  3

13. Jste spokojeni s tím, že právě on/ona je třídní Vašeho dítěte ?
a) ano  77                         1 odpověď chybí.                      
b) spíše ano  29
c) spíše ne  6
d) ne  5

14. Považujete zátěž kladenou na žáky v naší škole za přiměřenou ?
a)  ano  68                      1 odpověď chybí.   Navíc 2 dodatky: Mohla by být větší.
b)  spíše ano  37
c)  spíše ne  11
d)  ne  1

15. Považujete celkové hodnocení prospěchu Vašeho dítěte za spravedlivé?
a)  ano  63
b)  spíše ano  51
c)  spíše ne  3
d)  ne  1

16. Myslíte si, že učitelé dávají žákům více pochval než poznámek ?
a)  ano  33                             6 odpovědí chybí.
b)  spíše ano  35
c)  spíše ne  24
d)  ne  20

17. Setkalo se Vaše dítě s projevy šikany ve škole ?
a) ano  45
b) ne  73

18. Myslíte si, že je této problematice na škole věnována dostatečná pozornost ?
a)  ano  37                                          2 odpovědi chybí.
b)  spíše ano  50
c)  spíše ne  22
d)  ne  7

19. Jeví se Vám kolektiv pedagogů školy jako dobrý a fungující  tým ?
a)  ano  42                     2 odpovědi chybí.  2 odpovědi: Neví, nedokáže posoudit. 
b)  spíše ano  54
c)  spíše ne  14
d)  ne  4                                           
 
20. Jste spokojeni s tím, jak je škola vedena ?
a)  ano  63                        1 odpověď chybí.          
b)  spíše ano  44
c)  spíše ne  6
d)  ne  4

21. Myslíte si, že má škola v obci i v okolí dobrou pověst ?
a)  ano  67                               1 odpověď: Neví.
b)  spíše ano  39
c)  spíše ne  9
d)  ne  2

22. Doporučil/a byste tuto školu i svým příbuzným nebo známým ?
a)  ano  63           1 odpověď chybí.   1: Není na výběr, nechci, aby dítě dojíždělo.
b)  spíše ano  35
c)  spíše ne  11
d)  ne  7

23. Pokud si myslíte, že by se na práci školy mělo něco změnit, napište svůj návrh:
- viz výše.

24. Jakou celkovou známkou byste ohodnotili naši školu ?

1: 27x        1-: 2x      2: 61x       2-: 1x       3: 24x       3-: 2x      4: 1x       5:  0x

PRŮMĚRNÁ ZNÁMKA: 2,01

 

 

Dotazníkové šetření - jaro 2014

 

V průběhu měsíce května 2014  se na naší škole uskutečnilo rozsáhlé dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit názory žáků, rodičů i pedagogických pracovníků na téma Klima školy. Aby byla zajištěna maximální objektivita odpovědí, byly všechny dotazníky vyplňovány anonymně. O reprezentativní účasti svědčí následující informace o celkových počtech odevzdaných dotazníků:
a) 4. - 5. ročník 69
b) 6. - 9. ročník 113
c) pedagogičtí pracovníci 24
d) rodičovská veřejnost 230.
Většina otázek byla formulovány tak, aby na ně bylo možno odpovídat jednoznačně: souhlasím - nesouhlasím. Pouze u malé části dotazníků se neobjevila žádná odpověď, případně odpovědi typu: Nevím. Nedokážu posoudit. Na celkové výsledky to ale nemělo žádný zásadnější vliv. Kromě kladné zpětné vazby od většiny pedagogů a  samotných žáků byly pro nás nejcennější názory široké rodičovské veřejnosti. S potěšením můžeme konstatovat, že její hodnocení klimatu školy bylo převážně pozitivní. Z celkového počtu 20 otázek v dotaznících získaly:
a) 4 otázky méně než 200 souhlasných odpovědí (v rozmezí 197 - 199)
b) 4 otázky měly mezi 201 - 210 souhlasných odpovědí
c) 9 otázek dosáhlo 211 - 220 souhlasných odpovědí
d) 3 otázky získaly 221 - 222 souhlasných odpovědí z maximálního počtu 230.

Děkujeme všem rodičům, kteří se do dotazníkového šetření zapojili a svými převážně kladnými názory podpořili naši školu.

 

Dotazník pro rodiče (2014) - vyhodnocení
                                                                 

 

 Odpovídalo celkem: 230 rodičů

S=SOUHLASÍM    N=NESOUHLASÍM 
   NP=NEDOKÁŽU POSOUDIT (případně bez odpovědi)

S

N

 

 NP

1

Jsem rád/a, že moje dítě chodí právě na tuto školu.

217

8

5

2

Škola má mezi rodiči a veřejností dobrou pověst.

206

23

1

3

Vyučující jsou kvalifikovaní odborníci.

212

13

5

4

S prací třídní učitelky/třídního učitele jsem spokojen/a.

221

7

2

5

Mezi učiteli a žáky převažují dobré vztahy.

207

18

5

6

Vedení školy a učitelský sbor mi při řešení záležitostí týkajících se mého dítěte většinou vycházejí vstříc.

215

12

3

7

Škola je na děti přiměřeně náročná.

209

20

1

8

Děti mají dostatečný počet známek pro objektivní klasifikaci za pololetí.

212

15

3

9

O klasifikaci i chování dítěte mě škola řádně a včas informuje.

222

8

0

10

K hodnocení prospěchu a chování dítěte se mohu vyjádřit.

218

7

5

11

Špatnou známku si dítě může opravit.

215

11

4

12

Prohřešky žáků proti školnímu řádu jsou posuzovány objektivně.

199

22

9

13

V případě výchovných nebo vzdělávacích problémů dítěte vím, na koho se obrátit.

221

9

0

14

Nabídka volitelných předmětů je dostatečná. 

197

30

3

15

Moje dítě se ve škole cítí bezpečně.

206

20

4

16

Škola se dostatečně věnuje prevenci rizikového chování žáků - šikana, kouření, alkohol...

199

25

6

17

Počet akcí, kvůli kterým odpadá výuka (sportovní utkání, besedy, filmová nebo divadelní představení atd.), je přiměřený.

199

29

2

18

Jsem spokojen(a) s počtem a způsobem organizování rodičovských schůzek.

217

12

1

19

Vybavenost školy moderní technikou je dostatečná.

217

11

2

20

Případným zájemcům bych doporučil(a) tuto školu.

213

14

3

ŠD 2

ŠKOLNÍ DRUŽINA 2 – 2016/2017

Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo školní družinu 30 dětí. I v tomto školním roce jsme si užili spoustu zábavy, her a soutěží. Hodně času jsme trávili venku na vycházkách, na školní zahradě, pozorovali jsme přírodu, sbírali přírodniny. Věnovali jsme se výtvarné činnosti, sportování, čtení, povídání a sledování DVD.
Některé činnosti, které byly v tomto školním roce uskutečněny:

 • Návštěva knihovny a bazaru knih
 • Pexesiáda
 • Bramboriáda
 • Stavba domečků pro skřítky a domeček pro ježka
 • Dýňohraní s rodiči
 • Vánoční besídka s rodiči
 • Karnevalová diskotéka
 • Šipkování s ŠD 4
 • Odpolední muzicírování
 • Čarodejnice – výtvarná soutěž pro děti a rodiče
 • Opékání špekáčků
 • Besídka ke dni matek
 • Obrázky z PET víček
 • Dětská olympiáda
 • Celoroční družinová hra „Kosmická cestovní kancelář PROXIMA“ a mnoho dalších.


Několika akcí se účastnily s dětmi také rodiče. Touto cestou bych jim spolu s dětmi chtěla poděkovat za jejich ochotu, pomoc a vstřícnost.

Andrea Huťková – vychovatelka ŠD 2

ŠD 2
ŠD 2
ŠD 2

 

OBRÁZKY Z PET VÍČEK


Děti z 1, 2 a 4 oddělení školní družiny se sešly v pondělí 12.6.2017 na školní odpočinkové ploše. Proběhla zde akce „Obrázky z PET víček“. Na ploše děti utvořily skupinky, navrhly si obrázek a společně jej vytvořily z připravených PET víček. Obrázky byly moc pěkné a děti si při jejich výrobě užily spoustu legrace. Tato akce proběhla ve spolupráci s Ekotýmem.


                                                                          Andrea Huťková, vychovatelka ŠD 2

 

 

KARNEVAL V ŠD 3

karneval karneval

     V měsíci únoru se ve školní družině konal KARNEVAL plný her a soutěží.
Protože se právě tento den slavil svátek svatého Valentýna, přivítala děti ve své družině právě “VALENTÝNKA” s plným košíčkem s láskou pečených muffínů.
     Karnevalu se zúčastnila spousta krásných masek. Představily se princezny z ledového království, Caesar, Šmoulinka, Karkulka, přiletěla také jedna včelka spolu s párem Batmannů, kostlivec s upírkou, „šílený vědec”, Transformars, jeden karatista a několik pirátů a pirátek.
     Zábavné odpoledne zahájil „smetákový tanec”, který si děti velmi oblíbily. Mezi stoly s připraveným občerstvením projela „mašinka” a mohly začít dětmi oblíbené soutěže, jako je například namotávání bonbónku na provázku,  tancování na zmenšujících se novinách, „tref se lentilkou do úst” nebo třeba „Otesánek vyhrává”.
     Tento karnevalový den nebylo poražených, protože se všichni velmi dobře bavili, což byla (spolu se sladkou odměnou v podobě) ta NEJVĚTŠÍ VÝHRA.

Marcela Žondrová, vychovatelka ŠD3

 

 

Předvánoční tvoření – ZDOBENÍ PERNÍČKŮ - 2016

perníčky

     O předvánočním čase navštívila ŠD 3 paní Fidrová, která s velkou ochotou a laskavostí předvedla dětem svoji techniku zdobení.  Po celé školní družině se linula sladká vůně čerstvě upečených perníčků a spolu s příjemnými tóny vánoční hudby se dali všichni „do práce“.
     Děti – možná budoucí cukrářky a cukráře - zdobení bavilo a také se jim velmi povedlo. A protože všechny krásně nazdobené perníčky přímo vyzývaly ke snězení, tak se tak také stalo! :-)

Chtěla bych tímto ještě jednou moc poděkovat paní Fidrové, která pro děti perníčky zdarma napekla a během příjemně stráveného odpoledne tak předala část tradičního umění další generaci.

Marcela Žondrová, vychovatelka ŠD 3

 

Podzim v ŠD 3 obrazem

čajový dýchánek v knihovně Vánoce zimní radovánky

Vanoce_budou

 

Projektový týden na téma ETICKÁ VÝCHOVA

Eticka_vychova

     V polovině října 2016 probíhal na naší škole projektový týden na téma ETICKÁ VÝCHOVA, do kterého se zapojila také všechna čtyři oddělení školních družin.

     Po úvodním povídání o pravidlech slušného chování si žáci ze ŠD3 pro všechny nacvičili krátké dramatické scénky SPRÁVNÉHO a ŠPATNÉHO chování. Hravou formou si tak všichni mohli vyzkoušet a připomenout, jak se chovat při jízdě autobusem, ve škole, co je to úcta ke stáří nebo jak důležitá jsou pro nás „kouzelná slůvka“ DĚKUJI, PROSÍM, PROMIŇTE, DOBRÝ DEN, OMLOUVÁM SE aj.
    Připomněli si, že mají svá práva i své povinnosti. Celý týden si na dané téma nejen povídali a četli, ale také kreslili, hráli různé kolektivní, námětové, či sportovní hry, kde základy pravidel slušného chování utužovali.

Marcela Žondrová, vychovatelka ŠD 3

 

BRAMBORIÁDA 2016


V pondělí 10.10.2016 proběhla již tradiční akce všech oddělení školní družiny a Ekotýmu naší školy „Bramboriáda“.
Děti si mohly svou šikovnost a zdatnost vyzkoušet na šesti stanovištích. 1. Bramborový slalom, 2. hod bramborou na terč, 3. chůze s bramborou na hlavě, 4. překážkový běh, 5. skákání v pytli, 6. sběr brambor.  Na jednotlivých stanovištích pomáhali dětem žáci z Ekotýmu. Vítězové z každého oddělení byli odměněni.
Ve čtvrtek a v pátek jsme si zbylé brambory společně upekli v ohni na školní zahradě.


Vítězové bramboriády

Družina 1

 1. Kaduková Natálie – 36 b.
 2. Kučera Martin – 34 b.
 3. Svoboda Šimon – 33 b.

Družina 2

 1. Majerová Elen – 45 b.
 2. Kyselák Daniel a Střeláková Klaudie – 40 b.
 3. Škrkánek Šimon a Vysloužil Štěpán – 38 b.

Družina 3

 1.  Antelová Sofie – 44 b.
 2.  Štětina Jakub – 43 b.
 3.  Trněný Richard a Šebestová Julie – 42 b.

Družina 4

 1. Dobruský Štěpán – 36 b.
 2. Svoboda Matěj – 36 b.
 3. Kejnarová Klára – 35 b.

                                                                   Andrea Huťková , vychovatelka ŠD 2

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 V DRUŽINĚ 1

ŠD 1 ŠD 1 ŠD 1


Tento školní rok byl v naší družině velmi pestrý. Nejprve jsme se jako prvňáčci poznávali a snažili jsme se, aby z nás byli kamarádi. Hráli jsme si (stolní a deskové hry, stavebnice, puzzle, pexeso a jiné), sportovali (rehabilitační míče, míče, obruče, švihadla, lana), chodili jsme na vycházky, dětské hřiště, na školní zahradu, hodně jsme četli a sledovali pohádky na DVD.
V rámci projektu „Zvířátka“ jsme navštívili místní Zemědělské družstvo, které jsme si prohlédli a dozvěděli se spoustu zajímavých věcí o chovu a využití domácích zvířat. V družině jsme si potom dále povídali a kreslili nejen domácí zvířata. Navštívili jsme dvě filmová představení. Ovečka Shaun ve filmu a Mimoni se nám velice líbili. Zúčastnili jsme se celodružinových akcí jako jsou: Bramboriáda, Dýňohraní, Školní diskotéka a Dětské odpolední muzicírování skupiny Country Style.
Na školní zahradě a hřišti jsme stavěli domečky pro skřítky a ježka. Hodně jsme soutěžili – překážkový běh, maraton, opičí dráha, soutěž Ninja faktor a další. Několikrát jsme si také opekli špekáčky. V družině jsme si zahráli pexesiádu, puzzliádu, přichystali spoustu výrobků na školní jarmark, připravili zimní a podzimní výzdobu oken, malovali a tvořili jsme.
Paní knihovnice pro nás připravila besedu na téma „Podzim a dušičky“. Navštívili jsme také vánoční výstavu paní Holubové a výstavu střeleckého klubu. Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže „O nekrásnějšího kocoura“, kterou pořádala ZŠ v Kojetíně. Vyhráli jsme 1. a 2.místo v kategorii A. V závěru školního roku jsme navštívili místní Sbor dobrovolných hasičů a zašli si na zmrzlinu.

Andrea Huťková – vychovatelka ŠD 1

 

Školní družina v roce 2015/2016

Letošní jaro jsme přivítali ve školním pralese opékáním špekáčků. Hned potom jsme se vrhli na jarní výzdobu oken a na vyrábění přáníček pro naše maminky a babičky k MDŽ.
Protože se rychlým krokem blížily Velikonoce, pověděli jsme si něco o tradicích a zvycích. Vyzdobili si nástěnky papírovými  kraslicemi, velikonočními omalovánkami a zajíčky. Na poličku jsme postavili barevné slepičky z vyfouknutých vajíček. Pokračovali jsme v rozlišování zdraví prospěšných a neprospěšných potravin v pracovních listech. Také jsme si připravili dvě lehké svačinky. Byli to "Ksichtíci" z pufovaného kukuřičného chleba, pudinku a ovoce a dále "Strašidla" z housky, vaječné pomazánky, šunky a zeleniny.
Jedno jarní odpoledne nás navštívili dva muzikanti z Prostějova se svým programem "Dětské odpolední muzicírování". Hráli známé dětské písničky, takže jsme si nejen zazpívali, ale i zatančili. Ve zpívání jsme pokračovali s našimi dvěmi slečnami praktikantkami. Písničky z Večerníčku o Brumdovi a Čmeldovi jsou hezké, rytmické a snadno zapamatovatelné. Kromě písniček jsme si s nimi vyrobili  přáníčka ke Dni matek, jarní ptáčky a papírové zdravé hamburgry. Také jsme si povídali o třídění odpadu a zařazovali v pracovních listech správný obrázek do správně vykreslené popelnice. Z pet- víček jsme na školním hřišti vytvářeli různé obrazce - motýla, stonožku,...
Velikonoční výzdobu na nástěnkách jsme změnili na jarní - sluníčka, kočičky, květiny, motýli,...
Letos jsme se vydali i na družinový výlet. Jeli jsme do Prostějova na letiště, kde byl den otevřených dveří. Prohlédli jsme si vojenskou techniku, potěžkali různé druhy zbraní, podívali se na z vrtulníku seskakující parašutisty a obdivovali sílu maskovaných průzkumníků. Samozřejmě jsme obdivovali i stánky se spoustou sladkostí a hraček.
Konec roku se rychle blížil, přesto jsme stihli navštívit i naše místní hasiče a prohlédnout si jejich klubovnu s poháry a diplomy. Podívali jsme se na jejich šatny, kde mají vzorně připravené oblečení a boty k požáru. Prolezli jsme celé jedno hasičské auto a zjistili, co pod různými dvířky ukrývá a co je k výjezdu k požáru všechno zapotřebí. Letošní školní rok jsme zakončili sladkou tečkou. Zašli jsme si na zmrzlinu a průlezky ke "Slonovi".
Tak, teď už jen hezké sluníčkové prázdniny.  

Hana Svobodníková,  ŠD ll.

 

Zima ve ŠD II.

Zima ve ŠD IIZima ve ŠD II Zima ve ŠD II


Letošní zima nám moc nepřála. Sněhu bylo málo, rybník nezamrzl. Přesto jsme se snažili využít každou vločku sněhu ke stavění sněhuláků, koulování a klouzání.
Před Vánocemi jsme si ozdobili vánoční stromeček, upekli a snědli vánoční perníčky. Vyrobili jsme spoustu vánočních výrobků a výkresů - adventní kalendář, Mikuláše z CD, obrázky z ubrousků, stromeček s vytouženými dárky, sněhové vločky, soby, papírové třpytivé rybky, vánoční motivy z Pet víček a různé zimní omalovánky.
Navštívili jsme městskou knihovnu, kde jsme si s paní knihovnicí Jitkou Hanákovou vyprávěli o Vánocích, vánočních tradicích a zvycích.
Nemohli jsme ani nezajít do místního kina Oko, kde se pro nás, děti ze ŠD, promítala pohádka "Mimoni".
Kalendářní rok 2015 jsme ukončili diskotékou ve školní tělocvičně, kam přišly děti z 1. stupně v rozličných maskách. Nejkrásnější z nich byly odměněny sladkostmi.
Nezapomněli jsme si také říci něco o zdravé stravě a vyplnit další pracovní list v našem deníku - méně vánočního cukroví a rozličných dobrůtek, více ovoce a zeleniny. Kdo ví, jak budeme tato pravidla přes svátky dodržovat!
Po Vánocích jsme se věnovali hlavně výtvarné soutěži, kterou vyhlásila ŠD z Kojetína. Téma znělo "O nejkrásnějšího kocoura". Takže jsme kreslili spoustu kocourů, koček a koťat a ty nejzdařilejší jsme na soutěž poslali. Některé kočky měly velký úspěch a umístily se na stupních vítězů. Na prvním místě kolektivní práce velkého kocoura v provedení E. Dvořákové, S. Antelové, M. Ježkové, druhé místo obsadila kočka A. Brabcové a třetí modrý kocourek T. Vykouřilové.
Zimní období jsme ukončili akcí DDM Orion s názvem " O Koblížkovi". Děti podle obrázků převyprávěly pohádku, vykreslily omalovánky a potom vybíraly suroviny, které jsou potřebné při výrobě koblížků. Nakonec si koblížky, s pomocí paní ředitelky DDM E. Baškové, z těsta vykrojily, usmažily a ozdobily marmeládou. Pochutnat si na nich už dokázaly samy.

Hana Svobodníková,  vychovatelka ŠD II.

 

 

Školní družina 2

ŠD 2 - podzim 2015 ŠD 2 - podzim 2015 ŠD 2 - podzim 2015

Školní rok 2015/2016 jsme opět zahájili podzimní výzdobou oken, tentokráte muchomůrkami a hříbky. Vodovými barvami si namalovali pozdní podzimní rozkvetlou louku, z barevných papírů vytrhali jabloň s jablíčky a do větších jablíček a hrušek jsme nasadili nezbedného červíka.
Ještě než začalo deštivé podzimní počasí, nasbírali jsme různé přírodniny a navlékli korálky. V našem pralese jsme si opekli špekáčky, zašli do místního kina Oko na pohádku, navštívili stanici MOP a odnesli zvířátkům staré suché pečivo, kaštany a žaludy.  Na školním hřišti jsme si zasoutěžili s dětmi z EKOTÝMU v soutěži BRAMBORIÁDA. Nejlepší sportovci dostali  sladkou odměnu.
1. místo: Vykouřilová Tereza, Navrátil Matyáš
2. místo: Ježková Michaela
3. místo: Svoboda Adam
Nepoužité brambory ze soutěže jsme si oškrabali, nastrouhali, okořenili a nasmažili jsme si z nich pěknou hromádku výborných bramboráků. Potom jsme si povídali o zdravé stravě a správné životosprávě.
Děti z EKOTÝMU nám každoročně pomáhají při přípravě akce DÝŇOHRANÍ. Tak i letos nám starší kluci a holky asistovali při vydlabávání a vyřezávání strašidel z dýní. 
Na podzim oslavila naše základní škola 90. narozeniny. Z toho důvodu žáci školy uskutečnili pro návštěvníky otevřených dveří  školní jarmark, na který každá třída vyrobila rozličné dárkové předměty. I ŠD II. se do této akce zapojila několika výrobky -věnečky z kávových zrnek, panáčky ze žaludů, zápichy ve tvaru ježků a sladkými perníčky, které nám upekla jedna z maminek.
 

H. Svobodníková, ŠD II.

 

 

Exkurze v ZD

exkurze ŠD v ZD

 

 

Bramboriáda

bramboriádabramboriáda bramboriáda


V pondělí 12. října 2015 proběhla již tradiční akce školní družiny a Ekotýmu "Bramboriáda". Děti soutěžily v 5 disciplínách: "Bramborový slalom", "Skákání v pytli", "Hod bramborou na terč", "Sběr brambor", "Překážkový běh s bramborou".
Vítězové jsou:
Družina 1 - 1. místo - Zakopal Daniel - 28 bodů, Škrkánek Jaroslav - 28 bodů
                     2. místo - Novotná Eliška - 27 bodů
                     3. místo - Andraško Michal - 26 bodů, Kyselák Daniel - 26 bodů
Družina 2    1. místo - Navrátil Matyáš - 22 bodů, Vykouřilová Tereza - 22 bodů
                     2. místo - Ježková Michaela - 21 bodů
                     3. místo - Svoboda Adam - 20 bodů
Družina 3    1. místo - Majer Dominik - 24 bodů
                     2. místo - Kypastová Tereza - 22 bodů
                     3. místo - Kubiridžáková Monika - 21 bodů
I přesto, že tentokrát byla venku velká zima, děti si bramborové odpoledne užily.

                                                                                     Andrea Huťková - vychovatelka ŠD 1

 

 

Školní družina v roce 2014/2015

Školní družina II

c ŠD 2


Od prosince do června jsme ve ŠD II. zvládli spoustu věcí. Kromě her v tělocvičně, na školním hřišti, na dětském hřišti u stadionu, jsme si zahráli i počítačové hry a hry ve školní družině. Nakreslili a namalovali spoustu obrázků se zimní i vánoční tématikou - poštovní známky, kapry, zasněžené  domečky, vánoční stromečky, soby, vločky - baletky, sněhuláky ,...
Ozdobili jsme si vánoční stromeček, pověděli si něco o Vánocích a vánočních zvycích v městské knihovně, upekli si perníčky a zatančili si na vánoční maškarní diskotéce.
Navštívili jsme zvířátka ve Stanici MOP a když napadl sníh, koulovali se a stavěli sněhuláky.
Vyprávěli si o správné životosprávě, zúčastnili se recitační a výtvarné soutěže, usmažili jsme si v kuchyňce DDM Orion masopustní koblížky.
Jarní výtvarné motivy se nám také povedly. Takže květiny, duhy, kočičky, velikonoční vajíčka a kuřátka, vázy s květinami, dopravní značky,... Hezky jsme vyzdobily naše družinové nástěnky. Nezapomněli jsme ani na maminky a nakreslili jim k svátku  přáníčka.
Zasoutěžili jsme si v pinkání tenisovou pálkou, ve slalomu na koloběžkách, opekli si špekáčky, spolupracovali se školním Ekotýmem - ovečky, obrázky z PET víček.
Navštívili jsme velikonoční výstavku v kině a místní svazarmovskou střelnici, kde jsme si dokonce zastříleli ze vzduchovky.
Vyrobili si dobrou svačinku ve tvaru sovy nebo kočičky, k MDD jsme si nechali barevně pomalovat obličeje a při vycházkách přírodou natrhali rostliny, které jsme potom podle atlasu určovali.
Školní rok jsme ukončili pravidelnou návštěvou místních hasičů.
Ve školní družině se prostě nenudíme!

H. Svobodníková

 

 

2. POLOLETÍ V ŠD 1

Druhé pololetí jsme ve školní družině zahájili přípravou výzdoby oken. Pasoucí se beránci za okny naší družiny se všem kolemjdoucím moc líbili. Naše výtvarná činnost pokračovala účastí na výtvarné soutěži "Pestrá paleta", kterou pořádala ZŠ Svatopluka Čecha v Kojetíně. V kategorii A (1. a 2. třída) vyhrála Adélka Fidrová a Sofie Antelová získala zvláštní cenu za výtvarné ztvárnění.
Na velikonoce jsme navštívili knihovnu. Paní knihovnice nám povyprávěla o velikonočních tradicích a zvycích. Zašli jsme si také do kina, kde ve vestibulu paní Jana Holubová uspořádala velikonoční výstavu svých prací. V družině jsme si vyrobili velikonoční zapichovátka, kuřátka a z rozbitých skořápek slepičky.
Dále si děti v rámci výtvarné činnosti vyrobily obrázky z koření, klauny, květiny ve váze, plastické obrázky - motýlky a princezny, klobouky, přání pro maminky a mnoho dalšího.
V dubnu jsme se věnovali dopravní výchově. Vyrobili jsme si dopravní značky a vyzkoušeli si, jak ovládáme bezpečnost při přecházení vozovky a při cestě do školy a ze školy.
V rámci ekovýchovy nám pan učitel Procházka ukázal, jak vzniká dřevěné uhlí a na školní zahradě vyrobil malý milíř. S dětmi s Ekotýmu jsme vyráběli ovečky ze starých kartonů a pampelišky z CD, které již nelze použít. Ve školní družině jsme si zasadili semínka mrkve, hrášku, řeřichy a ředkviček. Potom jsme pozorovali, jak semínka klíčí a rostou. Venku jsme sbírali léčivé rostliny, o kterých jsme si povídali. Vylisovali jsme je a potom vyrobili herbář.
Ve školní družině jsme si také hodně hráli. Ve dnech nepříznivého počasí jsme se věnovali stolním a deskovým hrám, stavebnicím, hráli dětmi oblíbené maňáskové divadlo. Chodili jsme na počítače a do tělocvičny. Uspořádali jsme soutěž v přeskakování švihadla. K dispozici děti mají také rehabilitační míče, obruče a lana. Přečetli jsme knížky Rumcajs, Cipísek a sledovali pohádky na DVD.
Dny, kdy nám počasí přálo, jsme s dětmi trávili venku. Často chodíme na dětské hřiště u místního stadionu, na vycházky nebo trávíme čas hrami na školním hřišti a zahradě. Druhé pololetí jsme zakončili opékáním špekáčků.

                                                                        Andrea Huťková - vychovatelka ŠD 1

 

 

JARNÍ DÍLNIČKA - OVEČKY

ovečkyovečkyovečky


V pondělí 9. března 2015 proběhla další akce dětí ze všech tří oddělení školní družiny a dětí z Ekotýmu. Tentokrát jsme vyráběli ovečky ze starých kartonů a pampelišky z CD, které již nelze použít. Naše výtvory si můžete prohlédnout na chodbě u hlavního vchodu školy.

                                                                         Andrea Huťková - vychovatelka ŠD1

 

 

První pololetí ve školní družině I


Do školní družiny chodí v letošním školním roce 30 prvňáčků. Velmi rychle mezi sebou navázaly hezké kamarádské vztahy. V prvním pololetí se nám podařilo splnit všechny plánované činnosti. Tyto činnosti byly různorodé a byly zařazovány dle ročního období a aktuálního počasí. Cílem je, aby byl pro děti pobyt ve školní družině zajímavý, poučný, ale především příjemný. Letošní prvňáčci jsou velmi šikovní. Baví je hrát si, soutěžit a velmi rádi něco tvoří.
Počasí na začátku školního roku nám přálo. Proto jsme spoustu času trávili venku. Chodili jsme na procházky, sbírali přírodniny. Na školním hřišti a zahradě jsme hráli různé hry, šplhali jsme po laně, běhali a soutěžili.
V družině jsme se věnovali výtvarným a pracovním činnostem. Děti si vyrobily obrázky ze slámy, podzimní sluníčko, dráčky, stromečky ze šišek, krásná sněžítka, vánoční svícny, z nasbíraných přírodnin skřítky, z brambor skřítky bramboráčky a mnoho dalšího.
Zúčastnili jsme se celodružinové hry  "Po stopách skřítků", kterou jsme vyhráli. S EKOTÝMEM jsme uspořádali "Bramboriádu" a "Dýňohraní". V rámci Ekohrátek jsme spolu se třetím oddělením školní družiny vyrobili krásné tučňáky, které jsme vystavili na chodbě naproti vchodu do školy. Navštívili jsme tři filmová představení - Velká oříšková loupež, Ledové království a Tři bratři. V prosinci jsme byli v knihovně. Paní knihovnice pro nás připravila besedu o vánočních zvycích a tradicích. Proběhla také každoroční  "Pexesiáda". Na prvním místě se umístil Sam Mai, druhé místo patřilo Adamu Svobodovi a třetí místo obsadila Nikol Kyseláková.
V družině si také čteme pohádky, příběhy, povídáme si, sledujeme DVD, chodíme na počítače a do tělocvičny. Zkrátka si hrajeme a užíváme si.


                                                                             Andrea Huťková, vychovatelka ŠD

 

 

Podzim ve školní družině II.

Podzim ve školní družině II. Podzim ve školní družině II. Podzim ve školní družině II.

Teplé počasí na začátku školního roku 2014/15 nás vybízelo ke hrám venku. Proto jsme často vybíhali na školní hřiště, do parku sv. Anny a na nově otevřené dětské hřiště u stadionu. Chodili jsme na vycházky a připravovali se na podzimní "vyrábění" sbíráním přírodnin. Korálky a náramky z šípků, jeřabin, kukuřice a hlohu nám všichni pochválili. A co pak teprve panáčky z klasů kukuřice!
Práce s papírem - vystřihávání, lepení a skládání - nás taky baví. Postupně jsme si vyzdobili nejdříve družinová okna a potom vitrínu a nástěnky sovičkami, draky ,sluníčky z těstovin, ježečky na kolíčku na prádlo a hruškami s červíky.
Navštívili jsme městskou knihovnu a prohlédli si fotografie ze života na Hané. Vedle fotografií zde byly vystaveny i hanácké kroje.
V říjnu jsme se zapojili do školního projektu o bezpečnosti dětí na silnicích. Vyprávěli si o chodcích, poznávali značky a ve skupinkách si z krepových kuliček pár dopravních značek vyrobili.
S Ekotýmem jsme opět vydlabali v akci "Dýňohraní" několik dýní a vystavili je na stolech u hlavního vchodu do školy. Družinu jsme si vyzdobili dýněmi z PET lahví.
Protože byl teplý podzim, využili jsme toho a zahráli si celodružinovou hru "Po stopách skřítků". Všechna tři oddělení dostala obálku s trasou a úkoly a za zdárné splnění si našla poklad. Krabici plnou sladkostí a malého plyšáka.
Pátek 21.11. byl vyhlášen "Větrníkovým dnem". Byla to celorepubliková akce na podporu nemocných s cystickou fibrózou. Zapojili jsme se do ní výrobou menších i větších barevných papírových větrníčků. Ty jsme vystavili na nástěnce na chodbě a vedle školního hřiště na malém travnatém plácku.
Další akcí Ekotýmu byla "Bramboriáda". Hod na cíl, slalom s bramborami, přenášení brambor, skákání v pytlích. To jsou jen některé z disciplín, které jsme na školním hřišti plnili a za něž jsme opět obdrželi chutnou odměnu.
Z poloviny zbylých brambor jsme vyrobili postavičky "Bramboráčků". Pak jsme si zahráli na kuchaře a z druhé poloviny brambor ve školní kuchyňce usmažili výborné bramboráky.

Hana Svobodníková, vych. ŠD II.

 

 

bramboriáda

BRAMBORIÁDA
V pondělí 24.11.2014  proběhla další akce školní družiny a Ekotýmu "Bramboriáda aneb zábavné odpoledne s bramborami".
Děti zdolávaly šest disciplín: "Hod bramborou na cíl", "Bramborový slalom", "Číšníci", "Házení a chytání brambory", "Běh s bramborou na vařečce" a poslední disciplínou bylo "Skákání v pytli". Na bramboriádě si děti užily spoustu zábavy a prověřily si svoji zdatnost. Jako tečka vydařeného odpoledne nás čekala malá bramborová odměna.                                         
 O tom, jak si děti odpoledne užívaly, se můžete přesvědčit v naší fotogalerii.       

Andrea Huťková - vychovatelka ŠD 1

 

dýňohraní

DÝŇOHRANÍ
V pondělí 3. listopadu 2014 proběhla v tomto školním roce první společná akce všech tří oddělení školní družiny a Ekotýmu nazvaná DÝŇOHRANÍ.
Děti si do družiny přinesly různé druhy dýní. Z větších dýní vydlabaly a vyřezaly krásná dýňová strašidla. Menší dýně vyzdobily obrázky ubrouskovou technikou. Ten kdo si dýni nepřinesl, vykreslil alespoň dýňovou omalovánku. Šikovnější děti si dýni samy namalovaly. Dýně jsme potom vystavili na chodbě u hlavního vchodu školy.


Andrea Huťková - vychovatelka ŠD 1

 

 

 

Školní družina v roce 2013/2014

POKUS - POKLAD


V rámci Ekovýchovy jsme si s dětmi ve školní družině povídali o tom, jak je důležité třídit odpad. Děti už ví, že v každé obci jsou připravené kontejnery na tříděný odpad. Modrý - starý papír, žlutý - plasty, zelený - sklo. Dětem jsem vysvětlila, jak je příroda ráda, že jsou lidé šikovní a odpadky nehází do přírody, ale pěkně je třídí. Některé odpadky potom znovu zpracují a z odpadu se stanou nové věci. Například: ze starého skla je nová sklenice, z plastu jsou nové lahve nebo třeba mikina, ze starého papíru je nový sešit.
V září jsme proto na školní zahradě zakopali poklad. Chtěli jsme vyzkoušet, co příroda sama zvládne - s čím si poradí a s čím jí musí pomoci lidé.
Do starých ponožek jsme dali papírové kapesníčky, papírové utěrky, gumky do vlasů, tužku, klacík, gumu, plastovou láhev, plastovou kostku, rohlík, bramboru, slupky z brambor, ohryzek z jablka, autíčko, hadřík, sklenici, kaštany, dřevěnou kostku, progresku, hřebík, bonbony, křídu, kousek koženky, igelitový sáček, voskovku.
Vykopali jsme jámu a ponožky do ní vložili. Jámu jsme zasypali a místo označili.
Na konci června jsme poklad vykopali. Zjistili jsme, že některé věci byly úplně stejné, jako když jsme je zakopali (sklo, plastová láhev), některé se hodně změnily (brambora, hadřík) a některé jsme vůbec nenašli (papírové utěrky, ohryzek z jablka).
Zjištění, že se některé věci v zemi nerozloží, děti utvrdilo, že je důležité odpadky třídit a šetřit tak přírodu, aby zůstala čistá, krásná a zdravá i pro další generace.
Tohoto pokusu se účastnilo druhé a třetí oddělení školní družiny.


Andrea Huťková, vychovatelka ŠD 2

 

 

Jaro v ŠD 1

jaro jaro jaro jaro


Jaro ve ŠD jsme opět zahájili výzdobou oken. Výroba berušek a květinek byla sice náročná, ale všem kolemjdoucím lidem se berušky za okny moc líbily.
Naše výtvarná práce dále  pokračovala výrobou zvířátek z DVD  a rozkvetlým jarním stromem.
A protože se blížil čas Velikonoc, povyprávěli jsme si o tradicích a zvycích, vyrobili si z vyfouknutých vajíček velikonoční slepičky a zajíčky a z ubrousků si nalepili velikonoční obrázky.
Zašli jsme do kina, kde ve vestibulu uspořádala paní Jana Holubová velikonoční výstavku svých prací.
Paní Jana Hošáková si pro nás v knihovně taky našla chvilku času. Připravila si besedu o jaru, z barevných šátků jsme vytvořili jarní duhu a podepsali se do pamětní knihy.
Protože se krásně vyčasilo, trávili jsme stále více času v přírodě. Vyšli jsme si na celodenní vycházku a hledali Masarykovu lípu. Na kopci za Němčicemi jsme viděli asi 3 mohutné stromy, ale před žádným z nich nebyla cedulka, podle které bychom tu pravou lípu poznali. Takže jsme se alespoň vyfotilia nasvačili.
S dětmi ze ŠD II. jsme si zahráli na šipkovanou. Po cestě jsme plnili spoustu zajímavých úkolů - poznávali stromy, květiny, napodobovali zvířátka, cvičili, recitovali básničky,...Po dlouhé cestě jsme došli na školní hřiště, kde na nás čekal bonbónový poklad ukrytý pod stromem v krabici.
Ekotým pro nás připravil dvě akce - výrobu dinosaurů ze starého novinového papíru (my jsme si ve ŠD uspořádali i výstavku knih a figurek dinosaurů)  a vytváření obrázků z barevných PET víček na odpočinkové ploše za školou. Jak se nám povedli, posuďte sami. Všechny jsme si vyfotili.
Na jaře mívají slet všechny čarodějnice. I my jsme oslavili jejich svátek. Vykreslili jsme si omalovánky, donesli si čarodějnické oblečení a u ohně si opekli špekáčky.
Ve ŠD jsme si  i zasoutěžili

Přeskakování švihadla

chlapci

dívky

1. místo Lukáš PORČOGOŠ 1. místo Jana KLIMKOVÁ
2. místo Kevin HLAVÁČ 2. místo Kateřina KLIMKOVÁ
3.místo Jiří VEČEŘE 3.místo Zuzana PŘIDALOVÁ

 

Proskakování kruhem

chlapci
dívky
1.místo Michal BOSÁK 1.místo Izabela PAULÍKOVÁ
2.místo Jan MITANA 2.místo Natálie PAULÍKOVÁ
3.místo - Jiří VEČEŘE 3.místo Klára VOZIHNOJOVÁ

Se slečnou praktikantkou, která byla v našem oddělení na praxi, jsme si vyrobili stojánek na tužky - housenku, popovídali si o bezpečnosti na silnici a nakreslili si dopravní značky, které potkáváme cestou do školy.
Týden před koncem školního roku jsme se zašli rozloučit se zvířátky do Stanice MOP, kde jsme kromě zvířátek objevili bezvadnou trampolínu.
Pan K. Černý nám na místní faře ukázal včelí úly a povyprávěl nám, co jsme ještě o včeličkách nevěděli. I medu jsme okusili!
Samozřejmě nesměla na závěr chybět ani zmrzlina a houpačky a skluzavky v dětském koutku "U SLONA".


H. Svobodníková, vychovatelka ŠD 1

ZIMA A JARO V ŠD 2

ŠD 2 ŠD 2 ŠD 2 ŠD 2


Zima a jaro bylo v naší družině velmi pestré.
Zimní období jsme zahájili přípravou školního jarmarku. Potom jsme navštívili výstavu perníčků a zatančili si na školní diskotéce. Vánočně jsme si vyzdobili družinu. Před Vánocemi jsme si připravili ovocné poháry se šlehačkou a rozbalili si spoustu hraček a her, které jsme našli pod stromečkem.
Po prázdninách jsme si vyrobili zvířátka z ruliček od toaletního papíru, dále hru "Šnečku, nezlob se!", masky na karneval, malovali jsme zvířátka na kameny, vyrobili a navlékali jsme korálky z barevného papíru, slepičky z plat od vajec, záložky do knih a další. Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže, kterou pořádala ZŠ v Kojetíně na téma: "Přírodní živly". Dvakrát jsme navštívili knihovnu, dále pak filmové představení "Šmoulové 2" a připravili si jarní výzdobu do oken.
Ve spolupráci s EKOTÝMEM a paní učitelkou Matouškovou jsme připravili krmení pro ptáčky. Zrníčka přilepená medem na ruličky od toaletního papíru jsme rozvěsili na stromy u hřbitova a na Hliníku. Další akcí s EKOTÝMEM byla výroba dinosaurů z ústřižků z novin a časopisů. Na jaře jsme potom na školním hřišti sestavovali obrázky z barevných víček od PET lahví. Na školní zahradě jsme se dozvěděli výsledek našeho pokusu při vykopání pokladu.
DDM pro všechny tři oddělení ŠD připravila soutěž "Poznej své bydliště!", ve které jsme se umístili na prvním místě.
Celou zimu i jaro jsme si také hráli, sportovali jsme a soutěžili. Uspořádali jsme: Pexesiádu, soutěž "Švihadlový princ, princezna", turnaj "Člověče, nezlob se!". Běhali jsme minimaraton, štafetu, šplhali po laně. S prvním oddělením ŠD jsme si zahráli šipkovanou a na školní zahradě několikrát opékali špekáčky.
Chodili jsme na vycházky, četli pohádky, sledovali DVD, zahráli si na počítačích a mnoho dalšího.

Andrea Huťková, vychovatelka ŠD 2

 

 

 

OBRÁZKY Z PET VÍČEK

Obrázky z Pet víček


Děti ze všech tří oddělení školní družiny a jejich spolužáci z EKOTÝMU se opět sešly v pondělí  19. května na školním hřišti. Na hrací ploše si utvořily skupiny, které navrhly obrázek a potom jej společnými silami vyráběly z připravených PET víček. Výsledné obrázky byly velmi zdařilé a děti si při jejich tvorbě užily spoustu legrace.

                                                                                                       
Andrea Huťková, vychovatelka ŠD 2

 

DINOSAUŘI

dinosauři

V pondělí dne 14. dubna 2014 proběhla další akce školní družiny a Ekotýmu. Děti ze všech tří oddělení školní družiny spolu se svými staršími kamarády z Ekotýmu vyráběly dinosaury z kartonů a útržků starých novin, časopisů a letáků. Hotové dinosaury jsme vystavili v přízemí naší školy. Doplnili jsme je zelení a malovanými kameny. Vzniklo tak pěkné dinosauří zákoutí, které si děti pojmenovaly "ŠKOLNÍ DINOPARK".

Andrea Huťková, vychovatelka ŠD 2

 

Zimní krmení pro ptáčky

krmení pro ptáčky

Školní družina ve spolupráci s Ekotýmem uspořádala 10. února 2014 akci "Zimní krmení pro ptáčky" Akce se zúčastnily děti ze všech tří oddělení školní družiny a děti z Ekotýmu. Z ruliček od toaletního papíru, šišek, provázku, medu a zrní jsme vyrobili spoustu krmení pro ptáčky. Rozvěsili jsme je na stromy ve školní zahradě a na Hliníku.
Dětem se odpoledne velmi líbilo a už teď se těší na další akce ŠD a Ekotýmu.

 

Zima ve školní družině 1

zima zima zima zima


Každé roční období zahajujeme vždy stejně a to výzdobou oken. Ani v zimě tomu nebylo jinak. Bílé adventní svícny byly na výrobu jednoduché a přitom v oknech velmi líbivé.
Pak následovaly výrobky ze starých CD a ruliček od toaletních papírů, které jsme upravili do podoby čertů. Nakreslili jsme si Mikuláše a vykreslili vánoční a čertovské omalovánky.
Příprava vánočního jarmarku nebyla vůbec jednoduchá. Klasické adventní věnečky zdobené suchým ovocem a přírodninami, andílci ze šišek, stromečky a košíčky z barevných papírů naplněné sladkostmi a další výrobky měly na jarmarku úspěch a lehce se prodávaly.
Před Vánocemi jsme si ve cvičné školní kuchyňce upekli medové perníčky, které nám velmi chutnaly. Vyrobili jsme kapry z barevného papíru a tuby od zubní pasty, z buráků soby a z jablíček a gumítků svícínky.
Potom jsme si ozdobili vánoční stromeček a před zimními prázdninami si zatančili v tělocvičně na školní diskotéce.
Po návratu z prázdnin nás pod stromečkem čekala spousta hraček a her, které nás moc potěšily a tak jsme je ihned rozbalili.
Ve spolupráci s EKOTÝMEM a p. uč.Matouškovou jsme ptáčkům připravili zimní hostinu. Byla to zrníčka přilepená medem na ruličky od toaletních papírů. Toto „zobání“ jsme rozvěsili ptáčkům na stromech ve školní zahradě.
Uspořádali jsme také soutěž ve „Člověče, nezlob se“. Soutěž byla napínavá a plná zvratů, ale nakonec zvítězili ti, co měli v házení kostkou největší štěstí:

 1. Držálek Prokop
 2. Hruban Matyáš
 3. Kypastová Tereza

Protože nám letos zima moc nepřála, chtěli jsme si ji přivolat alespoň zimními papírovými okénky a krmítky pro ptáčky. Ale nepovedlo se. Tak jsme si raději navlékli korálky a náramky z těstovin a vyzdobili karnevalové masky.
V zimním období jsme toho stihly daleko víc. Četli z pohádkových knížek, dívali se na pohádky na DVD, účastnili se recitační soutěže, zašli si do kina na pohádku „Šmoulové“, zahráli si na počítačích, nakreslili si sportovce – účastníky ZOH 2014 v Soči a taky si ve školní tělocvičně sami zacvičili.
Chodíme na vycházky, na hřiště, do školního pralesa, do parku, kreslíme na chodník, jezdíme na koloběžce,…Zkrátka hrajeme si, blbneme a užíváme si.

                           Hana Svobodníková, Školní družina I.

 

 

Podzim ve školní družině 1


A už je tady zase. Kdo? No přece nový školní rok. A s ním i noví prváčci. Živí, hraví, ale přesto zruční a učenliví. Posuďte sami, co všechno v podzimním čase dokázali.

kukuřičkyPo vzájemném seznámení jsme si vyzdobili družinová okna kukuřičkami, nakreslili podzimní ovoce, zeleninu, uspořádali výstavku ovoce a zeleniny z vlastních zahrádek a z vystřižených druhů zeleniny vytvořili v projektovém týdnu obličej zelenino – ovocného obra.


Na školním hřišti jsme s EKOTÝMEM uspořádali „Bramboriádu“ – soutěžní odpoledne s bramborami, které jsme si potom opekli v ohni a zajedli špekáčky. Každé oddělení ŠD          si určilo vítěze , kteří byli odměněni diplomy a sladkostmi.
S bramborami jsme nejen soutěžili, ale také jsme si z nich vyrobili strašidla a nakreslili „Bramboráčky“.

větrníkyVyrobili jsme si barevné papírové větrníčky, hříbky a muchomůrky z ruliček od toaletního papíru a při podzimních vycházkách nasbírali přírodniny, ze kterých jsme navlékali korálky a náramky.

MOP koněNavštívili jsme Stanici MOP a seznámili se s p. Kňourkem a jeho zvířátky, o která pečuje. Podívali jsme se i na farmu, kde se chovají koně. Dozvěděli jsme se o nich mnoho nového a zajímavého, pohladili si je, mnozí jsme se na ně poprvé v životě posadili a projeli se. Za odměnu od nás dostali suchý chléb a šťavnatá jablíčka.

knihovnaPřijali jsme pozvání do městské knihovny a popovídali si s knihovnicí p. Janou Hošákovou o  tom,  jak se máme chovat ke knížkám. A protože ještě neumíme moc písmenek, některé knížky jsme si alespoň prolistovali, hádali názvy pohádek, jména pohádkových postaviček a vymalovali si pohádkovou omalovánku.

dýňohraníV parku u stadionu jsme postavili broučkům a skřítkům na zimu domečky z větviček, listů       a kamínků a v teple školní družiny s EKOTÝMEM a p.uč. Petrou Matouškovou vydlabali při „Dýňohraní“ dýňová strašidla. Kdo si dýni nepřinesl, vykreslil alespoň dýňovou omalovánku.
Samozřejmě jsme se stihli seznámit s hrami na školních počítačích, se školním hřištěm, pralesem, kreslili na chodník, chodili na vycházky, do parku, hráli hry, soutěžili, cvičili v tělocvičně,…

Ferda MravenecPodzim jsme ukončili akcí z výukového programu DDM Orion s názvem „Ferda Mravenec“, který si pro nás připravila p. Jarmila Coufalíková. Při zajímavém vyprávění a soutěžích jsme se dozvěděli spoustu zajímavého o životě mravenců a o mraveništích.


                                             Hana Svobodníková, vychovatelka ŠD 1

 

 

Podzim ve školní družině 2

 

domečky pro skřítky Domečky pro skřítky

V týdnu od 21 do 25.října 2013 proběhla družinová akce „Skřítkův domeček“. Tuto akci vymyslela paní učitelka Petra Matoušková, která vede školní Ekotým. Akce se zúčastnily děti z druhého a třetího oddělení školní družiny. Ve školním pralese děti pomocí své fantazie postavily nádherné domečky pro skřítky. Na stavbu použily různé přírodní materiály, jako jsou kameny, větvičky, listí, mech, houby a další, které zde nasbíraly. Všechny děti se moc snažily, aby se právě v jejich domečku skřítkům bydlelo co nejlépe.

Andrea Huťková, vychovatelka ŠD 2

Podzim ve ŠD 2

soutěž poklad dýně


Po prázdninách nám začal nový školní rok a druhé oddělení ŠD opět ožilo. Nejdříve jsme si vyzdobili družinu a na okna nalepili podzimní výzdobu. Celý podzim jsme využívali krásného počasí a čas jsme trávili převážně venku. Kromě her na školní zahradě, hřišti a parcích jsme podnikli spoustu vycházek do přírody.    
Ve spolupráci s paní učitelkou Petrou Matouškovou a školním Ekotýmem jsme uspořádali bramboriádu, postavili krásné domečky pro skřítky a z dýní vyrobili halloweenská strašidla.  
 Pan učitel  ze třetího oddělení pro nás připravil soutěž "NINJA FACTOR", ve které si děti mohli vyzkoušet svoji rychlost, obratnost, sílu v běhu a šplhání. Podnikli jsme výpravu na místní skládku a na školní zahradě zakopali poklad.
Navštívili jsme filmové představení "Čtyřlístek ve službách krále".
S nasbíraných přírodnin jsme vyrobili hnízda pro ptáčky. Děti si vyzkoušeli enkaustiku (kreslení horkým voskem).
Zapojili jsme se do školního projektu a celý týden se věnovali problematice zdravé výživy a zdravého životního stylu.
Většina dětí z naší družiny ráda zpívá. Své umění předvedly a zazpívaly ve školním kole pěvecké soutěže "O hanáckyho kohóta". Koncem listopadu jsme začali chystat výrobky na tradiční školní jarmark, vánoční a zimní výzdobu družiny.

Andrea Huťková, vychovatelka ŠD 2

 

Školní družina – 3. oddělení – ve školním roce 2013/2014

ŠD 3

novou přezdívku. Dříve se třetímu oddělení přezdívalo „Surikaty“, později „Jelimáni“ a nyní se přezdíváme „Akční družina“. Tuto přezdívku nám vymyslela žačka ze 3.B Kristýnka Kypastová, která se na podzim přihlásila do naší družiny. „Akční  družina“ asi proto, že je naše oddělení často v pohybu. Někdy dokonce chodíme ven 4x týdně, ale to záleží na počasí. Když prší, hodně fouká nebo je velké bláto, tak jsme ve škole, kde můžeme navštěvovat tělocvičnu, multifunkční učebnu, počítačovou učebnu nebo si hrajeme v naší družině.
V prvním pololetí jsme navštívili 2x němčické kino OKO, kde děti shlédly dvě pohádky. Na školním hřišti jsme se účastnili soutěže „Bramboriáda“.
   Naše oddělení je zaměřeno na pobyt v přírodě. Učíme se poznávat rostliny a živočichy, připravovat dřevo, zakládat táborový oheň a vařit jednoduché pokrmy na ohni.

Mgr. Václav Procházka  

 

 

BRAMBORIÁDA - ZÁŘÍ 2013

bramboriáda bramboriádabramboriáda

Zdálo by se, že brambora je zcela obyčejná věc. Během pondělního odpoledne  30.9.2013 zjistily děti ze školní družiny, že kromě potraviny mohou být brambory také skvělým sportovním náčiním. Na školním hřišti děti soutěžily v netradičních disciplínách jako: hod bramborou na cíl, slalom s bramborou a florbalovými holemi, slalom s bramborou na papírovém tácku, chůze s bramborou mezi koleny, chůze s bramborou na hlavě, škrabání brambor, shazování kuželek pomocí brambory a dvojice potom v chůzi s bramborou mezi čely. Na jednotlivých stanovištích dětem pomáhali žáci z ekotýmu. Z 5. třídy Klágová Gabriela a Palíšek Vlasťa, ze 7. třídy Hrubá Karolína, Burdová Kristýna, Vozihnoj Štěpán a Všetečková Alena a z 9. třídy Brlíková Daniela. Na závěr bramboriády dostaly všechny děti sladkou odměnu a různé druhy pamlsků vyrobených z brambor. Vítězové z každého oddělení dostali navíc odměnu od svého vychovatele. Děti z prvního a druhého oddělení ŠD namalovaly skřítka Bramboráčka. Ve čtvrtek si pak děti ve školním pralese opékaly špekáčky a v  popelu si upekly zbylé brambory. Bramboriáda se dětem velmi líbila a proto bychom chtěli tuto akci zopakovat  i v příštím školním roce.
V bramboriádě zvítězili:

 1. oddělení: 1. místo - Bosák Michal, 2. místo - Kiš Igor a Mitana Jan, 3. místo - Ježková Michaela.
2. oddělení: 1. místo - Přibylová Kristýna, 2. místo - Kubová Lenka, 3. místo - Majer Dominik.
3. oddělení: 1. místo - Luběnková Žaneta, 2. místo - Šebestová Lucie, 3. místo - Kypastová Kristýna.

Andrea Huťková, vychovatelka

 

 

Školní družina ve školním roce 2012/2013

(Nejen) jaro ve školní družině I.

ŠD I ŠD I ŠD I

Ještě koncem zimního období jsme začali vyrábět už jarní výzdobu na okna - truhlík s květinami- abychom jaro náležitě přivítali. Březen- měsíc knihy a my jsme přijali pozvání paní Jany Hošákové do knihovny. Ale protože jaro ne a ne přijít, my chodili stále v zimních bundách, zželelo se nám Šikulky na náměstí. Než jsme se schovali do tepla knihovny, uvázali jsme soše kolem krku několikametrovou teplou šálu. Pak už jsme se v knihovně podepsali do tlusté knihy návštěv, vyluštili křížovku a zasoutěžili si s pohádkovými knížkami. V družině jsme dále lákali jaro a sluníčko kreslenými tulipány, motýlky na kolíčku na prádlo, kytičkami z CD nebo s ořechovou skořápkou, ale marně. Blížily se Velikonoce a my jsme se museli dát do velikonočních ozdob. Vyrobili si kuřátka z krepového papíru, slepičky z vyfouknutých vajec, zajíčky a rozkvetlou trávu, ale nakonec jsme se šli koulovat a stavět sněhuláky.
Ještě, než se doopravdy rozjařilo, stihli jsme navštívit Stanici MOP a zanést zvířátkům suché pečivo. Poslechli jsme si, co je ve dvoře nového a pohladili si pichlavého ježka. V Měsíci bezpečnosti nás čekaly dopravní soutěže v počítačové učebně na téma dopravní předpisy pro chodce a cyklisty a také dopravní pexeso. Pak jsme si několik dopravních značek a prostředků nakreslili. Hurá! A je tady konečně jaro! Hned vyběhneme do parku, zablbneme si s míčem, na houpačkách, pískovišti, nakreslíme si něco křídami na chodník a zahřejeme se na sluníčku. Aby bylo v našem městě více zeleno, jdeme s p. vychovatelem V. Procházkou zasadit 15 stromků. Cesta daleká, vedro veliké, ale práce se zdařila. V tom velkém horku je nejlepší zajít si na zmrzlinu. Ale nejdříve si na školní zahradě opečeme špekáčky, zaběháme si v pralese a ten, kdo se neztratí, dostane za odměnu již slíbenou "zmrzku". Jakou? Vanilkovou? Čokoládovou? Vyberte si sami. Koncem dubna nás navštívily čarodějnice. Nebyl to nikdo jiný, než naše holky z I. oddělení ŠD. Kdo nemá masku čarodějnice, ten si čarodějnickou omalovánku alespoň vykreslí. Žáci 9. ročníku M. Lenert, E. Bulková, M. Leciánová si pro děti ze ŠD I. připravili v počítačové učebně soutěž " Co víš o ovoci a zelenině?" Nejlepší děti dostaly diplom se sladkou odměnou. Sladkou odměnu dostávaly i děti, které soutěžily v pexesu a jízdě na koloběžce. Ani DDM Orion na nás nezapomněl. S B. Žeravskou jsme si v oranžové klubovně zahráli "Aktivity", s A. Bartošíkem se zúčastnili "Hvězdné výpravy" a zahráli si v parku mnohým již neznámou hru - kuličky.
Na konec naší letošní činnosti ještě jednou opékání špekáčků, zmrzlina a závěrečné vaření - plachetnice, která nás všechny odveze na prázdniny.

Hana Svobodníková, vychovatelka ŠD I.

Školní prales

školní prales školní prales školní prales

   Dnes se jde do pralesa! Když děti školní družiny slyší tuto větu, mají hned jasno, ostatní nechápou. Pokud budete číst dále, pochopíte.
   Chtěli jsme novou tělocvičnu, ale nečekali jsme tak rozsáhlý záměr, který nám předělá celou školní zahradu. Rostly zde lípy, břízy, buky, jasany, jírovce, dřezovec, krásné borovice a spousta keřů. Některé stromy musely ustoupit nové sportovní hale, jiné sluneční elektrárně sousedící se školním pozemkem. Po vykácení stromů bylo všem smutno, dětem i učitelům. Zbylo jen několik stromů a stín se stal na naší zahradě vzácností. Za nějaký čas se objevily malé semenáčky a kromě toho pařezy začaly rašet. Dnes vše vypadá jinak. Dříve hezký, ale nudný školní lesík, vystřídal prales, v němž boj o světlo zatím vyhrávají trnovníky bílé (akáty). Děti si tento prales zamilovaly. Mohou zde lámat, trhat nebo budovat. Je to něco, co by si přály mít doma.
   Už druhým rokem si chodí do pralesa hrát školní družina. Prales roste a je třeba jej udržovat. Nejdříve cestičky a potom vybudovat bunkry. Prales roste a houstne, je stále zajímavější. Pro jeho obyvatele je již stínu dostatek, stal se volným statkem. S pralesem sousedí navážka hlíny, která svým tvarem připomíná kráter sopky, a to se nám líbí.    Děti ze školní družiny si chodí hrát do tohoto pralesa pod dozorem vychovatelů. Některé zde hrají různé hry, jiné si budují bunkry nebo objevují neprozkoumaná zákoutí pralesa. Bylo zde vybudováno několik ohnišť – jedno velké, jedno střední a několik menších v bunkrech dětí. Velké ohniště využívá školní družina a žáci základní školy k opékání špekáčků.
V pralese si děti užívají svobody pohybu, ale není dovoleno vše. Jakmile nastanou nějaké problémy, tak je vysloven nový zákon pralesa. Dnes již platí tyto zákony:
* Neházet tam, kde někdo může být.
* Oheň lze rozdělávat, jen když to povolí vychovatel.
* Něco pokácet nebo vysekat lze až po domluvě s vychovatelem.
* Je zakázáno ničit vzácné květiny pralesa.
* Jeden bunkr mohou obývat minimálně tři děti.
* Neničit cizí bunkry.
* Neosekávat vršky větví keřů.
* Dřevo, klacky nebo dřevěné zbraně, které se povalují mimo bunkry, patří nálezci.
   Dnes je dřevo na topení ve školním pralese vzácností. Děti s ním obchodují, probíhá zde výměnný obchod nebo se za něj platí. Základní měnou je pralesní mince ze dřeva, kterou dostávají děti za odměnu. Čím je mince větší, tím má vyšší hodnotu. Mince se řežou z dobře vysušených klacků, které jsou uloženy ve školní družině. Objevují se i padělky nařezané dětmi.
   Kdo navštívil náš prales, ten chce sepisovat petici na jeho záchranu. Rostou zde trnovníky bílé, černé bezy, jasany, mladé doubky, líska a zatím jeden objevený javor. Kdysi zde rostla nenápadná orchidej kruštík širolistý. Dnes ke vzácným rostlinám pralesa patří: lilie zlatohlavá, sasanka pryskyřníkovitá a konvalinka vonná. Není jednoduché chránit rostliny před dětmi, které se potřebují po vyučování vyřádit. Většina už ví, na které rostliny nesmí šlapat, které je třeba chránit. Otázkou zůstává, jestli někdo ochrání jejich prales před rekonstrukcí školní zahrady?

Mgr. Václav PROCHÁZKA, vychovatel ŠD

Zimní období

ve ŠD I. jsme zahájili přípravou na tradiční školní vánoční jarmark. Věnečky, vánoční prostírání, obrázky z ubrousků, svícny, perníčky i vrány se velmi líbily a šly rychle na odbyt.
Na výzdobu oken jsme si vybrali motiv zimní krajiny se zvířátky -  s jeleny a zajíci. A protože měli za několik dní chodit čerti, pár jsme si jich nakreslili. Nechyběli ani andílci, hvězdy a hvězdičky, zvonečky, rybičky z CD, stromečky na kolíčku na prádlo a jiné vánoční omalovánky.
Paní učitelka P. Matoušková  s EKOTÝMEM  si pro  nás připravila  výrobu  "zobání" pro  ptáčky. Do rozpuštěného sádla jsme nasypali zrníčka, nalili do alobalem vystlaných formiček a nechali ztuhnout. Potom jsme je ptáčkům zavěsili na stromy na školní zahradě.
Ve ŠD si každý den po obědě čteme pohádky nebo různé příběhy. Jednoho dne před Vánocemi nám ale pohádky s vánoční tematikou přišli předčítat p. starostka I. Dvořáková, p. knihovnice J. Hošáková a pan farář. Tato akce nesla název "Česko čte dětem" a bylo to tzv. "Velké čtení".  Čtení se konalo   ve vánočně vyzdobené školní tělocvičně a zúčastnili se ho i rodiče.
Zdobení vánočního  stromečku nás všechny  velmi baví. Sem - tam  sice nějakou  tu báňku  rozbijeme, ale výsledek je vždy kouzelný. Hlavně, když pod stromečkem najdeme vytoužené dárky a rozbalíme je.
S B. Žeravskou v DDM Orion jsme si vyrobili v keramické dílně vánoční dárek - svícen ve tvaru kapra.
A než jsme se rozprchli na vánoční prázdniny, popovídali jsme si ještě o vánočních zvycích  a zatančili si v tělocvičně na vánoční diskotéce.
A co po Vánocích?
Vyprávění o zážitcích z prázdnin, hraní si s novými hračkami a hrami, vycházky, zimní sporty a samozřejmě kreslení na zimní téma.

 

 

 

1. oddělení3. oddělení

Pro velký zájem dětí a rodičů je školní družina v letošním školním roce opět rozdělena na tři oddělení. V I. oddělení jsou ti nejmenší – naši prváčci – a vychovatelkou je Hana Svobodníková. II.oddělení – druháčky – má na starosti Andrea Huťková a ty nejstarší ve III. oddělení vede Václav Procházka.

 

I. oddělení

1. třída

p. vych. Hana Svobodníková

II. oddělení

2. třída

p. vych. Andrea Huťková

III. oddělení

3. až 5. třída

p. uč. Václav Procházka

 

Strašidýlka z PET lahví - únor 2013

PET strašidýlka PET strašidýlka PET strašidýlka

V družině se vyráběly výrobky z petlahví. Paní vychovatelka Andrea Huťková vymyslela se svými dětmi v družině, že by si mohli vytvořit strašidla z „petek.“ Domluvila se proto s paní učitelkou Petrou Matouškovou, která má na starost činnost EKOŠKOLY. Té se nápad velmi líbil, a proto společně vytvořily dílničku, která se jmenovala „Vyrob si své strašidlo z petláhve“. Dne 26.2.2013 jsme se sešly v družině. Byly tam děti ze ŠD 2 a 3. Nejprve si děti naplnily petky vodou, aby jim krásně stála. Kdo něco potřeboval, šel za pomocníky Monikou, Pavlínou, Radkem, Honzou a Danielou, tedy žáky druhého stupně z ekotýmu, kteří ochotně přišli pomáhat. Potom strašidlu namalovali obličej a přilepili mu končetiny. Děti vystřihovaly z látek, z alobalu nebo z papíru oblečení. Jakmile si děti svého strašáka vytvořily podle své fantazie, šly si pro cedulku se svým jménem za paní učitelkou. Pak je zanesli na chodbu, kde je žáci EKOTÝMU vystavili. Výrobky můžete zhlédnout v přízemí ve vestibulu školy. Tato dílnička se velmi povedla a mohla by se konat i příští rok.

PODZIM  VE  ŠKOLNÍ   DRUŽINĚ I.

My nejmenší v I. oddělení jsme se museli nejdříve seznámit s prostředím ŠD, s programem a řádem celého provozu a potom jsme se teprve mohli dát do práce. A že jsme toho už od září stihli!
podzimVyzdobili jsme si podzimně okna, vyrobili zvířátka a korále z přírodnin, uspořádali výstavku ovoce a zeleniny z našich zahrádek. Vytvořili zápichy do květináčů – draky- a z piškotů slunéčka sedmitečná. Věnovali jsme pozornost nebezpečné kyberšikaně.
Hledali a našli společně s II. oddělením podle šipek poklad – bonbóny – a protože se chystáme na pravidelnou návštěvu za zvířátky do Stanice MOP, sbíráme pro ně žaludy a kaštany a nosíme z domu suché nepotřebné pečivo.
dýňové slavnostiS Ekotýmem, který na naší škole pracuje pod vedením    p. uč. P. Matouškové jsme uspořádali „Dýňové slavnosti“ a vyřezali mnoho krásných dýňových strašidel. Ta jsme vystavili na chodbě u hlavního vchodu školy.
V I. oddělení ŠD je spousta hudebně nadaných dětí. Ty nejodvážnější svoje umění předvedly a zazpívaly ve školním kole soutěže „O hanáckyho kohóta“.
keramická dílna DDMI v tomto školním roce pro nás připravuje DDM Orion pravidelné akce. Nejdříve jsme upevňovali kolektivní vztahy ve hře „Opuštěný ostrov“ a potom si v keramické dílně vytvořili z hlíny svícen ve tvaru rybičky.

v knihovněNezapomínáme ani na naše malé čtenáře. Navštívili jsme Městskou knihovnu, kde si pro děti paní knihovnice Jana Hošáková připravila soutěž s pohádkovými knihami a seznámila je s podmínkami půjčovního řádu. Potom si děti prolistovaly mnoho krásných dětských knížek. Sice si zatím prohlédly pouze obrázky, ale brzy si je budou umět i přečíst.

Hana Svobodníková, vychovatelka ŠD I.

 

 

 

Školní družina ve školním roce 2011/2012

 

Prázdniny opět utekly jako voda a je tady další školní rok. Tento nám začal malou změnou. Protože byl ze strany rodičů a jejich dětí o ŠD velký zájem, rozrostla se o jedno oddělení. Nyní jsou děti rozděleny podle věku takto:

I. oddělení

1. třída

p. vych. Veronika Polcrová

II. oddělení

2. třída

p. vych. Hana Svobodníková

III. oddělení

3. a 4. třída

p. uč. Václav Procházka

A co všechno jsme ve ŠD dělali na podzim kromě vycházek do přírody, her na školní zahradě, hřišti, v parcích a práci s počítači? Nejdříve jsme si vyzdobili třídu podzimními barevnými větrníky a listy z kartonu. Pak jsme uspořádali výstavku ovoce a zeleniny z našich zahrádek a z dýní vyrobili ve spolupráci s p. uč. Matouškovou a školním Ekotýmem halloweenská strašidla.

přírodninyhaloween

 

Na vycházkách jsme sbírali kaštany, žaludy, šišky, šípky, jeřabiny a listy na výrobu korálků a lepení panáčků. Přírodniny, které nám zbyly, jsme se suchým pečivem odnesli zvířátkům do Stanice MOP a předali panu Kňourkovi.

přírodniny

 

Nezapomněli jsme samozřejmě ani soutěžit. Soutěž NINJA  FACTOR pro nás připravil p. učitel z III. oddělení a děti si mohly vyzkoušet svoji rychlost, obratnost a sílu v běhu a šplhání.

 

1.
Daniel Ježek
1.
Jana Klimková
2.
Tomáš Litera
2.
Lucie Šebestová
3.
Filip Oulehla
3.
Renata Hlaváčová

NINJA FAKTOR

 

Další soutěží bylo skákání v pytlích:

1.
Tomáš Lechner
1.
Lucie Šebestová
2.
Daniel Ježek
2.
Seyda Cetimbasová
3.
Lukáš Husár
3.
Alena Florová

skákání v pytlích

 

DDM Orion letos pro děti ze ŠD zřídil kroužek s názvem "Domeček". Jedenkrát za tři týdny pro nás připravuje bezplatné akce. První byla soutěž ve  STEP - MANII, druhá KERAMICKÁ DÍLNA, kde si děti vyrobily vánoční zvonečky a třetí akcí byl známý VIDEOSTOP. Z obou soutěživých akcí si děti přinesly diplomy a hezké odměny.

 

akce Domečkuakce Domečkuakce Domečku

Hana Svobodníková, vych.ŠD II.

 

Zimní období v naší škole nezačalo moc příjemně. Postihla nás žloutenka, takže odpadla spousta aktivit, protože jsme byli všichni v povinné karanténě. Byl zrušen i tradiční školní "Vánoční jarmark", na který jsme ve školní družině vyrobili spoustu dárků.

vánoce v družině
Vánoční stromeček jsme si ale ve ŠD krásně ozdobili a před vánočními prázdninami si vzájemně předali dárky a rozbalili spoustu nových družinových her a hraček.
Vyrobili jsme papírové vánoční baňky, stromečky, svícny z jablíček a sněhuláky.ŠD a MOP
Zašli jsme do Stanice MOP a přinesli zvířátkům vánoční dárek - spoustu suchého pečiva, které jsme přinesli z domu.

 

výstava fotografií
Nový kalendářní rok jsme zahájili účastí na  výstavce fotografií pana Michala Wolfa, která byla umístěna v předsálí kina a nesla název " Němčické okamžiky."


Šikulkova šála
Žáci 4. třídy Petr Kundel a Adriana Kotulová přednášeli na akci "Šála pro Šikulku" a ikdyž byl velký mráz, přišli jsme je na náměstí podpořit. Vypili jsme zde horký čaj, posilnili se výbornými vdolečky a Šikulkovi šálu pochválili.


zdravá výživa
Ve ŠD se věnujeme i správné životosprávě. Povídáme si o tom, které potraviny jsou rostlinného nebo živočišného původu, které našemu tělu prospívají či nikoli a jak by měl být uspořádán náš každodenní jídelníček. Vykreslujeme obrázky různých potravin, vystříháváme je a lepíme do pracovních listů.

 

 

kočičí měsíc

Měsíc únor jsme si ve ŠD nazvali " Kočičí měsíc" a přinesli z domu vše, co se kočiček týče - plyšáky, knížky, atlasy, DVD, obrázky, granule, misky, ...  Četli jsme z knížek o kočkách, promítali kočičí pohádky, vykreslili omalovánky a zahráli si kočičí pexeso:
1.  Lenka Heráková
2.  Daniel Ježek
3.  Filip Oulehla.
Několik pohádkových knih o kočkách jsme si zapůjčili v městské knihovně, kde si pro nás paní knihovnice připravila krátkou besedu.


 

ŠD a DDM Orion
V kroužku "Domeček" , který vedou pracovníci DDM Orion, si děti tentokráte zahráli "Activity", zasoutěžili při "Hledání pokladu" a taky se naučili něco nového při "Smažení koblížků".


 
                                                                               Hana Svobodníková,   vychovatelka ŠD II

 

Jarní činnost ve školní družině jsme zahájili jarní výzdobou oken. Nakreslili jsme  včelky na jetelíčcích a čtyřlístky pro štěstí.

velikonoce Dále naše výtvarné umění pokračovalo výrobou přáníček ke Dni učitelů a lepením  vršků z Pet lahví na velká papírová velikonoční vajíčka.

 

psí měsíc Udělali jsme si "Psí měsíc " a uspořádali výstavku pejsků a všeho, co s pejsky souvisí. Nosili jsme plyšáčky, obojky, vodítka, granule, obrázky, knížky, ... Celý měsíc jsme četli z knížek o pejscích a že jich bylo!

 

formule Uskutečnili jsme i hodinu vaření. Umíchali jsme pomazánku a z rohlíků a různých druhů zeleniny jsme vyrobili formule. Jako piloty F1 jsme použili vajíčka na tvrdo.

 

 

odpady Protože jsme žáci šetřící naši přírodu, začali jsme ve školní družině třídit odpad. Michal Lenert, žák 8. ročníku, pro nás v multifunkční učebně připravil besedu o tom, jak správně odpad třídit a do kterého kontejneru který odpad vyhazovat.
Nezapomněli jsme ani na čarodějnice. V převlecích, parukách, s velkými nosy a s košťaty jsme si trochu zasoutěžili a pak si na školní zahradě opekli špekáčky.
Česko čte dětem Zapojili jsme se také do celostátní akce "Česko čte dětem". Děti si ze svých oblíbených knih vytvořily výstavku, tu nejoblíbenější knihu nakreslily a dokonce zvládly i čtenářský maraton, u kterého se všechny ve čtení vystřídaly.
výroba papíru

Začátkem léta pro nás DDM Orion připravil dvě akce: výrobu záložek, kde si děti vlastnoručně papír vyrobily, ozdobily třpytkami, po uschnutí část odlomily a ještě si na záložku přivázaly mašličku.

Druhou akcí byly „Týmové hry“. Zde si děti zasoutěžily v družstvech a přesvědčily se o tom, jak je důležitá vzájemná spolupráce všech členů družstva.
tupperware Ve spolupráci s firmou Tupperware jsme uspořádali „Veselou párty“. Zde pracovnice firmy představila dětem i jejich rodičům základní výrobky. Děti si mohly vyzkoušet základy přípravy jednoduchých receptů a také je i ochutnaly.
ksichtíci Další dobrůtku s názvem „Ksichtíci“ jsme si vyrobili z kukuřičných chlebíčků, pudinkového krému, čokolády a lentilek. Hlavičky panáčků vypadaly roztomile a taky nám výborně chutnaly.
MOP

Na závěr roku jsme ještě jednou navštívili zvířátka ve Stanici MOP. Přinesli jsme jim suché pečivo, prohlédli si nové pacienty a popřáli jim hezké léto.
Na výtvarné práce nám už mnoho času nezbylo. Nakreslili jsme si různé ryby a rybičky, všelijaké mořské potvůrky a také něžné mořské panny a vytvořili podmořský svět.

Teď už nás jen čeká závěrečné opékání špekáčků a pak už jen  HEZKÉ PRÁZDNINY.

 Za ŠD II. Hana Svobodníková

 

 

 

Školní družina ve školním roce 2010/2011

Jaro a začátek léta ve školní družině

Naše jarní činnost ve ŠD byla zahájena týdenními jarními prázdninami, proto jsme byli odpočinuti na další družinové akce.

jaro 1

Nejdříve nás čekala jarní výzdoba. Na oknech se nám usadili ptáčkové, na nástěnkách jarní květy, tulipány, motýlci, ve vitrínách velikonoční kraslice z čajových obalů a později také zajíčci na formulích z mrkví, ptáčci, čápi na komíně a strašáci do zelí. Kromě naší družiny jsme vyzdobili i chodník v parku u sv. Anny, kde jsme křídami nakreslili sluníčka, kočičky, auta,... a vše, co rádi kreslíme.

 

jaro 2
Protože se nám hezky rozjařilo a sluníčko krásně hřálo, zašli jsme si několikrát ke "Slonovi" na limonádu a zmrzlinu. Nejen sladkosti u nás bodují, ale také křupavý špekáček, dozlatova opečený na školní zahradě.


jaro 3
Nezapomněli jsme ani na zvířátka ve Stanici MOP. Nasušený chléb a rohlíky byly pro zvířátka určitě dobrou velikonoční nadílkou.

 

jaro 4
A co jarní soutěžení? Samozřejmě proběhlo. Tentokráte ve skoku z místa. A vítězové? 

1. Lukáš Husár 1. Alena Florová
2. Martin Ruber 2. Natálie Oulehlová
3. Rudolf Muselík 3. Lucie Šebestovájaro 5
Každoročně navštěvujeme na konci školního roku místní hasiče. Bylo tomu tak i letos. Poprvé nás seznámili se svojí technikou, podruhé pro nás připravili zajímavou překážkovou dráhu s vědomostním testem a odměnami.


jaro 6
Hledání pokladu je taky jedna z našich zábavných her. Určování směru trasy šipkami, plnění úkolů, ukrývání pokladu nebo jeho hledání nám vhání do žil alespoň malé množství adrenalinu.


jaro 7
Činnost ve školní družině jsme ukončili vařením. Vyrobili jsme si pomazánku a z housek, salámu a různé zeleniny vytvořili strašidla, která nám moc chutnala.A teď už jen: "Hurá na prázdniny!"

 

 

 

 

Zima ve školní družině

jarmark Zimní období jsme zahájili přípravami na nejkrásnější svátky v roce - Vánoce. Vyrobili jsme několik přáníček, věnečků a ozdob na tradiční " Vánoční jarmark".

 

vánoce Svátečně jsme si vyzdobili okna ve ŠD, nástěnky a vitríny a postavili si vánoční stromeček.

 

stanice MOP Nezapomněli jsme ani na zvířátka ve Stanici MOP a při zimních vycházkách na rybník jsme jim zanesli tvrdé pečivo, kaštany a žaludy.

 

Po svátcích jsme svoje nabraná kila vyskákali při hrách v tělocvičně a hlavně při soutěži v proskakování kruhem.

1. Oulehlová Natálie

2. Florová Alena

3. Šebestová Lucie

kruhy

1. Ježek Daniel

2. Buriánek Jan

3. Opluštil Pavel

kruhy


Další soutěž byla zaměřena na trpělivost, rychlost a šikovnost. Skládání puzzle  bylo pro některé děti dost velkým "oříškem".

1. Opravilová Ilona

2. Heráková Hana

3. Sládková Nikola

puzzle

1. Oulehla Filip

2. Ježek Daniel

3. Opluštil Pavel


Zúčastnili jsme se akce pořádané DDM Orion s názvem TANČÍRNA a svoje taneční dovednosti pak ukázali na Škraboškové diskotéce, na kterou jsme si společně vyrobili třpytivé škrabošky.
tančírna   škrabošková diskotéka

Hana Svobodníková, vychovatelka ŠD 1

 

Podzim  ve školní  družině

V tomto školním roce jsme se rozhodli, že Vás – rodiče – budeme informovat o činnosti dětí ve školní družině čtvrtletně.

Podzim – krásné roční období plné ještě hřejivého slunce a pestrých barev, ale i mlhy, deště, bláta a prvních přímrazků.

kaštany Ve ŠD jsme využili teplého počasí a vyběhli s míči a švihadly na školní zahradu a hřiště, do dětských parků s průlezkami a pískovišti. Na vycházkách do přírody jsme nasbírali spoustu kaštanů, žaludů, šípků a šišek, ze kterých jsme později vyráběli korále a náramky, zvířátka, kukuřičné panáčky, domečky z listů,…Ze zbytků šišek jsme si na školní zahradě rozdělali ohýnek a opekli si špekáčky.

 

halloween Množství výpěstků z polí a zahrad jsme využili v projektu „Dary země“ a uskutečnili výstavku ovoce a zeleniny. Z vystavených dýní jsme potom vyrobili hallowenská strašidla.

 

draci Podzimní vítr nás vybídl k výrobě nejen malých dráčků, ale pustili jsme se i do draků opravdově létajících. Ty jsme potom vyzkoušeli na kopci za školou a byli mile překvapeni.

 

čteme K projektu „Čteme dětem a s dětmi“ jsme si přinesli z domu pohádkové knížky, uspořádali výstavku a s radostí se vžili do rolí herců a hereček, když jsme si zdramatizovali pohádku „O neposlušných kůzlátkách“. Také jsme nakreslili obrázky našich nejoblíbenějších pohádkových knížek. 


 

koloběžky Protože jsme děti soutěživé, zajezdily jsme si slalom na koloběžkách a vítězové – Lucie Šebestová, Zdeněk Chalánek, Sofie Grmelová – obdrželi kromě diplomů i sladkou odměnu.

 

stanice MOP Od začátku školního roku sbíráme suché pečivo, které s kaštany a žaludy nosíme do Stanice MOP.I na odpočinek nám zbývá spoustu času. Čteme si, hrajeme si s hrami a hračkami, soutěžíme, relaxujeme na velkých míčích, kreslíme, sledujeme pohádky na DVD. Zkrátka všichni podle svého gusta.

Hana Svobodníková, vychovatelka ŠD

 

 

Školní družina ve školním roce 2009/2010

Karneval

karneval

Pro děti jsme přichystaly odpoledne plné her, soutěží a také překvapení. Odměnou za splnění úkolů jim byla spousta sladkostí. Děti soutěžily v družstvech i jako jednotlivci. Barborka Bašková nám nakonec předvedla krásnou ukázku břišních tanců.

Romana Sedmerová a Pavla Konečná, vychovatelky ŠD

Valentýnská diskotéka

 

Valentýn

V únoru jsme si připomněli svátek sv. Valentýna. Školní družinu jsme vyzdobili červenými srdíčky a odpoledne strávili tancem a společnými hrami.

Romana Sedmerová a Pavla Konečná, vychovatelky ŠD

 

Vánoční besídka

vánoční besídka

Předvánoční čas jsme dětem zpestřily přípravou vánoční besídky ve ŠD. S dětmi jsme zpívaly koledy, povídaly jsme si o vánočních zvycích a některé jsme si v družině vyzkoušely (např. krájení jablíčka nebo pouštění lodiček ze skořápek ořechů). Na co se však těšily nejvíc bylo rozbalování dárečků. Kromě různých drobností děti dostaly i spoustu krásných her do družiny.

Koledy pro seniory

V předvánočním čase jsme se s dětmi vypravili na návštěvu babiček a dědečků v nedalekém domově pro seniory. Společně s dětmi jsme pro ně ve školní družině vyrobili drobné dárečky a připravili krátký program. Při zpívání koled nás na flétnu doprovázela Martinka Kyseláková a Betynka Zmidlochová.

Romana Sedmerová a Pavla Konečná, vychovatelky ŠD

 

Vánoční výzdoba

stromeček

Děti se s nadšením zapojily do vytváření ozdob a vánočních řetězů. Vystřihovaly sněhové vločky, hvězdičky, stromečky a ovečky z papíru, kterými poté zdobily nástěnky. Nejdůležitější činností však bylo zdobení stromečku, které jsme si s dětmi vychutnaly při poslechu vánočních koled.

Romana Sedmerová a Pavla Konečná, vychovatelky ŠD

Mikulášské odpoledne

mikulas

Do družiny sice Mikuláš nezavítal, ale protože ve škole chodil dopoledne, nechal dětem ve ŠD sladké překvapení. Každý si vyzkoušel písničku nebo básničku, kterou měl připravenou pro Mikuláše a za svůj výkon dostal sladkou odměnu.

Romana Sedmerová a Pavla Konečná, vychovatelky ŠD

 

Halloween

družina

Halloween je svátek duchů a jako takový patří k dětmi oblíbeným svátkům, proto nesměl chybět ani v naší ŠD. Každý si vystřihl dýni a ducha z papíru a společně jsme vyzdobili družinu. Strašidelná atmosféra se dětem velmi líbila a na Halloweenskou diskotéku si někteří donesli i masky.

Romana Sedmerová a Pavla Konečná, vychovatelky ŠD

Vandalismus

vandalismus

Ve dnech od 19. do 23. října v naší škole proběhl projektový týden na téma „VANDALISMUS “, kterého se zúčastnila i školní družina. Děti kromě vyprávění vlastních postřehů o poškozování věcí kolem nás také nakreslily velký plakát, kde zdůraznily nejčastější problémy na jedné polovině a na druhé vytvořily svět, jak by si přály, aby vypadal. Sami si svůj výtvor pojmenovali „DOBRO a ZLO.“

Romana Sedmerová a Pavla Konečná, vychovatelky ŠD

 

Školní družina ve školním roce 2008/2009

Pátek NARUBY aneb Šaty dělají člověka

Abychom si užili v družině více zábavy a her, zůstali jsme tam v pátek 5. 6. přes noc. Sraz jsme měli v 16 hodin, měli jsme si vzít karimatku, spacák a velkou svačinu, kterou jsme pro jistotu snědli hned na začátku, ať nemáme prázdná bříška a můžeme si začít hrát.
Na školním hřišti jsme se rozdělili do tří družstev Střevíčky, Čepičky a SG1 a začali sbírat body. Když jsme byli unavení od soutěžení na hřišti, šli jsme do družiny. Zde jsme dostali úkol vymyslet co nejvíc slov ze slova LOKOMOTIVA. Po té, co jsme potrápili mozkové závity následoval další úkol, vystřihnout  člověka z balícího papíru, obléct ho do šatů a vymyslet si poutavý příběh o člověku z papíru. Na výrobu oblečení jsme použili látky, vlnu, různé třpytky, korálky nebo papír. Stihli jsme při vyrábění i povečeřet. Tak jsme byli zabráni do tvoření, že jsme ani nepozorovali jak nám ubíhá čas. Protože už bylo devět hodin, čekal nás přesun do kina. Sbalili jsme si věci na spaní a přesunuli jsme se do kina, kde jsme měli spinkat. No řekněte, komu se poštěstí spát přímo „na prknech jež znamenají svět“? Po pohádce o Císařových nových šatech, jsme usnuli, jako když nás do vody hodí.  Ráno jsme si zabalili své „spací věci“ a vydali se zpět do školy, kde jsme po snídaňovém koblížku pokračovali v rozdělané práci. Dokončili jsme papírového člověka a vymysleli si o něm příběh.
Družstvo Střevíčky vyrobilo paní letušku  Lilianu, která jde do práce a odlétá Afriku.
Družstvo Čepičky  vyrobilo slečnu modelku Patricii, která jde fotit do agentury.
Družstvo SG1 vyrobilo pana řezníka Pepíka, kterému se zdál strašidelný sen.

Po závěrečném hodnocení družstev a úklidu si nás rodiče odvezli domů.

Petra Zmidlochová

 

Zprávičky ze školní družiny II

Sluníčko nám začalo svítit, nastaly vyšší teploty a tak jsme začali chodit na školní hřiště, kde hrajeme vybíjenou a na třetího. Pěkného počasí jsme využili k Šipkované a hledání pokladu.  „Smlsli“ jsme si i na zmrzlině. Chodíme si hrát ke „Svatce“ (hřiště u školy u svaté Anny).

módní přehlídka

Družina se opět projela vlakem, tentokrát do Kojetína na „Módní přehlídku“, kterou připravili děti ze základní školy v Kojetíně. Přehlídka proběhla na náměstí a modelky a modelové se nám předváděli na kašně. Na sobě měli modely, které si vlastnoručně vyrobily a opravdu byly velice zajímavé, některé dokonce vyrobené z odpadových materiálů.  Naše děvčata nemohla odejít, aniž by shlédla kolekci svatebních šatů.  A tak se stalo, že i přes zpáteční úprk na nádraží, nám ujel vlak a přijeli jsme později, než jsme plánovali. Naštěstí to rodiče pochopili.
Protože počasí není jenom slunečné, bývá i chladněji a deštivo, využíváme  toho k různým soutěžím ve školní družině a vyrábíme výrobky.

 

výrobky z papíru
Ovečky z papíru a krepového papíru
Přání – košíček -  pro maminku
Prostírka – proplétaný barevný papír
Dózička ozdobená barvičkami na sklo
Váza plná pestrých květin z látky nebo barevného papíru v okně
Beruška z piškotu
Zvířátka z květináčů

Petra Zmidlochová

 

 

 

Děti ze ŠD a místní hasiči

družina a hasiči

Ve čtvrtek 4. 6. 2009 se vypravily děti na návštěvu k místním hasičům. U hasičské zbrojnice již byly očekávány milými a příjemnými pány hasiči. A prohlídka mohla začít.
Nejdříve se však děti dozvěděly několik informací o důvodu existence dobrovolných hasičů, o jejich činnosti, o důležitých telefonních číslech. Pak si prohlédly veškerou výzbroj a výstroj, vyzkoušely ochranné přilby a „dýchačák“.
Největší úspěch ovšem měly hasičské vozy, které si děti mohly prolézt od místa řidiče po úložné prostory hadic a proudnic.
Veškeré nové informace využily v testu. Ten byl pro ně připraven v hasičské klubovně, kde děti zaujaly zlaté poháry a diplomy ze soutěží a závodů mladých hasičů.

                                                                  Hana Svobodníková, vychovatelka ŠD

 

proskakování kruhem

Proskakování kruhem

A máme za sebou další soutěž! Tentokrát proskakování kruhem. Člověk by řekl, že nic těžkého. Obdoba skákání přes švihadlo. Ale omyl. Při proskakování kruhu musíte víc skrčit nohy, abyste nezakopli a mírně předklonit hlavu, aby vás kruh nebouchl do týla, což mnozí brzy zjistili. Někomu se dařilo více, někomu méně, ale přesto všichni tvrdě bojovali.
Vítězství a sladkou odměnu si nakonec odnesli:

1.
Aneta Šklingová
566
 
1.
Tomáš Karásek
110
2.
Denisa Vysloužilová
404
2.
David Opluštil
101
3.
Martina Kyseláková
401
3.
Jiří Motal
100

 

Hana Svobodníková, vychovatelka ŠD

 

Soutěž v pinkání  míčkem

pinkání

Další soutěž, která ve školní družině probíhala, byla více chlapecká. Bylo to pinkání jakoukoli pálkou s jakýmkoli míčkem. Na tři pokusy, které děti měly, si mohly vybrat z  několika druhů pálek různě velkých a míčků různě tvrdých.
Po několikadenním tréninku nastalo zase počítání. Někdy to vypadalo, že má míček nožičky a pořád z pálky utíká. Ale ti nejtrpělivější na něj vyzráli. A za to dostali diplom a sladkou odměnu.

1.
Martina Kyseláková
413
 
1.
Lukáš Kyselák
1 129
2.
Kristýna Kandrová
111
2.
Václav Kubíček
892
3.
Lenka Chalánková
104
3.
David Opluštil
660

 

Hana Svobodníková, vychovatelka

 

čarodejnice v družiněSlet čarodejnic

Ve středu 29.4.2009 si udělali v odpoledních hodinách čarodějnice a čarodějové sraz za naší školou.  Před jejich sletem bylo třeba se ve školní družině řádně vystrojit do „šeredných úborů“,  aby  z nás byli krásné čarodějnice a čarodějové.  Všechny děti, které chodí do školní družiny, měly za úkol přinést výkres s čarodějnicí a měly při tom použít provázky, látky, pytlovinu, apod. Obrázky se dětem moc povedly a všechny vyobrazené čarodějnice jsou moc krásné. Úkol nejlépe provedla Barborka Bašková, Lukášek Kyselák a Gábinka Konšelová.  Odpoledne jsme si zpříjemnili opékáním špekáčku, čarodějnickou vybíjenou a dalšími soutěžemi. Už teď se těšíme na další dubnový slet.

Ještě tu máme nějaké další fotky: http://skolniakce.rajce.idnes.cz/Slet_carodejnic_v_druzine/

Petra Zmidlochová, vychovatelka

 

Kroužení obručí kolem trupu

Tato soutěž se jevila nejdříve jednoduchou a rychlou, ale opak byl pravdou. Již koncem března jsme se s dětmi v družině rozhodli vyhlásit soutěž v kroužení obručí kolem trupu. A tak jsme kroužili, kroužili a počítali a počítali. Ale ještě ani koncem dubna jsme pořád neměli vítěze. Museli jsme čekat na děti,  které navštěvují hudebku a různé kroužky, ale i na ty, co je přemohla jarní chřipka. Mezitím se naučili kroužit kruhem i ti, kteří jej nikdy ani v ruce nedrželi. A tak jsme ke konci soutěže nepočítali jen na desítky nebo stovky, ale na tisíce.

Posuďte sami:
1. Martina Kyseláková
5 000
  1. Lukáš Kyselák
5 000
2. Aneta Šiklingová
3 170
2. Václav Kubíček
3 236
3. Natálie Oulehlová
971
3. Josef Koutný
251

Hana Svobodníková, vychovatelka

Zprávičky ze školní družiny

Rozhodli jsme se, že budeme na stánkách naší školy telegraficky informovat všechny rodiče a nejen je, o tom co děláme a jak si hrajeme ve školní družině. Tedy ve zkratce, čímpak jsme se zatím bavili v družině ve II. pololetí školního roku 2008/2009.

květináče

Copak jsme si  v tomto pololetí zatím vyrobili ?

Medvídek v domečku – práce s papírem
Sněhulák – práce s papírem
Duch – práce s papírem
Strašidýlko ze starého prostěradla
Škrabošky – práce z papírem, barevnými třpytkami, peříčky apod.
Krmítka pro ptáčky
Králíček z papíru a z kolíčku
Tulipánky – práce s papírem
Kačenky s kytičkami – práce s papírem
Jarní závěsy do oken nebo na zeď – práce s papírem a stuhou
Velikonoční věnečky z vyfouklých vajíček
Květináče  - decoupage

V družině si taky rádi zařádíme. To pak  hrajeme vybíjenou, „Sochy“,  „Cukr, káva“, ale i fotbálek a spoustu dalších her. Skáčeme přes švihadlo, máme rádi velké míče. Hrajeme si se stavebnicemi (lego, kostky,Cink,…), kočárkem, panenkami, autíčky,  ale i nakupujeme a vaříme s nádobíčkem. Taky si „zamastíme“ karty. Máme několik druhů Černého Petra nebo kvarteta. Rádi si poskládáme puzzle. Zkoušíme luštit osmisměrky a další kvízy. Měli jsme i Škraboškovou diskotéku, o které jste již byli informováni na těchto stránkách.
Chodili jsme na vycházky. Navštívili jsme taky velikonoční výstavu na ZŠ v Měrovicích, kde měla vystavené výrobky i  naše škola. Někteří z nás jeli poprvé vlakem. Na zpáteční cestu nám švitořili ptáčci do kroku a pěkně jsme se prošli .
Přinesli jsme staré pečivo zvířátkům do Záchrané stanice v Němčicích a pan Kňourek nám ukázal zvířátka, která tam momentálně mají svůj domov.
Teď, když nám tak krásně svítí sluníčko, se těšíme na častější vycházky a hry na hřišti. Stačili jsme už i ochutnat  zmrzlinu U slona – byla moc dobrá.

Momentálně v družině probíhá  velká soutěž v točení kruhem kolem bříška. Pozor! Již se pomalu blížíme vyřazovacím způsobem k napínavému finále.

Petra Zmidlochová, vychovatelka

 

 

 

 

škrabošková diskotéka

Škrabošková diskotéka,

to je název akce, která proběhla v březnu ve školní družině. Děti si za pomoci vychovatelky vyrobily škrabošky a pak celé jedno odpoledne tančily, řádily a soutěžily. Rozděleny do tří družstev si měřily síly v rychlosti, pečlivosti i chytrosti. Nejlepší družstvo bylo odměněno sladkostmi, ale ani ostatní nepřišly zkrátka. Pro všechny byla připravena alespoň malá odměna. K tomu všemu jim hrály nejen pohádkové písničky, ale i skupina ABBA nebo Kabát.

Hana Svobodníková, vychovatelka ŠD

besídka v družině

 

PUZZLE  A  VÁNOČNÍ  BESÍDKA

První polovina prosince byla věnována soutěži ve skládání pohádkového puzzle a druhá přípravě vánoční besídky.
Puzzle je pro děti dost velký oříšek. Některé si s ním vůbec nedokázaly poradit a ze soutěže po marném snažení raději odstoupily.
Nejrychleji všechny dílky puzzle posládali:

       1.místo  Gabriela KONŠELOVÁ        13,20.24
       2.místo  Denisa VYSLOUŽILOVÁ     14,41.84
       3.místo  Václav KUBÍČEK                  16,12.20

 

Vánoční besídka proběhla  poslední středu před vánočními prázdninami i za účasti rodičů a vedení školy. Nejdříve jsme si zapálili poslední svíčku na adventním věnci, popovídali o Vánocích,vánočních zvycích. Rozkrojili jablíčka a pouštěli lodičky v ořechových skořápkách.  Některé děti si připravily vystoupení, takže jsme vyslechli vánoční básně, koledy, hru na klavír, housle a flétnu a zatleskali v rytmu hip-hopu.Největší úspěch mělo vystoupení mažoretky, která si oblékla i slušivý kostým.
Na závěr následovalo předávání a samozřejmě rozbalování dárečků.

                                                                Hana Svobodníková, vychovatelka ŠD

 

 

 SOUTĚŽ  V PEXESU

1.
Kateřina Paulíková
18
2.
Jan Reiskup
17
3.
Barbora Jurtíková
16
4.
Denisa Vysloužilová
15
5.
Markéta Oplocká
14

 

  

 

 

švihadlapoklad

Kromě kreslení, vycházek, her, sledování pohádek na DVD a jiných zajímavých akcí, děti říjen věnovaly nácviku přeskoků přes švihadlo a skákání "vajíček". Některé děti držely švihadlo poprvé v ruce a přeskoky jim činily řádné potíže. Jako třeba David Opluštil, který v začátku nácviku přeskočil švihadlo pouze 4x. V samém závěru však překonal i ty nejlepší dívky a na plné čáře zvítězil. Posuďte sami:

O ŚVIHADLOVOU PRINCEZNU
Martina Kyseláková 159
Denisa Vysloužilová 144
Aneta Šiklingová 104
O ŠVIHADLOVÉHO PRINCE
David Opluštil 188
Václav Kubíček 144
Jiří Motal 38
O VAJÍČKOVOU PRINCEZNU
Aneta Šiklingová 32
Markéta Oplocká 22
Gabriela Konšelová 18

S babím létem se děti rozloučily hrou HLEDÁNÍ POKLADU. Po cestě značené šipkami došly až na hřiště, kde po dlouhém hledání našly sáček plný sladkostí. 


                                                                      Hana Svobodníková,  vychovatelka ŠD

 

 

pes

PES - PŘÍTEL ČLOVĚKA
Děti ze školní družiny se v září věnovaly pejskům. Nebyli to sice psi živí, ale i tak bylo zábavy dost. Spousta psích pohádek, vyprávění, filmů, obrázků, knížek.Spousta krásně hebkých plyšáčků, psí potravy, hygienických prostředků, ...
Děti si také nakreslily nejrůznější psí rasy a udělaly hezkou výstavku.
Zahrály si i psí pexeso,ve kterém zvítězila Katka Paulíková. Na druhém místě Honzík Rieskup a třetí Barča Jurtíková.                                           H.Svobodníková, vychovatelka

 

 

Školní družina i ve školním roce 2007/2008

Školní družina a místní hasiči

ŠD a hasiči

 

Školní družina nenavštěvuje jen stanici mladých ochránců přírody, ale protože je mezi dětmi i několik malých hasičů, začínáme spolupracovat i s místními dobrovolnými hasiči.

Při posledním setkání , které se konalo 14. května, nám umožnili nejen prohlídku požární techniky, ale připravili pro nás i soutěž. Děti si mohly vyzkoušet rozmotávání hadic při hodu na cíl a stříkání „déčkovou“ hadicí  na kuželky. To vše na čas. Nejrychlejší byla a vítězkou se stala Hana Heráková. Druhé místo obsadila Klára Knechtová a třetí skončila Romana Novotná.

Hana Svobodníková, vychovatelka

 

 

 

miss družiny

D R U Ž I N O V Á     M I S S 

Ve školní družině jsme si zvolili MISS. Jak se to přihodilo? Děvčata, která navštěvují ŠD, se rozhodla porovnat svoji krásu. A to právě v době, kdy jsme mohli sledovat stejnou soutěž na televizních obrazovkách. Pravidla sice nebyla tak přísná, ale přesto se dívky musely důkladně připravit na módní přehlídku, volnou disciplínu a sportovní přehlídku, kterou jsme nahradili promenádu v plavkách. Celou soutěží nás provázela moderátorka Romana Novotná. Porota ve složení Petr Štěpánek, Kateřina Novotná a Denisa Muselíková po těžkém rozhodování určila vítězku.

1. místo -    Natálie  KUBÍČKOVÁ

2. místo -    Barbora  NOVOTNÁ

3. místo -    Barbora  JURTÍKOVÁ

Hana Svobodníková,

vychovatelka ŠD

 

piškoty

Soutěž v pojídání piškotů

Děti ve školní družině jsou všestranné a baví je hrát si a soutěžit. V tomto školním roce už ukázaly své dovednosti po stránce sportovní, výtvarné i pěvecké. Nyní si samy vymyslely soutěž v jídle. Přinesly si piškoty a tak vznikla Soutěž v pojídání piškotů. Nejlépe dopadla a nejrychleji snědla 5 piškotů jedna z nejmenších dívek Aneta Lešikarová. Dále to byl Oldřich Přecechtěl a Kristýna Kandrová.

                                                                           Hana Svobodníková
vychovatelka ŠD

 

 

Děti  ze školní  družiny  a  zvířátka

družina a zvířátka

Děti ze školní družiny pravidelně navštěvují Stanici mladých ochránců přírody. Na podzimních vycházkách sbírají kaštany a žaludy a z domu nosí staré suché pečivo, aby mohly nemocným zvířátkům poskytnout svoji pomoc alespoň tímto způsobem. Vždy ochotný p.Kňourek dětem představí nové zvířecí pacienty a seznámí je s jejich zdravotním stavem.

Hana Svobodníková

 

má připraveno pro své žáky mnoho zajímavých akcí a soutěží.

Kromě výrobků z papíru, přírodnin, textilu a jiných materiálů, kromě her na hřišti, v tělocvičně, prostorách ŠD, na počítačích, jsou to soutěže v jízdě na koloběžce, běhu na 60 m, hře Člověče nezlob se, stavění ze sněhu, O švihadlovou královnu ...

Dále připravujeme i výtvarné soutěže pro rodiče a děti, které se nám v loňském školním roce osvědčily.

Čeká nás také opékání špekáčků, vánoční besídka, velikonoční výstavka se zdobením perníčků, spolupráce se stanicí MOP.

To je jen část programu připraveného pro naše malé družináře.

V říjnu jsme si mimo jiné zasoutěžili na koloběžkách:

koloběžky 1. Denisa Vysloužilová Robert Čonka
2. Barbora Novotná Lukáš Janáček
3. Zuzana Kvíčalová Petr Štěpánek

 

Také jsme uspořádali výstavku ovoce a zeleniny a pracně vyrobili několik dekorativních svítidel z dýní.

ŠD - výstavka dýně - světla

Hana Svobodníková, vedoucí družiny

 

 

Ze života školní družiny 06/07

30. dubna je den všech čarodějnic. Mají svůj slet a zapalují ohně. Ve školní družině jsme sice oheň nezapalovali, ale vyhlásili výtvarnou soutěž dětí a rodičů "O nejstrašidelnější časodějnici". A jak to dopadlo?

foto 4

  I. kategorie
 • 1. Kateřina Matulová 2. tř.
 • 2. Zuzana Kvíčalová 1. tř.
 • 3. Hana Heráková 2.tř.
 • II. kategorie
 • 1. Romana Novotná 5. tř.
 • 2. Bára Novotná 3. tř.
 • 3. Kristýna Kučerová 5. tř.
 • 11. května 2007, Hana Svobodníková, vychovatelka

  Od 1.ledna 2007 se školní jídelna přestěhovala do nového stravovacího pavilonu. Tím se uvolnily prostory pro školní družinu, mnohem větší, než dosud. O jarních prázdninách proběhly v bývalé jídelně drobné opravy (elektrika, omítky), malování a natírání. Tento týden zaměstnanci Peršanu položili celoplošný koberec. Teď už se čeká jen na šikovné ruce, které pomohou při stěhování skříní, stolů a židlí.
  Všechny děti, které navštěvují ŠD, se těší na větší a pestými barvami prozářené místnosti nové herny a učebny.

  27. března 2007, Hana Svobodníková, vychovatelka

  V prosinci se ve školní družině mimo jiných akcí uskutečnily dvě soutěže. Začátkem měsíce „O nejoriginálnějšího čerta“ a před Vánocemi „O nejkouzelnější vánoční stromeček“. Nápady dětí i jejich rodičů byly opravdu originální a bylo velmi obtížné vybrat ty nejlepší. Proto se porota rozhodla udělit pět prvních míst v každé soutěži. Nejen vítězové, ale všechny soutěžící děti obdrželi sladkou odměnu.

  V lednu děti ze školní družiny vystřihávaly a vykreslovaly papírové domy, a tím se podílely na vytvoření výzdoby na městském plese.

  foto 1 foto 3 foto 2

  Hana Svobodníková, vychovatelka
  Školní družina

  Školní družina už dávno není institucí, která by pouze zajišťovala hlídání dětí z 1. - 4. ročníku po vyučování anebo suplovala školní výuku. I když oba tyto prvky jsou zde okrajově zahrnuty, nabízí v programu své práce činnosti, do kterých se mohou žáci zapojit. Vedle individuální hry jsou to vycházky, sportovní činnosti, hry na počítačích, návštěvy kulturních zařízení, sledování pohádek na videu, vytvarné a rukodělní práce.

  Hana Svobodníková, vychovatelka

Evropská unie chce, abychom měli všichni spokojenější život – zasazuje se například o ochranu krajiny a životního prostředí, zajišťuje nezávadnost potravin, 
snižuje ceny telefonních hovorů a zpráv sms, bojuje proti kriminalitě a stará se ještě o řadu dalších věcí.
Unie se rovněž věnuje tomu, aby zlepšila život dětí a mládeže. V běžném životě se děti mohou ocitnout v různých situacích. 
Je potřeba, aby znaly svá práva a nenechaly si všechno líbit!
Je ještě hodně věcí, které se můžete dozvědět a naučit. 
A tohle je to nejlepší místo, kde začít! 
Dobrou zábavu!
Viz       http://europa.eu/kids-corner/index_cs.htm

Informace Ministerstva zdravotnictví ČR

Chřipka je virovým onemocněním, které se šiří především kapénkovou formou, to znamená infekčním aerosolem vznikajícím při kašláni a kýcháni. U nového typu chřipky A(H1N1) je inkubační doba stanovena na 1 až 7 dni. Branou vstupu infekce do lidského organismu je výstelka nosohltanu a oční spojivky. Nejrizikovější je úzký kontakt s kašlajícím nemocným (cca do 1 metru) nebo dotknuti se infikovaného místa a následný kontakt rukou se sliznicemi na obličeji. Virus se nepřenáší konzumaci řádně tepelně upraveného vepřového masa a vepřových produktů (virus je usmrcen při běžném způsobu vařeni již při teplotě 70° C).

Onemocnění virem chřipky A(H1N1) se projevuje podobnými příznaky jako běžná sezónní chřipka člověka. Šíří se především kapénkovou formou při kýchání, kašlání a smrkání. Branou vstupu infekce do lidského organismu je výstelka nosohltanu a oční spojivky.
Příznaky onemocnění jsou podobné projevům běžné sezónní chřipky
Počátek onemocnění se projevuje obvykle velmi rychlým nástupem typických příznaků:
• horečka 38 – 40 °C
• třesavka a zimnice
• únava a nevolnost
• bolesti hlavy, očí, kloubů, svalů
• světloplachost
• rýma, bolesti v hrdle, kašel
• bolest na hrudi
• zácpa, průjem, zvracení

Pokud se u Vás objeví některé z těchto příznaků a nejste osoba trpící závažným chronickým onemocněním, ZŮSTAŇTE V DOMÁCÍ IZOLACI. Při nekomplikovaném průběhu onemocnění se doporučuje léčba jako u sezónní chřipky, tj. klid na lůžku, tlumení horečky a dalších příznaků onemocnění volně prodejnými léky, dostatek tekutin a vitamínů ve stravě, popř. vitamínové doplňky.

Máte chřipkové příznaky a lékař Vám doporučil zůstat doma
• vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi, zůstaňte doma po celou dobu trvání infekčnosti, tedy 7 dní od začátku příznaků.
• nechoďte do práce ani do školy!
• spěte (pokud je to možné) v oddělené místnosti, kterou pravidelně větráte, odpočívejte a dbejte na dostatečný příjem tekutin
• při kašli, kýchání a smrkání si zakrývejte nos i ústa papírovým kapesníkem, který vždy po použití vyhoďte do uzavřeného odpadkového koše a poté si umyjte ruce po dobu alespoň 20 vteřin teplou vodou a mýdlem

V případě, že dojde za 3 dny od začátku onemocnění opětovně k vzestupu horečky, výrazným bolestem hlavy, dechovým obtížím, zvýšené dušnosti, abnormální intenzitě únavy – kontaktujte svého praktického lékaře!

Chcete snížit pravděpodobnost, že se nakazíte chřipkou?
• vyhýbejte se kontaktu s nemocnými a místům s velkou koncentrací lidí (např. kina, divadla, supermarkety, výstavy, MHD atd.)
• nepůjčujte si od ostatních mobilní telefony, sklenice, příbory
• nezdravte se podáváním ruky a líbáním
• nedotýkejte se rukama obličeje a očí – sníží se tím riziko přenosu viru prostřednictvím rukou z kontaminovaných předmětů
• myjte si ruce pravidelně a opakovaně mýdlem a pod tekoucí teplou vodou
• pokud není voda a mýdlo k dispozici, doporučují se použít desinfekční gely na alkoholové bázi nebo ubrousky napuštěné látkami s přídavkem alkoholu před jídlem, před krmením dětí, včetně kojení po přípravě potravin, po použití WC
• nedotýkejte se rukama obličeje, nemněte si oči, snížíte tím riziko přenosu viru prostřednictvím rukou z kontaminovaných předmětů
• zvyšte přísun vitamínů – jezte ovoce a zeleninu

DOMÁCÍ LÉČBA:
Chřipka je virové onemocnění, proto v případě průběhu onemocnění bez komplikací od lékaře nečekejte žádná antibiotika. Ta účinkují výhradně a jen proti bakteriím a nemají žádný vliv na virus chřipky. Jsou určena jen pro případy, kdy se původně virové onemocnění zkomplikuje bakteriální infekcí.
Základem léčby nekomplikovaného průběhu onemocnění je klid na lůžku, dostatek tekutin a vitamínů. K potlačení jednotlivých příznaků chřipky pomohou následující volně prodejné léky:
TEPLOTA A BOLESTI - analgetika, antipyretika.
Užijte je ve chvíli, kdy tělesná teplota měřená v podpaží přesáhne 38 °C, nebo nemocný trpí bolestmi hlavy, kloubů a svalů. Nejrozšířenější jsou léčivé přípravky obsahující následující léčivé látky: paracetamol, ibuprofen, kyselina acetylsalicylová
a to buď samostatně nebo v kombinaci s dalšími léčivými látkami určenými ke zmírnění symptomů chřipky.
KAŠEL (zpravidla nejdříve suchá fáze, pak následuje fáze vlhká, produktivní)

 • léky k potlačení kašle (ANTITUSIKA) – jsou vhodné většinou na počátku onemocnění, kdy je kašel dráždivý a suchý. Tyto léčivé přípravky je možné použít i v případě, že kašel trvá delší dobu a pacienta vysiluje.
 • léky podporující odkašlávání (EXPEKTORANCIA) – napomáhají rozpouštění hlenu, který se tvoří v dýchacích cestách a tím usnadňují odkašlávání. Tyto léčivé přípravky jsou vhodné v případě, že máte spíše vlhký produktivní kašel.

UCPANÝ NOS - kapky nebo spray do nosu, u dětí též jiné přípravky na bázi mořské soli nebo fyziologického roztoku. Na trhu jsou různé druhy nosních kapek (s mírně dezinfekčním účinkem, způsobující splasknutí nosní sliznice a kombinované kapky s mírně protialergickým účinkem).
Vhodnost použití konkrétního léčivém přípravku konzultujte s lékárníkem.

Pokyny a rady o novém viru A (H1N1) lze nalézt na webových stránkách
Ministerstva zdravotnictví ČR – http://pandemie.mzcr.cz

Téměř dvacet let logopedické péče


     Do ZŠ v Němčicích nad Hanou jsem nastoupil v červenci 1993. V tu dobu jsem měl za sebou už 19 let pedagogické praxe na škole pro děti s vadami řeči v Olomouci – Svatém Kopečku. Hned v říjnu téhož roku jsem byl osloven, zda bych si coby odborník nevzal na starost logopedickou péči v obvodu naší školy. Všechny poradny, které pracovaly a staraly se o nápravu řeči v resortu zdravotnictví, byly zrušeny. Prý se na vady řeči neumírá.
     Nabídku jsem přijal a začal jsem budovat logopedickou poradnu. Svou činnost jsem zahájil na půdě MŠ v Němčicích nad Hanou. Po deseti letech v listopadu 2003 se poradna přestěhovala do ZŠ v Němčicích nad Hanou, kde pracuje dodnes.
     Začátky nebyly vůbec jednoduché. Ve spolupráci s MŠ jsme nejprve vyhledali děti, které danou péči potřebovaly. V návaznosti na to následovaly další činnosti. Získání důvěry rodičů i samotných dětí, poctivou, pečlivou a systematickou péčí se postupně probojovat k takovým výsledkům, se kterými by byli všichni zainteresovaní spokojeni. Nehledě na stovky hodin ve svém volném čase, vlastně po práci učitele ve škole. To vše se po celých 19 let dařilo, pravda, ne vždy a u všech dětí stoprocentně.
      Za tu dobu mi „prošlo“ rukama více než 160 dětí. Převahu měli chlapci. Největší část logopedické péče tvořila náprava vadně vyslovovaných hlásek/ tzv. patlavost, čili dyslálie /. V největším rozsahu byly porušeny hlásky k, l, sykavky obou řad, hlásky r a ř. Řešil jsem ale také případy opožděného vývoje řeči, mluvních neuróz a často jsem poskytoval rady, co s dítětem dělat a jak postupovat v péči o řeč.  
     Vady řeči nejsou tak význačné vady, není to nemoc, nechodí se s nimi do nemocnice a také se na ně neumírá. Jsou to vady řekněme drobné, ale mohou mít někdy důsledky psychické a společenské. Dítě totiž může svou nesprávnou výslovností vyvolat výsměch spolužáků, stáhne se do izolace a bude se společnosti ostatních dětí stranit. To pak postupem času může vést i k poruchám povahovým. Toto vše musí logoped vést v patrnosti při své náročné práci. Všichni dospělí i děti správně vyslovující si vůbec neuvědomují, jak složité jsou pohyby mluvidel při řeči, kolika různými a velmi jemnými způsoby je upravována dutina ústní, aby vznikly  a poslouchajícím byly od sebe rozlišeny jednotlivé hlásky. Všechny tyto jemné odstíny pohybů mluvního ústrojí musí dítě sluchem postřehnout a naučit se jim. Jistě si teď dovedete představit, jak velký to pro ně musí být výkon, jak je asi pro ně náročný!
     Tolik jen krátké vysvětlení pro pochopení dané problematiky. Vracím se ale k danému tématu. Nastal čas na závěrečné myšlenky.
     Léta plynou, roky člověku přibývají, ale sil ubývá. Domnívám se, že teď je ta pravá chvíle zbilancovat  svou práci, hodnocení nechť provedou jiní. Mám za sebou téměř 40 let pedagogické a logopedické práce. Věřím, že to nebyly roky marné a že moje odvedená práce se neminula účinkem. Já budu na své svěřence vzpomínat s radostí a  pokud  tomu bude i naopak, bude to pro mne příjemné pohlazení na duši. Doufám, že mým ukončením logopedické práce  tato péče neskončí a že bude v obvodu naší ZŠ a MŠ pokračovat i nadále. Přeji mým následovníkům mnoho úspěchů.

Na počátku bylo slovo … ale i na konci je slovo. Slovem, mluvenou řečí se člověk  začleňuje do kolektivu, ztrátou řeči nebo omezením možnosti jejího používání se od kolektivu vzdaluje.

Mgr. Jan Maštera

 

 

Hodnocení činnosti logopedické poradny za školní rok 2010/2011

I letos probíhala logopedická poradna v prostorách ZŠ. Každé pondělí v době od 14,30 do 17,30 hod. Děti v doprovodu převážně svých rodičů chodily na nápravu 1x za 14 dnů.
V letošním školním roce navštěvovalo logopedickou poradnu celkem 17 dětí - 11 chlapců a 6 dívek. 11 dětí navštěvovalo ZŠ a 6 dětí chodilo do MŠ. Ve většině případů děti chodily na nápravu pravidelně a spolehlivě. U 10 žáků byla řeč napravena. 7 žáků bude v nápravě pokračovat po prázdninách. Nejčastěji porušené hlásky byly sykavky - s, c, z a š, č, ž a pak hlásky r a ř.
Při zápisu dětí do 1.třídy bylo zjištěno, že stále více dětí má vadnou  výslovnost. Řeč dětí je rok od roku horší.
V Němčicích nad Hanou 28.6.2011

Mgr. Jan Maštera, logoped

 

 

 

Hodnocení činnosti logopedické poradny

za školní rok 2008 / 2009

         Ve školním roce 2008/2009 navštěvovalo logopedickou poradnu celkem 25 dětí, což je o 7 dětí více než v předchozím roce. Chlapců bylo 18 a dívek 7. 10 dětí navštěvovalo MŠ a 15 bylo žáků ZŠ. Ve většině případů byla spolupráce s rodinou dobrá. Pouze v jednom případě jsem se setkal po první návštěvě s nezájmem. Děti navštěvovaly logopedickou poradnu v doprovodu svých rodičů nebo prarodičů 1x za 14 dnů. Logopedická poradna pracovala každé pondělí v době od 14,30 do 17,30 hodin. Stejně jako v předešlých letech využívala poradna prostor ZŠ. Kromě pravidelné nápravné péče byla několikrát poskytnuta i rada rodičům, jak pečovat o řeč dítěte. Snažil jsem se uspokojit všechny zájemce, přesto pro velký zájem museli někteří několik týdnů počkat, než přijdou na řadu.

 

Přehled vadných hlásek

Hlásky

Porušené hlásky

Napraveno

Zbývá napravit

k

1

1

-

ď,ť, ň, di, ti, ni, dě, tě,ně

2

2

-

l

2

1

1

c

12

7

5

s

12

7

5

z

12

7

5

č

10

3

7

š

10

3

7

ž

10

3

7

r

21

7

14

ř

22

8

14

Celkem

112

49

65

 

           V Němčicích nad Hanou 21.června 2009                                 Mgr. Jan Maštera, logoped                 

 

 

Hodnocení činnosti logopedické poradny za školní rok 2005/2006

 

Ve školním roce 2005/2006 navštěvovalo logopedickou poradnu celkem 15 dětí. Z nich bylo 10 chlapců a 5 dívek. Sedm docházelo do MŠ a 8 bylo žáků ZŠ. Ve všech případech byla spolupráce s rodinou dobrá. Děti navštěvovaly logopedickou poradnu v doprovodu svých rodičů, především maminek, nebo prarodičů 1x za 14 dní, někteří každý týden.
Logopedická poradna pracovala každé pondělí v době od 15 do 18 hodin. Stejně jako loni využívala poradna prostor ZŠ. Samotná práce logopeda by nestačila. Na jeho odborné vedení musí navazovat každodenní krátkodobé cvičení doma. Odměnou je pak všem radost z napravené hlásky a správná řeč. Kromě nápravné péče byla několikrát poskytnuta i péče konzultační /tj. vyšetření řeči a udělení rad rodičům, jak pečovat o řeč dítěte/.

Mgr. Jan Maštera, logoped

 

 

Vážení rodiče,
Již třetím rokem vyučujeme matematiku na naší škole podle prof. Hejného. Hodiny matematiky se tak stávají pro děti zajímavými tím, že na řešení úloh přicházejí samy, na základě vlastních zkušeností. Matematické souvislosti poznávají v různých prostředích. Rodičům nabízíme několik odkazů, kde se mohou s ukázkami práce s dětmi v těchto prostředích seznámit.

Hejného metoda - krátké seznámení s metodou

Autobus

Děda Lesoň

Obchod

Krokování a schody

Hejného metoda výuky matematiky

 

Autorem učebnice je prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. a kolektiv spolupracovníků. Učebnice vycházejí z přirozených potřeb dětí něco hledat, řešit, zkoumat, objevovat a povídat si o tom s kamarády. Matematika rozvíjí logický úsudek a představivost dětí. Žáci zde vše objevují sami a zažívají tak radostobjevených zákonitostí z nově nejen v matematice. Pan prof. Hejný Vám svoji učebnici a nové metody v ní používané, představil podrobněji ve své Metodice pro rodiče.

Další možnost, jak lépe porozumět matematice Hejného je podívat se na tyto stránky

 

Vážení rodičové!

Happy Snack

Zde máte možnost vstupovat na stranky automatů Happysnack, i do "účtu" svého dítěteí, a tak můžete mít přehled o tom, coVaše dítě svačí

 

Mléčné kredity


Kartu lze nabít libovolnou částkou platebním příkazem na účet číslo 5015017799 / 5500. Jako variabilní symbol je nutné uvést číslo, které naleznete na přední straně karty. Pokud neuvedete při bezhotovostní úhradě číslo karty jako variabilní symbol, nebude možné kartu nabít. Stav karty lze ověřit po přihlášení na stránky automaty.come.cz. Systém připíše zaplacený kredit na kartu bezprostředně po přijetí platby. Pro první vstup do Vašeho účtu je třeba zadat do příslušných políček číslo karty a jednorázové heslo, které je vytištěné na Vaší kartě. Případný zůstatek kreditu na kartě bude automaticky převeden do dalšího školního roku. Při ukončení školní docházky bude karta po vrácení případného přeplatku zablokována.

Projekt OVOCE DO ŠKOL


Evropská unie a Česká republika plně dotují ovoce a zeleninu všem žákům 1. – 5. tříd základních škol.
Přesné množství a jak často bude nárok dítěte na ovoce ještě v těchto dnech není znám. Záleží na počtu přihlášených škol do projektu. Nárok žáka do 30. 6. 2010 je 11 porcí ovoce. Každý měsíc si může vybrat max. 4 porce. Výběr z karty se může provádět denně. Záleží tedy na tom, kolik si který žák vybere porcí. Po vybrání nároku ho již karta k dalšímu výběru v daném měsíci nepustí.. Pro distribuci ovoce a zeleniny budeme používat stávající mléčný automat. Vždy v době nároku na dotované ovoce se provede extra závoz a polovina automatu se uvolní a doplní ovocnými výrobky. Ve druhé polovině automatu bude nadále vydáváno mléko a mléčné výrobky.
Pro evidenci výdeje z automatu se používají tzv. kredity. Tyto kredity jsou vydávány zdarma ve škole a jsou shodné s kreditkami používanými pro mléčný program. Kredity vydávají pověřené osoby na škole. Každou kreditu je třeba jednorázově zapsat do portálu, stejně jako mléčné kredity. Ztracené nebo poškozené kredity se vyměňují za nové.

Další informace o celém projektu naleznete na stránkách www.happysnack.cz. Informace a detaily o tom, co si právě Vaše dítě objednává k svačině či o zůstatkovém kreditu, jsou k dispozici na stránkách automaty.come.cz.
Pro zájemce je k dispozici také bezplatná informační linka 800 230 000.

Školská rada

2017/2018

Do školské rady byla zvolena:
Kateřina Přibylová – získala 115 hlasů.
Zvolené kandidátce blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v činnosti.

 

 

 

2014/2015

Podle § 167 nového školského zákona zahájila činnost na naší škole od 1. 7. 2015 nově zvolená šestičlenná školská rada.

Složení Školské rady

Zástupci rodičů:          Ing. Jana Oulehlová, předsedkyně
                                     Martina Kouřilová
Zástupci zřizovatele: Radovan Novotný
                                    Jana Greplová
Pedag. pracovníci:    Mgr. Hana Vojancová
                                    Mgr. Libor Mitana

 

 

 

Rada školy a Přátelé otevřené školy o.s.

říjen 2011

Do Rady školy byly zvoleny: ing. Jana Oulehlová – získala 104 hlasů a Martina Kouřilová – získala 99 hlasů.
Oběma zvoleným kandidátkám blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v činnosti.

Zástupci za pedagogický sbor budou voleni na pedagogické radě 24. 10. 2011.
Zástupci zřizovatele budou jmenováni Radou města, navrženi jsou: ing. Jan Vrána a Radovan Novotný.

Do výboru Přátel otevřené školy byli zvoleni následující zástupci:
Ing. Jana Oulehlová, Lenka Kopřivová,  Alice Štěpánková,  Lenka Mičková,  ing. Pavla Václavíčková,  Lenka Chalánková, Martina Kouřilová, Ing. Jan Vrána, Ing. Miroslav Kleveta  a Radovan Novotný.

Také blahopřejeme a děkujeme za projevenou ochotu pracovat v občanském sdružení při základní škole.

 

 

 

Třídní schůzky ve školním roce 2017/2018 se uskuteční

18. října 2017 (včetně dovolby člena školské rady za rodiče)

6. prosince 2017

21. března 2018

16. května 2018

Začátek je v 16:00 hodin.

 

Informace k výskytu vši dětské (hlavové) v dětských kolektivech

Doporučení pro rodiče
Dle znění § 858 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je rodič povinen pečovat o zdraví dítěte. Je tedy i povinen sledovat výskyt vší a při zaznamenaném výskytu vší je rovněž povinen zajistit léčbu tj. odvšivení dítěte. K odvšivování může použít pouze k tomu účelu určené přípravky či prostředky a postupovat podle jejich návodu k použití. Přípravky určené k hubení vší je možno aplikovat na dítě pouze při zjištěném výskytu živých vší ve vlasech. Preventivně je možno proti vším aplikovat pouze repelentní přípravky proti vším. Před jejich aplikací není třeba ověřovat, zda je dítě zavšivené, ale i repelentní přípravky by se měly aplikovat pouze v odůvodněných případech, např. při zaznamenaném aktuálním výskytu vší v dětském kolektivu, u kamarádů, sourozenců, při kolektivních akcích dětí apod. Repelentní přípravky se vždy aplikují až po umytí vlasů, protože po umytí vlasů účinek všech v současnosti používaných přípravků mizí.
Zavšivení dítěte lze prokázat nebo vyloučit pouze vyčesáváním vší pomocí speciálního hřebínku tzv. „všiváčku“ (běžně k dostání v drogeriích a zdravotnických potřebách). Vyčesávání vší je vhodné provádět nad světlou podložkou, popř. nad umyvadlem či vanou, na které jsou vyčesané vši dobře viditelné. Pravidelné vyčesávání vlasů všiváčky je hlavní a účinná prevence před šířením vší. Opakovaným vyčesáváním vší všiváčkem lze již během několika vyčesávání docílit úplného vymizení vší i bez aplikace odvšivovacích přípravků. Vyčesávání vší je nutné provádět od kořínků vlasů minimálně 5 minut postupně z celého povrchu vlasaté části hlavy alespoň každý třetí den. Vši se musí vyčesávat, dokud se vyskytují, minimálně však ještě dva týdny po nálezu poslední dospělé vši. U některých typů delších vlasů je však vyčesání všech vší technicky neproveditelné. Rovněž ostříhání vlasů na méně než 0,8 cm je osvědčená metoda jak zamezit výskytu vší. Obecně platí, že po každém řádném použití jakéhokoliv přípravku proti vším nebo po důkladném vyčesání vší „všiváčkem“, je možno považovat dítě za neinfekční a zařadit ho do dětského kolektivu.
http://www.khsolc.cz/images/vycesavani_vsi_1.jpg


Vyčesávání vší z hlavy dítěte nad umyvadlem.

Problematika odvšivování dětí
V roce 2003 byla zaznamenána rezistence vši dětské na tehdy jediný volně dostupný léčivý přípravek. Z tohoto důvodu se veš dětská v ČR značně rozšířila a následně vzrostla poptávka po alternativních odvšivovacích přípravcích. Na trhu se proto objevilo mnoho nových přípravků, které se začaly v lékárnách prodávat jako přípravky proti vším. Často se nejedná o léčivé přípravky či prostředky s ověřovanou účinností, ale o kosmetické prostředky s tzv. vedlejším antiparazitárním účinkem. Účinnost těchto kosmetických prostředků nemůže být ani ověřována, protože dle zákonných ustanovení přípravky uváděné na trh jako kosmetické prostředky nesmí obsahovat účinné látky na hubení vší a nesmí být prodávány za účelem léčby infekčních onemocnění tj. ani k léčbě pedikulózy. O kosmetických prostředcích je proto možno uvažovat pouze jako o prostředcích, které zlepšující kvalitu pokožky či vlasů při výskytu vší a při jejich hubení jinými prostředky. Jejich prodej za účelem hubení vší není povolen. Rozmachu používání kosmetických přípravků napomohlo i to, že v současnosti na trhu v ČR není proti vším registrovaný žádný léčivý přípravek. Léčivé přípravky působily na vši chemicky insekticidy a dosahovaly spolehlivé účinnosti, pokud se nesetkaly s rezistentní populací vší. Z důvodu šíření rezistentních populací vší a vysokých nákladů a rizik spojených s uváděním léčivých přípravků s insekticidy na trh, jsou v současnosti doporučovány k hubení vší zejména tzv. zdravotnické prostředky (pomůcky). Zdravotnické prostředky hubí vši mechanicky či fyzikálně a jejich účinek je při správném použití srovnatelný s léčivými přípravky s obsahem insekticidních látek, přičemž riziko vzniku rezistence je minimální. Možnost použití netoxických zdravotnických prostředků na bázi silikonového oleje (dimethiconu) a jemu podobných látek, které působí mechanicko-fyzikálním účinkem na dýchací soustavu vší, byla i uvedena jako jeden z důvodů vyřazení posledního léčivého přípravku proti vším z trhu v ČR. Některé dostupné zdravotnické prostředky ale pouze napomáhají hubení vší vyčesáváním, např. tím, že vši na určitou dobu mechanicky paralyzují, čímž usnadní vyčesávání vší z vlasů. Poslední dobou se na trhu objevily i repelenty proti vším, jejichž aplikace je poměrně jednoduchá (při jejich aplikaci není nutné sledovat výskyt vší), deklarovaný účinek je ověřovaný a spolehlivý i v případě, že se již nějaké vši ve vlasech vyskytují. Při výběru prostředku proti vším a při jeho aplikaci je vždy nutné věnovat zvýšenou pozornost deklarovanému účelu použití a návodu k jeho použití.
Moderní přípravky proti vším obsahují účinné látky, které z důvodu ochrany zdraví dětí již nepronikají do tkání, a proto nepůsobí na zárodky vší ukryté v hnidách. Ošetření všemi přípravky je proto většinou nutné opakovat, aby se usmrtily i vši vylíhlé z hnid, které přežily první ošetření. Nové vši se z nakladených hnid líhnou do devíti dnů, proto se musí provádět minimálně ještě druhé odvšivení kolem desátého dne po prvním ošetření. Několik dnů po druhém odvšivení je dále nutné provést kontrolu účinnosti odvšivení vyčesáváním vší všiváčkem. Pokud při této kontrole budou vyčesány živé vši, je třeba zkontrolovat, zda bylo postupováno přesně podle návodu použitého přípravku a pokud ano, je nutné aplikovat jiný odvšivovací přípravek dle návodu nebo s dítětem navštívit lékaře.
Výskyt odrůstajících hnid ve vlasech
Přípravek, který by usmrcoval či odstraňoval hnidy (vajíčka vší přilepená k vlasům) neexistuje. Hnidy z vlasů nedokáže odstranit žádný přípravek ani hřeben. Hnidy samičky vší přilepují jednotlivě ke kořínkům vlasů. Poté se hnidy vzdalují od pokožky hlavy cca 0,5 mm za den (podle toho jak rychle vlas roste). Hnidy vzdálené od pokožky hlavy více než 5 mm jsou tedy již prázdné nebo mrtvé. Tyto hnidy dále postupně odrůstají s vlasem, dokud nejsou odstřiženy spolu s částí vlasu, na které jsou nalepeny. V závislosti na délce vlasů mohou hnidy po odvšivení odrůstat s vlasy až několik měsíců. Přetrvávající výskyt odrůstajících hnid u dětí nelze považovat za opakované zavšivení. Jedná se pouze o estetickou vadu a není možno na hnidy jakkoliv upozorňovat či požadovat jejich odstranění z vlasů. Jediný způsob jak odstranit hnidy z vlasů je stahovat je po vlasu jednotlivě nehty či vlasy s hnidami vystříhat.
Opakující se výskyt vší u dětí bohužel někteří rodiče zkoušejí řešit i různými nedovolenými způsoby např. přípravky určenými na zvířata či jinými látkami (často hořlavými). Proto na závěr upozorňujeme, že použití petroleje proti vším (případně jiných hořlavých látek), jak bývá někdy dokonce i veřejně "doporučováno" nepřipadá v žádném případě v úvahu. Petrolej je jednou z frakcí destilace ropy, nemá proto standardní chemické složení a někdy obsahuje značně škodlivé látky s leptavými účinky. Pracovníci KHS se již mnohokrát setkali i s vážným poškozením a poleptáním pokožky hlavy dětí od petroleje. Navíc se jedná o nebezpečné použití hořlaviny a mnohokrát již došlo k vážným popáleninám či dokonce uhoření dětí.

Další informace na http://www.khsolc.cz/ves_detska.html

 

 

liquido = dvojitý zásah proti vším a jejich hnidám

 • účinně a rychle omezuje výskyt vší a hnid ve vlasech
 • obsahuje složky s klinicky prokazatelnou účinností
 • bez parfemace a chemických insekticidů
 • je bezpečný a nedráždí pokožku
 • vhodný pro děti i dospělé


První zásah  = šampon LiQuido liquido

Šampon LiQuido je speciální přípravek s obsahem vší odpuzujících látek. Hlavní složkou šamponu je extrakt z kopretiny stračkolisté bohatý na účinné přírodní látky pyrethriny. Šampon dále obsahuje řadu éterických olejů, které vši pomáhají odpuzovat. Ve vyšší koncentraci je v přípravku zastoupen tea trea oil, jenž zajistí dokonalé promaštění a provonění vlasů, díky antibakteriálním vlastnostem navíc pečuje o „poštípanou“ pokožku hlavy. Šampon LiQuido obsahuje k pokožce velice šetrné pomocné látky – detergenty, které mají významnou čistící funkci.

ŠAMPON LIQUIDO JE VHODNÝ K PREVENTIVNÍMU POUŽÍVÁNÍ

PŘI VÝSKYTU VŠÍ OMEZUJE PŘENOS NA NEINFIKOVANÉ DĚTI

Druhý zásah = vlasový balzám LiQuido

Balzám na vlasy LiQuido je speciální přípravek na bázi dimethiconu, který účinně působí na vlasovou veš fyzikálními mechanismy. Balzám tak vhodně doplňuje účinek šamponu na vši LiQuido, s nímž působí synergicky, a umocňuje princip dvojitého zásahu proti vším a jejich hnidám.

UK byl poprvé Dimethicon zaregistrován jako léčivý přípravek

Následné ošetření

Po 3 až 7 dnech od prvního ošetření napadených vlasů je nutné pro dosažení úplného liQuidačního efektu celou proceduru zopakovat.
Výhody dvojité péče o zavšivené vlasyliquido

 1. Dva odlišné mechanismy působení pro zajištění 100% účinnosti.
 2. První zásah do CNS, druhý zásah do zažívacího traktu vši (vodohospodářství vši).
 3. Šampon obsahuje přírodní látky silně toxické pro vši, nikoliv pro člověka, na rozdíl od synteticky vyvinutých pyrethroidů, které jsou daleko toxičtější i pro člověka (zejména malé děti, astmatici, atopici aj. citlivé jedince).
 4. Šampon pečuje o narušenou pokožku hlavy (tea trea oil, silice).
 5. Šampon je šetrný i pro velmi jemnou dětskou pokožku, neobsahuje laurylsíran sodný, ale šetrné betainy (vhodnější též pro atopiky).
 6. Šampon lze jej bez obav používat pravidelně též jako v prevenci (při výskytu vší ve školce apod., silice odpuzují vši = repelentní účinek).

 

 1. Balzám na vlasy s účinnou složkou, kterou obsahuje řada evropských léčivých přípravků proti vším.
 2. Výhoda fyzikálního mechanismu působení balzámu nevzniká na něj rezistence jako u syntetických pyrethroidů, na jejichž bázi působí většina léčivých šampónů proti vším.

 

Pro koho je LiQuido – šampon a balzám vhodný?

Šampon a balzám na vlasy LiQuido jsou velmi šetrné a dobře snášené i citlivou pokožkou, nedráždí ji, nejsou parfemovány a jsou vhodné i pro malé děti či alergiky.

 

Každé balení LiQuido DUO obsahuje:

LiQuido –šampon na vlasy 200 ml, LiQuido – vlasový balzám 125 ml.

Součástí balení je speciální hřeben všiváček a ochranná čepice pro zábal

 

 

foto

Společnosti Herbita s.r.o., která se zabývá dovozem přírodních léčebných produktů z oblasti Austrálie, představuje dva produktů, které řeší aktuální problém dětí, a to přípravky proti vším. Jedná se o Eliminátor vší, který likviduje již propuklé vši a hnidy a dále Sprej proti vším, který působí jako repelent proti vším, tedy jako prevence. Oba výrobky jsou ve 125 ml balení, v lékárnách se cena pohybuje kolem 220 Kč.
Tyto výrobky jsou k dostání v internetových obchodech www.lekarna.cz, www.alfalekarna.cz a www.herbita.cz a rovněž přímo v našem velkoskladu. Je možné zaslat produkty i na dobírku.

Eliminátor vší

eliminátor

•Nová, účinější receptura pro snadné vyčesání
•Odstraňuje vši i hnidy při jedné snadné aplikaci
•Obsahuje přírodní esenciální oleje
•Příjemná vůně, dětmi výborně snášeno
•Neobsahuje žádné chemické pesticidy
•Vědecky prokázaný účinek
•Nedráždivý pro astmatiky
•Hřeben „všiváček“ je součástí balení
•Obsah 125 ml (na 10 použití)

 

Sprej proti vším

sprej proti vším

•Konzistence vlasové vody
•Snadná aplikace postřikem
•Funguje jako repelent odpuzující vši po dobu 24 hodin
•Obsahuje esenciální oleje
•Příjmená vůně, dětmi výborně snášeno
•Žádné chemické pesticidy
•Vědecky ověřený účinek
•Minimální riziko pro alergiky
•Obsah 125 ml (vystačí cca na 1 měsíc dle délky vlasů)

 

 

 

 

 

Stanovisko hlavního hygienika ČR MUDr. Michaela Víta, Ph.D., k problematice vší u dětí:

Z odborné zahraniční literatury vyplývá, že v současnosti se ve všech rozvinutých zemích světa zvyšuje výskyt vši dětské v důsledku její rezistence k některým odvšivovacím přípravkům. Nejinak je tomu i u nás. Podle informací ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv v Praze, jsou u nás povoleny tyto druhy odvšivovacích přípravků:
 • odvšivovací šampon Parasidose
 • Jacutin gel
 • Jacutin emulze
 • Diffusil H FORTE
 • , který je při dodržení návodu plně účinný
Další možností  je opakované vyčesávání vlasů hustým hřebenem, tzv. všiváčkem, 2-3x týdně po dobu 3-4 týdnů.     
      
Zbavit děti vší je ze zákona povinností rodičů,
výjimečně může tento úkol převzít ošetřující lékař, nikoliv však škola a její pedagogičtí pracovníci. Napadení vší dětskou je považováno za infekční onemocnění s názvem pedikulóza. Napadené děti i rodiče trpí především psychicky, cítí se být stresováni a vyloučeni ze společnosti. Při zjištění výskytu živých lezoucích vší ve vlasech by měl být neprodleně aplikován účinný přípravek k tomu účelu určený a povolený. Přítomnost samotných hnid na vlasech nelze považovat za pedikulózu. Použití nepovolených přípravků, nebo lidových prostředků (nejznámější je např. petrolej), může vyvolat značné zdravotní potíže a je nutné před nimi varovat.
      

Zápis žáků do 1. ročníku

Ředitelství Základní školy v Němčicích nad Hanou oznamuje,

že zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

se bude konat v pátek 6. dubna 2018

 

Zápis se týká dětí narozených od 1.9.2011 do 31.8.2012.
Děti narozené od 1.9.2012 do 31.12.2012 mohou být přijati k povinné školní docházce na základě písemné žádosti rodičů a vyjádření pedagogicko-psychologické poradny. Děti narozené od 1.1.2013 do 30.6.2013 přiloží navíc vyjádření odborného lékaře.
K zápisu se také dostaví děti s odloženou školní docházkou.

Pokud chce zákonný zástupce žádat pro své dítě odklad pro školní rok 2018/2019, také se dostavní k zápisu. Zákonný zástupce žádá o odklad písemně o jeden školní rok, není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé.
Žádost musí být ve škole podána v době zápisu, nejpozději do 30.4.2018. Musí být doložena:
1) doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
2) doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa
Vyjádření PPP (SPC) doporučujeme začít vyřizovat IHNED. Termín v PPP (SPC) si objedná zákonný zástupce.
Pokud následně ředitelka školy vydá rozhodnutí o odkladu, předává zákonný zástupce toto rozhodnutí mateřské škole, která na tomto základě prodlouží dítěti pobyt v mateřské škole o jeden rok.

V případě onemocnění dítěte si domluvte náhradní termín zápisu na tel. čísle: 582 386 579.

Rodiče k zápisu přinesou:

- rodný list dítěte
- OP zákonného zástupce

Rodiče u zápisu odevzdají:

- vyplněnou žádost o přijetí k povinné školní docházce (dostanete v ZŠ nebo si stáhněte níže)
- vyplněný zápisový list pro rodiče žáka 1. ročníku (dostanete v ZŠ nebo si stáhněte viz níže)
- vyplněnou přihlášku do školní družiny

Zápis se skládá ze dvou částí:

1. Část formální - zákonný zástupce předloží občasnký průkaz a rodný list dítěte a společně s pověřeným zaměstnancem školy vyplní protokol, popřípradě sdělí další informace (speciální vzdělávací potřeby, ...). To platí i pro zákonné zástupce dětí, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

2. Část motivační - probíhá formou rozhovoru dítěte s paní učitelkou, nepřesáhne 20 minut. V jeho průběhu se projeví věková vyzrálost a schopnost soustředit se při různých aktivitách (správnost vyjadřování, komunikace s lidmi, znalost barev a geometrických tvarů, ...)

Kritéria pro přijetí žáka do 1. ročníku

 1. Věk, školní připravenost stanovená školským zákonem
 2. Přednostní přijetí dětí s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy
 3. Přednostní přijetí dětí s odkladem v minulém školním roce
 4. Max. kapacita 60 žáků

Žádost o přijetí k povinné školní docházce pro školní rok 2018/2019

Zápisový list pro školní rok 2018/2019

Přihláška do školní družiny pro školní rok 2018/2019

 

Desatero pro prvňáčky, desatero pro rodiče

Podrobnější desatero

 

Mgr. Hana Matušková, ředitelka ZŠ

 

 

 

zdravé svačinky
Se zdravými svačinkami začínáme od března 2013

jídelníček č. 1

jídelníček č. 2

po

obložená bageta

pizza vějíř

ut

pečivo s jogurtem

pečivo s ovocným tvarohem

st

sýrová bageta

sýrová bageta

čt

banánek s pudinkovou náplní, ovoce

croasant a nugátovou náplní, ovoce

rolka s anglickou slaninou a vejcem

obložená bageta