Školní poradenské pracoviště – obecné informace

Vážení rodiče, 
         rádi bychom Vás informovali, že se naše školní poradenské pracoviště (ŠPP) rozrostlo a na škole od začátku školního roku 2016/2017 působí školní psycholog a školní speciální pedagog. 
Školní psycholog a školní speciální pedagog se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Velká pozornost se věnuje všem rizikům, která mohou proces vzdělávání negativně ovlivnit. Odborníci pracují se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, se žáky nadanými a se žáky, kteří ve vzdělávání potřebují jakkoli podpořit. Značná pozornost je věnována preventivním aktivitám škol: předcházení záškoláctví, neprospěchu a pomoci v případech péče o žáky s poruchami chování.
Rodiče musí být školou informováni o pravidlech poskytování služeb školního speciálního pedagoga a školního psychologa. K tomu slouží generální souhlasjehož podpisem rodič potvrdí, že souhlasí s možností využití jejich služeb. Generální souhlas umožňuje těmto pracovníkům školy vstoupit do třídy a zapojit vaše dítě do skupinových aktivit. 
Generální souhlas není souhlasem pro individuální práci s dítětem. K tomu dochází po schůzce s rodičem, kdy v případě zájmu rodiče o tuto služku dojde k podpisu formuláře individuálního informovaného souhlasu, ve kterém jsou obsaženy přesné informace o činnostech, které budou s dítětem vykonávány.


Naším cílem je:
• poskytování poradenských a konzultačních služeb z oblasti psychologické a speciálně pedagogické pro žáky, rodiče/zákonné zástupce i pedagogy
• prevence a včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů (témata jako: rozvoj spolupráce a komunikace, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností, diagnostika vztahů ve třídě, posílení pozitivních vztahů)
• depistáž pro zjištění oblasti, kterou dítě potřebuje posílit a jeho následná podpora
• rozšíření možnosti podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
• vytvoření široké základny primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů
• vybudování příznivých podmínek pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole
• poskytování kariérového poradenství
• prohloubení a zlepšení spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči
• spolupráce se službami specializovaných poradenských zařízení, zejména PPP     (pedagogicko- psychologická poradna), SPC (speciálně-pedagogické centrum), SVP (středisko výchovné péče) 
• pořádání přednášek, besed (sexualita, morálka, multikulturní rozdíly, drogy a další aktuální témata)


Služby ŠPP zabezpečují: 
Mgr. Hana Vojancová – výchovný poradce           (vpzsnem@seznam.cz)
Mgr. Pavel Janura – metodik prevence                         (prevence.nemcice@seznam.cz)
Mgr. Lenka Kudrnová – školní psycholog                      (psychologzsnem@centrum.cz)
Bc. Barbora Netesalová – školní speciální pedagog              (netesalova.barbora@seznam.cz)

Školní poradenské pracoviště - výchovný poradce

Mgr. Hana Vojancová
vpzsnem@seznam.cz

Konzultační hodiny v roce 2017/2018

pro žáky:   středa:     7.50 – 9.30
                  / dále kdykoliv po předchozí domluvě /

pro rodiče:  v termínu třídních schůzek

 •  kdykoliv po předchozí domluvě

 

Oblasti práce výchovného poradce:

 • práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – sledování a evidence
 • zajišťování vyšetření žáků v pedagogicko - psychologické poradně
 • práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky – sledování a evidence
 • práce v oblasti kariérového poradenství a volby povolání
 • řešení a projednávání výukových, kázeňských a výchovných problémů – spolupráce s metodikem prevence, evidence zápisů jednání se zákonnými zástupci žáka
 • spolupráce se všemi členy školního poradenského pracoviště (metodikem prevence, školním psychologem, školním speciálním pedagogem, popř. školním logopedem), s PPP a SPC, s Policií ČR a dalšími odbornými pracovišti

 

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

 • žáci s SPU a SPCH, ADHD atd.
 • integrovaní žáci
 • žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – individuální plány

Specifické vývojové poruchy učení, chování a řeči mohou být způsobeny  genetickým dědictvím,úrazem,nejčastěji však lehkou mozkovou dysfunkcí  (dřívější název lehká dětská encefalopatie) - což je drobné poškození  tkáně mozku ve fázi vývoje a zrání, které způsobilo malé odchylky od   správné funkce mozku, přičemž ale není ovlivněna celková schopnost   organismu, inteligence, ale jen specifické schopnosti v oblasti   motoriky, vnímání, myšlení a jednání.  Poškození mohlo vzniknou mnoha způsoby - infekcí během těhotenství   matky,těžkým nebo předčasným porodem, těžším onemocněním novorozence   nebo úrazem hlavy.

Možné příznaky, projevy, charakteristika

Jde o výrazný nepoměr mezi sníženou školní výkonností a dobrou úrovní   rozumových schopností. Nápadně nerovnoměrný vývoj různých složek   osobnosti - oslabení různých specifických schopností. Děti nemohou   dohnat doma to, co ve škole zameškaly. Poruchy pozornosti, rychlá   unavitelnost pozornosti, afektivní labilita, ukvapené jednání,   překotnost reakcí.Děti s průměrnou i nadprůměrnou úrovní nadání a   schopností mají špatný prospěch z jednoho nebo více předmětů, kde se   hodnocení vymyká z celkové klasifikace.
Obtíže při vytváření základních pracovních návyků - problémy se   samostatným oblékáním, stolováním, udržováním čistoty. Děti se   nedovedou soustředit, každý podnět odvádí jejich pozornost, rychle   narůstá únava pozornosti. Děti jsou v neustálém pohybu, jednají   živelně, reagují překotně, neúměrně, střídají se rychle různé nálady,   kolísá duševní výkonnost. Chybí vytrvalost, schopnost cílevědomé   soustředěné činnosti, nelze klást dlouhodobé cíle. Nedodržují   pravidla chování,nedovedou spolupracovat, podřídit se autoritě, jsou   familiární.Poznání vlastní neschopnosti a neúspěšnosti vytváří u dětí   složité konfliktní situace, které řeší agresivitou, únikem do nemoci,   záškoláctvím, denním sněním, odmítáním samostatnosti a záměrným   snižováním se na úroveň menších dětí.
Poruchy se nejvíce projevují po vstupu do školy. Ve vyšších ročnících  vlivem dozrávání nervové soustavy potíže postupně mizí.

Výskyt
Četnost výskytu je obtížné určit, údaje různých autorů kolísají mezi   2-20 % celé školní populace, učitelé I.stupně udávají 10-20%, ze   zaostávajících žáků je takto postiženo asi 20%.

Vhodné způsoby práce

Uvědomit si, že jde o zdravotně postižené dítě a že je mimo rámec   jeho schopností, aby se chovalo bez pomoci jiným způsobem.
Nedávat postiženému dítěti najevo jeho nedostatek, dát mu vyniknout v   těch oblastech, kde se porucha neprojevuje. Diagnostikovat poruchu -   odborníky v poradnách. Seznámit s postižením všechny vyučující žáka,   se zásadami odlišného hodnocení a klasifikace. Nevytvářet situace,   kde bude žák stále selhávat.Výkony hodnotit s ohledem na možnosti   dítěte, ne na běžnou normu. Nešetřit pochvalou, dítě musí zažívat   úspěchy. Učit způsobem "málo a často", dlouhodobá zátěž je nevhodná.   Nepomáhá doučování, prodloužení doby učení, mnohonásobné čtení nebo   psaní. Vyvarovat se negativních projevů vůči dítěti, netrestat za   projevy choroby, neobviňovat z lenosti, nespěchat, nevyvíjet nátlak.
 

Typy poruch

  a) poruchy učení
- DYSLEXIE (porucha čtení)
- DYSGRAFIE (porucha psaní)
- DYSORTOGRAFIE (porucha pravopisu)
- DYSKALKULIE (porucha matematických schopností)
- DYSPINXIE (porucha kreslení)
- DYSPRAXIE (porucha motoriky)
- DYSMÚZIE (porucha hudebních schopností)


b) poruchy řeči
- DYSFÁZIE (vývojová nemluvnost)
- DYSLÁLIE (porucha výslovnosti, patlavost)
- DYSARTRIE (porucha výslovnosti)
- KOKTAVOST
- NEUROTICKÝ MUTISMUS


c) poruchy chování
- HYPERAKTIVITA (nadměrná aktivita, instabilita)
- HYPOAKTIVITA (utlumená aktivita)
Opakovaný výskyt některých z dále uvedených obtíží u žáka by měl učiteli signalizovat pravděpodobnou přítomnost některých z vývojových poruch učení. Konečná diagnóza však přísluší odbornému pracovišti, které vyloučí záměnu s jinými možnými příčinami obtíží (vada zraku, sluchu, nižší rozumové schopnosti, změna zdravotního stavu…) a navrhne další postup.

 

Dysgrafie

Příčinu vzniku dysgrafie nebývá  většinou možné přesně zjistit. Přesto je několik faktorů, které s poruchou souvisí: 
     - dědičnost (genetická predispozice) 
     - prenatální faktory (okolnosti ovlivňující vývoj plodu v těle matky) 
     - porodní komplikace 
     - postnatální faktory - poranění hlavy, nádory, otravy atd. 

Dysgrafie může existovat samostatně, ale častěji se vyskytuje spolu s jinými poruchami učení, jako je dyslexie, dyskalkulie, poruchy pozornosti s hyperaktivitou nebo bez ní atd. 
Známky a symptomy v písemném projevu:

1. Objevují se mezery mezi slovy v místech, kde nemají být (přes vhodný čas a pozornost při úkolu).  

 1. Nepravidelná struktura písma, vyskytují se nepravidelnosti ve velikosti, tvaru a sklonu písma.  
 2. Objevuje se směs různých forem písma (velká, malá písmena, kurzíva, tiskací a psací písmena dohromady.
 3. Nedokončená slova, písmena nebo vynechaná slova.  
 4. Nekonzistentní mezery mezi slovy a písmeny.  
 5. Potíže s porozuměním textu (soustředí se na psaní, ne na obsah). 
 6. Opis nebo psaní je pomalé . 
 7. Špatně rozvržený list papíru (může začít psát uprostřed stránky).  
 8. Má velké potíže s přemýšlením a psaní současně (psaní poznámek, tvůrčí psaní). 

Objevuje se „podivná“ pozice těla při psaní. Špatný úchop tužky. Bolest ruky i při krátkém písemném projevu. 
Úzce souvisí s dysortografií, velmi často se objevují společně. Reedukace je zaměřena na celou osobnost dítěte. V úvodu musí být dítě dostatečně motivováno pro práci, poté následují cvičení zaměřená na rozvíjení těch dovedností, které psaní podmiňují. Reedukaci dysgrafie nelze v žádném případě omezit na opisování cvičení a přepisování sešitů. 

Dyskalkulie

Dyskalkulie je specifická porucha počítání. Zahrnuje specifické postižení dovednosti počítat, kterou nelze vysvětlit mentální retardací ani nevhodným způsobem vyučování. Porucha se týká ovládání základních početních úkonů (sčítání, odčítání, násobení, dělení)spíše než abstraktnějších dovedností v oblasti algebry, geometrie apod.
Dyskalkulie je tedy chápána jako porucha učení, která nesouvisí s nižší inteligencí. Vývojová dyskalkulie se vyznačuje poměrně pestrou škálou charakteristických příznaků, podle kterých se také člení na jednotlivé typy. Jednotlivé typy vývojových dyskalkulií jsou řazeny podle vývoje matematických schopností s tím, že jsou-li narušeny vývojově nejranější předpoklady k počítání, pak tím hlubší jsou projevy obtíží v matematice.

V oblasti aritmetiky dítě nedospěje k pojmu číslo, není schopno porovnat počet předmětů, má problémy při označování množství a počtu předmětů, neumí vyjmenovat řadu čísel  zdola nahoru a naopak nebo vyjmenovat řadu čísel sudých a lichých, neumí číst matematické symboly, těžko čte čísla s nulami uprostřed, zaměňuje tvarově podobná čísla, při psaní čísel není schopno umístit jednotky pod jednotky, desítky pod desítky, provádět matematické operace – sčítání, odčítání, násobení a dělení, naučit se násobilku atd.

V oblasti geometrie nerozlišuje geometrické tvary, neumí seřadit předměty podle velikosti, má problémy při rýsování obrazců, při orientaci v prostoru atd.

Druhy dyskalkulie:

Verbální dyskalkulie – představuje porušené schopnosti slovně označovat množství a počty předmětů, operační znaky a matematické úkony vůbec, dále zjevnou nejistotu až chybovost při slovním vyjmenovávání číselné řady vzestupně, častěji sestupně, např. po dvou ap., (vynechávání čísel, vracení se, jejich opakování). Postižení jedinci nechápou význam ve slovním označení např. „o 4 více“.

 Praktognostická dyskalkulie – porucha manipulace s  předměty (kostky apod.) nebo jejich symboly (číslice, operační znaménka apod.). Dítě není schopno vytvořit skupinu o daném počtu předmětů, dospět k pojmu přirozeného čísla, z toho vyplývají problémy s porovnáváním čísel, uspořádáním množiny přirozených čísel. v geometrii má potíže např. v seřazování předmětů podle velikosti, v rozlišování jednotlivých geometrických tvarů, se směrovou a stranovou orientací atd.

Lexická dyskalkulie – jde o neplnohodnotnou, sníženou schopnost číst matematické symboly, a to nejen číslice, ale i operační znaky a zejména napsané matematické příklady. Při lehčí formě má takový žák výrazné a přetrvávající obtíže se čtením vícemístných čísel, zejména pak čísel s nulou, resp. s nulami uprostřed, se čtením desetinných čísel, zlomků a římských číslic. Příznačné jsou inverze, např. 26 čte jako 62, 9 jako 6 a opačně. Zřetelné jsou rovněž přetrvávající nejasnosti s pochopením významu poziční hodnoty číslic v čísle, tedy jednotek, desítek atd. Projevuje se také poruchou pravolevé orientace.

Grafická dyskalkulie – je charakterizována výrazně sníženou, resp. narušenou schopností psát číslice, operační znaky, kreslit geometrické tvary ap. Nemluvíme o ní v případě, jde-li o poruchu hrubé motoriky a s ní související poruchy se psaním vůbec. K dalším typickým příznakům patří psaní nepřiměřeně velkých neúhledných číslic při značně nepřehledném, neuspořádaném zapisování početních operací, např. písemného násobení a dělení. Narušené schopnosti správně umisťovat do prostoru zapisované číslice, operační znaky apod. mohou vést k vysokému nárůstu chyb v písemném provedení početních operací, ačkoliv pamětní formy takového počítání jsou zcela přiměřeně vyspělé. V geometrii mají takoví dyskalkuličtí žáci problémy s rýsováním i jednoduchých obrazců a s překreslováním z tabule.

Ideognostická dyskalkulie – porucha chápaní matematických pojmů a vztahů mezi nimi. Jedinec např. nechápe, že číslo 4 lze vyjádřit jako 2 x 2 nebo jako 3 + 1 apod. Dalším projevem je selhávání v řešení úloh, jakmile je pozměněn šablonovitý postup. Jedinec nechápe a nedokáže převést slovně vyjádřené vztahy mezi množstvím do početních operací.

Operacionální dyskalkulie – Při ní je přímo narušena schopnost provádět matematické (početní) operace. Jedinec zaměňuje matematické operace a složitější operace nahrazuje jednoduššími. Jiným projevem je uchylování se k písemným formám řešení u velmi jednoduchých příkladů, nezautomatizovanost a zvýšená chybnost v provádění sčítání a odčítání do 20, v násobení a dělení, složitější počítání se vyznačuje pomalostí a vysokou chybností, což je patrné především při pamětném počítání. Složitější počítání se vyznačuje pomalostí a vysokou chybovostí. Obtíže jsou zřetelnější při pamětním počítání. Vyskytují se i děti, které mají výrazné obtíže s numerickým počítáním pro nezvládnutí poziční hodnoty číslic v čísle, se záměnami významu čitatele a jmenovatele při práci se zlomky ap. Operacionální dyskalkulie se vyskytuje poměrně často.Tyto obtíže ztěžují rozvoj matematických dovedností. Děti pak ztrácejí o matematiku zájem a dostávají z ní strach. Tím se nadměrně zatěžuje psychika dítěte, předčasně nastupuje únava a zkracuje se doba pozornosti ve škole. Klesá tak efektivita učení.

 

Dyslexie

Dyslexie je nejčastější poruchou učení přetrvávající po celý život. Liší v závažnosti od mírné po těžkou formu. Čím dříve je dyslexie léčena, tím lépe, pak dochází k mnohem příznivějšímu výsledku. Nikdy ovšem není pozdě.
Děti s dyslexií mají problémy v učení - čtení i přes tradiční výuku, alespoň průměrnou inteligenci a vhodnou příležitost k učení. Je to způsobeno poškozením mozku – je poškozena schopnost převádět obrazy viděné očima a slyšené ušima do srozumitelného jazyka. Není to mentální retardací, poškozením mozku nebo nedostatkem inteligence.

Existuje několik typů dyslexie:

 • „Trauma" (úraz) obvykle dochází po nějaké formě poranění mozku nebo poranění v té oblasti mozku, která řídí čtení a psaní. Tento typ se vyskytuje zřídka.
 • Druhý typ dyslexie je označován jako "primární dyslexie." Je to spíše dysfunkce než poškození levé strany mozku (mozková kůra) a nemění se věkem. Vzniká dědičností. Vyskytuje se častěji u chlapců než u dívek.
 • Třetí typ dyslexie je označován jako "střední" nebo "vývojová dyslexie" a má se za to, že je způsoben hormonálním vývojem v raném stádiu vývoje plodu. Vývojová dyslexie se  zmenšuje, jak dítě dozrává. Je opět častější u chlapců.

Dyslexie může ovlivnit několik různých funkcí:

 1. Zrakové vnímání - neschopnost psát a číst symboly ve správném pořadí.
 2. Sluchové vnímání - zahrnuje potíže se zvuky písmen nebo skupiny písmen. Zvuky jsou vnímány jako neuspořádané nebo přeslechnuté popř. neslyšené.
 3. Dysgrafie - problémy dítěte v držení a ovládání tužky – problémy s psaním.
 4. Pozornost – většina dětí trpí právě i poruchou pozornosti.
 5. Porozumění – dítě nepochopí nebo spíše nevnímá čtený text, pouze se soustředí na vlastní čtení.

Nejčastější chyby u dětí s dyslexií

vypouštění písmen, přidávání písmen, absolutně nečitelná slova či písmena, zaměňování písmen (klika - kilka), zaměňování akusticky podobných písmen (g - k, v - f), zrcadlové nebo obrácené psaní písmen (d = p, M = W), zaměňování slov za slova úplně jiná, nesprávné psaní čísel.

Dysmúzie

Patří mezi relativně častější specifické poruchy, nemá tak neblahé společenské důsledky jako ostatní poruchy učení. Je poruchou hudební schopnosti, jde ovšem o jistý krajní úsek plynulého spektra, na jehož opačném konci je absolutní hudební sluch. Může jít o poruchu v receptivní složce (neschopnost správně rozpoznat tóny a melodie, identifikovat jednotlivé hudební nástroje poslechem atd.) nebo ve složce expresivní (nesprávné hlasové vyjadřování tónů, melodií a písní, neobratnost, např. při prstokladu nebo v zacházení se smyčcem aj.), což se samozřejmě může kombinovat. 


Projevy, charakteristika 

 • je porušen smysl pro rytmus, pro tóny, schopnost převést hudební vjemy do emocí, schopnost hudbu reprodukovat
   
 • je narušena buď celková úroveň schopností pro hudbu, a tím je snížen celkový zájem o ni, nebo schopnost projevovat se hudebně např. zpěvem, případně narušení motoriky či hudebního sluchu 
   
 • konkrétně může jít o nesprávné určování výšky tónu, nesprávnou reprodukci tónů a melodií bez uvědomování si chyb, problémy s určováním známých melodií a určováním chyb v hudební produkci jiných
   
 • těžkosti s určením hudebních nástrojů podle zvuku, absence smyslu pro rytmus, neschopnost naučit se číst noty, špatná manipulace s hudebními nástroji, s nimiž je průměrné dítě schopno zacházet    

Průvodní jevy  
Psychologické problémy – ochuzení o příjemné estetické prožitky a také o jednu z forem mezilidské komunikace. Porucha se vyskytuje velmi často izolovaně, bez přítomnosti jiných poruch. Dá se celkem snadno rozpoznat.

 

Dysortografie

Dysortografie je specifická porucha pravopisu. Nezahrnuje však celou gramatiku, vztahuje se převážně na tzv. specifické dysortografické jevy, kterými jsou rozlišování dlouhých a krátkých samohlásek, rozlišování slabik dy-di, ty-ti, ny-ni, rozlišování sykavek, přidávání a vynechávání písmen, popř. slabik, nezvládání hranic slov v písmu. Patří sem i problematika nevhodné aplikace gramatických jevů v diktátech.
Osoby trpící dysortografií lze rozdělit na 2 typy: 

 1. hyperaktivní typ – osoba je se psaním hotova dříve, než si stihne vše promyslet a ujasnit, dochází tak k velkým chybám   
 2. hypoaktivní typ – osoba píše zdlouhavě, trvá jí dlouho, než určitý výraz v paměti vyhledá 

Příčiny: 
1. porodní trauma a následná problematika LMD 
2. specifické spouštěcí faktory, tj.např.rozvod rodičů, jiná traumatická záležitost, snížená motivace atd.

Příznaky:

 • sluchové vnímání - skládání a rozkládání slov
 • zrakové vnímání - rozlišování zrcadlových tvarů, postřeh pro detail, fixace tvarů
 •  reprodukce a vyvozování rytmu, tj. délek u slov
 •  negativní vývoj v řečové složce rozumových schopností
 •  nedokonalost v jemné motorice, převod z jedné zrakové modality do jiné
 •  obtíže ve slaďování vnímaného s koordinovanými a jemnými pohyby ruky
 •  specifické poruchy řeči (expresivní forma řeči i impresivní forma řeči)
 •  problematická pravolevá orientace, orientace na ploše, tzv. nevyhraněná  lateralita
 •  jiné tempo zpracovávání informací, zpomalené psaní, křečovitý úchop tužky
 •  oslabená paměť pro verbální logický materiál
 •  časté spojení s dyslexií a dyspraxií 

Hlavní vyskytující se obtíže: 
  1. specifické dysortografické jevy (jejich výskyt je ovlivněn zejména nedostatečným rozvojem sluchového vnímání, vnímání rytmu, chápání obsahu textu a nedostatečným rozvojem grafomotoriky) 

 • a.       nezvládnutí krátkých časových úseků 
 • b.      obtíže u cizího jazyka 
 • c.       špatné rozlišování některých grafických symbolů 
 • d.      zaměňování slov  

2. chyby v oblasti aplikace gramatických pravidel (zejména v důsledku nevyvinutého jazykového citu, nedostatečného osvojení systému mateřského jazyka, poruch paměti a automatizace)  

3. deficity v oblasti pozornosti, paměti, automatizace a grafomotoriky  

4. další vyskytující se obtíže (sluchová analýza, rozlišování artikulačně blízkých hlásek, specifické asimilace, nerozlišování tvrdých a měkkých slabik, specifická artikulační neobratnost)

Příklady specifických chyb:  

 • záměna tvarově podobných písmen (tiskacích, psacích apod.) 
 • záměna zvukově blízkých hlásek, znělosti  
 • nerozlišování sykavek  
 • nerozlišování měkkých/tvrdých slabik di, ti, ni, dy, ty, ny  
 • chyby ve zvukových celcích (přehazování, vynechávání, přidávání písmen, slabik)  
 • nedodržení délek samohlásek, vynechání interpunkce  
 • problémy ve slabikách se slabikotvornými r, l  
 • špatné rozlišování konce slova, věty  
 • umí gramatickou poučku ústně, neumí ji použít v písemné podobě 

Dyspinxie

Jedná se vývojovou poruchu kreslení. V jejím pozadí bývá buď porucha v oblasti vizuální (dysgnosie) nebo motorické (dyspraxie), nebo v obou, anebo v jejich integraci.
- nízká úroveň vlastní kresby i obkreslování, neobratné zacházení s tužkou, pastelkou, perem, obtíže s chápáním perspektivy, neobratnost v jemné motorice.

Výrazně se zde projevuje spojitost poruch. Dítě, které není schopné naučit se psát, nemůže být ani dobrým kreslířem. Tato porucha je nejčastějším příznakem lehkých mozkových dysfunkcí, při zjišťování dysfunkcí se používají nejvíce kresebné testy. Postihuje jak složku vizuální (neschopnost napodobit předlohu), tak motorickou (neobratnost). Držení kreslicích potřeb je křečovité a neobratné, tahy jsou tvrdé a nejisté. Dítě nedovede graficky znázornit svoji představu, přenést trojrozměrnou představu na dvojrozměrný papír. Kresba má nízkou, primitivní úroveň, odpovídající věkově mladším dětem. Tvary jsou nedokonalé.Nápadná disproporce jednotlivých částí těla kreslených postav, připojení jednotlivých částí na špatném místě, opomenutí podstatných detailů, bizarní tvary, používání geometrických tvarů, obliba techniky vyčmárání detailu, nápadná poloha postavy v prostoru, obtíže s členěním plochy papíru.
Porucha se nevyskytuje většinou sama, ale ve spojitosti s jinými poruchami.

 

Dyspraxie

Jedná se o specifickou vývojovou poruchu motorických funkcí. Podobně jako dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie patří i dyspraxie mezi specifické vývojové poruchy učení. Všechny uvedené poruchy se mohou vyskytovat samostatně, často se však navzájem kombinují.Dyspraxie je specifická vývojová porucha motorických funkcí u dítěte s inteligencí průměrnou a vyšší. Dítě s dyspraxií vykazuje rozdíl mezi pohybovými schopnostmi a věkem. Má obtíže při osvojování komplexních pohybových dovedností. Hrubá motorika je ve vývoji opožděná a dítě má problémy v nápodobě viděných pohybů. Následně si obtížně osvojuje úkoly vyžadující jemnou motoriku.
Dítě trpící touto poruchou je často označováno za neobratné, nemotorné či nešikovné. 
V minulosti byly tyto obtíže známy také pod názvy:
- syndrom nešikovného dítěte 
- minimální mozková dysfunkce

Jedná se o poruchu či nezralost v uspořádání pohybů, která vede k dalším problémům v oblasti jazyka, percepce a myšlení
- problém základní struktury - svalová ochablost a nepružnost nebo snížený svalový tonus provázený naopak zvýšenou pružností a pohyblivostí
- přijímání informací a plánování aktivit - obtíže promyslet a naplánovat co a jak má být uděláno.
- percepční obtíže -v oblasti zrakového nebo sluchového vnímání.
- obtíže vykonat pohyb (činnost) - děti mohou mít problémy s tím, že neví, jaký první krok mají udělat; mají potíže s časovou posloupností a návazností pohybů.
- porucha v koordinaci očních pohybů patrná obzvláště při čtení
- porucha motoriky mluvidel


Poruchy chování

Hyperaktivita

Hyperaktivita je fyzický stav, který se projevuje abnormální aktivitou, impulzivností, vznětlivostí. Tyto vlastnosti sice mohou být přirozenou součástí osobnosti, avšak pokud se pro takového člověka stanou problémem (nebo pro ostatní) jedná se už o nemoc. Hyperaktivita je často spojována s ADHD, což je hyperaktivita s poruchou pozornosti. Také se může jednat o "nakažlivou náladu". Člověk, který je hyperaktivní, šíří své pocity, když je smutný, padá to i na ostatní v okolí, kteří se náhle také cítí smutně.

Příčiny

Je mnoho potencionálních příčin. Jako hyperaktivní se může jevit i normální dítě nebo teenager, u nichž je takové chování přirozené. Tedy příčinou může být třeba puberta. Další potencionální příčiny jsou nuda, deprese, psychické konflikty, problémy v rodině, ADHD, sexuální zneužití, organické poškození mozku, schizofrenie, poruchy učení a jiné. Byla podezřívána také konzumace cukru, ale žádný výzkum tuto příčinu nepotvrdil. Ve skutečnosti žádné z příčin nejsou nějak zvlášť prokázané(jsou jen ze zkušeností), mohlo také dojít k záměně příčiny a následku.

 Pedagogicko – psychologická poradna – PPP

Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje (pobočka Prostějov)
Zařízení poskytující poradenské služby v oblasti vzdělávání a výchovy dětem, mládeži, rodičům a pedagogům.
http://www.ppp-olomouc.cz


Kontaktní údaje:
Adresa: Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje (pobočka Prostějov) Vrchlického 2366/5, 796 01  Prostějov http://www.ppp-olomouc.cz
Telefon WORK: +420 582 345 139
E-mail: EMAILppp-prostejov@volny.cz


Zařazení v kategoriích:


Pobočky:

 

 

Práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky

 

 

Práce v oblasti kariérového poradenství a volby povolání

 

Přijímačky na střední školy - jak poznat která škola je pro mne nejvhodnější?
Už jsi rozhodnutý nebo stále hledáš, která škola je pro tebe ta pravá? Než vyplníš přihlášku, věnuj své budoucnosti ještě půl hodiny. Tolik ti stačí na vyplnění testu, který ti poradí, k jakému typu studia máš největší předpoklady.
Navštiv www.TestyTesty.cz a v části “Testy pro žáky ZŠ” najdeš testy zpracované zábavnou formou českými psychology. Pro výběr typu školy jsou nejvhodnější: Test pro výběr povolání 1 (podle schopností)  a  2 (podle zájmů). A za půl hodiny už budeš vědět o sobě mnohem víc.
Další důležité informace získáš na: www.msmt.cz, www.infoabsolvent.cz

 

 • poskytuje kariérové poradenství žákům a jejich zákonným zástupcům (poradenská činnost v oblasti volby dalšího studia a povolání, informace o přijímacím řízení na SŠ a gymnázia, pomoc s vyplňováním přihlášek, sepsáním odvolání apod.)
 • spolupracuje s Informačním poradenským střediskem (IPS) Úřadu práce, zajišťuje skupinové návštěvy žáků v tomto středisku
 • spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP), v případě zájmu zprostředkovává individuální diagnostiku profesních a vzdělávacích předpokladů v PPP
 • nabízí metodickou a informační podporu učitelům (zařazení témat týkajících se volby povolání do výuky, informace o přijímacím řízení na SŠ a gymnázia, pomoc s vyplňováním přihlášek a zápisových lístků apod.)

 

 

Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2016/2017

Přijímací řízení krok za krokem

Přihlášky se odevzdávají do 1. 3. 2017 na SŠ
U oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2016 na SŠ

 

Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2016/2017

Stále platí možnost podat 2 přihlášky v rámci prvního kola přijímacího řízení na 2 SŠ (případně na dva obory vzdělání na jedné škole).
Přihláška se vyplňuje na nově stanoveném tiskopisu přihlášky, pro denní formu vzdělávání (růžový podtisk) a pro obory vzdělání s talentovou zkouškou (modrý podtisk). Tiskopisy jsou ke stažení na stránkách ministerstva školství. 

Žákům  zprostředkováváme tuto službu přímo ve škole.

V letošním školním roce proběhnou jednotné přijímací zkoušky.
Jednotné testy se uskuteční v termínu:


Studium

1. řádný termín

2. řádný termín

Náhradní termín testů

Čtyřleté

12. 4. 2017

19. 4. 2017

11. a 12. 5. 2017

Šestileté a osmileté

18. 4. 2017

20. 4. 2017

11. a 12. 5. 2017

Pořadí škol musí být na obou přihláškách totožné – jedná se o stejnopisy! Jednotných testů se uchazeč účastní v prvním termínu na první škole a v druhém termínu na druhé škole.
Lepší výsledek jednotných testů obdrží obě školy, na které se uchazeč hlásil. Jednotné testy jsou jedním z kritérií přijímacího řízení. SŠ jim v přijímacím řízení přikládají váhu minimálně 60 %.
Bližší informace k jednotným testům najdete na
http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html.
Jednotné testy se netýkají škol s talentovou zkouškou (mimo Gymnázia se sportovní přípravou) a učňovských oborů.

 

 

 

 

Školní poradenské pracoviště - Metodik prevence

Mgr. Pavel Janura - prevence.nemcice@seznam.cz

 

Školní poradenské pracoviště - školní psycholog

PhDr. Magdalena Nováková

 

Telefonní číslo 582 386 537, dále tlačítko 5 (ačkoliv není v nabídce).

 

(Generální) Souhlas s činností školního psychologa a školního speciálního pedagoga v ZŠ Němčice nad Hanou pro rok 2017/2018

Individuální informovaný souhlas

 

Psycholožka nabízí tyto programy:

 • HYPO - individuální program ke stimulaci percepčně kognitivních funkcí a posílení pozornosti u dětí ve věku 5,5 - 8 let. Hlavním cílem je posílení koncentrace pozornosti, nácvik tzv. práce s chybou, prevence školní neúspěšnosti. Trvá 12 týdnů s frekvencí jedna lekce týdně.
 • KUPOZ - individuální program pro rozvoj pozornosti, zrakového a sluchového vnímání, paměti, logického myšlení a vyjadřovacích schopností u dětí ve věku 8 - 12 let – 15 lekcí (1 lekce = týden).
 • KUPREV – individuální preventivní program pro děti od 4 – 8 let (možno i starší), který napomáhá dítěti s orientací ve světě, usnadňuje adaptaci při zahájení školní docházky. Časově volnější rámec.
 • KUMOT (Dráček) – skupinový program pro rozvoj motoriky a sociálních dovedností pro děti 5-8 let (10 lekcí).

Níže uvádím podrobné informace k jednotlivým programům:

H Y P O  
Individuální stimulační program pro posílení pozornosti, dále pro rozvoj:
kognitivních funkcí (paměť, myšlení, řeč, početní představy),
percepčních funkcí (zrakové, sluchové a prostorové vnímání),
vizuomotorické koordinace (souhra funkcí zrakového vnímání a jemné motoriky ruky)

pracovních návyků a volních vlastností (přijmout úkol, pracovat na něm, dokončit jej; zodpovědnost, schopnost oddělit práci od zábavy, vyvinout úsilí)

vztahu, vzájemné vazby, spolupráce mezi rodičem a dítětem.

Je určen dětem s diagnózou ADHD/ADD (5,5 – 8 let), jež se projevuje zejména poruchou aktivity a pozornosti. Dětem nezralým, s odkladem školní docházky.
 Dále dětem bez obtíží, na procvičení dílčích dovedností, jako prevence školní neúspěšnosti. Lze jej s úpravami využít pro děti s lehkou mentální retardací až do věku 9 – 10 let.
Těžištěm  je  domácí  práce  rodiče  s dítětem,  společně pracují  na  zadaných  úkolech.  Ke konzultaci rodič s dítětem dochází dle domluvy 1x za týden nebo čtrnáct dní, kde dostanou přesné instrukce k plnění úkolů, konzultují své postupy a zkušenosti s domácím plněním a obdrží další materiály na další období.

 

KUPOZ
Program pro rozvoj pozornosti 

 • je vhodný pro děti od 8 let přibližně do 12 let
 • program je určen pro děti s ADHD, pomalejším psychomotorickým tempem, neurotickými potížemi, poruchami učení apod.
 • těžiště programu je v domácí práci, kdy společně pracuje rodič s dítětem pod vedením odborníka ( trvá 15 týdnů )
 • pracuje se denně 15 až 20 minut, 1x za 14 dní instruktáž u odborníka
 • cvičení jsou hravá a děti hodně baví
 • pracovní sešit lze zakoupit na www.kuprog.cz, hradí rodič .

Výsledky

 • zrychlení psychomotorického tempa, zklidnění křivky pozornosti
 • zlepšení komunikace mezi rodičem a dítětem
 • schopnost pravidelné práce
 • zlepšení emočního vyladění a přístupu k práci
 • zážitek úspěchu a zvýšení vědomí vlastní ceny
 • odbourání časového stresu, celkové zlepšení při školní práci 

KUPREV
Primárně preventivní individuální program

 • program je určen pro děti od 4 do cca 8 let, podle potřeby i starší
 • program napomáhá dítěti s orientací ve světě, usnadňuje adaptaci při zahájení školní docházky
 • lze využít plošně – u dětí zdravých i s různými obtížemi (dysfázie, autismus, ADHD, děti z národnostně smíšených manželství, hůře mentálně vybavené apod.)
 • těžiště je v domácí práci, pracuje rodič s dítětem pod vedením odborníka
 • program je dostatečně pružný a lze jej průběžně přizpůsobovat rodinným zvyklostem i aktuální situaci dítěte (únava, nemoc, nezájem) a lze jej několikrát opakovat se stoupající náročností
 • pracovní materiál tvoří soubor 2 sešitů, 1 pro dítě, 1 pro rodiče
 • sešity lze zakoupit na pracovišti nebo na www.kuprog.cz, hradí rodiče

Výsledky

 • dítě si upevňuje orientaci osobou, místem a časem, získává orientaci sociální a informační
 • děti, které program absolvovaly, nemívají adaptační problémy po nástupu do školy
 • prevence sociálně – patologických jevů
 • zlepšuje komunikaci mezi rodičem a dítětem

KUMOT (Dráček)
Skupinový program pro rozvoj motoriky a sociálních dovedností

 • program je určený pro děti od 5 do 8 let, v jedné skupině je 6 -8 dětí
 • vhodný pro děti s ADHD, pro děti nesmělé, sociálně či motoricky neobratné nebo s jinými obtížemi
 • celý program sestává z 10 setkání, která probíhají 1x týdně v trvání 60 minut, rodiče se neúčastní
 • program je hravý, využívá veselých písniček o zvířátkách, děti baví
 •  po ukončení programu ( je-li možno, tak i v průběhu)  se odborník setkává s rodiči každého dítěte zvlášť za účelem zhodnocení a sdělení poznatků o dítěti, včetně výchovných závěrů a doporučení
 • program vede odborník (psycholog, speciální pedagog) s koterapeutem
 • veškeré pomůcky jsou na pracovišti, děti mají zapůjčené CD s hudbou na doma

Výsledky

 • schopnost uvolnění, otevřenější komunikace
 • lepší ovládání impulsů, uvolnění agrese
 • zlepšení hrubé motoriky
 • schopnost vyjadřovat pozitivní city, a to i neverbálně
 • lepší ovládání mluvidel
 • radostnější dítě radostnější dítě

 

Školní poradenské pracoviště - speciální pedagog

Bc. Barbora Netesalová -  netesalova.barbora@seznam.cz

 

Pondělí   7:15 – 11:30             13:00 – 13:45    Dyskroužek 1.
Úterý      7:30 – 11:30             12:45 – 13:45    Klubík Dráček
Středa     7:15 – 11:30            13:00 – 13:45     Dyskroužek 2.
Čtvrtek   7:30 – 12:30

Telefonní číslo 582 386 537, dále tlačítko 5 (ačkoliv není v nabídce).
Konzultace s rodiči průběžné po domluvě emailem: netesalova.barbora@seznam.cz.
Konzultace s pedagogy a asistenty průběžně.